3 10 01 Stadsstruktur

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt537 318471 366463 846466 320466 320474 762487 159
Utgifter sammanlagt196 770196 436194 530198 122198 417203 520209 434
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag340 548274 930269 316268 199267 904271 242277 726
Avskrivningar110 29289 063105 334105 425105 425104 919104 919
Räkenskapsperiodens resultat230 255185 867163 982162 774162 479166 323172 807
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)230 255185 867163 982162 774162 479166 323172 807
Förändring, %       
Inkomster −12,3−1,6−1,1−1,11,82,6
Utgifter −0,2−1,00,91,02,62,9
Prestationsmål, mål för kostnaderna per enhet och ekonomiska mål
20192020Prognos
2020
202120222023
Prestationsmål      
Marknadsföringstid för ledigblivande hyresbostäder högst, medeltal i dagar4,355555
Utförandetid för centrala tjänster i anslutning till lantmäteriverksamheten högst, medeltal i dagar181919191919
Externa markarrenden, mn €, minst231230230246252262
Hissar byggda med stöd av staden, st.286040406060
Registrerade fastigheter och servitut836650650650650650
Nybyggnadsmätningar794650650650650650
Övervakningskontakter i parkeringen903 7211 300 0001 200 0001 600 0001 600 0001 600 000
Behandlingstid för byggnadstillsynens tillståndsansökningar i genomsnitt, dagar476045504545
Inom miljöskyddet utförs granskningar som hör till den systematiska tillsynen minst88500500500500500
Inom livsmedelssäkerheten utförs granskningar (inkl. omgranskningar) som hör till den systematiska tillsynen minst2 6763 0002 2003 0003 1503 150
Inom miljö- och hälsoskyddet utförs granskningar som hör till den systematiska tillsynen minst808750500800850850
Effektivitet/lönsamhet      
Utomhusbelysningens energiförbrukning, kWh/invånare67,865,165,262,660,157,7
Verksamhetens omfattning      
Detaljplanelagd våningsyta totalt (m² vy, 5 års medeltal)1 600 0001 400 0001 400 0001 400 0001 400 0001 400 000
Planerade huvudledskilometer för pendlingsstråk och cykelåkning, km  (gatuplan godkänd av stadsmiljönämnden)23,51515151515
Byggda cykelparkeringsplatser, antal759900900900900900
Gatuarbetstillstånd10 3406 5006 5006 6006 6006 600
Felparkeringsavgifter och -anmärkningar, st.152 652180 000150 000180 000180 000180 000
Gatumark som ska underhållas, ha2 1262 1302 1302 1362 1642 185
Broar som ska underhållas, m²324 360337 000334 150334 150334 150334 150
Allmänna toaletter, st.445050515253
Anlagda parker, ha927943944958964970
Byggnadstillsynens tillståndsbeslut sammanlagt, st.3 2833 0002 5002 8002 8002 800
Våningsyta i beviljade bygglov totalt, m²779 122730 000650 000680 000680 000680 000
Bostäder i beviljade tillstånd, st.7 9196 0004 9005 9005 9005 900
Färdigställda bostäder, st.6 7366 8005 0006 5006 5006 500
Resurser      
Antal anställda  *)1 1561 1681 1701 1701 1701 170
Förvaltnings- och stödtjänster223223226226226226
Markanvändning och stadsstruktur357368367367367367
Byggnader och allmänna områden, brutto646566666666
Tjänster och tillstånd512512511511511511
Årsverken (egen personal) **)1 1061 1191 1191 1191 1191 119
Årsverken förvaltnings- och stödtjänster218220220220220220
Årsverken markanvändning och stadsstruktur345356356356356356
Årsverken byggnader och allmänna områden, brutto585959595959
Årsverken tjänster och tillstånd484484484484484484
Årsverken (köptjänster) **)011000
Årsverken förvaltnings- och stödtjänster011000
Årsverken markanvändning och stadsstruktur000000
Årsverken byggnader och allmänna områden, brutto000000
Årsverken tjänster och tillstånd000000
*)  Antal anställda utifrån vilket den meddelade lönesumman har räknats      
**) Årsverke fastställs genom att dra av all frånvaro från anställningsförhållandedagarna, utom semester      
Produktivitetsmätare
20192020Prognos
2020
202120222023
Produktivitet (2019=100)      
2023 (produktivitet 2019=100)100,0100,5100,5101,0101,5102,0
Mätare för effektivitet i lokalanvändningen
20192020Prognos
2020
202120222023
Lokaler, m237 70532 34632 34635 51435 51435 514
Lokalyta (m² ly) i förhållande till antalet kunder0,960,810,810,990,980,97
Utveckling i kostnaderna per enhet
Tjänst euro/x20192020Prognos
2020
202120222023
Kostnader / planlagd våningsyta totalt7,417,677,557,568,098,27
Kostnader / ytan för tomterna som överlåtits37,8338,9633,2635,8233,3334,09
Kostnaderna för underhållet av gator / m23,153,012,972,993,123,26
Kostnader för underhåll av parker och specialobjekt / m2 2,372,052,052,042,082,12
Kostnader / prestationer i byggnadstillsynsärenden790,17862,70862,70854,92885,44916,42
Kostnad / Stadsmätningstjänster (omvandlad prestation)164,33188,14188,14193,55201,42199,07
Kostnader / Parkeringsövervakning prestationsindex st.37,3223,3626,6522,6720,1019,02