2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä69 28559 17968 30959 17959 17959 17959 179
Menot yhteensä1 201 8751 239 6191 248 4121 259 6191 269 4651 292 0571 338 587
Ylitysoikeus       
Toimintakate−1 132 590−1 180 440−1 180 103−1 200 440−1 210 286−1 232 878−1 279 408
Poistot18 58029 75429 75430 25730 25730 77829 064
Tilikauden tulos−1 151 170−1 210 194−1 209 857−1 230 697−1 240 543−1 263 656−1 308 472
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−1 151 170−1 210 194−1 209 857−1 230 697−1 240 543−1 263 656−1 308 472
Muutos, %       
Tulot −14,615,4    
Menot 3,10,71,62,41,83,6

Talousarvion 2021 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan keskeisimmät painopisteet vuonna 2021 ovat:

 • Jokaiselle hyvä oppiminen
 • Hyvinvoinnin vahvistaminen
 • Kestävä kasvatus
 • Vastuullinen taloudenpito
 • Osallisuus ja yhteisöllisyys

Toimialan keskeisenä strategisena tavoitteena on tarjota vetovoimaiset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen lähipalvelut, toisen asteen koulutusmahdollisuudet kaikille helsinkiläisnuorille, aikuiskoulutusta ammattitaidon kehittämiseksi sekä asiakaslähtöistä ja monialaista vapaata sivistystyötä aikuisväestölle. Palveluiden lähtökohtana on mahdollistaa jokaiselle oppijalle hyvä oppiminen. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on korostanut entisestään toimialan palveluiden merkittävyyttä helsinkiläisten lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvoinnin perustana.

Toimiala on laajentanut ja varhentanut strategian mukaisesti kieltenopetusta. A1-kieli aloitetaan 1. luokalla, englanninkielisen opetuksen paikkamäärä on kaksinkertaistettu ja kielirikasteista ja kielikylpytoimintaa on lisätty sekä kasvatuksessa että opetuksessa. A2-kielen opetusta on varhennettu alkamaan 3. luokalta. Keskeistä on päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kielitietoinen toimintakulttuuri.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila muutti ja vauhditti digitaalisia toimintatapoja, -prosesseja, tiedonhallintaa ja vuorovaikutusta opetuksessa ja oppimisessa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan on turvattava tasavertaiset mahdollisuudet kaikille oppijoille poikkeustilanteissa ja tulevaisuudessa tietoyhteiskunnassa toimimiseen.

Alueelliset ja sosioekonomiset erot näkyvät oppimisessa ja kouluttautumisessa Helsingissä. Koronan aiheuttama poikkeustila syventää eroja edelleen. Yhteiskunnasta syrjään jääminen on usein monien vastoinkäymisten summa. Toimiala vahvistaa hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä peruspalveluiden lisäksi monin eri toimenpitein mm. tarjoamalla maksutonta varhaiskasvatusta 5-vuotiaille, myönteisen erityiskohtelun rahoituksella sekä toteuttamalla koulutustakuuta tarjoamalla kaikille perusopetuksen päättäville jatkokoulutuspaikan.

Koko kaupungin yhteinen kaupunkistrategiahanke, Mukana-ohjelma, pureutuu systeemisten, syrjäyttävien mekanismien tunnistamiseen ja korjaamiseen. Helsingissä alueellinen eriytyminen on saanut aikaan keskittymiä, joissa lasten ja lapsiperheiden tukemisessa tarvitaan enemmän panostuksia. Mukana-ohjelmassa kohdistetaan toimia niille alueille, missä syrjäytymisen riskit ovat muita suurempia.

Koulutus lisää hyvinvointia olemalla merkittävä työllistymisen takaaja. Koronakriisi on hankaloittanut erityisesti nuorten ja kriisin aikana työmarkkinoille tulevien työllistymistä, millä on pitkäkestoisia vaikutuksia kyseisten sukupolvien tulokehitykseen ja työuriin. Koronasta palautumisen kannalta keskeistä on nuorten työllistymisen varmistaminen. Toimialan tehtävä on vastata muuttuvan työelämän osaamistarpeisiin ja turvata työmarkkinoiden ulkopuolella oleville nuorille ja aikuisille mahdollisuus koulutukseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on merkittävä rooli hiilineutraaliuden ja kestävän kehityksen edistämisessä. Kestävän tulevaisuuden tekeminen edellyttää tietojen lisäksi myös arvojen, ajatusmallien ja tunteiden työstämistä.

