8 03 Gator och trafikleder

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster      
Utgifter158 718148 660146 400156 400207 100233 000
Netto−158 718−148 660−146 400−156 400−207 100−233 000
Överskridningar 4 191    
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter −6,3−1,55,232,412,5
1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Utgifter      
80301 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition75 89475 60069 10076 60082 60085 550
Överskridningar 3 711    
8030101 Ombyggnad22 76519 40020 40026 90017 90031 150
Södra stordistriktet1 0638008001 600600600
Västra stordistriktet1 6422 2003 3003 8002 8003 000
Mellersta stordistriktet1 8333 0005 3006 3002 30013 100
Norra stordistriktet6871 2002 0002 5001 3002 000
Nordöstra stordistriktet7 7844 0003 3004 3002 8003 000
Sydöstra stordistriktet2 2532 2001 5002 0001 5003 100
Östra stordistriktet6 8694 8003 8006 0006 3006 250
Östersundoms stordistrikt35200400400300100
Bullerskärmar5991 000    
8030102 Ombyggnad och trafikregleringar49 95652 60045 70046 70053 90050 000
Ombyggnad av gator10 5428 4008 0008 0008 6008 100
Ombyggnad av broar10 62213 4005 0006 00012 40010 300
Förnyande av beläggning4 2254 6004 0004 0004 0004 000
Utveckling av kollektivtrafiken2 5261 0003 0003 0003 0002 500
Trafikregleringar8 1395 7006 2006 2006 4005 600
Leder för gång- och cykeltrafik13 90019 50019 50019 50019 50019 500
8030103 Övriga investeringar3 1743 6003 0003 00010 8004 400
Mottagningsplatser för fyllnadsjord305500750750750750
Snöstjälpningsplatser och sandsilor579450850850850850
Allmänna toaletter528250300300300300
Iståndsättning av strandområden1 7622 4001 1001 1008 9002 500
Infartsparkeringsplatser      
80302 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition81 90472 06075 40077 900121 300134 450
Överskridningar      
8030201 Kampen–Tölöviken2 6175 1002002006004 800
8030202 Västra hamnen16 92018 00016 10016 10014 5008 400
8030203 Fiskehamnen15 70410 10010 90011 40045 80055 350
8030204 Kronbergsstranden2 9106 35017 00017 00016 30029 200
8030205 Böle34 89722 49017 00019 00023 00010 100
8030206 Kungstriangeln5 9132 8001 8001 8001 9003 800
8030207 Kronbroarna5085 40010 80010 80016 30018 300
8030208 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande2 4361 120   2 500
8030209 Malm 7001 6001 6002 9002 000
80303 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition9191 0001 9001 9003 20013 000
Överskridningar 480    

8 03 Gator och trafikleder

I budgeten har det för år 2021 reserverats 156,4 mn euro för förverkligande av gator och trafikleder. För planeringsåret 2022 har det anvisats anslag på 207,1 mn euro och för år 2023 har det anvisats 233 mn euro.

Målet för bostadsproduktionen enligt BM-programmet riktar sig förutom till områden med områdesbyggnadsprojekt också starkt till stordistriktens områden för kompletteringsbyggande. År 2019 färdigställdes 6 736 bostäder i Helsingfors, 57,5 % av dem i områdena för kompletteringsbyggande i stordistrikten. Utgångspunkten för investeringsprogrammet är att trygga finansieringen av redan pågående projekt och områden för kompletteringsbyggande.

