8 01 Kiinteä omaisuus

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot2 3965 0005 0005 0005 0005 000
Menot105 750137 09495 800108 80080 90080 500
Netto−103 354−132 094−90 800−103 800−75 900−75 500
Ylitykset 10 238    
Muutos, %      
Tulot 108,60000
Menot 29,6−30,1−20,6−25,6−0,5
1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot      
80150 Kiinteän omaisuuden
myynti
2 3965 0005 0005 0005 0005 000
Menot      
80101 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen
hallintaan oikeuttavien osakkeiden
ostot ja lunastukset sekä kaavoitus-
ja täydennysrakennuskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan
käytettäväksi
23 51814 00013 50013 50013 50013 500
Ylitykset 91    
80102 Projektialueiden
esirakentaminen, täyttötyöt,
kaupunginhallituksen
käytettäväksi
55 55892 59460 80069 30040 80041 500
Ylitykset 2 010    
8010201 Kamppi-Töölönlahden
esirakentaminen
153     
8010202 Länsisataman
esirakentaminen
16 23524 80010 80010 8008 3007 000
8010203 Kalasataman
esirakentaminen
26 40450 00037 00045 50014 5007 300
8010204 Kruunuvuorenrannan
esirakentaminen
10 9305 9503 9003 9006 8005 900
8010205 Kuninkaankolmion
esirakentaminen
2283 1102 9002 900400300
8010206 Pasilan
esirakentaminen
1 2572 4442 8002 8003 4006 200
8010207 Uudet projektialueet
ja muun täydennysrakentamisen
selvitykset, toimenpiteet ja
esirakentaminen
3513 79030030050011 500
8010209 Malmin
esirakentaminen
 2 5003 1003 1006 9003 300
80103 Esirakentaminen,
täyttötyöt,
rakentamiskelpoiseksi
saattaminen,
kaupunkiympäristölautakunnan
käytettäväksi
26 67430 50021 50026 00026 60025 500
Ylitykset 8 137    
8010301 Muu esirakentaminen,
alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen
26 67430 50021 50026 00026 60025 500

8 01 50 Kiinteän omaisuuden myynti

Vuonna 2021 kiinteää omaisuutta arvioidaan myytävän 100 miljoonalla eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 5 miljoonaa euroa. Erotuksena syntyvät 95 miljoonan euron myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan Kaupunkira-kenne. Vuodelle 2022 arvioidaan edelleen 100 miljoonan euron maanmyyntitulot, mutta sen jälkeisinä vuosina niiden arvioidaan alentuvan kohti tasoa 50–70 miljoonaa euroa/vuosi. Myyntiarvioon päästään, mikäli suhdannetilanne ei merkittävästi heikkene ja edellyttäen, että myytäviksi jo ennen uusia tontinluovutuslinjausten vahvistumista päätettyjen tonttien asemakaavat vahvistuvat suunnitellusti ja tonttien luovuttamisen vaatimien katujen, esirakentamisen ja rakennuskelpoiseksi saattamisen rahoitus- ja toteutusresurssit on ajoissa varmistettu.

Kaupunginhallitus on 1.4.2019 hyväksynyt uudet tontinluovutuslinjaukset, jossa tontit ensisijaisesti luovutetaan vuokraamalla ja myymällä vain erityisistä syistä.

Ennen linjauspäätöstä tehdyissä sopimuksissa ja varauksissa noudatetaan kuitenkin tehtyjä sopimuksia (vuokraus osto-optioin) sekä päätöksiä luovutusmuodosta. Linjausten yhteydessä arvioitiin, että tehtyjen sopimusten ja varausten toteutuminen mahdollistaisi keskimäärin 100 milj. euron vuosittaiset maanmyyntitulot. Pääosa voimassa olevista osto-optioista raukeaa vuoden 2022 aikana.

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset

Talousarviossa on kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostoihin ja lunastuksiin sekä kaavoitus- ja täydennysrakentamiskorvauksiin varattu 13,5 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuosille 2022 ja 2023 määrärahaa on osoitettu vuosittain 13,5 miljoonaa euroa.

Talousarviokohta 8 01 03 02 Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit lakkautetaan ja täydennysrakentamiskorvauksiin varattu määräraha 3,5 miljoonaa euroa yhdistetään maanhankintaan varattuihin määrärahoihin talousarviokohtaan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset.

Täydennysrakentamiskorvauksella hankitaan kaupungille maata ja uutta asuinrakennusoikeutta. Korvausinvestointikustannuksilla hankitut alueet saatetaan rakentamiskelpoisiksi tonteiksi. Vireillä on useita laajempia kaavahankkeita muun muassa Myllypurossa ja Laajasalossa, joissa lähivuosina tullaan soveltamaan korvausmenettelyä.

Maanhankinnan määräraha ei sisällä maanvaihtojen, erillisten ennakoimattomien hankkeiden vaatimien (kiireellisten) maanhankintojen eikä maankäyttösopimusten maana saatavien maankäyttökorvausten ja niihin liittyvien kiinteistöjärjestelyjen vaatimia ns. teknisiä määrärahoja, joiden määrät vuositasolla suuresti vaihtelevat. Niiden osalta esitetään tapauskohtaisesti ylitysoikeuksia.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Projektialueiden esirakentamiseen ja täyttötöihin on talousarviossa varattu 69,3 miljoonan euron määräraha. Projektialueiden esirakentaminen kohtaan sisältyy kaikkien aluerakentamisprojektien (Länsisatama, Kalastama, Kruunuvuorenranta, Kuninkaankolmio, Pasila, Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen, Malmi) esirakentamisen talousarviomäärärahat. Vuodelle 2022 määrärahaa on osoitettu 40,8 miljoonaa euroa ja vuodelle 2023 41,5 miljoonaa euroa. Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön, ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisellä päätöksellä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeiden mukaisesti.