Helsingin talousnäkymä on poikkeuksellisen epävarma ja koronaepidemia on heikentänyt rahoitustilannetta. Toimiala vastaa heikentyneeseen taloustilanteeseen kehittämällä pedagogiikkaa ja opetuksen tuotantotapoja sekä lisäämällä tilojen yhteiskäyttöä. Tavoitteena on, ettei heikentynyt taloustilanne vaikuta oleellisesti oppijoiden mahdollisuuksiin hankkia osaamista. Valtion myöntämät korona-avustukset kohdennetaan koronasta aiheutuvien osaamisvajeiden ratkaisemiseen sekä palveluiden laadun ylläpitämiseen.

Toimialan yksikkökustannukset laskevat perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa. Varhaiskasvatuksen yksikkökustannukset ovat jo nyt alemmalla tasolla verrattuna suurten kaupunkien keskiarvoon.

Kaupunkilaiset ovat aktiivisia ja haluavat vaikuttaa käyttämiinsä palveluihin sekä tehdä kaupungista viihtyisän ja kiinnostavan. Kasvatuksen ja koulutuksen palvelujen kannalta on merkityksellistä, miten lapsille, oppilaille, opiskelijoille, huoltajille sekä kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstölle ja kaupunkilaisille tarjotaan mahdollisuuksia rakentaa osallistuvasti tulevaisuuden palveluja.

Luottamus kaupungin toimintaan sekä modernit osallisuuskäytännöt parantavat ymmärrystä, yhdenvertaisuutta ja palvelujen laatua. Toimintamalleja on haastettava yhä vuorovaikutteisemmiksi ja avoimimmiksi. Yhteiskehittäminen mahdollistaa kaupunkilaisten osallisuuden omiin palveluihinsa.

Toiminnan kuvaus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala palvelee vuosittain 140 000 helsinkiläistä yli 600 toimipaikassa 14 000 työntekijän osaamisella.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus tuottaa suomenkielistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta, suomenkielistä iltapäivä- ja leikkipuistotoimintaa sekä perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa kaupungin avustamana toimintana. Palvelukokonaisuus vastaa koko kaupungin yksityisen hoidon tuesta ja kotihoidontuesta. Lisäksi palvelukokonaisuus vastaa yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnasta. Varhaiskasvatus- ja esiopetusalueita on yhdeksän. Leikkipuisto- ja iltapäivätoiminnalla ja yksityisellä varhaiskasvatuksella on omat palvelunsa.

Perusopetuksen palvelukokonaisuus järjestää suomenkielistä perusopetusta ja muuta perusopetuslain mukaista toimintaa lukuun ottamatta esiopetusta ja perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Esi- ja perusopetuksen oppilashuoltopalvelut tuottavat esi- ja perusopetuksen yhteisöllisen ja yksilöllisen oppilashuoltopalvelun yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Palveluun kuuluvat psykologi- ja kuraattoripalvelut kaupungin kouluille ja esiopetukselle sekä osin yksityisille ja valtion kouluille.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan käsiteltävänä on esitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelualueiden yhtenäistämisestä. Uusien palvelualueiden organisoinnin pohjana olisivat kaupungin suurpiirit, joista muodostuisi seitsemän varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen palvelualuetta. Muutos vahvistaisi lapsen yhtenäisen opinpolun toteuttamista. Esityksen mukainen uusi rakenne astuisi voimaan 1.1.2021.

Lukio-ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus vastaa suomenkielisen lukio- ja aikuislukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja suomenkielisen vapaan sivistystyön sekä toisen asteen opiskelijahuollon palvelujen järjestämisestä. Tämän lisäksi palvelukokonaisuuden vastuulla ovat myös lukiokoulutukseen valmistava koulutus (luva), oppisopimuskoulutus, työllisyydenhoidon koulutukset, maahanmuuttajien koulutus, ammatilliseen koulutuksen valmentava koulutus (valma) ja nuorten työpajatoiminta. Palvelukokonaisuus tuottaa myös yksityisten oppilaitosten opiskelijahuollon palvelut.

Ruotsinkielisen koulutuksen palvelukokonaisuus tuottaa kaupungin ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, leikkipuistotoiminnan, perusopetuksen ja muun perusopetuslain mukaisen opetuksen, lukiokoulutuksen, nuorten työpajatoiminnan sekä vapaan sivistystyön palvelut. Lisäksi palvelukokonaisuus tuottaa ruotsinkieliset asiantuntija- ja toimistopalvelut sekä oppilashuollon palvelut.

