8 03 Kadut ja liikenneväylät

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot      
Menot158 718148 660146 400156 400207 100233 000
Netto−158 718−148 660−146 400−156 400−207 100−233 000
Ylitykset 4 191    
Muutos, %      
Tulot      
Menot −6,3−1,55,232,412,5
1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Menot      
80301 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi75 89475 60069 10076 60082 60085 550
Ylitykset 3 711    
8030101 Uudisrakentaminen22 76519 40020 40026 90017 90031 150
Eteläinen suurpiiri1 0638008001 600600600
Läntinen suurpiiri1 6422 2003 3003 8002 8003 000
Keskinen suurpiiri1 8333 0005 3006 3002 30013 100
Pohjoinen suurpiiri6871 2002 0002 5001 3002 000
Koillinen suurpiiri7 7844 0003 3004 3002 8003 000
Kaakkoinen suurpiiri2 2532 2001 5002 0001 5003 100
Itäinen suurpiiri6 8694 8003 8006 0006 3006 250
Östersundomin suurpiiri35200400400300100
Meluesteet5991 000    
8030102 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt49 95652 60045 70046 70053 90050 000
Katujen peruskorjaukset10 5428 4008 0008 0008 6008 100
Siltojen peruskorjaukset10 62213 4005 0006 00012 40010 300
Päällysteiden uusiminen4 2254 6004 0004 0004 0004 000
Joukkoliikenteen kehittäminen2 5261 0003 0003 0003 0002 500
Liikennejärjestelyt8 1395 7006 2006 2006 4005 600
Jalankulun ja pyöräilyn väylät13 90019 50019 50019 50019 50019 500
8030103 Muut investoinnit3 1743 6003 0003 00010 8004 400
Täytemaan vastaanottopaikat305500750750750750
Lumenvastaanottopaikat ja hiekkasiilot579450850850850850
Yleiset käymälät528250300300300300
Ranta-alueiden kunnostus1 7622 4001 1001 1008 9002 500
Liityntäpysäköintipaikat      
80302 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi81 90472 06075 40077 900121 300134 450
Ylitykset      
8030201 Kamppi-Töölönlahti2 6175 1002002006004 800
8030202 Länsisatama16 92018 00016 10016 10014 5008 400
8030203 Kalasatama15 70410 10010 90011 40045 80055 350
8030204 Kruunuvuorenranta2 9106 35017 00017 00016 30029 200
8030205 Pasila34 89722 49017 00019 00023 00010 100
8030206 Kuninkaankolmio5 9132 8001 8001 8001 9003 800
8030207 Kruunusillat5085 40010 80010 80016 30018 300
8030208 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen2 4361 120   2 500
8030209 Malmi 7001 6001 6002 9002 000
80303 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi9191 0001 9001 9003 20013 000
Ylitykset 480    

8 03 Kadut ja liikenneväylät

Talousarviossa vuodelle 2021 on varattu katujen ja liikenneväylien toteuttamiseen 156,4 miljoonaa euroa. Suunnitelmavuodelle 2022 määrärahaa on osoitettu 207,1 miljoonaa euroa ja 233 miljoonaa euroa vuodelle 2023.

AM-ohjelman mukainen asuntotuotantotavoite kohdistuu aluerakentamisprojektialueiden lisäksi voimakkaasti suurpii-rien täydennysrakentamisalueille. Vuonna 2019 Helsingissä valmistui 6 736 asuntoa ja näistä suurpiirien täydennysrakentamisalueilla toteutui 57,5 prosenttia. Investointiohjelman lähtökohtana on turvata jo käynnissä olevien hankkeiden ja täydennysrakentamisalueiden rahoitus.

Isojen raideliikennehankkeiden yhteydessä toteutetaan ns. liittyviä katuhankkeita, jotka ovat joko ratatöiden edellytysinvestointeja tai kokonaistaloudellisesti edullisia toteuttaa raitiotieurakan yhteydessä. Liittyvät katuhankkeet ovat joko liikennejärjestelyjä, jalankulun ja pyöräilyn verkoston täydennyksiä, siltojen peruskorjausta/uudisrakentamista tai täydennysrakenta-mista palvelevia katuyhteyksiä. Raide-Jokerin allianssiurakka on käynnissä ja urakan liittyviä kustannuksia on yhteensä noin 40 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 ennusteen toteutuessa, on vuosina 2021–2023 Raide-Jokeriin liittyviä sidottuja katuinvestointeja noin 20 miljoonaa euroa. Kruunusillat-hankkeeseen liittyviä katuinvestointeja on arvioitu olevan noin 110 miljoonaa euroa. Lisäksi 10-vuotiskaudella on käynnistymässä Länsi-Helsingin raitiotiehanke, Viikki-Malmi raitiotiehanke sekä Kalasatama-Pasila raitiotiehanke.

