Affärsverket företagshälsan

Centrala prioriteringar i budgeten 2021

År 2021 erbjuder affärsverket företagshälsan (Företagshälsan Helsingfors) fler digitala tjänster till sina kunder, nya sätt för e-kommunikation samt en så smidig digital serviceupplevelse som möjligt.

Samtidigt automatiseras bakgrundsprocesserna i kundtjänsten. I och med ändringen kan man automatiskt producera data av hög kvalitet som stöd för utvecklingen av Företagshälsan Helsingfors databas, effektiviteten och ledningen.

Vid sidan av möjligheterna till distansservice kommer tillgången till tjänster att förbättras genom att öppettiderna utökas. Syftet är att förbättra både den tekniska (tillgången till tjänsten) och den funktionella (användarupplevelse och kundnöjdhet) kvaliteten på tjänsterna. Den extra nyttan är att kunderna sparar tid samt kostnadseffektivitet.

Konceptualisering av service för chefer och arbetsgemenskaper är dessutom en av prioriteringarna för 2021. Tjänsterna designas så att de är tydligare för kunderna och kundkommunikationen förbättras. Chefskunderna förväntar sig ett lösningsfokuserat och proaktivt grepp av Företagshälsan Helsingfors, samt ett tätt partnerskap för att leda arbetsförmågan och att servicen är transparent. De nya tjänsterna riktade till chefer ska bli en fast del av den nya helheten för stadens personalledning.

Sammandrag av budgeten 2021

Under 2021 satsar Företagshälsan Helsingfors på distanstjänster och digitala tjänster, en bättre tillgänglighet samt konceptualisering av servicen. Tjänster för psykiskt välmående, vidareutveckling av hälsogranskningen i början av karriären samt stödet för personer i chefsposition och arbetsgemenskapen är centrala frågor. En kontinuerlig insamling av kundrespons och informationen i databasen hjälper Företagshälsan Helsingfors att utveckla sin service, i ljuset av mätbara och effektiva data.

Beskrivning av verksamheten

Företagshälsan Helsingfors är hälsovårdsenhet för Helsingfors stad och dess dottersammanslutningar. Företagshälsan Helsingfors producerar omfattande hälsovårdstjänster för sina kunder; i tjänsterna ingår sjukvård av allmänläkare med undersökning samt proaktiva tjänster som främjar arbetsförmågan, arbetshälsan och arbetsgemenskapernas verksamhet. Enhetens verksamhet styrs av verksamhetsprinciperna för företagshälsovården i staden, de personalpolitiska målen samt lagstiftningen om företagshälsovård. Kunderna betjänas på individuell nivå, på arbetsgruppsnivå, på chefsnivå och på ledningsnivå.

Företagshälsan Helsingfors är också en viktig part i många av stadens projekt. Företagshälsan deltar bland annat i planeringen och genomförandet av motions- och rörlighetsprogrammet samt välfärds- och livsstilstjänsterna tillsammans med övriga inom stadens organisation. Företagshälsan Helsingfors är en etisk organisation som specialiserat sig på att förebygga och lösa framtida utmaningar i arbetslivet på ett ändamålsenligt sätt. Tjänsterna tillhandahålls kostnadseffektivt och behovsbaserat. Kvaliteten på företagshälsovården garanterar att staden har en personal som mår bra och sunda arbetsförhållanden.

Väsentliga förändringar i omvärlden

Lagstiftning

Systemet för företagshälsovård kommer troligen inte att omfattas av den riksomfattande social- och hälsovårdsreformen. I stället för administrativ integration har lokala, funktionella projekt och experiment inletts mellan hälsovården och den specialiserade sjukvården för personer i arbetsför ålder. Under 2021 deltar Företagshälsan i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts och företagshälsovårdsorganisationernas projekt för samarbets- och remisspraxis inom specialsjukvården och företagshälsovården. Då företagshälsovården blir till en del av vårdkedjan för personer i arbetsför ålder kan de fortare återvända till arbetet och sjukfrånvaron minskar.

Konsekvenserna av övriga förändringar för serviceproduktionen

Under coronaepidemin 2020 prioriterades hälso- och sjukvårdstjänsterna för att begränsa smittan. Tjänsterna producerades huvudsakligen som distanstjänster, sjukvårdstjänsterna poängterades och resurserna fördelades mellan testning och spårning av smitta samt vård. Under epidemin blev de förebyggande och arbetsrelaterade tjänsterna samt tjänster i samband med arbetsförmåga åsidosatta. Om epidemiläget tillåter är det meningen att man under 2021 ska knappa in på det vårdunderskott som uppstått och allt kraftigare rikta in tjänsterna på proaktiva tjänster.

Epidemin satte fart på användningen av e-tjänster och den digitala kompetensen, och den förverkligade stadsstrategins målsättning om att e-tjänster ska vara den primära kanalen. Detta innebär ett framsteg i Företagshälsan Helsingfors verksamhet och kommer att förändra servicestrukturen mer permanent.

Trots att riskhanteringen i samband med arbetsförmågan hos Helsingfors stads personal har varit på en god nivå och kostnaderna för arbetsoförmåga (invalidpensionsavgifter, sjukfrånvarokostnader och kostnader för företagshälsovård) är lägre än i kommunsektorn i genomsnitt, bör man utveckla servicen och ledningen av arbetsförmågan på så sätt att de har en bättre framförhållning. År 2021 kommer hälsokontrollmetoderna att reformeras så att det blir möjligt att systematiskt övervaka personalens hälsa på arbetsplatsen från början av karriären och att på ett proaktivt sätt förebygga risker i arbetsförmågan.

Den största risken för arbetsförmågan är just nu störningar i den mentala hälsan, vilket är den största enskilda orsaken till att personalen är sjukskriven och blir förtidspensionerad. Särskilt oroväckande är den ständiga och kraftiga ökningen av de yngre anställdas mentala problem. Syftet är att tillsammans med Arbetshälsoinstitutet inleda ett forskningsprojekt för att med kvalitativa metoder analysera bakgrunden till problemen i ungdomarnas psykiska hälsa och problem när det gäller att klara sig på jobbet, samt att utveckla nya verksamhetsmodeller. Målsättningen är att tillsammans med arbetsgemenskapen hitta alternativa kanaler för den medikaliserade sökningen efter svar.

Företagshälsan Helsingfors primära verksamhetssätt att producera företagshälsotjänster i egen regi. De köp av hälsovårdstjänster som behövs som stöd för den egna serviceverksamheten upphandlas genom konkurrensutsättning. År 2021 är målet att öka produktiviteten i den egna serviceverksamheten i förhållande till personalkostnaderna.

Målsättningar och prestationer

I enlighet med stadsstrategin är Företagshälsan Helsingfors bindande mål att förbättra kundernas serviceupplevelse. Kundupplevelsen mäts för alla servicekanaler och tjänster. Målet för NPS-värdet, alltså nettorekommendationsindex som mäter kundupplevelsen, är minst 69.

Kundernas servicestig digitaliseras med målsättningen att antalet användare av e-tjänster ökar på så sätt att minst 65 % av dem som anlitat arbetshälsovårdstjänster 2021 har haft kontakt på distans. Samtidigt förbättras systemens användbarhet. I enlighet med stadens digitaliseringsstrategi används värdet CES (Customer Effort Score) som mätare. Målet är att vårdchattens CES-värde ska vara lägre än 2,5 (1 = bra; 5 = dåligt).

Genomförande av stadsstrategin

Världens bäst fungerande stad

Företagshälsan Helsingfors har en gemensam värdegrund och målsättningar med sina kunder. Endast anställda som mår bra kan bygga upp världens bäst fungerande stad, och Företagshälsan Helsingfors existerar för att Helsingfors ska må bra.

Som arbetsgivarens egen företagshälsoenhet har Företagshälsan Helsingfors en stark kännedom om sektorernas och stadens processer och tillvägagångssätt. Sakkunnigheten i fråga om de förändrade kraven och realiteterna i arbetet och företagshälsan skapar en möjlighet att vara en lösningsorienterad partner för ledningen och cheferna. Företagshälsans genomslagskraft skapas av arbetsgemenskapen.

Eftersom ledning av arbetsförmågan är en delad uppgift måste företagshälsan också i fortsättningen kunna utveckla lösningar på arbetsplatserna tillsammans med cheferna, så att deras roll förstärks. Målet är en utmärkt ledning av människor, vars resultat syns i form av välmående och en bra personalupplevelse. Cheferna förväntar sig ett konsultativt och lösningsorienterat grepp, transparenta processer och genomslagskraft av Företagshälsan Helsingfors.

Tryggande av en hållbar tillväxt

Det krävs satsningar på att de unga och de anställda i början av sin karriär mår bra för att trygga en hållbar tillväxt med tanke på stadens personal. Frågor kring psykiskt välmående och hur man orkar i arbetet betonas allt starkare i företagshälsans möte med klienterna. Sjukfrånvaro av psykiska orsaker ökar ytterligare.

För att dämpa ökningen av sjukfrånvaro av psykiska orsaker ska samarbetet mellan företagshälsan, HR och cheferna ökas och intensifieras. Företagshälsans serviceutbud ska utkristalliseras särskilt för kunder i chefsposition och den inbördes arbetsfördelningen ska förtydligas.

Med hjälp av Företagshälsans användarprofiler och riskanalyser är det möjligt att förutspå sjukfrånvaro relaterad till den mentala hälsan och storkonsumtion av hälsovårdstjänster. Hälsovårdstjänster med låg tröskel kommer att utvecklas vidare.

Tjänsterna förnyas

I och med en systematisk insamling av information via olika kanaler har Företagshälsan Helsingfors en täckande databas om välbefinnandet och arbetsförhållandena för stadens anställda. Denna databas utnyttjas för vidareutveckling av företagshälsotjänsternas genomslagskraft och för kvalitetssäkring. Kunddata är nödvändigt för servicestyrningen och datadrivet ledarskap.

