1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä9 7414 6506 0005 6255 6254 3504 350
Menot yhteensä11 5067 4457 4458 4208 4207 1457 145
Ylitysoikeus       
Toimintakate−1 765−2 795−1 445−2 795−2 795−2 795−2 795
Poistot18      
Tilikauden tulos−1 783−2 795−1 445−2 795−2 795−2 795−2 795
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−1 783−2 795−1 445−2 795−2 795−2 795−2 795
Muutos, %       
Tulot −52,329,021,021,0−22,7 
Menot −35,30,013,113,1−15,1 

Keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa on varauduttu kaupungin keskitetysti maksettavien Euroopan unionin ja muulla ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavien projektien kustannuksiin. Kaupunki saa Euroopan unionin ja muiden ulkopuolisten rahoittajien rahoittamiin projekteihin rahoitusosuuksia suhteessa hankkeiden kustannuksiin ja siten talousarviokohdan sitovuustaso on toimintakate. Toimintakatteessa on huomioitu myös se, että tulojen ja menojen maksatuksessa saattaa tulla kaupungista riippumattomia aikataulullisia muutoksia ja siten tulot ja menot voivat ajoittua eri vuosille. Toimialojen tulisi sisällyttää Euroopan unionin tai muun ulkopuolisen rahoittajan rahoittamat oman toimintansa kehittämishankkeet omiin talousarvioihinsa. Keskitetyllä määrärahalla varaudutaan niiden projektien rahoittamiseen, joihin toimialat eivät ole aikataulusyistä voineet varautua ja/tai joista ei ole saatu vielä rahoituspäätöstä tai joihin Helsinki haluaa hyötynäkökulmasta sitoutua kuntarahoittajana tai jotka ovat muuten merkittäviä, laajoja ja koko kaupunkia hyödyttäviä hankkeita. Määrärahaa voidaan käyttää suurten hankekokonaisuuksien kustannuksiin, joissa Helsinki toimii hankkeen hallinnoijana tai joihin osallistuu useampia toimialoja.

Keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa on lisäksi varauduttu Euroopan unionin rahoittamaan kuuden suurimman kaupungin yhteiseen 6Aika-strategian toteuttamiseen. Määrärahaa voidaan käyttää myös isojen ja merkittävien hankehakemusten valmistelusta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen.

Talousarviokohdan määrärahassa on varauduttu myös startupkeskittymä Maria 01:n vuokra-, käyttö- ja kehittämiskustannuksiin. Maria 01 (Start up Maria Oy) vuokraa start up keskittymää varten tilat kaupunginkanslialta, joka edelleen vuokraa ne kaupungin tilapalveluilta. Maria 01 tehtävänä on kehittää ja operoida entisen Marian sairaalan tiloihin syntynyttä startup-keskittymää sekä siihen liittyen vuokrata tiloja keskittymän startup-yrityksille ja muille toimijoille, ylläpitää ja järjestää tukipalveluita. Lisäksi Maria 01 tehtävänä on kehittää keskittymän toimintaa ja palveluita tiloissa toimiville yrityksille ja yhteisöille sekä toteuttaa toimintaan liittyviä tapahtumia.

Digitalisaatiota kannustetaan valtion ja EU:n avustuksilla. Kohdassa on varauduttu myös digitalisaatiota tukeviin ulkopuolisen rahoituksen hankkeisiin, tällä hetkellä käynnissä on OmaData -hanke.