3 10 04 Betalningsandelar till Samkommunerna HRT och HRM

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt203 192203 070194 270207 818207 818210 488224 490
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−203 192−203 070−194 270−207 818−207 818−210 488−224 490
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−203 192−203 070−194 270−207 818−207 818−210 488−224 490
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−203 192−203 070−194 270−207 818−207 818−210 488−224 490
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter −0,1−4,32,32,31,36,7
Betalningsandel till Samkommunen Helsingforsregionens trafik, HRT

Betalningsandelen till samkommunen HRT är 205,7 miljoner euro år 2021. Om Helsingfors beräknade betalningsandel blir större, kan det eventuella extra behovet av betalningsandelar täckas med överskott som flutit in under tidigare år.

Betalningsandelen till samkommunen HRT är 208,2 miljoner euro år 2022 och 222,1 miljoner euro år 2023.

Enligt grundavtalet för samkommunen finansierar den sin verksamhet med biljettintäkter, med kommunandelar från medlemskommunerna, med statsunderstöd och med övriga inkomster. De kostnader som uppstår på grund av samkommunens olika uppgifter hänförs till medlemskommunerna i enlighet med användningen av servicen. Biljettintäkterna fördelas kommunvis enligt de kommunvis ackumulerade biljettintäkterna. Med kommunandelarna täcks den skillnad mellan kostnader och intäkter som hänför sig till respektive kommun.

Betalningsandel till Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, HRM

Betalningsandelen till samkommunen HRM är 2,2 miljoner euro år 2021. Betalningsandelen är 2,3 miljoner euro år 2022 och 2,4 miljoner euro år 2023.

Enligt grundavtalet för samkommunen finansierar den sina verksamhetsutgifter genom avgifter för vattentjänst- och avfallshanteringsfunktioner, kommunandelar och andra inkomster. Samkommunen tar ut avgiftsandelar hos sina medlemskommuner för kostnader föranledda av uppgifter utöver vattentjänster eller avfallshantering.