1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto

(Alla olevan taulukon summat on ilmoitettu tuhansina euroina.)

Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunitelma
2022
Talous-
suunitelma
2023
Tulot yhteensä5334444
Menot yhteensä1 8022 0361 9382 0012 0012 0012 001
Ylitysoikeus       
Toimintakate−1 797−2 033−1 935−1 997−1 997−1 997−1 997
Poistot       
Tilikauden tulos−1 797−2 033−1 935−1 997−1 997−1 997−1 997
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−1 797−2 033−1 935−1 997−1 997−1 997−1 997
Muutos, %       
Tulot −43,110,033,333,3  
Menot 13,0−4,8−1,7−1,70,0 

Talousarvion 2021 keskeiset painopisteet

  • Tarkastusvirasto tuottaa laadukkaita arviointi- ja tarkastuspalveluja sekä sidonnaisuusilmoitusten valvontaan liittyviä palveluja.
  • Tarkastusvirasto huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista.
  • Tarkastusviraston taloutta hoidetaan vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti.

Toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunta järjestää kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin kuntalain 14 luvun mukaisesti. Lautakunta arvioi, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko kuntalain 6 §:n tarkoittamalla tavalla määritelty kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta valmistelee valtuustolle sen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtii kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo lakisääteisen sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja raportoi siitä kaupunginvaltuustolle.

Helsingin kaupungin tilintarkastajana toimiva tilintarkastusyhteisö vastaa kaupungin hallinnon ja talouden lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Taloussuunnitelmakaudella on voimassa tilikausille 2019–2022 kilpailutettu kaupungin tilintarkastuspalveluja koskeva sopimus. Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen tilintarkastajina toimivat vuonna 2019 toteutetun kilpailutuksen perusteella valitut tilintarkastajat. Konserniyhteisöjen tilintarkastuspalvelut on kilpailutettu vuosille 2020–2021 sekä optiona vuosille 2022–2023.

Tarkastusvirasto arvioi lautakunnan apuna valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellista ja tarkoituksenmukaista järjestämistä. Virasto huolehtii lautakunnan apuna sidonnaisuusilmoituksia koskevasta valvonnasta, valmistelee lautakunnalle sen toimivaltaan kuuluvat asiat ja avustaa merkittävällä panoksella lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajan kanssa sovitulla tavalla.

Toimintaympäristön keskeiset muutokset

Kaupunkistrategian, kaupungin organisaatiorakenteen ja toimintaympäristön muutokset sekä muutokset kaupunkikonsernissa otetaan huomioon tilintarkastuksen ja arvioinnin toteutustavassa ja painotuksissa. Kaupunkikonsernia ja kaupungin toiminnan tuloksellista ja tarkoituksenmukaista järjestämistä koskevan arviointitiedon tarpeen ennakoidaan kasvavan.

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Maailman toimivin kaupunki

Tarkastuslautakunta tuottaa arviointikertomuksella ja tarvittaessa muilla arviointiraporteilla valtuustolle tietoa tavoitteiden toteutumisesta ja toiminnan tuloksellisesta ja tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä kaupungin strategista ohjausta ja päätöksentekoa varten. Kaupunkistrategia vuosille 2017–2021 ohjaa tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan kohdentumista ja vuonna 2021 arvioidaan tarkastuslautakunnan toimintasuunnitelman mukaisesti strategian toteutumista sen kaikilla osa-alueilla. Myös sitova toiminnan tavoite ohjaa arviointien kohdentumista kaupunkistrategian mukaisesti. Arviointi toteutetaan suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti.

Tarkastuslautakunta ja -virasto esittelevät toimintaansa uudelle valtuustolle. Vuorovaikutusta valtuuston puheenjohtajien ja valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa lisätään. Arviointien hyödynnettävyyttä pyritään parantamaan vuorovaikutuksessa arvioinnin kohteiden kanssa.