Hallinto tuottaa päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, kehittämispalvelut, talous- ja suunnittelupalvelut, tietohallintopalvelut, tilapalvelut sekä viestintäpalvelut. Hallinnon henkilöstöstä puolet eli noin 250 henkilöä työskentelee kouluilla ja oppilaitoksissa koulu-, lukio-, ja opistosihteereinä, opistoisäntinä sekä kalustehuoltajina sekä ict-tukihenkilöinä. Osa tietohallinnon palveluista siirtyy kanslian uuden yksikön hoidettaviksi vuonna 2021.

Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain ja palveluittain

2
(1 000 €)
Menot €Osuus
ta-kohdan
menoista %
Muutos
ed. vuoteen €
Muutos ed. vuoteen %Keskeisin
selittävä tekijä
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala- 1 269 465100 %29 8462,4 % 
Varhaiskasvatus ja esiopetus- 423 07833 %7 9531,9 %asiakasmäärän
lasku
Perusopetus- 382 53730 %3 8631,0 %asiakasmäärän kasvu,
tuottavuuden parantaminen
Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö- 198 87016 %1 4560,7 % 
Lukiokoulutus- 60 9595 %2 8584,9 %asiakasmäärän
kasvu
Ammatillinen koulutus- 121 26210 %- 1 042- 0,9 %tuottavuuden parantaminen
Ruotsinkielinen palvelukokonaisuus- 83 1067 %1250,2 %tuottavuuden parantaminen
Hallinto- 181 87414 %16 4499,9 %kotikunta-
korvaukset ja
ICT-menot

Toimintaympäristön keskeiset muutokset

Lainsäädäntö

Perusopetuslakia muutettiin väliaikaisesti ajalle 1.8.–31.12.2020 siten, että jos opetusta ei tartuntatautilain nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Lähtökohtaisesti perusopetusta järjestetään syyslukukaudella 2020 lähiopetuksena.

Mikäli korona-tilanne jatkuu vuonna 2021, niin toimialan tulee varautua perusopetuksessa oppilaiden ja henkilöstön lisääntyviin poissaoloihin. Etäopetuksen lisäksi kotona opiskelevien oppilaiden määrää voivat kasvattaa myös perusopetuslain 18 §:n mukaiset erityiset opetusjärjestelyt. Mahdolliset tartunnat ja karanteenit lisäävät henkilöstömenoja sekä etäopetuksen ja kouluruokailun erityisjärjestelyistä aiheutuvia lisäkustannuksia.

Ammatillisesta koulutuksesta annettu laki muuttuu väliaikaisesti näyttöjen osalta. Jos tutkinnon osien edellyttämän ammattitaidon ja osaamisen näyttöä ei koronaepidemiasta johtuvista syistä voida toteuttaa aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa, ammattitaito ja osaaminen voidaan osoittaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja -prosesseja. Vuonna 2020 päättyvän väliaikaisen lakimuutoksen kustannusvaikutusten arvioiminen vuoden 2021 talousarvioon on vaikeaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevan hallituksen lakiesitysluonnoksen mukaan opiskeluhuollon koulukuraattori- ja koulupsykologitehtävät siirtyisivät sote-maakunnille.

Helsingissä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu olisi Helsingin kaupungilla. Uudistuksen toteutuessa esityksen mukaan kuraattorit ja psykologit sijoittuisivat sosiaali- ja terveystoimialalle. Tällä hetkellä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja hoitaa lähes 200 opiskeluhuollon ammattihenkilöä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Hallitusohjelmassa on linjattu oppivelvollisuuden laajentamisesta koskemaan perusopetuksen jälkeistä toisen asteen koulutusta siihen asti, kun henkilö täyttää 18 vuotta. Esitys oppivelvollisuuslaiksi on tarkoitus viedä syksyllä 2020 eduskunnan käsiteltäväksi.

Oppivelvollisuuslaki tulisi voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisella olisi perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Oppivelvollisen asuinkunnan tulisi viime sijassa ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suorittamista. Lisäksi kunnan vastuulle tulisi luoda menettelyt perusopetuksen jälkeen vaille opiskelupaikkaa jääneiden ja opintonsa keskeyttäneiden oppivelvollisten ilmoitusten vastaanottamiseen ja käsittelyyn.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi nykyistä laajemmasta maksuttomuudesta toisen asteen koulutuksessa. Perusopetuksen jälkeen suoritettava ammatillinen tutkinto tai lukiokoulutus ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto olisivat jatkossa täysin maksuttomia sen kalenterivuoden loppuun saakka, jona henkilö täyttää 20 vuotta. Maksuttomia olisivat opetuksessa tarvittavat oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet. Lisäksi yli seitsemän kilometrin koulumatkat olisivat maksuttomia. Talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu lain kustannusvaikutuksiin.

