1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt9 7414 6506 0005 6255 6254 3504 350
Utgifter sammanlagt11 5067 4457 4458 4208 4207 1457 145
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−1 765−2 795−1 445−2 795−2 795−2 795−2 795
Avskrivningar18      
Räkenskapsperiodens resultat−1 783−2 795−1 445−2 795−2 795−2 795−2 795
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−1 783−2 795−1 445−2 795−2 795−2 795−2 795
Förändring, %       
Inkomster −52,329,021,021,0−22,7 
Utgifter −35,30,013,113,1−15,1 

Anslaget för centraliserad projektverksamhet omfattar reserveringar för kostnaderna för EU-projekt som staden betalar centraliserat och för projekt som betalas med annan extern finansiering. Staden får finansieringsandelar för projekt som finansieras av Europeiska unionen och andra utomstående i förhållande till projektkostnaderna, och budgetmomentet är därför bindande på verksamhetsbidragsnivån. I verksamhetsbidraget har det också beaktats att det vid utbetalningen av inkomster och utgifter kan uppstå ändringar i tidsschemat som inte beror på staden och att inkomsterna och utgifterna därmed kan hänföra sig till olika år. De projekt för utveckling av sektorernas egen verksamhet som finansieras av Europeiska unionen eller någon annan utomstående bör ingå i sektorernas egen budget. Det centraliserade anslaget är avsett för sådana projekt som sektorerna inte har kunnat bereda sig på till följd av tidsschemat och/eller som fortfarande väntar på ett finansieringsbeslut eller som Helsingfors från nyttosynpunkt vill förbinda sig vid i egenskap av kommunal finansiär eller som i övrigt är betydelsefulla, omfattande och gagnar hela staden. Anslaget kan utnyttjas för kostnaderna för stora projekthelheter som samordnas av Helsingfors eller som flera sektorer deltar i.

Anslaget för centraliserad projektverksamhet innehåller dessutom en reservering för genomförande av strategin 6Aika, som finansieras av Europeiska unionen och som är gemensam för de sex största städerna. Anslaget kan också användas för täckande av kostnader för förberedelse av stora och betydelsefulla projektansökningar.

Anslaget på budgetmomentet omfattar också en reservering för hyres-, drifts- och utvecklingskostnader för uppstartsklustret Maria 01. Maria 01 (Start up Maria Oy) hyr lokaler för uppstartsklustret av stadskansliet, som i sin tur hyr dem av stadens lokaltjänster. Maria 01 har till uppgift att utveckla och driva det uppstartskluster som anlagts i f.d. Maria sjukhus lokaler och att i anslutning till detta hyra ut lokaler i klustret till uppstartsföretag och andra aktörer, att underhålla lokalerna och att ordna stödtjänster. Maria 01 har dessutom till uppgift att utveckla verksamheten och tjänsterna i klustret för de företag och sammanslutningar som är verksamma i lokalerna och att ordna evenemang som hänför sig till verksamheten.

Digitaliseringen sporras med understöd från staten och EU. På momentet ingår en reservering också för projekt med extern finansiering som stöder digitaliseringen, för närvarande pågår projektet OmaData.