1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt36 67838 14036 63641 12541 12541 12541 125
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−36 678−38 140−36 636−41 125−41 125−41 125−41 125
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−36 678−38 140−36 636−41 125−41 125−41 125−41 125
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−36 678−38 140−36 636−41 125−41 125−41 125−41 125
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter 4,0−3,97,87,8  

År 2021 gäller ca 17 815 000 euro av anslaget i 11 § i lagen om skatteförvaltning avsedda kostnader för genomförande av beskattningen, som staten debiterar. Staden kan inte påverka dessa kostnader.

I anslaget ingår reserveringar för betalningsandelen till Nylands förbund och för andelarna till Helsingforsleden Ab för finansieringskostnader.

Ur anslaget betalas understöd i anslutning till genomförandet av stadens näringspolitik och evenemangsproduktion till sammanslutningar och stiftelser som hör till stadskoncernen.

Ur anslaget betalas medlemsavgifter i anslutning till medlemskap som gäller hela staden, bl.a. till Finlands Kommunförbund, organisationen KT Kommunarbetsgivarna och Föreningen Nylands friluftsområden rf. Alla medlemskap med betalningar från momentet är förtecknade i bilaga 2 (medlemsavgiftsbilagan).