I samband med stora spårtrafikprojekt genomförs s.k. anknytande gatuprojekt, som antingen är investeringar nödvändiga för banarbeten eller sådana som det är totalekonomiskt förmånligt att genomföra samtidigt med en spårvägsentreprenad. De anknytande gatuprojekten är antingen trafikregleringar, kompletteringar i nätverket för gång- och cykeltrafik, om- eller nybyggnad av broar eller gatuförbindelser som tjänar kompletteringsbyggandet. Alliansentreprenaden för Jokerbanan pågår och de bundna kostnaderna kring denna uppgår sammanlagt till ca 40 mn euro. Om prognosen för 2020 går i uppfyllelse uppgår gatuinvesteringarna åren 2021–2023 som är bundna till Jokerbanan till ca 20 miljoner euro. Gatuinvesteringarna som hänför sig till projektet Kronbroarna beräknas uppgå till ca 110 mn euro. Under 10-årsperioden inleds dessutom spårvägsprojektet i västra Helsingfors, spårvägsprojektet Vik–Malm samt spårvägsprojektet Fiskehamnen–Böle.

Gång- och cykeltrafikens årliga investeringsnivå är 19,5 miljoner euro under hela planperioden. Med anslaget främjas förverkligandet av målet för cykelvägnätet både i innerstaden och i fråga om huvudlederna för cykeltrafiken, dvs. pendlingsstråken. Dessutom förverkligas cykelvägnätet i samband med byggandet av spårvägsprojekt i form av s.k. anknytande projekt. Utvecklandet av gång- och cykeltrafiklederna och spårtrafiknätet kräver en ändring av hela gatusektionen, vilket bidrar till att lindra underskottet i finansieringen av gatuombyggnader. Investeringarna i utveckling av spårnätverket när det gäller räls med underbyggnad och banteknik ingår i affärsverket HST:s investeringar, medan de övriga gatukostnaderna hänförs till projektet. I detta sammanhang förnyas i regel nätverken för parterna inom den gemensamma kommunaltekniska byggarbetsplatsen. Alla objekt på minst 1,0 mn euro för åren 2021–2023 anges som egna projekt.

8 03 01 Nybyggnad, ombyggnad och övriga investeringar

På budgetmomentet har för 2021 reserverats anslag på sammanlagt 76,6 mn euro. För ekonomiplaneåret 2022 har det anvisats anslag på 82,6 mn euro och för 2023 anslag på 85,6 mn euro.

8 03 01 01 Nybyggnad

För nybyggnad av gator har det i budgeten för år 2021 reserverats anslag på 26,9 mn euro. För ekonomiplaneåret 2022 har det anvisats anslag på 17,9 mn euro och för år 2023 anslag på 31,2 mn euro.

Nybyggnaden omfattar också behövliga investeringar i utomhusbelysning och trafikljus på gatorna.

Stordistriktens gatuinvesteringar riktas till områden för kompletteringsbyggande, såsom området Hagtornsvägen–Frangulavägen i Haga, området kring Väverivägen 1 och 9 i Sockenbacka, Forsby sjukhusområde, Åggelby, Gamla Helsingevägens område, Landtullsparkens södra del, mellersta delen i Jakobacka, Arbetsledaregatans kvarter och Nordsjö. Dessutom genomförs det separata gatuprojekt som halvfärdiga detaljplaneområden kräver. Permanentbeläggningen av grusgator fortskrider i den omfattning som kompletteringsbyggandet förutsätter.

Med anslaget genomförs också gatubyggande i Hagnäskajen som projekt i anslutning till projektet Kronbroarna.

Separata bullerbekämpningsprojekt riktas i enlighet med riktlinjerna och objektsprioriteringarna i en bullerbekämpningsutredning till delar av det befintliga nätet av huvudgator (Gamla Borgåvägen, Skomakarbölevägen, Staffansbyvägen). Bullerbekämpningen vid nya gator och trafikleder förverkligas vid behov som en del av projekten i fråga. Dessutom ingår bullerbekämpning i projekt som är gemensamma för staden och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

8 03 01 02 Ombyggnad och trafikregleringar

För ombyggnad av gator och trafikregleringar har det i budgeten för år 2021 reserverats anslag på 46,7 mn euro. För ekonomiplaneåret 2022 har det anvisats  53,9 mn euro och för 2023 har det anvisats 50 mn euro.

