6 Helsingforskoncernens dottersamman¬slutningar och koncernstyrning

Stadskoncernen är en ägande- och förvaltningsstruktur vars ändamål är att möjliggöra sådan samordning och sådant samarbete mellan de därtill hörande enheterna som gagnar invånarna och staden som område. Staden som modersammanslutning är ansvarig när det gäller att styra stadens utveckling och bestämma vilka tjänster staden ska tillhandahålla. Stadskoncernen leds och utvecklas totalekonomiskt och som en helhet bestående av staden och av de sammanslutningar där staden har bestämmande inflytande. Helsingfors stadskoncern bildas av Helsingfors stad och av de sammanslutningar och stiftelser där staden har bestämmande inflytande. Helsingfors stad hade i sin direkta ägo 67 dotterbolag och bestämmande inflytande i 12 dotterstiftelser 15.9.2020. Staden äger största delen av dessa dotterbolag till hundra procent. Sammanslutningarna och stiftelserna inom stadskoncernen är förtecknade i en bilaga.

Utgångspunkten för stadens ägarpolitik är stadens strategiprogram, koncerndirektivet och de övriga beslut som gäller ägarpolitiken. Stadens ägarpolitik är så öppen och aktiv verksamhet som möjligt, där konsekventa och förutsägbara lösningar eftersträvas. Avsikten med ägarpolitiken är att ansluta sammanslutningar som hör till koncernen till en del av stadens strategiska ledarskap och verksamhet och att säkra att de mål som stadsfullmäktige har fastställt fullföljs effektivt.

Ägande hör inte till stadens grunduppgifter. Ägarskap och bestämmande inflytande stöder och betjänar ordnandet av tjänster, stadens ekonomi eller stadens samhälleliga mål i övrigt. Stadens ägarskap är till naturen strategiskt och med det ska staden uppnå ekonomiska och/eller verksamhetsmässiga fördelar på lång sikt. Då omvärlden ändras och alternativen inom serviceproduktionen ökar granskas strukturerna för stadens egen organisation och stadskoncernen öppet för att säkra att stadens helhet av funktioner och tjänster har organiserats ändamålsenligt.

Stadens nuvarande ägarpolitiska riktlinjer är inte längre tillräckligt täckande för att de ska förmedla stadens ägarvilja till dottersammanslutningarnas och ‑stiftelsernas styrelser och verkställande direktörer. För att ägarpolitiken ska utvecklas och stärkas har det inom stadens koncernstyrning beretts en separat ägarstrategi för var och en av stadens dottersammanslutningar. I ägarstrategierna för de enskilda dottersammanslutningarna är det meningen att dra upp riktlinjer som hänför sig till ägandet, den strategiska viljan och styrelsen i fråga om varje dottersammanslutning eller underkoncern som de bildar. Målet med dessa riktlinjer är att bidra till att stödja en positiv utveckling av det ägarvärde som staden får av att äga sammanslutningen.

Bolagen och stiftelserna inom stadskoncernen används för att komplettera stadens tjänsteproduktion och för att sköta vissa andra uppgifter inom koncernen. Staden producerar tjänster i form av dottersammanslutningar bl.a. på följande områden: undervisning, kultur, socialväsendet, hälsovårdsväsendet, fastigheter, parkering, idrott, energi, näringsliv och personal. Sammanslutningar och företag som främjar områdets livskraft är bl.a. utvecklings- och marknadsföringsbolagen. Staden har i de dottersammanslutningar som utför dess uppdrag i första hand egna mål för den offentliga servicen, även om det allmänna målet är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv och ekonomiskt lönsam.

De viktigaste dottersammanslutningarna med tanke på stadskoncernens ekonomi är Helen Ab/Helen-koncernen, Helsingfors stads bostäder Ab och Helsingfors Hamn Ab/ koncernen Helsingfors Hamn. Med avvikelse från de övriga bolagen ovan fungerar Helsingfors stads bostäder Ab enligt självkostnadsprincipen och eftersträvar ingen vinst.

Ett av stadens mål med anknytning till utdelningen i fråga om de viktigaste av stadens dottersammanslutningar som verkar på marknadsvillkor är att bolagen under planperioden ska betala ungefär hälften av sitt resultat i form av dividender. Staden beräknas år 2021 få sammanlagt ca 68 miljoner euro i dividender för sitt aktieinnehav. Målet för dividender som betalas har specificerats i de funktionella mål som ställts för dottersammanslutningarna. År 2020 uppgår dividendinkomsterna till sammanlagt ca 83 miljoner euro.