Määrärahoilla jatketaan vuonna 2021 jo käynnissä olevia urakoita Hernesaaren ja Verkkosaaren pohjoisosan esirakentamiseksi sekä tiilikaasukellon kunnostusta. Näiden osuus on noin 60 prosenttia vuoden 2021 käytettävissä olevasta määrärahasta.

Länsisatamaan varatulla määrärahalla toteutetaan Hernesaaren itärannan ruoppaus ja täyttöurakka, jonka yhteydessä siirretään väliaikainen lumenkaatolaituri Hernesaaren kärkeen. Massojen välivarastointitoiminta ja pilaantuneiden maiden käsittely projektialueella jatkuu välivarastointitoiminnan painopisteen siirtyessä Jätkäsaaresta Hernesaareen.

Kalasatamaan varatulla määrärahalla mahdollistetaan taloussuunnitelmakaudella jo käynnissä olevien urakoiden jatkumisen (Vilhonvuorenkatu, Suvilahden tiilinen kaasukello ja Verkkosaaren pohjoisosa). Verkkosaaren pohjoisosan urakan valmistuminen mahdollistaa asuntorakentamisen aloittamisen vuonna 2022. Lisäksi aloitetaan Nihdin alueen rakentaminen asuntorakentamisen käynnistämisen mahdollistamiseksi. Määrärahalla mahdollistetaan myös asuntorakentamisen jatkaminen Työpajanpihan alueella.

Kruunuvuorenrantaan varattumääräraha käytetään taloussuunnitelmakauden aikana pääasiassa Laajasalon raitiovaunuvarikon esirakentamiseen, jolla tontti saatetaan rakentamiskelpoiseksi. Kruunuvuorenrannassa esirakennetaan Hopealaakson alue, joka mahdollistaa liikuntapuiston rakentamisen. Lisäksi määrärahaa käytetään kiviaineksen välivarastointitoimintaan, joka jatkuu alueen eteläkärjessä Koirasaarilla.

Pasilanmäärärahalla jatketaan Ilmalan raitiotieyhteyden rakentamista ja Radiokadun uudistamista. Veturitien pohjoisosan rakentaminen aloitetaan, mikä luo edellytykset Ratapihakortteleiden kunnallistekniikan rakentamisen jatkamiselle ja alueen pohjoisosien tonttien rakentamiskelpoisuudelle mukaan lukien Pasilan peruskoulu ja päiväkoti sekä noin 1 200 asunnon rakentamiselle. Eteläisen Postipuiston infran suunnittelua jatketaan.

Kuninkaankolmion määrärahalla toteutetaan esirakentamista Kuninkaantammen Lammenrannan ja Kuninkaantammentien ympäristön kaava-alueilla katu- ja asuntorakentamisen edellyttämässä aikataulussa. Honkasuolla esirakentaminen jatkuu suunnitelmakauden 2021–23 jälkeen.

Malmin entisen lentokentän alueen rakentaminen käynnistyy suunnitelmakaudella 2021–23. Malmin määrärahoilla toteutetaan ensimmäisen asemakaava-alueen Nallenrinteen esirakentamiseen ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saamiseen liittyviä hankkeita. Suurimpana niistä on maakaasun runkoputken siirto, joka on edellytysinvestointi katu- ja asuntorakentamisen käynnistämiselle sekä Nallenrinteen että Lentoasemankorttelien asemakaava-alueilla. Lisäksi toteutetaan tilapäinen lumenvastaanottopaikka Nallenrinteen alueella asuntorakentamisen esteenä olevan lumenvastaanottopaikan tilalle sekä rakentamislogistiikkaa ja muuta väliaikaiskäyttöä palvelevia reittiyhteyksiä.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen määrärahalla toteutetaan uusien projektialueiden hankkeita. Määrärahalla toteutetaan myös uudisrakentamisen suurpiirien hankkeita, jotka ovat välttämättömiä asunto- ja työpaikkatuotannon edistämiseksi.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen

8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Talousarviokohtaan on vuodelle 2021 varattu 26 miljoonaa euroa ja taloussuunnitelmavuodelle 2022 on osoitettu 26,6 miljoonaa ja 25,5 miljoonaa vuodelle 2023.

Määrärahaa käytetään pilaantuneiden maiden puhdistamiseen ja muuhun esirakentamiseen. Merkittävimmät tiedossa olevat kohteet ovat Marian kasvuyrityskampuksen kehittämiseen liittyvät esirakennustyöt, Laakson sairaala-alueen purkutyöt, Hakaniemen huoltopihan rakentaminen sekä Raide-Jokeriin liittyvien hankkeiden esirakentaminen. Lisäksi taloussuunnitelmakaudella on käynnistymässä täydennysra-kentamiseen liittyviä esirakentamishankkeita, joista merkittävin on Myllypuron Karhunkallion alue.

Taloussuunnitelmakaudella alkaa myös Kruunusillat hankkeeseen liittyvä Hakaniemenrannan esirakentaminen.

8 01 03 02 Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit

Talousarviokohta lakkautetaan yhdistämällä täydennysrakentamiskorvaukset maksettaviksi maanhankintamäärärahoista talousarviokohdasta 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset.