6 Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus

Kaupunkikonserni on omistus- ja hallintorakenne, jonka tarkoituksena on mahdollistaa siihen kuuluvien yksiköiden välinen yhteistyö, josta koituu hyötyä kaupungin asukkaille ja alueelle. Kaupunki emoyhteisönä vastaa kehityksen ohjaamisesta sekä järjestettävien palvelujen määrittelystä. Kaupunkikonsernia johdetaan ja kehitetään kaupungin ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen muodostamana kokonaisuutena kokonaistaloudellisesti. Helsingin kaupunkikonsernin muodostavat Helsingin kaupunki ja ne yhteisöt sekä säätiöt, joissa kaupungilla on määräysvalta. Helsingin kaupungilla oli suorassa omistuksessaan 67 tytäryhtiötä ja määräysvallassaan 12 tytärsäätiötä per 15.9.2020. Suurin osa tytäryhtiöistä on kaupungin sataprosenttisesti omistamia. Kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt ja säätiöt on lueteltu liitteessä.

Kaupungin omistajapolitiikan lähtökohtana on kaupunkistrategia, konserniohje ja muut omistajapolitiikkaa koskevat päätökset. Kaupungin omistajapolitiikka on mahdollisimman avointa ja aktiivista toimintaa, jossa pyritään johdonmukaisiin ja ennustettaviin ratkaisuihin. Omistajapolitiikan tarkoituksena on liittää konserniin kuuluvat yhteisöt osaksi kaupungin strategista johtamista ja toimintaa sekä varmistaa kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden tehokas toteuttaminen.

Omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä. Omistamisen ja määräysvallan tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palveluiden järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistajuus on luonteeltaan strategista ja sillä tulee saavuttaa taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä. Toimintaympäristön muuttuessa ja palvelutuotannon vaihtoehtojen lisääntyessä kaupungin oman organisaation ja kaupunkikonsernin rakennetta tarkastellaan avoimesti sen varmistamiseksi, että kaupungin toimintojen ja palvelujen kokonaisuus on järjestetty tarkoituksenmukaisesti.

Kaupungin nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät ole enää riittävän kattavat välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajapolitiikan kehittämiseksi ja vahvistamiseksi kaupungin konserniohjauksessa on valmisteltu tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa kullekin kaupungin tytäryhteisölle. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa on tarkoitus tehdä omistukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näiden linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omistamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä.

Kaupunkikonserniin kuuluvia yhtiöitä ja säätiöitä käytetään täydentämään kaupungin palvelutuotantoa ja hoitamaan eräitä muita konsernin tehtäviä. Kaupunkikonserni tuottaa tytäryhteisömuodossa palveluja mm. seuraavilla toimialoilla: opetus, kulttuuri, sosiaalitoimi, terveystoimi, kiinteistöt, pysäköinti, liikunta, energia, elinkeino ja henkilöstö. Alueen elinvoimaisuutta tukevia yhteisöjä ovat mm. kehittämis- ja markkinointiyhtiöt. Kaupungilla on sen tehtäviä toteuttavissa tytäryhteisöissä ensisijaisesti omia julkisen palvelun tavoitteita, vaikka yleistavoitteena on, että toiminta on kustannustehokasta ja taloudellisesti kannattavaa.

Kaupunkikonsernin talouden kannalta merkittävimmät tytäryhteisöt ovat Helen Oy / Helen-konserni, Helsingin kaupungin asunnot Oy ja Helsingin Satama Oy / Helsingin Satama -konserni. Muista edellä mainituista yhtiöistä poiketen Helsingin kaupungin asunnot Oy toimii omakustannusperiaatteella eikä tavoittele voittoa.

Kaupungin osingonjakoon liittyvänä tavoitteena keskeisten markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjensä osalta on, että yhtiöt jakavat suunnitelmakaudella noin puolet tuloksestaan osinkona. Kaupungin arvioidaan saavan vuonna 2021 osakeomistuksistaan osinkoa yhteensä noin 68 miljoonaa euroa. Maksettava osinkotavoite on eritelty tytäryhteisöille asetetuissa toiminnallisissa tavoitteissa. Vuonna 2020 osinkotulot ovat yhteensä noin 83 miljoonaa euroa.

