1 20 Revisionsnämnden och kontoret

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt5334444
Utgifter sammanlagt1 8022 0361 9382 0012 0012 0012 001
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−1 797−2 033−1 935−1 997−1 997−1 997−1 997
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−1 797−2 033−1 935−1 997−1 997−1 997−1 997
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−1 797−2 033−1 935−1 997−1 997−1 997−1 997
Förändring, %       
Inkomster −43,110,033,333,3  
Utgifter 13,0−4,8−1,7−1,70,0 

Centrala prioriteringar i budgeten 2021

  • Revisionskontoret producerar högklassiga utvärderings- och granskningstjänster och tjänster med anknytning till övervakningen av redogörelserna för bindningar.
  • Revisionskontoret tar hand om personalens välbefinnande.
  • Revisionskontorets ekonomi sköts ansvarsfullt, hållbart och produktivt.

Beskrivning av verksamheten

Revisionsnämnden organiserar granskningen av förvaltningen och ekonomin samt utvärderingen i enlighet med 14 kap. i kommunallagen. Nämnden bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida kommunens verksamhet i enlighet med 6 § i kommunallagen är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Nämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om och ser till att granskningen av kommunen och dess dottersammanslutningar samordnas. Revisionsnämnden övervakar dessutom att den lagstadgade skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige.

Den revisionssammanslutning som är Helsingfors stads revisor svarar för den lagstadgade granskningen av stadens förvaltning och ekonomi. Under ekonomiplaneperioden gäller det avtal för stadens revisionstjänster som konkurrensutsatts för räkenskapsperioderna 2019–2022. Som revisorer för sammanslutningarna inom stadskoncernen arbetar de revisorer som valts vid konkurrensutsättningen 2019. Koncernsammanslutningarnas revisionstjänster har konkurrensutsatts för åren 2020–2021 och som option för åren 2022–2023.

Revisionskontoret biträder nämnden vid bedömningen av om de mål som fullmäktige satt upp har nåtts och om verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionskontoret biträder nämnden vid övervakningen av redogörelserna för bindningar, bereder de ärenden som hör till nämndens behörighet och biträder med en omfattande insats vid den lagstadgade granskningen på ett sätt som överenskommits med revisorn.

Väsentliga förändringar i omvärlden

Förändringarna i stadsstrategin, stadens organisationsstruktur och omvärlden liksom också förändringarna i stadskoncernen beaktas i sättet att genomföra revisionen och utvärderingen och i prioriteringarna för dessa. Behovet av bedömningsuppgifter om stadskoncernen och om huruvida stadens verksamhet är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt förutspås öka.

Hur stadsstrategin utfallit

Världens bäst fungerande stad

Revisionsnämnden producerar med utvärderingsberättelsen och vid behov med andra utvärderingsrapporter uppgifter för fullmäktige om huruvida målen har nåtts och verksamheten varit ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt med tanke på stadens strategiska styrning och beslutsfattande. Stadsstrategin för åren 2017–2021 styr inriktningen i revisionsnämndens utvärderingsverksamhet, och i enlighet med revisionsnämndens verksamhetsplan bedöms år 2021 utfallet av strategin inom dess alla delområden. Också det bindande verksamhetsmålet styr inriktningen av utvärderingarna enligt stadsstrategin. Utvärderingen genomförs planmässigt och kostnadseffektivt.

Revisionsnämnden och ‑kontoret presenterar sin verksamhet för det nya fullmäktige. Växelverkan med fullmäktiges ordförande och med ordförandena för fullmäktigegrupperna ökas. Möjligheten att utnyttja utvärderingarna förbättras om möjligt i växelverkan med de objekt som utvärderas.

Revisionen av moderstaden och koncernsammanslutningarna ordnas kostnadseffektivt och högklassigt i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller för revisionen. Vid revisionen av staden följs god revisionssed i den offentliga förvaltningen och vid revisionen av koncernsammanslutningarna god revisionssed över lag.

Sättet att utföra den övervaknings- och rapporteringsuppgift som gäller redogörelserna för bindningar utvecklas utifrån erfarenheterna och responsen.

Den årliga uppföljningen av kundnöjdheten utnyttjas då verksamheten utvecklas planmässigt. Målet är att revisionskontorets kundnöjdhet ska förbättras under strategiperioden.

Ansvarsfull hushållning

Revisionskontorets ekonomi sköts ansvarsfullt, hållbart och produktivt.

Revisionskontoret vill förbättra produktiviteten bland annat genom att vinnlägga sig om kvaliteten på sitt arbete, personalens välbefinnande och en ansvarsfull anslagsförbrukning.

De digitaliserade funktionerna vid revisionskontoret ökar i volym, och utnyttjandet av elektroniska arbetsverktyg i stor skala etableras inom utvärderings- och granskningsarbetet.

Personalplan

Målet för revisionskontorets personalledning är kompetenta, motiverade och välmående anställda. Under ekonomiplaneperioden görs det satsningar på planmässigt chefsarbete och utveckling av personalens kompetens. En fortsatt god tillgång till personal är att vänta, och revisionskontoret försäkrar sig om läget genom att se till att uppgiftsinnehållen och lönenivån är konkurrenskraftiga.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Vid revisionsnämndens utvärderingsverksamhet granskas konsekvenserna av stadens verksamhet i den mån det är möjligt. Under strategiperioden har revisionsnämnden ägnat uppmärksamhet exempelvis åt bedömning av hälso-, köns- och företagskonsekvenser och av programmet Kolneutralt Helsingfors 2035. Konsekvenserna bedöms också i fortsättningen inom ramen för den utvärderingsplan som revisionsnämnden godkänner årligen.

Mål som granskas vid budgetuppföljningen

Bindande verksamhetsmål
Tema i stadsstrateginBindande verksamhetsmålMätare för bindande verksamhetsmålKoppling till projekt gemensamma för hela staden och till teman för samplanering
Världens bäst fungerande stadRevisionsnämndens utvärderingsverksamhet gäller utvärdering av hur stadsstrategin genomförts.Minst 70 procent av de årligen varierande temana i revisionsnämndens utvärderingsplan (exkl. målutvärderingar, uppföljning av genomslagskraften och ekonomisk utvärdering) hänför sig till utvärdering av riktlinjer eller mål fastställda i stadsstrategin. 

Kvantitativa och ekonomiska
20192020Prognos
2020
202120222023
Prestationsmål      
Utvärderingsberättelsen färdigställs senast 20.410.4.30.4.9.4.20.4.20.4.20.4.
 Revisionsberättelsen ges senast 30.426.4.30.4.29.4.30.4.30.4.30.4.
Effektivitet/lönsamhet      
Omkostnader euro/invånare2,763,052,953,043,012,98
Verksamhetens omfattning      
Revisionsdagar per räkenskapsår, utfall för den externa revisorns revisionsdagar389390412390390390
Resurser      
Årsverken (egen personal)14,816,015,016,517,017,0
Årsverken (köpta tjänster)000000
Produktivitet
20192020Prognos
2020
202120222023
Produktivitetsutfall (2019=100)100,090,193,594,094,595,0
Effektivitet i lokalanvändningen
20192020Prognos
2020
202120222023
Lokalyta sammanlagt602602602602450450
Utveckling i kostnaderna per enhet
20192020Prognos
2020
202120222023
Pris för en revisionsdag, euro/dag487538535525525525
förändring från föregående år, procent-4.110.59.9-2.300