Emokaupungin ja konserniyhteisöjen tilintarkastus järjestetään kustannustehokkaasti ja laadukkaasti tilintarkastusta koskevien säädösten ja määräysten mukaisesti. Kaupungin tilintarkastuksessa noudatetaan julkishallinnon hyvää tilintarkastustapaa ja konserniyhteisöjen tarkastuksessa hyvää tilintarkastustapaa.

Sidonnaisuusilmoitusten valvonta- ja raportointitehtävän toteutusta kehitetään kertyneen kokemuksen ja saadun palautteen pohjalta.

Vuosittaista asiakastyytyväisyysseurantaa hyödynnetään toiminnan suunnitelmallisessa kehittämisessä. Tavoitteena on, että viraston asiakastyytyväisyys paranee strategiakauden aikana.

Vastuullinen taloudenpito

Tarkastusviraston taloutta hoidetaan vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti.

Tarkastusvirasto pyrkii parantamaan tuottavuutta muun muassa huolehtimalla työnsä laadusta, henkilöstön työhyvinvoinnista ja vastuullisesta määrärahojen käytöstä

Tarkastusviraston digitalisoitujen toimintojen määrä kasvaa ja vakiinnutetaan sähköisten työvälineiden laajamittainen hyödyntäminen arviointi- ja tarkastustyössä

Henkilöstösuunnitelma

Tarkastusviraston henkilöstöjohtamisen tavoitteena on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Taloussuunnitelmakaudella panostetaan suunnitelmalliseen esihenkilö- ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Henkilöstön saatavuuden ennakoidaan jatkuvan hyvänä ja tilanne varmistetaan huolehtimalla kilpailukykyisistä tehtäväsisällöistä ja palkkatasosta.

Talousarvion vaikutusten arviointi

Tarkastuslautakunnan arviointitoiminnassa tarkastellaan mahdollisuuksien mukaan kaupungin toiminnan vaikutuksia. Strategiakaudella tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi terveys-, sukupuoli- ja yritysvaikutusten sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman arviointiin. Vaikutuksia tarkastellaan jatkossakin tarkastuslautakunnan vuosittain hyväksymän arviointisuunnitelman puitteissa.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Sitovat toiminnan tavoitteet
Kaupunkistrategian teemaSitova toiminnan tavoiteSitovan toiminnan tavoitteen
mittarit
Kytkeytyminen
kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja
yhteissuunnittelun teemoihin
Maailman toimivin kaupunkiTarkastuslautakunnan arviointitoiminta kohdistuu kaupunkistrategian toteutumisen arviointiin.Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan sisältyvistä vuosittain vaihtuvista aiheista (pois lukien tavoitearvioinnit, vaikuttavuuden seuranta ja talouden arviointi) vähintään 70 prosenttia liittyy kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten tai tavoitteiden arviointiin. 
Määrä- ja taloustavoitteet
20192020Ennuste 2020202120222023
Suoritetavoitteet      
Arviointikertomus valmistuu 20.4. mennessä10.4.30.4.9.4.20.4.20.4.20.4.
Tilintarkastuskertomus annetaan 30.4. mennessä26.4.30.4.29.4.30.4.30.4.30.4.
Tehokkuus/taloudellisuus      
Toimintamenot euroa/asukas2,763,052,953,043,012,98
Toiminnan laajuustiedot      
Tilintarkastuspäivät per tilivuosi, ulkoisen tilintarkastajan toteutuneet tarkastuspäivät389390412390390390
Resurssit      
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)14,816,015,016,517,017,0
Henkilötyövuodet (ostopalvelut)000000
Tuottavuus
20192020Ennuste
2020
202120222023
Tuottavuuden kehittyminen
(2019=100)
100,090,193,594,094,595,0
Tilankäytön tehokkuus
20192020Ennuste
2020
202120222023
Tilojen kokonaispinta-ala602602602602450450
Yksikkökustannusten kehitys
20192020Ennuste
2020
202120222023
Tarkastus-päivän hinta, euroa/pv487538535525525525
muutos edellisestä vuodesta, prosenttia-4.110.59.9-2.300