Helsingin kaupunki on hakeutunut ja tullut valituksi valmisteilla olevaan alueelliseen työllisyydenhoidon kuntakokeiluun, jota koskeva hallituksen esitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Kokeilulain toimeenpanojaksoksi on esitetty 1.1.2021–30.6.2023.

Kokeilussa kaupunki vastaa kaikkien alle 30-vuotiaiden helsinkiläisten sekä Kelan työttömyysetuutta ja maahanmuuttajataustaisten ansiosidonnaista etuutta saavien työttömien ja palvelussa olevien työnhakijoiden palveluprosessista ja TE-palvelujen tarjoamisesta. Arvio asiakasmäärästä vaihtelee koronatilanteen takia 50 000–60 000.

Kokeilu ei lähtökohtaisesti lisää kaupungin menoja. Työttömille tarjottavista koulutusratkaisuista rakennetaan muiden kaupungin palveluiden ja toimijoiden kanssa tiivis kokonaisuus. Kuntakokeilun odotetaan nostavan määrärahojen puitteissa asiakasohjausmäärää kaupungin koulutuspalveluihin.

Väestö- ja asiakasmäärän kehitys

Väestöennusteen mukaan kouluikäisten lasten määrä jatkaa kasvuaan vuonna 2021, mutta varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kääntyy laskuun. 7–15 -vuotiaiden määrä nousee noin 1 390:lla ja 0–6 -vuotiaiden määrä pienenee noin 420 lapsella vuoden 2021 aikana.

Perusopetuksen asiakasmäärän ennustetaan kasvavan perusopetuksessa 1 200 oppilaalla ja lukioissa 500 opiskelijalla. Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan asiakasmäärän ennustetaan kasvavan 900 lapsella. Muissa kuin kaupungin omissa kouluissa opiskelevien helsinkiläisten perusopetuksen oppilaiden määrän ennustetaan kasvavan 340 oppilaalla, joka nostaa Helsingin maksamien kotikuntakorvauksien määrää.

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosimäärä on 8 947. Todennäköistä on, että viime vuosien tapaan opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Helsingille n. 1 000 opiskelijavuoden harkinnanvaraisen lisäyksen järjestämislupaan.

Erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden suhteellisen määrän arvioidaan pysyvän ennallaan, mutta tukea tarvitsevien lukumäärä kasvaa kokonaisasiakasmäärän kasvaessa.

Muiden muutosten vaikutukset palvelutuotantoon

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut merkittävästi toimialan palveluihin ja vaikutukset tulevat jatkumaan vuonna 2021. Poikkeustila ja nopea siirtyminen etäopetukseen muutti ja vauhditti digitaalisia toimintatapoja opetuksessa. Tällä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia palveluntuotannon kehittämiseen.

Toimialalle arvioidaan aiheutuvan koronatilanteesta johtuvia lisäkustannuksia mm. tuen tarpeen lisääntymisestä ja tilaväljyyden varmistamisesta. Mahdolliset tartunnat ja karanteenit aiheuttavat lisäkustannuksia henkilöstömenoihin. Lisäkustannuksia tulee myös siivous- ja ateriapalveluiden erityisjärjestelyistä sekä mm. hygieniatuotteiden hankkimisesta.

Tavoitteet ja suoritteet

Varhaiskasvatusta on varauduttu järjestämään kokonaisuudessaan 36 170 asiakkaalle, mikä on 500 lasta vähemmän kuin talousarviossa vuonna 2020. Kaupungin omissa päiväkodeissa asiakasmäärän ennustetaan kasvavan 700 lapsella. Varhaiskasvatuksen asiakasmääräennusteisiin vaikuttaa syntyvyyden lasku. Lisäksi varhaiskasvatuspalveluihin vaikuttaa työllisyys ja perheiden valinnat eri varhaiskasvatusmuotojen välillä. Helsingin strategian mukaisesti tavoitteena on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja edistää lähipäiväkotiperiaatetta.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä vieraskielisiä lapsia noin 5 800 eli noin 21 prosenttia kaikista lapsista. Vieraskielisten lasten määrä kasvaa edelleen. Erityistä tukea tarvitsevien lasten suhteellisen määrän (tällä hetkellä 11 prosenttia) arvioidaan pysyvän ennallaan. Kunnallisessa suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa tämä tarkoittaa noin 2 700 lasta.

