8 01 Fast egendom

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster2 3965 0005 0005 0005 0005 000
Utgifter105 750137 09495 800108 80080 90080 500
Netto−103 354−132 094−90 800−103 800−75 900−75 500
Överskridningar 10 238    
Förändring, %      
Inkomster 108,60000
Utgifter 29,6−30,1−20,6−25,6−0,5
1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster      
80150 Försäljning av fast egendom2 3965 0005 0005 0005 0005 000
Utgifter      
80101 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande, till stadsmiljönämndens disposition23 51814 00013 50013 50013 50013 500
Överskridningar 91    
80102 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition55 55892 59460 80069 30040 80041 500
Överskridningar 2 010    
8010201 Grundberedning i Kampen-Tölöviken153     
8010202 Grundberedning i Västra hamnen16 23524 80010 80010 8008 3007 000
8010203 Grundberedning i Fiskehamnen26 40450 00037 00045 50014 5007 300
8010204 Grundberedning i Kronbergsstranden10 9305 9503 9003 9006 8005 900
8010205 Grundberedning i Kungstriangeln2283 1102 9002 900400300
8010206 Grundberedning i Böle1 2572 4442 8002 8003 4006 200
8010207 Nya projektområden och utredningar, åtgärder och grundberedning för övrigt kompletteringsbyggande3513 79030030050011 500
8010209 Grundberedning i Malm 2 5003 1003 1006 9003 300
80103 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition26 67430 50021 50026 00026 60025 500
Överskridningar 8 137    
8010301 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara26 67430 50021 50026 00026 60025 500

8 01 50 Försäljning av fast egendom

Fast egendom beräknas år 2021 bli såld för 100 mn euro, varav 5 mn euro i enlighet med balansvärdet upptas under försäljning av fast egendom. Skillnaden på 95 mn euro, som utgör inkomster i form av försäljningsvinst, upptas på budgetmomentet Stadsstruktur. År 2022 beräknas markförsäljningsinkomsterna fortfarande uppgå till 100 mn euro, men under åren därefter beräknas de sjunka till 50–70 mn euro/år. Den uppskattade försäljningen uppnås om konjunkturläget inte försämras avsevärt och förutsatt att detaljplanerna för tomter som man har beslutat sälja redan innan nya riktlinjer för tomtöverlåtelse har fastställs enligt planerna och finansierings- och realiseringsresurserna för gatorna, grundberedningen och byggbarhetsåtgärderna som överlåtelsen av tomterna kräver har säkrats i tid.

Stadsstyrelsen godkände 1.4.2019 nya riktlinjer för överlåtelse av tomter, där tomterna i första hand överlåts genom utarrendering och endast av särskilda skäl genom försäljning.

I avtal och reserveringar som tecknats före beslutet om riktlinjer iakttas dock de avtal som ingåtts (utarrendering med köpoption) samt beslut om överlåtelseformen. I samband med riktlinjerna bedömdes det att förverkligandet av de tecknade avtalen och reserveringarna skulle möjliggöra markförsäljningsinkomster på i genomsnitt 100 miljoner euro per år. Huvuddelen av de gällande köpoptionerna förfaller under år 2022.

8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande

I budgeten har 13,5 mn euro reserverats för köp och inlösen av fastigheter och av aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt för ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande. För ekonomiplaneåren 2022 och 2023 har man anvisat anslag på 13,5 mn euro per år.

Budgetmomentet 8 01 03 02, Ersättningar för kompletteringsbyggande och ersättningsinvesteringar, avskaffas och det anslag på 3,5 mn euro som reserverats för ersättningar för kompletteringsbyggande slås samman med anslagen för markförvärv under budgetmomentet 8 01 01, Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter.

Med ersättningar för kompletteringsbyggande anskaffas mark och ny bostadsbyggrätt till staden. Områden som skaffats med reparationsinvesteringskostnader görs till byggbara tomter. Ett flertal större detaljplaneprojekt är aktuella bland annat i Kvarnbäcken och Degerö, där man under de närmaste åren kommer att tillämpa ersättningsförfarande.

I anslaget för markförvärv ingår inte s.k. tekniska anslag som markbyten, (brådskande) markförvärv som separata oförutsägbara projekt och markanvändningsavtalens markanvändningsersättningar i form av mark och därtill hörande fastighetsarrangemang kräver och vars storlek varierar avsevärt på årsnivån. För dem föreslås överskridningsrätter från fall till fall.

8 01 02 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition

För grundberedning i projektområden och utfyllnadsarbeten har i budgeten reserverats ett anslag på 69,3 mn euro. I momentet Grundberedning i projektområden ingår budgetanslagen för grundberedningen i alla områdesbyggnadsprojekt (Västra hamnen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden, Kungstriangeln, Böle, Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande, Malm). För år 2022 har det anvisats anslag på 40,8 mn euro och för år 2023 anslag på 41,5 mn euro. Anslagen har anvisats till stadsstyrelsens disposition och stadsstyrelsen beviljar den behövliga finansieringen genom ett särskilt beslut till sektorns disposition enligt de kända investeringsbehoven.