Effektiviseringen av kärnprocesserna och förnyandet av tjänsterna inom företagshälsovården fortsätter. E-tjänsterna ska ökas och man satsar på att göra dem lätta att använda.

Motionscoachen fortsätter i arbetsgemenskaperna som en del av motions- och rörlighetsprogrammet, i samarbete med personalmotionen. Företagshälsan Helsingfors mål är att i all verksamhet aktivera sådana stadsanställda som rör sig lite att öka den vardagliga aktiviteten.

Ansvarsfull hushållning

Genom att öka det elektroniska serviceutbudet förbättras även verksamhetens kostnadseffektivitet och resurserna används vettigt inom hela staden. Genom att utveckla och digitalisera interna processer kan personalresurserna användas optimalt.

Personalplan

Förändringarna i personalbehovet inom företagshälsovården bedöms systematiskt i förhållande till förändringarna i tjänsteproduktionen och i kundernas behov. Företagshälsan förbereder sig på förändringar i efterfrågan genom förutseende personalplanering. Vid sidan om kundupplevelsen följer man upp arbetstagarupplevelsen.

Företagshälsan Helsingfors förbereder sig på att chefer och nyckelpersoner går i pension med en möjlighet att granska omfördelningen av resurser och tillämpning enligt behov.

Kostnader per enhet och produktivitetsåtgärder

Effekter av coronaepidemin syns i de ökade kostnaderna per enhet. Kostnaderna per enhet förväntas återgå till tidigare års nivå.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Företagshälsan Helsingfors jobbar för att helsingforsare i arbetsför ålder ska må bra genom att delta i Rökfritt Helsingfors samt i stadens motions- och rörlighetsprogram.

Företagshälsan Helsingfors har med sin service och sitt nätverk haft stor påverkan på personalens arbetsförmåga; sjukfrånvaron och förtidspensioneringen liksom också kostnaderna orsakade av dessa har minskat. Satsningar på tillgängliga och digitala tjänster gör att man kan identifiera risker i arbetsförmågan ännu tidigare.

I budgeten för år 2021 reserverar man sig för att fortsätta med coronatestning samt delta i att spåra exponerade, som en del av den epidemiologiska verksamheten inom social- och hälsovårdssektorn. Genom snabba test och ett effektivt spårningsarbete kan man effektivt skydda stadens personal och minimera frånvaron.

Mål som granskas vid budgetuppföljningen

Bindande verksamhetsmål

Tema i stadsstrateginBindande verksamhetsmålMätare för bindande verksamhetsmålKoppling till projekt gemensamma för hela staden och till teman för samplanering
Tjänsterna förnyas:Kundupplevelsen förbättrasNettorekommendationsindex som beskriver kundupplevelsen (NPS) ska vara på nivån 69.
Prestationsmål, mål för kostnaderna per enhet och ekonomiska mål
20192020Prognos
2020
202120222023
Prestationsmål      
Bindande mål      
Kundupplevelse (NPS)697065697070
Övriga mål      
Vårdchattens användbarhet (CES)   < 2,5< 2,4< 2,4
Antalet användare av e-tjänster ökar (minst 65 % av dem som anlitat företagshälsovårdstjänster 2021 har haft kontakt på distans)   65%70%70%
Mål från tidigare år      
I mindre brådskande ärenden mottagningstid hos läkaren inom 5 vardagar 5    
Effektivitet/lönsamhet      
Personalkostnader+hyra-personal / intäkter från egen verksamhet, %82% 79%79%81%81%
Verksamhetens omfattning      
Kundvolym39 50039 50039 50041 00040 00040 000
Resurser      
Antal anställda   168161161
Årsverken (egen personal)   158153153
Årsverken (köpta tjänster)   1088
Produktivitetsmätare
20192020Prognos
2020
202120222023
Produktivitet (2019=100)100  104101101
Mätare för effektivitet i lokalanvändningen
20192020Prognos
2020
202120222023
Lokalyta sammanlagt m2 lägenhetsyta5,05,05,05,05,05,0
Utveckling i kostnaderna per enhet
Service-euro/kund20192020Prognos
2020
202120222023
Omsättning/kundvolym451437488475455455
Resultaträkning och finansieringskalkyl
1 000 €Förbrukning
2019
Prognos
2020
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Omsättning17 83119 26519 48018 18018 190
Övriga intäkter av affärsverksamheten569138183133133
Kostnader−17 995−19 211−19 437−18 083−18 088
Avskrivningar−11−22−86−90−95
Rörelseöverskott/underskott394170140140140
Ersättning på grundkapitalet−40−40−40−40−40
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)354130100100100
1 000 €Förbrukning
2019
Prognos
2020
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Kassaflöde från verksamheten     
Rörelseöverskott/underskott394170140140140
Avskrivningar1122869095
Ersättning på grundkapitalet−40−40−40−40−40
Kassaflöde från investeringar     
Investeringsutgifter−15−100−150−100−100
Kassaflöde från verksamheten och investeringar35052369095
Övriga förändringar i likviditeten−350 −36−90−95
Kassaflöde från finansiering−350 −36−90−95
Effekt på likviditeten052000