4 Verkställande av stadsstrategin

Helsingfors stadsstrategi är stadens mest centrala dokument som styr verksamheten och ledarskapsverktyg. Stadsstrategin har varit utgångspunkt vid beredningen av förslaget till budget för år 2021 och är utgångspunkt för andra budgetar, ekonomiplaner och åtgärder under fullmäktigeperioden. Centralförvaltningen, sektorerna, affärsverken och dottersammanslutningarna ska förverkliga riktlinjerna i stadsstrategin i sin verksamhet.

Hur stadsstrategin genomförs rapporteras som en del av uppföljningen av ekonomin och verksamheten. Som stöd för detta följs det kontinuerligt hur strategin har lyckats utgående från aktuella uppgifter och mätare.

Stadsstrategin anger riktlinjerna för prioriteringarna och målen på lång sikt. I den gällande stadsstrategin betonas en ändring av verksamhetskulturen – en kontrollerad rytmväxling för en snabbare och smidigare verksamhetskultur. Målen i stadsstrategin styr inriktningen av resurser och åtgärder via budgeten och ekonomiplanen och via sektorernas resultatbudget och verksamhetsplaner. Nämnderna och direktionerna ska genomföra målen i stadsstrategin då de godkänner verksamhetsplan och resultatbudget.

Utifrån stadsstrategin har för hela staden gemensamma projekt inletts under ledning av stadens ledningsgrupp. I stadsstrategin har dessutom via gemensam planering mellan sektorerna identifierats gemensamma teman för flera eller alla sektorer. Både de för hela staden gemensamma projekten och de identifierade temana för gemensam planering bör beaktas i målen, åtgärderna och verksamhetsmätningen för budgeten och/eller resultatbudgetarna/verksamhetsplanerna.

Enligt Helsingfors stads förvaltningsstadga övervakar sektornämnderna att verksamheten i sektorn följer stadsstrategin och budgeten och de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen uppställda målen.

Enligt förvaltningsstadgan har de ledande tjänsteinnehavarna till uppgift att planera, följa och övervaka verksamheten i den förvaltningshelhet de leder och att svara för att den är resultatrik och för att målen uppnås. De ledande tjänsteinnehavarna har också till uppgift att sköta den strategiska styrningen av den förvaltningshelhet de leder och att utveckla och upprätthålla dess prestationsförmåga och verksamhetsresultat.

Stadsstyrelsen godkände 12.3.2018 stadsstrategins mätare på stadsnivå. Stadsstyrelsen godkände 18.3.2019 mätare som ska utvecklas till en del av mätarna i stadsstrategin.

Enligt stadsstyrelsens beslut ska sektorerna, förvaltningarna och affärsverken beakta mätarna vid beredningen av målen, åtgärderna och verksamhetsmätningen i budgetarna under strategiperioden.

Sektorerna, förvaltningarna och affärsverken ska svara för genomförandet och uppföljningen av mätarna och rapportera mätarna som en del av uppföljningen av ekonomin och verksamheten år 2021.

I början av år 2021 slutförs bedömningen av resultatet och effektiviteten under strategiperioden 2017–2021. Det kunskapsunderlag som hänför sig till de viktigaste trenderna och förändringsdrivarna, till omvärlden, till tjänsterna, till det ekonomiska läget och till stadsbornas, företagens och personalens visioner förädlas under våren så att det är till stöd för strategiarbetet och till kontinuerlig nytta för stadens beslutsfattare. Arbetet på en ny strategi inleds med det nya fullmäktige genast när fullmäktigeperioden börjar i juni 2021.