Med anslagen år 2021 fortsätter de pågående entreprenaderna för grundberedning på Ärtholmen och i norra delen av Nätholmen och iståndsättningen av den tegelbeklädda gasklockan. Dessa utgör cirka 60 % av anslaget som finns tillgängligt för år 2021.

Med det anslag som reserverats för Västra hamnen genomförs muddrings- och utfyllnadsentreprenaden på Ärtholmens östra strand, och i samband med detta flyttas den tillfälliga snödumpningskajen till Ärtholmens spets. Mellanlagringen av massor och behandlingen av förorenad mark fortsätter i projektområdet, och mellanlagringens tyngdpunkt flyttas från Busholmen till Ärtholmen.

Med anslaget som reserverats för Fiskehamnen möjliggörs en fortsättning på de pågående byggentreprenaderna under ekonomiplaneperioden (Vilhelmsbergsgatan, den tegelbeklädda gasklockan i Södervik och norra delen av Nätholmen). Färdigställandet av entreprenaden i norra delen av Nätholmen gör det möjligt att inleda bostadsbyggandet år 2022. Dessutom inleds byggandet av området Knekten för att göra det möjligt att börja med bostadsbyggandet. Anslaget gör det också möjligt att fortsätta byggandet av bostäder i Verkstadsgårdens område.

Anslaget som reserverats för Kronbergsstranden används under ekonomiplaneperioden huvudsakligen för grundberedningen av spårvagnsdepån på Degerö, genom vilken tomten görs byggbar. I Kronbergsstranden görs grundberedningen för Silverdalens område, som gör det möjligt att bygga en idrottspark. Dessutom används anslag för mellanlagring av stenmaterial, som fortsätter i den södra spetsen av området på Hundholmarna.

Med anslaget för Böle fortsätter byggandet av spårvägsförbindelsen till Ilmala och förnyandet av Radiogatan. Byggandet av norra delen av Lokvägen inleds, vilket skapar förutsättningar för att fortsätta byggandet av kommunaltekniska anordningar för Bangårdskvarteren och för att göra tomterna i de norra delarna av området byggbara, inklusive Pasilan peruskoulu med daghem samt byggandet av ca 1 200 bostäder. Planeringen av infrastrukturen för södra Postparken fortsätter.

Med anslaget för Kungstriangeln görs grundberedning i planområdena för Dammstranden i Kungseken och Kungseksvägens omgivning enligt den tidtabell som gatu- och bostadsbyggandet förutsätter. Grundberedningen i Hongasmossa fortsätter efter planperioden 2021–23.

Byggandet av det tidigare flygplatsområdet i Malm inleds under planperioden 2021–23. Med anslaget för Malm genomförs projekt som hänför sig till grundberedningen av det första detaljplaneområdet Nallebrinken och åtgärder för att göra tomter byggbara. Det största av dessa är överföringen av stamledningen för naturgas, som är en förutsättningsinvestering för att gatu- och bostadsbyggandet ska kunna inledas i detaljplaneområdena för både Nallebrinken och Flygstationskvarteren. Dessutom byggs en tillfällig snömottagningsplats vid Nallebrinkens område i stället för snömottagningsplatsen som utgör ett hinder för bostadsbyggandet, samt förbindelser som betjänar bygglogistiken och annan tillfällig användning.

Med anslaget för nya projektområden och annat kompletterande byggande genomförs projekt i nya projektområden. Med anslaget genomförs också sådana nybyggnadsprojekt i stordistrikten som är nödvändiga för att främja bostads- och arbetsplatsproduktionen.

8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten och byggbarhetsåtgärder 

8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara

På budgetmomentet reserveras 26 mn euro för 2021, 26,6 mn euro för planeringsåret 2022 och 25,5 mn euro för år 2023.

Anslaget används för sanering av förorenad mark och annan grundberedning. De viktigaste kända objekten är grundberedningen i anslutning till utvecklandet av Maria campus för tillväxtföretag, rivningsarbetena i Dals sjukhusområde, byggandet av servicegården i Hagnäs samt grundberedningen av projekt i anslutning till Jokerbanan. Dessutom håller man under ekonomiplaneperioden på att inleda grundberedningsprojekt i anslutning till kompletteringsbyggande, varav det viktigaste är Björnklippan i Kvarnbäcken.

Under ekonomiplaneperioden inleds också grundberedningen av Hagnäskajen som hänför sig till projektet Kronbroarna.

8 01 03 02 Ersättningar för kompletteringsbyggande och ersättningsinvesteringar

Budgetmomentet avskaffas genom att ersättningarna för kompletteringsbyggande slås samman så att de betalas från budgetmomentet 8 01 01 01, Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter.