9 Budgetens bindande verkan

1        Allmänt

I budgeten godkänner stadsfullmäktige målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Budgeten ska iakttas i kommunens verksamhet och hushållning. Ett anslag, en beräknad inkomst och ett verksamhetsbidrag kan i budgeten göras till en post som är bindande gentemot stadsfullmäktige. Också verksamhetsmål kan bli bindande. Att t.ex. ett anslag är bindande innebär att det inte får överskridas utan ett beslut av stadsfullmäktige.

I budgeten finns enheter med bruttobudgetering och enheter med nettobudgetering och kommunala affärsverk inrättade av stadsfullmäktige. För alla dessa fastställs det separat hur bindande budgeten ska vara.

I regel är de sammanlagda utgifterna (=anslagen) inom enheterna med bruttobudgetering och verksamhetsbidraget inom enheterna med nettobudgetering bindande poster gentemot stadsfullmäktige. De poster som är bindande för de kommunala affärsverken framgår av resultaträknings- och finansieringsdelen.

I budgetboken är de bindande posterna skuggade.

Om de sammanlagda inkomsterna, verksamhetsmålen och vissa förvaltningars avkastningsmål är bindande för förvaltningarna gentemot stadsfullmäktige, är de fastställda särskilt vid de olika förvaltningarna.

De anslag som beviljas till sammanslutningar har fastställts i enlighet med bilaga 1 (Understöd och understödsmässiga ersättningsanslag i 2021 års budget). Nämnderna och sektionerna har rätt att besluta om totalanslagen upptagna i understödsbilagan med undantag av de understöd som är rastrerade.

2 Bindande anslag i driftsekonomidelen

2.1  Enheter med bruttobudgetering

Utgifter sammanlagt är bindande på kapitelnivå (de tre första siffrorna av budgetkontot) i fråga om följande budgetkapitel

1 20                   Revisionsnämnden och -kontoret

2 10                   Fostran och utbildning

Utgifter sammanlagt är bindande på momentnivå (de fem första siffrorna av budgetkontot) i fråga om följande budgetkapitel

1 10 01Val, till centralvalnämndens disposition
1 30 01Dispositionsmedel, till stadsstyrelsens disposition
1 30 02Stadsstyrelsens understöd
1 30 03Arv som tillfallit staten
1 40 01Stadskansliet
1 50 01Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition
1 50 02Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition
1 50 03Betalningsandelar och ersättningar, till stadskansliets disposition
1 50 05Arbetsmarknadsstödets kommunandel,  till stadskansliets disposition
3 10 01Stadsstruktur
3 10 04Betalningsandelar till Samkommunerna HRM och HRT
3 10 05Räddningsverket
3 10 06Understöd till trafikaffärsverket
4 10 02Understöd till kulturanläggningar
4 10 03Understöd till idrottsanläggningar
5 10 01Social- och hälsovård
5 10 02Utkomststöd
5 10 05Helsingfors och Nylands sjukvårdsdisrikt

2.2  Enheter med nettobudgetering

Under följande kapitel/moment är verksamhetsbidraget bindande

1 40 02Gemensamma ICT-tjänster
1 50 04Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition
3 10 02Byggnader
3 10 03Bostadsproduktion
4 10 01Kultur och fritid
5 10 03Flyktingförläggningar och invardringstjänster som staten ersätter
5 10 04Apotti

Bindande anslag och beräknade inkomster i resultaträknings-, investerings- och finansieringsdelen

I regel är utgifterna bindande anslag gentemot stadsfullmäktige på momentnivå (de fem första siffrorna av budgetkontot).

I investeringsdelen har nämnderna och direktionerna rätt att göra överföringar mellan undermomenten. Ett anslag får dock inte överföras på ett projekt som inte har något anslag för budgetåret.

I enlighet med grundläggningsbesluten är räntorna på grundläggningslånet och avkastningen på grundkapitalet bindande för de kommunala affärsverken. De är inkomstförda i resultaträkningsdelen som undermoment i kapitel 7 02. Amorteringarna på anläggningslånet är inkomstförda som undermoment i kapitel 9 01 i finansieringsdelen. De kommunala affärsverken är affärsverket servicecentralen, affärsverket byggtjänsten, affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten, affärsverket företagshälsan och trafikaffärsverket.