Jalankulun ja pyöräilyn vuosittainen investointitaso on koko suunnitelmakauden 19,5 miljoonaa euroa. Määrärahalla edistetään pyöräilyn tavoiteverkon toteutumista sekä kantakaupungissa että pyöräilyn pääväylien eli baanojen osalta. Lisäksi toteutetaan pyöräilyverkostoa raidehankkeiden rakentamisen yhteydessä ns. liittyvinä hankkeina. Jalankulun ja pyöräilyn väylien ja raideliikenneverkoston kehittäminen edellyttävät usein koko katupoikkileikkauksen muutosta, joka lieventää osaltaan perusparantamisen rahoitusvajetta. Raideverkoston kehittämisen investoinnit kiskojen ja niihin liittyvien perustusten ja ratatekniikan osalta sisältyvät HKL-liikelaitoksen investointeihin, ja muut katukustannukset kohdistuvat hankkeelle. Samassa yhteydessä uusitaan pääsääntöisesti kadun Yhteinen kunnallistekninen työmaa (YKT) -osapuolten verkostot. Kaikki vähintään 1,0 miljoonan euron vuosien 2021-2023 kohteet on esitetty omina hankkeinaan.

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit

Talousarviokohdalle on varattu vuodelle 2021 määrärahaa yhteensä 76,6 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2022 on osoitettu 82,6 miljoonaa euroa ja vuodelle 2023 on osoitettu 85,6 miljoonaa euroa.

8 03 01 01 Uudisrakentaminen

Katujen uudisrakentamiseen on talousarviossa vuodelle 2021 varattu määrärahaa 26,9 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2022 on osoitettu 17,9 miljoonaa euroa ja 31,2 miljoonaa euroa vuodelle 2023.

Uudisrakentaminen sisältää myös tarvittavat katujen ulkovalaistus- ja liikennevaloinvestoinnit.

Suurpiirien katuinvestoinnit kohdistuvat täydennysrakentamisalueille kuten Orapihlajantien ja Paatsamantien alue Haagassa, Kutomotie 1 ja 9 ympäristö Pitäjänmäessä, Koskelan sairaala-alue, Oulunkylä, Vanha Helsingintien alue, Maatullinpuiston eteläosa, Jakomäen keskiosa, Työnjohtajankadun korttelit ja Vuosaari. Lisäksi erillisiä katuhankkeita toteutetaan kaava-alueiden keskeneräisyyden vuoksi. Sorakatujen rakentaminen etenee täydennysrakentamisen edellyttämässä laajuudessa.

Määrärahalla toteutetaan myös Hakaniemenrannan katurakentamista Kruunusillat -hankkeen liittyvinä hankkeina.

Meluntorjunnan erillishankkeet kohdistuvat meluntorjuntaselvityksen suuntaviivojen ja kohdepriorisoinnin mukaisille, rakennetun pääkatuverkon osille (Vanha Porvoontie, Suutarilantie, Tapaninkyläntie). Uusien katujen ja liikenneväylien meluntorjunta toteutetaan tarvittaessa osana kyseisiä hankkeita. Lisäksi meluntorjuntaa sisältyy Helsingin kaupungin ja Uudenmaan ELY -keskuksen yhteishankkeisiin

8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

Katujen perusparantamiseen ja liikennejärjestelyihin on talousarviossa vuodelle 2021 varattu määrärahaa 46,7 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2022 on osoitettu 53,9 miljoonaa euroa ja vuodelle 2023 on osoitettu 50 miljoonaa euroa.