Helsingin kaupunki on varannut talousarviossa 2021 määrärahoja seuraavien tytäryhteisöjen avustamiseen: Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö sr, Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr, Helsingin teatterisäätiö sr, Helsinki Stadion Oy, Helsinki-viikon säätiö sr, Jääkenttäsäätiö sr, Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Stadion-säätiö sr, UMO-säätiö sr, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy.   Avustukset on yksilöity liitteessä 1. Lisäksi määrärahassa Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi on varauduttu Helsingin Väylä Oy:lle maksettaviin rahoituskustannusosuuksiin sekä kaupungin elinkeinopolitiikan ja tapahtumatuotannon toteuttamiseen liittyvien avustusten maksamiseen kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille ja säätiöille.

Tytäryhteisöille asetettavat tulostavoitteet

Talousarviossa on asetettu tytäryhteisökohtaisia tulostavoitteita kaupungin avustusta saaville tytäryhteisöille sekä muille keskeisimmille tytäryhteisöille. Strategiaohjelmassa vuosille 2017–2021 konserniajattelu on painottunut aiempaa enemmän. Tulevissa tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa on tarkoituksena asettaa tytäryhteisöille pitemmän aikavälin tavoitteita ja määritellään mittarit niiden toteutumisen seurantaa varten.

YhteisöKaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet *)Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet
Finlandia-talo Oy1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.1. Asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.
2. Yhtiö varautuu kiinteistön peruskorjaukseen.2. Sijoitetun pääoman tuotto on positiivinen.
Forum Virium Helsinki Oy1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.1. Yhtiön vaikuttavuusmallin mukaisesti mitattuna, yhtiön toiminnan vaikuttavuus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna.   
2. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.
Helen Oy1. Omistajan päätöksen mukaisen kehitysohjelman toteuttaminen.1. Yhtiö jakaa osinkoa vuonna 2021 vähintään 50 milj. euroa.
2. Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 3,5.
Helsingin Asumisoikeus Oy1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen. 1. Yhtiön käyttövastiketaso pysyy kohtuuhintaisena ARAn yhtiökohtaisen keskikäyttövastikkeen vertailun perusteella.
2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
3. Kaikissa v. 2021 käynnistyvissä (investointipäätös) uudisrakennushankkeissa laskennallinen energiatehokkuus on luokkaa A.
Helsingin kaupungin asunnot Oy1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.1.Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keskivuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %. Ero lasketaan vertaamalla yhtiön keskivuokraa tuoreimpaan Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokraan.
2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
3. Kaikissa v. 2021 käynnistyvissä (investointipäätös) uudisrakennushankkeissa laskennallinen energiatehokkuus on luokkaa A ja jokaisessa käynnistyvässä suuressa peruskorjaushankkeessa (ARA-lainoitetut korjaushankkeet) laskennallinen energia-tehokkuuden parannus on vähintään 25 %. Kaikki v. 2021 käynnistyvät uudisrakennushankkeet ja suuret peruskorjaushankkeet varustetaan aurinkopaneeleilla aina, kun se on teknisesti mahdollista. Lisäksi seurataan aiemmin valmistuneiden kohteiden todellisia energiankulutuksia.
Helsinki Marketing Oy Ltd1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.1. Yhtiön vaikuttavuusmallin mukaisesti mitattuna, yhtiön toiminnan vaikuttavuus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna.
2. Yhtiön tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.
Helsingin Satama Oy1. Hiilineutraali Satama 2035 -ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen.1. Yhtiön tulos vuonna 2021 on positiivinen.
2. Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 1,7 %.
3. Vuosaaren väylän syvennyksen toteuttaminen.
4. Yhtiön matkustajaliiketoiminnan tavoitteeksi ”Matkustajatyytyväisyys 4/5”.
Helsingin Seniorisäätiö sr1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla.
 2. Asiakas- / omaistyytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.
 3. Tulos on positiivinen vuonna 2021.
Helsingin teatterisäätiö sr1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.1. Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.
 2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.
 3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.
