10 Selityksiä

Käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan talousarviotaulukoiden sarakkeessa 2 ja investointiosan talousarviotaulukoiden sarakkeessa 3 on esitetty määrärahojen käyttö vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan.

Käyttötalousosassa, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 3 ja investointiosassa sarakkeeseen 4 on otettu vuoden 2020 talousarvioon merkityt määrärahat. Kursiivilla on merkitty Kvston 23.9.2020 sekä sitä aikaisemmin kuluvan vuoden tileille myöntämät ylitysoikeudet.

Käyttötalousosassa sarakkeeseen 5, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 4 ja investointiosassa sarakkeeseen 5 on merkitty lauta- ja johtokuntien ehdottamat määrärahat vuodelle 2021. Seuraavien lukujen/kohtien/alakohtien em. sarakkeissa olevat määrärahat ovat Kaupunginkanslian (ei lauta- tai johtokuntien) ehdottamia:

Luku1 10Kaupunginkanslia
Luku1 30Kaupunginkanslia
Luku1 40Kaupunginkanslia
Luku1 50Kaupunginkanslia
Luku7 01Kaupunginkanslia
Kohta7 02 01 
alakohdat01–69Kaupunginkanslia
Kohta7 02 02Kaupunginkanslia
Luvut7 03–7 05Kaupunginkanslia
Kohta8 01 02Kaupunginkanslia
Kohta8 03 02Kaupunginkanslia
Kohta8 04 02Kaupunginkanslia
Kohta8 05 01Kaupunginkanslia
Luku8 06 
kohdat02,03Kaupunginkanslia
Luku8 07Kaupunginkanslia
Kohta9 01 01Kaupunginkanslia
Kohta9 01 02 
alakohdat52–54Kaupunginkanslia
Kohta9 01 03Kaupunginkanslia

Käyttötalousosassa sarakkeeseen 6, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 5 ja investointiosassa sarakkeeseen 6 on merkitty vuoden 2021 talousarvion määrärahat.

Käyttötalousosassa sarakkeeseen 7, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 6 ja investointiosassa sarakkeeseen 7 on merkitty vuoden 2022 taloussuunnitelmaan sisältyvät määrärahat.

Käyttötalousosassa sarakkeeseen 8, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 7 ja investointiosassa sarakkeeseen 8 on merkitty vuoden 2023 taloussuunnitelmaan sisältyvät määrärahat.

Investointiosassa sarakkeeseen 1 on merkitty ao. luvun kohdan tunnus ja sarakkeeseen 2 kohdan sekä alakohdan nimike selityksineen.

Perusteluosan suluissa olevat luvut ovat vuoden 2020 lukuja, ellei tekstissä toisin ole mainittu.

Tuottavuuden kehityksen indeksisarjan perusvuosi on vuosi 2019 (= 100) ellei tekstissä ole toisin mainittu.

Taulukoissa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Yhdistelmä sidotuista avustuksista on liitteessä 1. Talousarvioon on lisäksi liitetty erittely jäsenmaksuista (liite 2) sekä luettelo konserniin kuuluvista eräistä yhtiöistä (liite 3). Liitteessä 4 on esitetty 10-vuotinen investointiohjelma, liitteessä 5 talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma, liitessä 6 on katujen ja liikenneväylien rakentamisohjelma vuosiksi 2021–2023, liiteessä 7 on puistojen ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma vuosiksi 2021–2023, liite 8 vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet ja liite 9, HKL-liikelaitoksen 10-vuotinen investointisuunnitelma. Ottolainat on eritelty liitteessä 10.

Talousarviomäärärahojen käyttöoikeus on ao. lauta- tai johtokunnalla, ellei talousarvion luvun, kohdan tai alakohdan yhteydessä ole toisin ilmoitettu.