Suunnitelmakauden merkittävimpiä peruskorjaushankkeita ovat vuonna 2020 alkaneet ja vuosille 2021-2022 jatkuvat Suomenlinnan katujen peruskorjaus sekä Hietaniemenkadun pohjoispuolen koivukujan uusiminen ja jalkakäytävän kunnostus. Muut katujen peruskorjaushankkeet ovat joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehityshankkeiden tai vesihuollon (HSY) saneerauksen yhteydessä tehtäviä koko kadun perusparannuksia ja vakavien rakennevaurioiden kuten painumien korjaustarpeita eri puolilla kaupunkia. Vieraslajien torjunta-asetuksen (704/2019) mukaisesti erillisenä työvaiheena vaihdetaan asetuksessa mainittuja katuistutuksissa käytettyjä kasvilajeja muihin kasvilajeihin.

Ulkovalaistuksen peruskorjaus ja liikennevalojen sekä muun telematiikan uusinta on osa katujen peruskorjausta. Ulkovalaistuksen peruskorjaus keskittyy olemassa olevan valaistusverkon saneeraukseen toimenpideohjelman mukaisesti siten, että EU:n EcoDesign-direktiivin kiristyneet vaatimukset saavutetaan. Ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantamiseksi käynnistetty ns. Helsinki LED -hankkeen ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 2019. Jatkoa Helsinki LED -hankkeelle valmistellaan. Lisäksi vanhoja ulkovalaisimia vaihdetaan LED-valaisimiksi joko hankkeiden peruskorjauksen yhteydessä tai erillisenä hankkeena käytettävissä olevien määrärahojen mukaan. Telematiikan peruskorjaus keskittyy vanhan kuparisen liikennevaloja palvelevan tietoliikenneverkon uusintaan valokuiduksi. Hanke on aloitettu vuonna 2019.

Siltojen ja muiden erikoisrakenteiden (ranta- ja tukimuurit, portaat, meluesteet) peruskorjausten määrärahaan sisältyvät peruskorjausten lisäksi myös uusittavien siltojen investointikustannukset. Merkittävin määrärahalla toteutettava siltainvestointi taloussuunnitelmakaudella on Hakaniemensillan uusiminen Kruunusillat -hankkeen yhteydessä.

Uudelleenpäällystyskohdistetaan vuosittain tehtävän päällystysohjelman perusteella eniten kuormitetuille pää- ja kokoojakaduille, mutta myös huonokuntoisten jalkakäytävien sekä jalankulun ja pyöräilyn väylien päällysteiden uusimista lisätään. Uudelleenpäällystyksistä on laadittu pää- ja kokoojakatuja koskeva ohjelma, jonka avulla on mahdollista parantaa kustannustehokkuutta yhteistyössä muiden infraa rakennuttavien yhteisen kunnallisteknisen työmaan sopimuskumppaneiden kanssa.

Joukkoliikenteen kehittämisenmäärärahalla varaudutaan parantamaan joukkoliikennejärjestelmää ja sen luotettavuutta HSL:n Helsingille tekemän esityksen mukaisesti. Vuonna 2021 varaudutaan liittymä- ja pysäkkijärjestelyiden toteutukseen runkolinjan 570 välillä Mellunmäki-Tikkurila käynnistyessä sekä sähköbussiliikenteen käynnistymiseen linjoilla 18, 39 ja 40. Nauvontien katusuunnittelu mahdollistaa oikea-aikaisen raideyhteyden Ruskeasuon tulevalle raitiovaunuvarikolle. Suunnitelmakaudella varaudutaan bussiliikenteen linjastomuutosten edellyttämien pysäkkijärjestelyjen tekemiseen ja muuhun joukkoliikenteen luotettavuuden parantamiseen poistamalla rakennetussa katuverkossa olevia rakenteellisia häiriötekijöitä.

Liikennejärjestelyhankkeetkohdistetaan erityisesti turvallisuutta edistäviin liittymä-, risteys- ja kaistajärjestelyihin, jotka tukevat myös joukko- ja muun liikenteen sujuvuutta. Määrärahassa varaudutaan myös älyliikenteen järjestelmien sekä opasteiden kehittämiseen. Vuonna 2020 aloitettua automaattisten nopeusvalvontapisteiden asennusta kaduille jatketaan. Uuden tieliikennelain mukaisia liikennemerkkimuutoksia tehdään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Liikennejär-jestelyihin sisältyy myös Raide-Jokerin ja Kruunusiltojen -raidehankkeen osalta sellaisia katuympäristön muutoshankkeita (ns. liittyviä hankkeita), jotka eivät aiheudu raitiotien rakentamisesta, mutta on välttämätöntä suunnitella samanaikaisesti raidehankkeiden kanssa. Osa niistä on välttämätöntä toteuttaa raidehankkeen toteutuksen yhteydessä joko allianssiin kuuluvina tai erillisinä urakoina.