Planperiodens viktigaste ombyggnadsprojekt, som inleddes år 2020 och fortsätter åren 2021–2022, är ombyggnaden av gatorna på Sveaborg samt förnyandet av björkallén på norra sidan av Sanduddsgatan och iståndsättningen av gångbanan. De övriga gatuombyggnadsprojekten är ombyggnader av hela gatan som utförs i samband med utvecklingsprojekt för kollektivtrafik och cykeltrafik eller vattenförsörjningen (HRM) och behov av att reparera allvarliga konstruktionsskador, såsom sättningar, på olika håll i staden. Växtarter som nämns i förordningen om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter (704/2019) och som använts vid gatuplanteringar byts ut mot andra växtarter i form av en separat arbetsfas.

Ombyggnad av utomhusbelysningen och förnyande av trafikljus och annan telematik är en del av ombyggnaden av gator. Ombyggnaden av utomhusbelysningen koncentreras på saneringen av det befintliga belysningsnätverket enligt åtgärdsprogrammet så att de skärpta kraven för EU:s EcoDesign-direktiv uppnås. Första skedet i det s.k. Helsinki LED-projektet som startades för att förbättra energieffektiviteten i utebelysningen färdigställdes år 2019. En fortsättning på Helsinki LED-projektet är under beredning. Dessutom byts gamla utelampor ut mot LED-lampor antingen i samband med ombyggnadsprojekt eller separata projekt enligt de tillgängliga anslagen. I ombyggnaden av telematiken ligger fokus på att byta ut det gamla telekommunikationsnätet av koppar, som betjänar trafikljusen, mot ett nytt optiskt nät. Projektet inleddes år 2019.

I anslagen för ombyggnad av broar och andra specialkonstruktioner (strand- och stödmurar, trappor, bullerskärmar) ingår utöver ombyggnaderna också investeringskostnaderna för förnyande av broar. Den mest betydande broinvesteringen som genomförs med anslaget under ekonomiplaneperioden är förnyandet av Hagnäsbron i samband med projektet Kronbroarna.

Nybeläggningen riktas utifrån det årliga beläggningsprogrammet till de mest belastade huvud- och matargatorna, men också nybeläggningen av gångbanor i dåligt skick och av fotgängar- och cykelleder ökas. Om nybeläggningarna har utarbetats ett program för huvud- och matargator, med hjälp av vilket det är möjligt att förbättra kostnadseffektiviteten i samråd med andra avtalspartner som låter bygga infrastruktur på den gemensamma kommunaltekniska byggplatsen.

Med anslaget för utvecklande av kollektivtrafiken bereder man sig på att förbättra kollektivtrafiksystemet och dess tillförlitlighet i enlighet med HRT:s förslag till Helsingfors. År 2021 bereder man sig på att utföra anslutnings- och hållplatsarrangemang då stomlinjen 570 mellan Mellungsbacka och Dickursby börjar trafikera samt på att inleda elbusstrafiken på linjerna 18, 39 och 40. Naguvägens gatuplanering möjliggör en spårvägsförbindelse i rätt tid till den kommande spårvagnsdepån i Brunakärr. Under planperioden görs förberedelser för utförande av hållplatsändringar enligt vad linjeändringarna förutsätter och för andra sätt att förbättra smidigheten inom kollektivtrafiken genom att konstruktionsmässiga störande faktorer i det byggda gatunätet avlägsnas.

