3 10 05 Pelastuslaitos

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä17 66316 00016 00016 50016 50017 20017 900
Menot yhteensä54 19158 73758 53761 95360 79965 20169 524
Ylitysoikeus       
Toimintakate−36 528−42 737−42 537−45 453−44 299−48 001−51 624
Poistot2 5912 0872 3142 5162 5162 8393 270
Tilikauden tulos−39 119−44 824−44 851−47 969−46 815−50 840−54 894
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−39 119−44 824−44 851−47 969−46 815−50 840−54 894
Muutos, %       
Tulot −9,4 3,13,14,24,1
Menot 8,4−0,35,53,57,26,6
Talousarvion 2021 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä

Pelastuslaitoksen keskeiset painopisteet ovat vuonna 2021:

  • Pelastustoimen valmiuden ja palvelutason kasvattaminen valvontaviranomaisen velvoitteiden täyttämiseksi
  • Ensihoitopalvelun palvelutason ja potilasturvallisuuden varmistaminen
  • Johtamisen ja esihenkilötyön erinomaisuuden tavoittelu
  • Tietojohtamisen, palvelutuotannon omavalvonnan ja pelastustoimen tietojärjestelmähankkeiden edistäminen
  • Kaupunkiyhteisen pelastustoiminnan, väestönsuojelun ja varautumisen yhteistoiminnan ja valmiuden kehittäminen

Vuoden 2021 toiminta painottuu pelastustoiminnan nopean avunsaannin edellytysten parantamiseen, ensihoitopalvelun tehtäväsidonnaisuuden ja tavoittamisviiveiden alentamiseen sekä onnistumisen johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Vuonna 2021 sijoitetaan toinen kärkiyksikkö Kontulaan ja samalla vahvistetaan onnettomuuksien ehkäisyn, omavalvonnan ja turvallisuusviestinnän toimintaa riskiperusteisesti. Ensihoitoresursseja lisäämällä varaudutaan kahden osa-aikaisen ensihoitoyksikön lisäykseen.

Toiminnan kuvaus

Pelastuslaitos vastaa pelastustoimesta ja kiireellisestä ensihoitopalvelusta Helsingin alueella. Pelastustoimi jakautuu pelastustoimintaan (n. 62 prosenttia pelastuslaitoksen käyttömenoista) sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja väestönsuojeluun varautumiseen (n. 16 prosenttia). Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille omakustannushintaan tuotettava kiireellinen ensihoitopalvelu muodostaa noin 22 prosenttia käyttömenoista.

Toimintaympäristön keskeiset muutokset
Väestö- ja asiakasmäärän kehitys

Valvontaviranomaisen mukaan pelastustoiminnan nopean avunsaannin valmius ei ole vaatimusten mukainen. Valmiutta kehitetään 10 vuoden toimintasuunnitelman mukaisesti perustamalla uusi kärkiyksikkö vuonna 2021 Kontulan alueelle.

Ensihoitopalvelun resursointi on viimeisen 10 vuoden aikana jäänyt selvästi jälkeen asiakas- ja tehtävämäärän kehityksestä. Tästä aiheutuvia viiveitä tehtävissä sekä henkilöstön kuormittavuutta alennetaan nostamalla ensihoidon valmiutta keskimäärin kahdella 12 tunnin yksiköllä.

Talous (kustannustaso, yksikkökustannukset, tuottavuus)

Pelastuslaitoksen toiminnan tuottavuutta seurataan käyttömenojen yksikkökustannuksilla, joka jakautuu pelastustoimen (78 prosenttia käyttömenoista) ja ensihoitopalvelun (22 prosenttia) yksikkökustannuksiin. Vuonna 2021 pelastustoimen käyttömenojen arvioidaan nousevan 5,5 prosenttia, josta palvelutason kehittämisen osuus on 2,8 prosenttiyksikköä. Ensihoitopalvelun käyttömenojen kasvuksi arvioidaan 4,0 prosenttia, josta palvelutason kehittäminen noin puolet. Asukasluvun ja peruspalveluidenhintaindeksin muutoksella korjattujen yksikkökustannusten arvioidaan vuonna 2021 nousevan pelastustoimen osalta 70,7 euroon (64,7 euroa v. 2019) ja ensihoitopalvelun osalta 19,5 euroon (18,1 euroa v. 2019) asukasta kohden. Taloussuunnitelman toteutuessa pelastuslaitoksen inflaatiokorjattu yksikkökustannusindeksi (2019=100) on 109,2 vuonna 2021 ja 116,4 vuonna 2023.

Tavoitteet ja suoritteet

I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä enintään 6 minuutissa paranee 50 prosentin tasolle (55 prosenttia v. 2019). Muutoin suoritemäärissä ei tapahdu olennaisia muutoksia. Palvelutason kehittäminen lyhentää operatiivisen toiminnan viiveitä.

Riskit ja epävarmuustekijät

Palomiesten muuta Uuttamaata selvästi alhaisempi palkkataso ja Helsingin pelastuskoulun toiminnan jatkuvuus sekä niistä johtuva henkilöstön saatavuus ovat olennaisia uhkatekijöitä pelastustoiminnan palvelutason kehittämisessä seuraavina vuosina.

Ehdotettu sote-uudistuksessa suunniteltu maakunnan ja pelastustoimen strategisen ohjausvallan keskittäminen valtiolle muuttaa Helsingin pelastustoimen mahdollisuuksia päättää pelastustoimen palvelutasosta ja rahoituksesta paikallisesti tarkoituksenmukaisimmalla tavalla vuoden 2023 alusta lukien.