Pyöräilyn ja jalankulun väyliinosoitettu määräraha käytetään pyöräliikenteen tavoiteverkon toteuttamiseen sekä baana-verkon laajentamiseen eri puolilla kaupunkia joko erillisinä hankkeina tai raidehankkeiden yhteydessä. Määrärahaan sisältyy myös jalankulun ja pyöräilyn yli- ja alikulkusiltojen rakentamista liikkumisen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään jalankululle ja pyöräilylle turvattomiksi koettujen ja liikenteellisesti vaarallisten alueiden valaistuksen parantamiseen. Taloussuunnitelmakauden 2021–2023 suurimmat investoinnit ovat Kansalaistori-Kaisaniemi pääradan alikulkukäytävä (n. 25 miljoonaa euroa) sekä Helsinginkadun-Runeberginkadun-Caloniuksenkadun urakka. Suunnitelmakaudella on ohjelmoitu alkavaksi isoja pyöräilyhankkeita nykyisessä katuverkossa kuten Mannerheimintie välillä Postitalo-Reijolankatu, Aleksis Kiven katu ja Sturenkatu. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa pyöräilyn kantakaupungin tavoiteverkon edistämiseksi hankkeita, joissa ei ole lähivuosina ohjelmoitua infran uusimistarvetta. Kantakaupungin pyöräverkon rakentamisen vaiheistuksessa huomioidaan myös rakentamisen aikaiset vaikutukset muuhun liikenteeseen. Tavoitteena on välttää useamman keskustaan saapuvan pääsisääntuloväylän samanaikainen katuremontti.

8 03 01 03 Muut investoinnit

Muihin investointeihin on talousarviossa vuodelle 2021 varattu määrärahaa 3,0 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2022 on osoitettu 10,8 miljoonaa euroa ja 4,4 miljoonaa euroa vuodelle 2023.

Muut investoinnit ovat kadunpidon tukipalvelujen tai muita yleisten alueiden vaatimia investointeja. Täytemaan vastaanottopaikkojen määräraha käytetään kaivumaiden hyödyntämisohjelman mukaisesti maa-ainesten hyötykäyttö- ja vastaanot-topaikkojen toteuttamiseen.

Lumenvastaanottopaikkojen ja hiekkasiilojeninvestointimäärärahoilla kehitetään lumen lähivastaanottojärjestelyjä ja nykyisiä vastaanottopaikkoja sekä nykyisten hiekoitussepelin varastosiilojen ja suolavarastojen perusparannuksia kaupungin eri osissa. Toimenpiteet ohjelmoidaan vuosittain laadittavan toteutusohjelman mukaisesti. Yleisten käymälöiden raken-tamisen määräraha käytetään uusittavien käymälöiden vaatiman kunnallistekniikan rakentamiseen ja perustamistöihin. Vuosittain toteutetaan yksi uusi yleinen käymäläyksikkö.

Ranta-alueiden kunnostuksenmäärärahalla toteutetaan Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostus ja Pikku Huopalahdessa Haaganpuron padon purku sekä varaudutaan toteuttamaan Uudenmaan Ely-keskuksen laatiman rannikkoalueen tulvariskikartoituksen mukaisia muita kohteita. Merellisen strategian mukaisia hankkeita peruskorjataan laadittavan toteutusohjelman mukaisesti.

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Projektialueiden katuihin on kaupunginhallituksen käyttöön vuodelle 2021 varattu 77,9 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2022 on osoitettu 121,3 miljoonaa euroa ja 134,5 miljoonaa euroa vuodelle 2023.

Määrärahoilla toteutetaan Kruunusiltojen sekä Laajasalontien bulevardisoinnin katurakenteita ja asuntotuotannon edellyttämiä katuja kuten Kalasataman, Jätkäsaaren, Pasilan ja Kruunuvuorenrannan alueilla.