Trafikregleringsprojekten gäller i synnerhet säkerhetsfrämjande anslutnings-, korsnings- och körfältsregleringar, som också bidrar till att kollektivtrafiken och den övriga trafiken blir smidigare. Anslaget omfattar också en reservering för utvecklande av smarta trafiksystem och av skyltningen. De år 2020 påbörjade installeringarna av automatiska hastighetsövervakningspunkter på gatorna fortsätter. Ändringar i vägmärken enligt den nya vägtrafiklagen görs inom ramen för det anslag som står till förfogande. Trafikregleringarna omfattar också i fråga om Jokerbanan och spårvägsprojektet Kronbroarna sådana ändringsprojekt i gatuomgivningen (s.k. anknytande projekt) som inte beror på anläggandet av spårvägen, men som det är nödvändigt att planera samtidigt med spårvägsprojektet. En del av dem måste genomföras i samband med spårvägsprojektet, antingen inom alliansen eller som separata entreprenader.

Anslaget för leder för gång- och cykeltrafik används för att uppfylla målet för cykelvägnätet och för att utvidga nätet av pendlingsstråk på olika håll i staden, antingen som separata projekt eller i anslutning till spårvägsprojekt. Anslaget används också för att bygga över- och undergångar som förbättrar säkerheten och smidigheten för gång- och cykeltrafiken. Speciell uppmärksamhet riktas åt förbättring av belysningen i områden som upplevs vara otrygga för gång- och cykeltrafiken och som är farliga från trafiksynpunkt. De största investeringarna under ekonomiplaneperioden 2021–2023 är en tunnel under huvudbanan mellan Medborgartorget och Kajsaniemi (ca 25 miljoner euro) samt entreprenaden på Helsingegatan–Runebergsgatan–Caloniusgatan. Under planperioden utförs stora cykelprojekt i det nuvarande gatunätet enligt schema, såsom Mannerheimvägen på avsnittet Posthuset–Grejusgatan, Aleksis Kivis gata och Sturegatan. Dessutom undersöks möjligheten att för att främja målet för cykelvägnätet i innerstaden genomföra projekt där det under de närmaste åren inte finns ett schemalagt behov av att förnya infrastrukturen. I periodiseringen av byggandet av cykelnätverket i innerstaden beaktas också verkningarna för den övriga trafiken under byggtiden. Målet är att undvika samtidiga gatureparationer på flera huvudinfartsleder till centrum.

8 03 01 03 Övriga investeringar

För övriga investeringar har det i budgeten för år 2021 reserverats anslag på 3,0 mn euro. För ekonomiplaneåret 2022 har det anvisats anslag på 10,8 mn euro och för år 2023 anslag på 4,4 mn euro.

De övriga investeringarna är sådana som krävs för stödtjänster inom gatuhållningen eller för andra allmänna områden. Anslaget för mottagningsplatser för fyllnadsjord används i enlighet med programmet för utnyttjande av schaktmassor för byggande av platser för utnyttjande och mottagning av jordmaterial.

Med investeringsanslagen för snötippar och sandsilor utvecklas systemet med lokala snöstjälpningsplatser i områdena och de nuvarande tipparna. Även de nuvarande lagersilorna för sandningsmakadam och saltupplagen byggs om i olika delar av staden. Åtgärderna schemaläggs enligt ett årligt genomförandeprogram. Anslaget för byggande av allmänna toaletter används för kommunaltekniska anordningar och grundläggningsarbeten som krävs för toaletter som byts ut. Det anläggs årligen en ny enhet med allmänna toaletter.

Anslaget för iståndsättning av strandområden används för att genomföra iståndsättningen av Gammelstadsforsens östra gren och rivningen av Hagabäckens damm i Lillhoplax och göra förberedelser för andra objekt i enlighet med kartläggningen av översvämningsrisker i kustområdet som NTM-centralen i Nyland utarbetat. Projekt upptagna i havsstrategin ombyggs i enlighet med ett kommande genomförandeprogram.

8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

För gator i projektområden har i budgeten för år 2021 reserverats 77,9 mn euro till stadsstyrelsens disposition. För ekonomiplaneåret 2022 har det anvisats anslag på 121,3 mn euro och för år 2023 anslag på 134,5 mn euro.