Helsingfors stad har i budgeten 2021 reserverat anslag för understöd till följande dottersammanslutningar: Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus sr, Stiftelsen för Helsingforsnejdens sommaruniversitet sr, Helsingfors teaterstiftelse sr, Helsinki Stadion Oy, Stiftelsen Helsingforsveckan sr, Isbanestiftelsen sr, Stiftelsen för Högholmens djurgård sr, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab, Stadion-stiftelsen sr, UMO Stiftelsen sr, Urheiluhallit Oy och Vuosaaren Urheilutalo Oy. Understöden har specificerats i bilaga 1. I anslaget Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition, ingår dessutom reserveringar för andelarna till Helsingforsleden Ab för finansieringskostnader och för understöd i anslutning till genomförandet av stadens näringspolitik och evenemangsproduktion till sammanslutningar och stiftelser som hör till stadskoncernen

Resultatmål för dottersammanslutningarna

I budgeten har det satts resultatmål för enskilda dottersammanslutningar, närmare bestämt för de dottersammanslutningar som får understöd av staden eller som i övrigt är mest centrala. I strategiprogrammet för åren 2017–2021 betonas koncerntänkandet mer än tidigare. I de planerade ägarstrategierna för de enskilda dottersammanslutningarna är det meningen att långsiktiga mål ska ställas upp för dottersammanslutningarna och mätare fastställas för uppföljning av måluppfyllelsen.

SammanslutningKaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet *)Mål som rapporteras till stadsfullmäktige *)
Finlandia-huset Ab1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Bolaget fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Kundnöjdheten minst på 2019 års nivå.
2. Bolaget förbereder sig för en ombyggnad av fastigheten.2. Avkastningen på investerat kapital är positiv.
Forum Virium Helsinki Oy1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Bolaget fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Enligt bolagets effektivitetsmodellen har verksamhetens effektivitet ökat jämfört med året innan.
2. Resultatet är positivt med en granskningsperiod på tre år.
Helen Ab1. Utvecklingsprogrammet genomförs i enlighet med ägarens beslut.1. Bolaget delar ut minst 50 mn euro i dividender år 2021.
2. Avkastningen på investerat kapital tre räkenskapsperioders medelvärde, minst 3,5 %.
Helsingin Asumisoikeus Oy1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Bolaget fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Bolagets bruksvederlagsnivå förblir skälig utgående från en jämförelse av ARA:s bolagsspecifika genomsnittliga bruksvederlag.
2. Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå.
3. I alla nybyggnadsprojekt som inleds år 2021 (investeringsbeslut) är den kalkylerade energieffektiviteten av klass A.
Helsingin kaupungin asunnot Oy1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Bolaget fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Bolagets hyresnivå hålls på en skälig nivå så att skillnaden mellan bolagets genomsnittliga hyra och Statistikcentralens marknadshyra i Helsingfors är minst 40 %. Skillnaden räknas genom att bolagets genomsnittliga hyra jämförs med Statistikcentralens nyaste marknadshyra i Helsingfors.
2. Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå.
3. I alla nybyggnadsprojekt som inleds år 2021 (investeringsbeslut) är den kalkylerade energieffektiviteten av klass A och i varje större renoveringsprojekt som inleds (ARA-finansierade reparationsprojekt) är den kalkylerade förbättringen av energieffektiviteten minst 25 %. Alla nybyggnadsprojekt och stora ombyggnadsprojekt som inleds år 2021 förses med solpaneler alltid när det är tekniskt möjligt. Dessutom följs den faktiska energiförbrukningen i objekt som färdigställts tidigare.
Helsinki Marketing Oy Ltd1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Bolaget fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Enligt bolagets effektivitetsmodell har verksamhetens effektivitet ökat jämfört med året innan.
2. Bolagets resultat är positivt med en granskningsperiod på tre år.
Helsingfors Hamn Ab1. Åtgärderna i programmet för en kolneutral hamn 2035 genomförs.1. Bolagets resultat år 2021 är positivt.
2. Avkastningen på investerat kapital minst 1,7  %.
3. Förverkligande av en fördjupning av Nordsjöleden.
4. Bolagets mål för passagerarverksamheten är ”Passagerartillfredsställelse 4/5”.
Seniorstiftelsen sr i Helsingfors1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Stiftelsen fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Stiftelsen producerar konkurrenskraftiga tjänster i enlighet med stadens riktlinjer som en jämlik tjänsteproducent vid sidan av stadens egen tjänsteproduktion.
 2. Klient-/närståendetillfredsställelse minst på 2019 års nivå.
 3. Resultatet är positivt år 2021.
Helsingfors teaterstiftelse sr1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Stiftelsen fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Ökning av den kulturella och sociala genomslagskraften i samarbete med stadskoncernen.
 2. Självfinansieringsandelen i verksamheten ökar.
 3. Kundnöjdheten bevaras minst på nivån för föregående mätning.
Helsingfors evenemangsstiftelse1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Stiftelsen fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Stiftelsens evenemang och deras helhet utvecklas i syfte att förbättra Helsingfors ställning som en mångsidig, originell och internationellt attraktiv evenemangsstad. I produktionen och utvecklingen av evenemangen beaktas färdplanen för evenemang i Helsingfors.
 2. Självfinansieringsandelen i verksamheten ökar.
 3. Kundnöjdheten bevaras minst på nivån för föregående mätning.
Isbanestiftelsen sr1. Beredskap att genomföra det eventuella projektet Garden Helsinki.1. Ökning av den idrottsmässiga och sociala genomslagskraften i samarbete med stadskoncernen.
2. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Stiftelsen fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.2. Att återställa den genomsnittliga isanvändningsgraden under ishallsperioden till minst 2019 års nivå med beaktande av det eventuella genomförandet av projektet Garden Helsinki.
Fastighets Ab Auroraborg1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Bolaget fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Den ekonomiska användningsgraden för bolagets hyresbostäder är minst 97,0 %, med beaktande av att fastigheter som byggs om är tomma.
 2. Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå.
Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Bolaget fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Kostnadsstegringen inom fastighetsunderhållet högst lika stor som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna (jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll).
 2. Genomförande av livscykelprojekt för campus i Kvarnbäcken och Kasåker i samverkan med staden.
Fastighets Ab Kabelhuset1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Bolaget fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Driftsbidrag minst 2 %.
2. Färdigställandet av projektet Dansens hus.2. Uthyrningsgraden för lokalerna minst 95 %.
 3. Utveckling av Söderviksområdet i enlighet med stadsstrategin.
Högholmens djurgårds stiftelse sr1. Genomförande av programmet Kolneutrala Högholmen 2030.1. Antalet besökare minst 500 000.
 2. Självfinansieringsandelen i verksamheten ökar.
MetropoliLab Oy1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Bolaget fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Bolaget säkerställer och tryggar tillgången i huvudstadsregionen till sådana laboratorieanalys- och provtagningstjänster som behövs för uppföljningen av livsmedels-, vatten- och miljötillståndet i alla epidemisituationer och andra undantags- och störningssituationer och garanterar att sådana tjänster finns att tillgå för företagarna, myndigheterna och kommuninvånarna i området.
 2. Bolagets resultat år 2021 är minst 0,3 mn euro.
 3. Avkastningen på investerat kapital tre räkenskapsperioders medelvärde, minst 10 %.
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Bolaget fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Ökning av den idrottsmässiga och sociala genomslagskraften i samarbete med stadskoncernen.
2.  Ökat samarbete med Urhea Akatemia och Urhea-halli Oy.2. Ökning av antalet besök/årsverken.
 3. Kundnöjdheten minst på 2019 års nivå.
Stiftelsen Uddhemmet sr1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Stiftelsen fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Stiftelsen producerar konkurrenskraftiga tjänster i enlighet med stadens riktlinjer som en jämlik tjänsteproducent vid sidan av stadens egen tjänsteproduktion.
 2. Kundnöjdheten minst på 2019 års nivå.
 3. Resultatet är positivt år 2021.
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr
1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Stiftelsen fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Stiftelsen producerar konkurrenskraftiga tjänster i enlighet med stadens riktlinjer som en jämlik tjänsteproducent vid sidan av stadens egen tjänsteproduktion.
 2. Kundnöjdheten minst på 2019 års nivå.
 3. Resultatet är positivt år 2021.
Palmia Ab1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Bolaget fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Bolagets resultat år 2021 är minst 0,5 mn euro.
 2. Avkastning på investerat kapital år 2021 minst 5 %.
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Bolaget fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet..1. Resultatet är positivt år 2021.
2. Minst 50 % av de som deltar på arbetsträning finner en fortsättningsstig vidare från bolaget.
Seure Henkilöstöpalvelut Oy1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Bolaget fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Utveckling av en resurscentralsmodell så att kunderna i stor utsträckning har tagit i bruk den för att ordna de egna anställda och Seures anställda på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.
 2. De fasta kostnaderna och avskrivningarna per fullgjort arbetsskift minskar med 4 % jämfört med år 2019.
 3. Kundnöjdheten enligt NPS-mätaren är > 35.
Stadionstiftelsen sr1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Stiftelsen fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Ökning av den idrottsmässiga och sociala genomslagskraften i samarbete med stadskoncernen och främjande av evenemangsmålen i stadsstrategin.
 2. Lönsamheten i den egentliga verksamheten, där stiftelsen med intäkter från denna verksamhet täcker de kostnader som den förorsakar.
UMO-stiftelsen sr1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Stiftelsen fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Ökning av den kulturella och sociala genomslagskraften i samarbete med stadskoncernen.
 2. Självfinansieringsandelen i verksamheten ökar.
 3. Resultatet är positivt med en granskningsperiod på tre år.
Urheiluhallit Oy1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Bolaget fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Ökning av den idrottsmässiga och sociala genomslagskraften i samarbete med stadskoncernen.
2.  Ökat samarbete med Urhea Akatemia och Urhea-halli Oy.2. Ökning av antalet besök/årsverken.
 3. Kundnöjdheten minst på 2019 års nivå.
Vuosaaren Urheilutalo1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Bolaget fastställer för åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 mätare, målnivåer för dem och uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.1. Ökning av den idrottsmässiga och sociala genomslagskraften i samarbete med stadskoncernen.
2. Ökat samarbete med Urhea Akatemia och Urhea-halli Oy.2. Ökning av antalet besök/årsverken.
 3. Kundnöjdheten minst på 2019 års nivå.

*) det rapporteras separat för stadsfullmäktige om målet inte nås

**) det rapporteras separat för koncernsektionen hur målen nåtts