Kamppi-Töölönlahti

Kamppi-Töölönlahdenmäärärahalla toteutetaan Töölönlahden tulvasuojeluhanke, jolla estetään tulvan pääsy Finlandiatalolle.

Länsisatama

Länsisatamanmäärärahalla toteutetaan Telakkarannan ja Jätkäsaaren alueen katuja. Katujen rakentaminen jatkuu koko suunnitelmakauden ajan. Jätkäsaaren Atlantinsillan rakentaminen valmistuu vuonna 2021. Telakkakadun rakentaminen valmistuu vuonna 2021. Hernesaaren katurakentaminen käynnistyy aikaisintaan vuonna 2022.

Kalasatama

Kalasatamanmäärärahaan sisältyvät Kalasataman alueen kadut. Taloussuunnitelmakaudella määräraha mahdollistaa nykyisten, käynnissä olevien urakoiden jatkumisen muun muassa Sompasaaressa ja Verkkosaaren pohjoisosassa sekä Vilhonvuorenkadun rakentamisen. Sörnäistentunnelin hankesuunnitelma valmistui vuoden 2020 aikana. Tunnelin rakentamiseen varaudutaan 10-vuotisen liikenneinvestointiohjelman lopulla ja osittain Kalasatama-Pasila raitiotien aikataulun mukaisena edellytysinvestointina. Tunnelin investointikustannusten on arvioitu olevan noin 160 miljoonaa euroa.

Kruunuvuorenranta

Kruunuvuorenrannanmäärärahalla toteutetaan Kruunuvuorenrannan, Laajasalon ja Herttoniemen katuja. Määrärahaa käytetään Herttoniemessä Itäväylän liikennejärjestelyiden muutostöihin ja siihen liittyviin katuihin. Kruunuvuorenrannassa määräraha mahdollistaa taloussuunnitelmakauden aikana käynnissä olevan Haakoninlahti 2:n katu-urakan jatkumisen. Kruunusillat pikaraitiotieyhteyden toteutuksen edellytysinvestoinnit Laajasalossa ovat merkittäviä taloussuunnitelmakauden aikana. Laajasalontien keskiosa muutetaan bulevardiksi, jonka lisäksi aloitetaan useita suuria kadunrakentamisurakoita, jotka on toteutettava Kruunusillat-hankkeen aikataulussa. Vuoden 2021 aikana Herttoniemessä valmistuu Laivalahdenkadun ja Suunnittelijankadun katu-urakka.

Pasila

Pasilan määrärahalla jatketaan Ilmalan raitiotieyhteyden rakentamista ja Radiokadun uudistamista. Veturitien pohjoisosan rakentaminen aloitetaan, mikä luo edellytykset Ratapihakortteleiden kunnallistekniikan rakentamisen jatkamiselle ja alueen pohjoisosien tonttien rakentamiskelpoisuudelle mukaan lukien Pasilan peruskoulu ja päiväkoti ja noin 1 200 asunnon rakentamiselle. Postipuiston kunnallistekniikan rakentamista jatketaan ja Vallilan Konepaja-alueen infran rakentamisen edellytykset turvataan. Eteläisen Postipuiston infran suunnittelua jatketaan.

Kuninkaankolmio

Kuninkaankolmion määrärahalla toteutetaan Kuninkaantammen ja Honkasuon kadut. Katurakentaminen jatkuu koko suunnitelmakauden ajan asuntotuotannon vaatimusten mukaisesti. Suunnitelmakauden 2021–23 katurakentamisella luodaan edellytykset asuntorakentamisen käynnistämiselle Kuninkaantammen Lammenrannan kaava-alueella.

Kruunusillat

Kruunusillat määrärahalla toteutetaan uusi raitiotie- sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteys Laajasalosta keskustaan Korkea-saaren, Kalasataman (Nihti) ja Hakaniemen kautta. Toteuttamiskustannuksiin osallistuu myös HKL Liikelaitos joukkoliikenteen kustannusosuudella. Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 31.8.2016. Hanke on jaettu kahteen osaprojektiin. Allianssin kehitysvaihe on käynnissä ja jatkuu vuoden 2021 alkupuolelle. Siltaurakan käynnistämistä valmistellaan ja tavoite kilpailuttamiselle on talvikausi 2020–2021. Molempien osaprojektien rakentaminen voi alkaa vuoden 2021 aikana ja yhteyden avaaminen liikenteelle aikaisintaan vuoden 2026 aikana.