Anslaget används för att bygga gatukonstruktioner för Kronbroarna och boulevardiseringen av Degerövägen och gator som bostadsproduktionen förutsätter i områden såsom Fiskehamnen, Busholmen, Böle och Kronbergsstranden.

Kampen–Tölöviken

Anslaget för Kampen–Tölöviken används för att genomföra projektet för Tölövikens översvämningsskydd, som hindrar översvämningen från att nå Finlandiahuset.

Västra hamnen

Anslaget för Västra hamnen används för att bygga gator i Docksstranden och Busholmen. Byggandet av gator fortsätter under hela planperioden. Byggandet av Atlantbron på Busholmen färdigställs år 2021. Byggandet av Docksgatan färdigställs år 2021. Byggandet av gator på Ärtholmen kommer i gång tidigast 2022.

Fiskehamnen

Gatorna i Fiskehamnen ingår i anslaget för Fiskehamnen. Under ekonomiplaneperioden möjliggör anslaget att de nuvarande, pågående entreprenaderna fortsätter bland annat i Sumparn och norra delen av Nätholmen, samt byggandet av Vilhelmsbergsgatan. Projektplanen för Sörnästunneln färdigställdes under 2020. För tunnelbygget ingår en reservering i slutet av det tioåriga trafikinvesteringsprogrammet och delvis som en investering som krävs med tanke på tidsschemat för spårvägen Fiskehamnen–Böle. Tunnelns investeringskostnader har beräknats uppgå till cirka 160 mn euro.

Kronbergsstranden

Anslaget för Kronbergsstranden används för att bygga gator i Kronbergsstranden, Degerö och Hertonäs. Anslaget används i Hertonäs för ändringsarbeten i Österledens trafikregleringar och för gator i anslutning till dem. I Kronbergsstranden möjliggör anslaget en fortsättning på gatuentreprenaden i Håkansviken 2 som pågår under ekonomiplaneperioden. Investeringarna som krävs för snabbspårvägförbindelsen Kronbroarna på Degerö är betydande under ekonomiplaneperioden. Mellersta delen av Degerövägen byggs om till en boulevard, och utöver detta inleds flera stora gatubyggnadsentreprenader som ska genomföras enligt tidsschemat för projektet Kronbroarna. År 2021 färdigställs en gatuentreprenad på Båtviksgatan och Planerargatan i Hertonäs.

Böle

Med anslaget för Böle fortsätter byggandet av spårvägsförbindelsen till Ilmala och förnyandet av Radiogatan. Byggandet av den norra delen av Lokvägen inleds, vilket skapar förutsättningar för att fortsätta med byggandet av kommunaltekniska anordningar i Bangårdskvarteren och för att göra tomterna i de norra delarna av området byggbara, inkl. Pasilan peruskoulu med daghem och byggande av cirka 1 200 bostäder. Byggandet av kommunaltekniska anordningar i Postparken fortsätter och förutsättningarna för byggandet av infrastrukturen i Maskinverkstadsområdet i Vallgård tryggas. Planeringen av infrastrukturen för södra Postparken fortsätter.

Kungstriangeln

Anslaget för Kungstriangeln används för att bygga gator i Kungseken och Hongasmossa. Gatuarbetena fortsätter under hela planperioden enligt kraven som bostadsproduktionen ställer. Genom gatubyggandet under planperioden 2021–23 skapas förutsättningar för att inleda bostadsbyggandet i planområdet Dammstranden i Kungseken.

Kronbroarna

Anslaget för Kronbroarna används för att bygga en ny spårvägs-, gång- och cykelförbindelse från Degerö till centrum via Högholmen, Fiskehamnen (Knekten) och Hagnäs. I genomförandekostnaderna deltar också affärsverket HST med kollektivtrafikens kostnadsandel. Projektplanen för projektet Kronbroarna godkändes 31.8.2016 i stadsfullmäktige. Projektet är indelat i två delprojekt. Alliansens utvecklingsfas pågår och fortsätter till början av år 2021. Inledningen av broentreprenaden är under beredning och målet för konkurrensutsättningen är vintersäsongen 2020–2021. Byggarbetena i båda delprojekten kan inledas under år 2021 och förbindelsen kan öppnas för trafik tidigast år 2026.

