1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt62 99262 00067 00076 10076 10072 80071 500
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−62 992−62 000−67 000−76 100−76 100−72 800−71 500
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−62 992−62 000−67 000−76 100−76 100−72 800−71 500
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−62 992−62 000−67 000−76 100−76 100−72 800−71 500
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter −1,68,122,722,7−4,3−1,8

Arbetsmarknadsstöd betalas till arbetslösa som nyligen kommit in på arbetsmarknaden och till arbetslösa som inte kan få arbetslöshetsdagpenning. När arbetsmarknadsstöd har betalats för sammanlagt 300 arbetslöshetsdagar, tar hemkommunen över betalningen av hälften av kostnaderna. När antalet betalningsdagar överskrider 1 000, stiger kommunens betalningsandel till 70 %. Arbetslösa som börjat omfattas av kommunandelen hör till denna kategori tills de har ett jobb som uppfyller arbetsvillkoren eller permanent har lämnat arbetsmarknaden. Det går att tillfälligt vara utanför betalningsandelen utan att antalet betalningsdagar nollas, t.ex. vid ett kort anställningsförhållande, studier eller andra åtgärder. Dessutom räknas personer i deltidsarbete inte som arbetslösa i statistiken, men de kan få jämkat arbetsmarknadsstöd, av vilket kommunen fortfarande betalar en andel. De som omfattas av betalningsandelen är i huvudsak svårast att sysselsätta av alla.

Till följd av de undantagsförhållanden som coronaepidemin medfört har arbetslösheten börjat öka kraftigt och även de som får arbetsmarknadsstöd har blivit fler till antalet. Betalningsandelen beräknas vara som högst år 2021, varefter den börjar jämna ut sig och långsamt gå nedåt. Arbetsgivarens möjligheter att erbjuda arbetstillfällen för de svårast sysselsatta är länge begränsade på grund av undantagsförhållandena. Staden håller på att inleda ett kommunförsök som gäller sysselsättningen, genom vilket det lagstadgade ansvaret för att främja sysselsättningen för alla som får arbetsmarknadsstöd överförs från staten till staden. Försöket innebär att staden får tillgång till uppgifterna om de personer som omfattas av den kommunala finansieringen, vilket är en förutsättning för att sysselsättningstjänsterna ska kunna ordnas effektivare än nu. Under kommunförsöket utvecklas dessutom andra gemensamma tjänster med sektorerna så att målgruppen i större utsträckning än nu kan erbjudas tjänster som hänför sig till ökning av kunnandet och till utredning av hälsan och arbetsförmågan.