4 Kaupunkistrategian toimeenpano

Helsingin kaupunkistrategia on kaupungin keskeisin toimintaa ohjaava asiakirja ja johtamisen väline. Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta 2021 ja on lähtökohta valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille. Keskushallinnon, toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen tulee toteuttaa kaupunkistrategian linjauksia toiminnassaan.

Kaupunkistrategian toteutumista raportoidaan osana talouden ja toiminnan seurantaa. Tätä tukemaan strategian onnistumista seurataan jatkuvasti ajantasaiseen tietoon ja mittareihin pohjautuen.

Kaupunkistrategia linjaa pitkän aikavälin painopisteet ja tavoitteet. Voimassa olevassa kaupunkistrategiassa korostuvat toimintakulttuurin muutos − hallitulla rytminmuutoksella nopeampaan ja ketterämpään toimintakulttuuriin. Kaupunkistrategian tavoitteet ohjaavat resurssien ja tekemisen kohdistamista talousarvion ja taloussuunnitelman sekä toimialojen tulosbudjetin ja toimintasuunnitelmien kautta. Lauta- ja johtokuntien tulee toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita toimintasuunnitelmaa ja tulosbudjettia hyväksyessään.

Kaupunkistrategian pohjalta on käynnistetty kaupunkiyhteisiä, kaupungin johtoryhmän johtamia hankkeita. Lisäksi kaupunkistrategiasta on tunnistettu toimialojen välisen yhteissuunnittelun kautta useammalle toimialalle tai kaikille toimialoille yhteisiä teemoja. Sekä kaupunkiyhteiset hankkeet että tunnistetut yhteissuunnittelun teemat tulee huomioida talousarvion ja/tai tulosbudjettien/toimintasuunnitelmien tavoitteissa, toimenpiteissä ja toiminnan mittauksessa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta valvoo, että toimialan toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaista.

Hallintosäännön mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 kaupunkistrategian kaupunkitason mittarit. Kaupunginhallitus hyväksyi 18.03.2019 kehitettävät mittarit osaksi kaupunkistrategian mittareita.

Kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti toimialojen, virastojen ja liikelaitosten tulee ottaa mittarit huomioon strategiakauden talousarvioiden tavoitteita, toimenpiteitä ja toiminnan mittausta valmisteltaessa.

Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten tulee huolehtia mittareiden toteuttamisesta ja seurannasta sekä raportoida mittarit osana talouden ja toiminnan seurantaa vuonna 2021.

Vuonna 2021 alkuvuodesta viimeistellään strategiakauden 2017-21 tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi.   Kevään aikana tärkeimpiin trendeihin ja muutosajureihin, toimintaympäristöön, palveluihin, taloudelliseen tilanteeseen sekä kaupunkilaisten, yritysten ja henkilöstön näkemyksiin liittyvää tietopohjaa jalostetaan strategiatyön tueksi sekä kaupungin päätöksentekijöiden jatkuvaan hyödyntämiseen. Uuden strategian valmistelu käynnistetään uuden valtuuston kanssa heti valtuustokauden alkaessa kesäkuussa 2021.