Malm

Byggandet av det tidigare flygplatsområdet i Malm inleds under planperioden 2021–23. Anslaget för Malm används för att bygga gator i detaljplaneområdet för startområdet Nallebrinkens och för planering och av gator i andra detaljplaneområden i enlighet med kraven inom bostadsproduktionen. Byggandet av Malm fortsätter under hela planperioden.

Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande

Med anslaget för nya projektområden och annat kompletterande byggande genomförs projekt i nya projektområden. Med anslaget genomförs också sådana nybyggnadsprojekt som är nödvändiga för att främja bostads- och arbetsplatsproduktionen.

8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition

För samprojekt med Trafikledsverket har i budgeten för år 2021 ställts 1,9 mn euro till stadsstyrelsens disposition. För ekonomiplaneåret 2022 har det anvisats anslag på 3,2 mn euro och för år 2023 anslag på 13 mn euro.

Det föreslagna anslaget för stadens andel av kostnaderna för samprojekt med Trafikledsverket omfattar trafikreglerings- och bullerbekämpningsprojekt som hänför sig till statliga landsvägar inom Helsingfors. Genomförandet av samprojekten är förknippat med statsandelsfinansieringen i statsbudgeten, dock inte i fråga om projekt som orsakas av utveckling av stadens markanvändning, vilka staden finansierar helt och hållet.

Vägplanen för en planskild korsning Ring I/Kvarnbäcken färdigställdes år 2015 och den har lämnats till statsrådet för godkännande. I sin tilläggsbudget beviljade staten Trafikledsverket 0,5 miljoner euro för utarbetande av en byggplan för projektet, och byggplanen färdigställs som ett gemensamt projekt år 2021. Staden förbereder sig på genomförandet av projektet från och med år 2022, förutsatt att Trafikledsverket anvisar ett anslag i sin egen betalningsandel. Projektets kostnader är totalt cirka 36,5 mn euro.

Staden förbereder sig på att bygga bullerskärmar på Tusbyleden vid Torparbacken under år 2021, om NTM-centralen får finansiering. Projektet blir färdigt under ekonomiplaneperioden, med NTM-centralens finansieringsandel som förutsättning.

Den planskilda korsningen på Lahtisleden vid Malm (Luftbron) hänför sig till beredskapen att bygga bostäder i området för Malms flygplats och förläggs till mitten av planperioden. Byggandet av Luftbron över Lahtisleden är en del av byggandet av Malms planskilda korsning. Luftbron skapar en förbindelse mellan Stensböle och Malm och betjänar både utvecklingen av det tidigare flygplatsområdet till ett nytt bostadsområde och företagsverksamheten i områdena. Utarbetandet av en vägplan för luftbroområdet pågår. Byggandet av en bullerskärm i Vik infaller under ekonomiplaneperioden. Byggandet av ramperna väster om den planskilda korsningen på Forsbyvägen sker huvudsakligen efter planperioden.

Byggandet av Kungsekens planskilda korsning på Tavastehusleden, som är viktig för att bostadsområdet ska vara lätt att nå, är planerat för åren 2022–2024. Arbetet med vägplanen för avsnittet Gamlas–Ring III färdigställdes år 2020. År 2021 bereder man sig på att utarbeta en byggplan.

Den preliminära vägplanen för en planskild korsning på Västerleden vid Björkholmen blev färdig år 2020. Planer finns för att utarbeta en väg- och byggplan under ekonomiplaneperioden.

Åtgärderna för utveckling av östra delen av Österleden vidtas i slutet av planperioden. I åtgärderna ingår bland annat byggandet av en tunnel under Nybrovägen.