Väestönsuojien jatkuvasti kasvava korjausvelka vaarantaa poikkeusolojen lisäksi väestönsuojien normaaliajan käytön sekä kasvattaa väestösuojien ylläpito- ja korjauskustannuksia käyttömenoilla.

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Maailman toimivin kaupunki

Jatkuvalla riskianalyysillä, monipuolisilla onnettomuuksien ehkäisyn menetelmillä sekä pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun saatavuuden tarkoituksenmukaisella mitoituksella varmistetaan yleistä turvallisuutta Helsingin kaupunkirakenteen kehittyessä. Sopimuspalokuntien ja Helsingin pelastusliiton roolia pelastuslaitoksen viranomaistoiminnan tukena onnettomuuksien ehkäisyssä vahvistetaan. Pelastustoiminnassa kärkiyksikön toimintamallilla vastataan kustannustehokkaasti sekä pelastustoiminnan että ensihoitopalvelun valitun riskiprofiilin mukaisiin tehtäviin katvealueilla.

Vastuullinen taloudenpito

Yksikkökustannusten kehitys

Pelastustoimen käyttömenojen yksikkökustannukset ilman poistoja ovat vertailuryhmän keskiarvoa paremmat. Ensihoitopalvelun käyttömenojen yksikkökustannukset ilman poistoja ovat vertailuryhmässään kilpailukykyiset.

Tuottavuustoimenpiteet

Huomioiden palvelutuotannon mittavat kehittämistoimet vuosina 2020–2021, ei talousarviossa päästä Helsingin kaupungin asettamaan tuottavuustavoitteeseen.

Henkilöstösuunnitelma

Pelastuslaitos perustaa 27 uutta vakanssia vuonna 2021, joista Kontulan kärkiyksikköön 12 ja onnettomuuksien ehkäisyn toimintaan 3. Ensihoitoon lisätään 12 vakanssia, joten vuoden 2021 talousarvio sisältää yhteensä 734 palkkaa saavaa. Palomiesten palkkaohjelma käynnistetään.

Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain ja palveluittain

3 10 05

(1 000 €)
Menot €Osuus
ta-kohdan
menoista %
Muutos
ed. vuoteen €
Muutos
ed. vuoteen %
Keskeisin
selittävä tekijä
Pelastuslaitos- 60 799100 %2 0623,5 % 
Pelastustoimi- 47 40378 %1 5523,4 %Yhden kärkiyksikön
lisäys valmiuteen
sekä asemainfra-
struktuurin
kasvu
Ensihoitopalvelu- 13 39622 %5104,0 %Kahden 12 tunnin
ensihoitoyksikön
valmiuden lisäys

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Sitovat toiminnan tavoitteet

Kaupunki-
strategian
teema
Sitova toiminnan tavoiteSitovan toiminnan tavoitteen mittaritKytkeytyminen kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin
Kestävän kasvun turvaaminen kaupungin keskeinen tehtäväOnnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia.

Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen.
Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti.
8 000 turvallisuuspistettä

I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 50 %:ssa tehtävistä.

Ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive on enintään 8 min 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävissä.

Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 %.
Uudistuvat palvelutHenkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti.
Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti.
Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin vuonna 2020
Sairauspoissaolot ja VATU-menettelyt toteutuvat.
Taloudellisesti kestävä kehitysPelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelutarpeen muutokset huomioidenTulosbudjetti ei ylity

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet

20192020Ennuste
2020
202120222023
Suoritetavoitteet      
Turvallisuuspisteet7 5218 0007 5008 0008 0008 000
Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä647062707070
I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 50 %:ssa tehtävistä515055505050
Muut suoritteet      
Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 %713260323232
Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin vuonna 2019105100100100100100
sairauspoissaolot VATU-menettelyt toteutuvat60100100100100100
 Tulosbudjetti ei ylity100100100100100100
Toiminnan laajuustiedot      
Asukasluku653 835658 696658 696664 812671 172677 560
Palo- ja pelastustehtävät ilman ensivastetta8 4438 6008 2008 7008 8008 900
Ensihoitotehtävät ensivaste mukaan lukien63 55063 63060 00064 30064 90065 500
Tehokkuus/taloudellisuus      
Kaukolämmön kulutus908787868685
Sähkön kulutus888787868685

20192020Ennuste
2020
202120222023
Vakanssit vuoden lopussa718736745772808832
Palkansaajat keskimäärin tilikaudella666711692734772796
Henkilötyövuodet keskimäärin tilikaudella626668650689725748
Bruttokäyttömenot, 1 000 euroa54 19158 73758 53761 95365 85570 178
Toimintakate (nettomenot), 1 000 euroa36 52842 73742 53745 45348 65552 278
Tuottavuusmittari – Produktivitetsmätare
20192020Ennuste
2020
202120222023
Pelastustoimi64,768,968,970,773,075,5
Ensihoito18,119,419,419,520,321,0
Pelastuslaitoksen deflatoitu kustannusindeksi (2019=100)100,0106,5106,5109,2112,6116,4
Tilankäytön tehokkuuden mittari
20192020Ennuste
2020
202120222023
Tilojen kokonaispinta-ala (htm²)180 222181 124181 752182 752183 833183 833
Tilojen pinta-alamäärä (htm²) suhteessa asiakasmäärään0,30,30,30,30,30,3
Vuokrakustannukset euroa vuodessa7 0457 7317 6317 9108 5709 790
Toimipaikkojen määrä101011121313