Malmi

Malmin entisen lentokentän alueen rakentaminen käynnistyy suunnitelmakaudella 2021–23. Malmin määrärahalla toteutetaan aloitusalueen Nallenrinteen kaava-alueen katuja ja muiden kaava-alueiden katujen suunnittelua ja toteutusta asuntotuotannon edellytysten mukaisesti. Malmin rakentaminen jatkuu koko suunnitelmakauden ajan.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminenmäärärahalla toteutetaan uusien projektialueiden hankkeita. Määrärahalla toteutetaan myös uudisrakentamisen hankkeita, jotka ovat välttämättömiä asunto- ja työpaikkatuotannon edistämiseksi.

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi

Yhteishankkeisiin väyläviraston kanssa on kaupunginhallituksen käyttöön vuodelle 2021 varattu 1,9 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2022 on osoitettu 3,2 miljoonaa euroa ja 13 miljoonaa euroa vuodelle 2023.

Kaupungin kustannusosuutta Väyläviraston yhteishankkeissa koskeva määrärahaehdotus sisältää valtion maanteihin liittyvät liikennejärjestely- ja meluntorjuntahankkeet kaupungin alueella. Yhteishankkeiden toteutus on sidoksissa hankkeiden valtion osuuden rahoitukseen valtion tulo- ja menoarviossa lukuun ottamatta niitä kaupungin maankäytön kehittämisestä aiheutuvia hankkeita, jotka kaupunki rahoittaa kokonaan.

Kehä I/Myllypuron eritasoliittymän tiesuunnitelma valmistui vuonna 2015 ja sitä on esitetty valtioneuvostoon hyväksyttäväksi. Valtio myönsi lisäbudjetissaan väylävirastolle 0,5 miljoonaa euroa hankkeen rakennussuunnitelman laatimiseen ja rakennussuunnitelma valmistuu yhteishankkeena vuonna 2021. Hankkeen toteutukseen varaudutaan vuodesta 2022 alkaen edellyttäen, että Väylävirasto osoittaa määrärahan omaan maksuosuuteensa. Hankkeen kokonaiskustannus on yhteensä noin 36,5 miljoonaa euroa.

Tuusulanväylällä meluesteiden toteutukseen Torpparinmäen kohdalla varaudutaan vuonna 2021, mikäli ely-keskus saa rahoituksen. Hanke valmistuu taloussuunnitelmankauden aikana edellyttäen ely-keskuksen rahoitusosuutta.

Lahdenväylän eritasoliittymä Malmin kohdalla (Ilmasilta) liittyy Malmin lentokenttäalueen asuntorakentamiseen varautumiseen ja ajoittuu suunnitelmakauden keskivaiheille. Lahdenväylän ylittävän Ilmasillan toteutus on osa Malmin eritasoliittymän toteutusta. Ilmasilta luo yhteyden Kivikon ja Malmin välille ja palvelee sekä entisen lentokenttäalueen kehittymistä uudeksi asuinalueeksi että alueiden yritystoimintaa. Ilmasillan alueen tiesuunnitelman laadinta on käynnissä. Viikin meluesteen toteuttaminen ajoittuu taloussuunnitelmakaudelle. Koskelantien eritasoliittymän länsipuolisten ramppien toteutus ajoittuu pääosin suunnitelmakauden jälkeen.

Hämeenlinnanväylällä Kuninkaantammen eritasoliittymä on tärkeä asuinalueen saavutettavuudelle, ja eritasoliittymän toteutukseen varaudutaan vuosina 2022-2024. Tiesuunnitelman laadinta Kannelmäki-Kehä III valmistui vuonna 2020. Vuonna 2021 varaudutaan rakennussuunnitelman laadintaan.

Länsiväylällä eritasoliittymän alustava tiesuunnitelma Koivusaaren kohdalla valmistui vuonna 2020. Tie- ja rakennussuunnitelman laadintaan varaudutaan taloussuunnitelmakauden aikana.

Itäväylän itäosan kehittämistoimet ajoittuvat suunnitelmakauden loppupuolelle. Toimenpiteisiin sisältyy muun muassa Uussillantien alikulkutunnelin rakentaminen.