Helsingin tapahtumasäätiö sr1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.1. Säätiön tapahtumia ja niiden kokonaisuutta kehitetään tavoitteena Helsingin aseman parantaminen monipuolisena, omaleimaisena ja kansainvälisesti vetovoimaisena tapahtumakaupunkina. Tapahtumien tuottamisessa ja kehittämisessä otetaan huomioon Helsingin tapahtumien tiekartta.
 2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.
 3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.
Jääkenttäsäätiö sr1. Garden Helsinki -hankkeen mahdolliseen toteutumiseen varautuminen.1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.
2. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.2. Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöasteen palauttaminen vähintään vuoden 2019 tasolle Garden Helsinki -hankkeen mahdollinen toteutuminen huomioon ottaen.
Kiinteistö Oy1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.1. Yhtiön vuokra-asuntojen taloudellinen käyttöaste vähintään 97,0 %, huomioituna peruskorjauksessa olevien kiinteistöjen tyhjänä olo.
 2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen. 1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m2) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi.
 2. Myllypuron ja Roihupellon kampusten elinkaarihankkeiden toteutus yhdessä kaupungin kanssa.
Kiinteistö Oy Kaapelitalo1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.1. Käyttökate vähintään 2 %.
2. Tanssin talo -hankkeen valmistuminen.2. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %.
 3. Suvilahden alueen kehittäminen kaupunkistrategian mukaisesti.
Korkeasaaren eläintarhan1. Hiilineutraali Korkeasaari 2030 –ohjelman toimeenpano.1. Kävijämäärä vähintään 500 000
 2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen. 
MetropoliLab Oy1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.1. Yhtiö varmistaa ja turvaa elintarvikkeiden, veden ja ympäristön tilan seurantaan tarvittavien laboratorioanalyysi- ja näytteenottopalveluiden saatavuuden pääkaupunkiseudulla kaikissa epidemia- ja muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä takaa näiden saatavuuden alueen yrittäjille, viranomaisille ja kuntalaisille.
 2. Yhtiön tulos vuonna 2021 vähintään 0,3 milj. euroa.
 3. Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 10.
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.
2.  Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa.2. Käyntikerrat/henkilötyövuodet kasvattaminen.
 3. Asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.
Niemikotisäätiö sr1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla.
 2. Asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.
 3. Tulos on positiivinen vuonna 2021.
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr
1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla.
 2. Asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.
 3. Tulos on positiivinen vuonna 2021.
Palmia Oy1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.1. Yhtiön tulos vuonna 2021 vähintään 0,5 milj. euroa.
 2. Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2021 vähintään 5 %.
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.1. Tulos on positiivinen vuonna 2021.
2. Vähintään 50 % työhönvalmennetuista löytää jatkopolun yhtiöstä eteenpäin.
Seure Henkilöstöpalvelut Oy1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.1. Resurssikeskustoimintamallin kehittäminen niin että asiakkaat ovat ottaneet sen laajasti käyttöön oman henkilöstönsä ja Seuren henkilöstön kustannustehokasta ja tarkoituksenmukaista järjestämistä varten.
 2. Kiinteät kulut ja poistot yhteensä yhtä täytettyä työvuoroa kohden alenevat 4 % vuodesta 2019.
 3. Asiakastyytyväisyys NPS-mittarilla on >35.
Stadion-säätiö sr1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa ja kaupunkistrategian tapahtumallisuustavoitteiden edistäminen.
 2. Varsinaisen toiminnan kannattavuus, jossa säätiö kattaa tästä toiminnasta saatavilla tuloillaan sen aiheuttamat kulut.
UMO-säätiö sr1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.1. Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.
 2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.
 3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.
Urheiluhallit Oy1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.
2.  Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa.2. Käyntikerrat/henkilötyövuodet kasvattaminen.
 3. Asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.
Vuosaaren Urheilutalo1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.
2.  Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa.2. Käyntikerrat/henkilötyövuodet kasvattaminen.
 3. Asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.

*) kaupunginvaltuustolle raportoidaan erikseen, mikäli tavoite ei toteudu

**) konsernijaostolle raportoidaan erikseen tavoitteiden toteumasta