9 Talousarvion sitovuus

1        Yleistä

Talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyy kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kaupunginvaltuuston nähden sitovaksi eräksi talousarviossa voidaan määritellä määräraha, tuloarvio tai toimintakate. Toiminnallisia tavoitteita voidaan myös määritellä sitoviksi. Sitovuus merkitsee sitä, että esim. määrärahaa ei voi ylittää ilman kaupunginvaltuuston päätöstä.

Talousarviossa on bruttobudjetoituja ja nettobudjetoituja yksiköitä sekä kaupunginvaltuuston perustamia kunnan liikelaitoksia. Näille kaikille määritellään erikseen talousarvion sitovuustaso.

Pääsääntöisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on bruttobudjetoiduilla yksiköillä menojen yhteissumma (=määräraha) ja nettobudjetoiduilla yksiköillä toimintakate. Kunnan liikelaitoksia sitovat erät on esitetty tuloslaskelma- ja rahoitusosassa.

Talousarviokirjassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät on varjostettu.

Mikäli tulot yhteensä, toiminnalliset tavoitteet sekä eräiden hallintokuntien tuottotavoitteet ovat hallintokuntia sitovia kaupunginvaltuustoon nähden, on ne erikseen määritelty näiden hallintokuntien kohdalla.

Yhteisöille myönnettävien avustusten määrärahat on määritelty talousarvion liitteen 1 mukaisesti (Vuoden 2021 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat). Lautakunnilla ja  jaostoilla on oikeus päättää avustusliitteessä mainituista kokonaismäärärahojen käytöstä lukuun ottamatta rasteroidulla merkattuja avustusmäärärahoja.

2        Käyttötalousosan sitovat määrärahat

2.1  Bruttobudjetoidut yksiköt

Menot yhteensä on sitova lukutasolla (talousarviotilin kolmen merkin tarkkuudella) seuraavilla talousarvioluvuilla

1 20                   Tarkastuslautakunta ja -virasto

2 10                   Kasvatus ja koulutus

Menot yhteensä on sitova kohtatasolla (talousarviotilin viiden merkin tarkkuudella) seuraavilla talousarvioluvuilla

1 10 01Vaalit, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi
1 30 01Kaupunginhallituksen käyttövarat  
1 30 02Kaupunginhallituksen avustukset
1 30 03Valtionperinnöt
1 40 01Kaupunginkanslia
1 50 01Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
1 50 02Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
1 50 03Maksuosuudet ja korvaukset, kaupunginkanslian käytettäväksi
1 50 05Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
3 10 01Kaupunkirakenne
3 10 04HSY- ja HSL-kuntayhtymien maksuosuudet  
3 10 05Pelastuslaitos
3 10 06Tuki Liikenneliikelaitokselle
4 10 02Kulttuurin laitosavustukset
4 10 03Liikunnan laitosavustukset
5 10 01Sosiaali- ja terveyspalvelut
5 10 02Toimeentulotuki
5 10 05Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

2.2  Nettobudjetoidut yksiköt

Seuraavien lukujen/kohtien Toimintakate” on sitova

1 40 02ICT-yhteispalvelut
1 50 04Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
3 10 02Rakennukset
3 10 03Asuntotuotanto
4 10 01Kulttuuri ja vapaa-aika
5 10 03Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut
5 10 04Apotti

3        Tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sitovat määrärahat ja tuloarviot

Pääsääntöisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat menot kohtatasolla (talousarviotilin viiden merkin tarkkuudella).

Investointiosassa lauta- ja johtokunnilla on oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja. Määrärahaa ei kuitenkaan voi siirtää sellaiselle hankkeelle, johon talousarviovuodelle ei ole varattu määrärahaa.

Kunnan liikelaitoksia sitovat perustamispäätösten mukaisesti perustamislainan korot ja peruspääoman tuotto, jotka on esitetty tuloslaskelmaosassa tuloina luvun 7 02 alakohtina, ja perustamislainan lyhennykset tuloina rahoitusosan luvun 9 01 alakohtina. Kunnan liikelaitoksia ovat palvelukeskusliikelaitos, rakentamispalveluliikelaitos, taloushallintopalveluliikelaitos, työterveysliikelaitos ja liikenneliikelaitos.