Kotihoidon tuella hoidettavien määrän ennakoidaan laskevan noin 800 lapsella ja yksityisen hoidon tuella hoidettavien määrän noin 150 lapsella.

Perusopetusta on varauduttu järjestämään noin 42 200 oppilaalle. Suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärä on lisääntynyt merkittävästi vuosittain ja sen ennustetaan kasvavan 1 080 oppilaalla verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Suomenkielisen perusopetuksen oppilaista on tällä hetkellä vieraskielisiä 22 prosenttia eli 9 000 oppilasta. Valmistavassa opetuksessa arvioidaan opiskelevan noin 420 oppilasta. Erityisoppilaiden suhteellisen osuuden arvioidaan säilyvän nykyisellä tasolla runsaassa 13 prosentissa, joka on yhteensä 5 500 oppilasta, joista erityisluokilla 2 900 (53 prosenttia) oppilasta ja integraatio-oppilaita 2 600 (47 prosenttia).

Suomenkielisten lukiolaisten määrän arvioidaan kasvavan 470 opiskelijalla vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Helsingin kaupungin ylläpitämissä suomenkielisissä lukioissa arvioidaan olevan 7 968 opiskelijaa, joista vieraskielisiä 16 prosenttia.

Lukioissa otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat syksyllä 2021. Opetussuunnitelma mahdollistaa yksilöllisempiä ja joustavampia opintopolkuja, oppiainerajat ylittäviä opintoja sekä entistä tiiviimpää yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Lukiossa panostetaan edelleen verkkokurssitarjottimen laajentamiseen, joka mahdollistaa mm. pienten valinnaiskurssien kustannustehokkaan tarjoamisen keskitetysti kaikkien lukioiden opiskelijoille.

Ammatillista koulutusta järjestetään järjestämisluvan mukaisesti. Stadin ammatti- ja aikuisopistolla on järjestämislupa 8 947 opiskelijavuoteen. Vieraskielisten opiskelijoiden määrä on noin 4 700 opiskelijaa, joka on 45 prosenttia kokonaisopiskelijamäärästä.

Ammatillisen koulutuksen tarve kasvaa Helsingissä perustuen väestömäärän, erityisesti maahanmuuttajataustaisen väestömäärän kasvuun sekä ammattityöntekijöiden työvoimapoistumaan. Vuodeksi 2020 ammatti- ja aikuisopisto sai 1 029 opiskelijavuoden harkinnanvaraisen lisäyksen järjestämislupaansa. On todennäköistä, että opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vastaavan suuruisen harkinnanvaraisen lisäyksen Stadin ammatti- ja aikuisopistolle myös vuonna 2021.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on kehitetty ammattilukiota vastaamaan lukiokoulutuksen suureen kysyntään. Ammattilukiossa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon yhtäaikaisesti. Syksyllä 2020 ammattilukioon ilmoittautui 400 opiskelijaa.

Vapaan sivistystyön kohderyhmä kasvaa määrällisesti asukasmäärän kasvaessa. Opetustunteja tarjotaan 92 000 tuntia. Opetussuunnitelmaa kehitetään vastaamaan kuntalaisten muuttuvia sivistystarpeita. Tavoitteena on saavuttaa entistä laajemmin uusia asiakasryhmiä vapaan sivistystyön piiriin. Yhtenä tavoitettavana kohderyhmänä on vieraskieliset helsinkiläiset, joita on tällä hetkellä opiskelijoista 10 prosenttia.

Ruotsinkielistä varhaiskasvatusta on varauduttu järjestämään kokonaisuudessaan 2 360 asiakkaalle, mikä on 55 lasta enemmän kuin talousarviossa vuonna 2020. Kaupungin omissa päiväkodeissa asiakasmäärän ennustetaan kasvavan 64 lapsella.

Ruotsinkelistä perusopetusta on varauduttu järjestämään noin 3 940 oppilaalle, joista vieraskielisiä on 3 prosenttia. Oppilasmäärän ennustetaan kasvavan noin 100 oppilaalla. Erityisoppilaiden suhteellisen osuuden arvioidaan säilyvän nykyisellä tasolla runsaassa 8 prosentissa.

Helsingin kaupungin ylläpitämissä ruotsinkielisissä lukioissa arvioidaan olevan noin 1 280 opiskelijaa, joista vieraskielisiä on 1,3 prosenttia. Ruotsinkielisten lukiolaisten määrä kasvaa 30 opiskelijalla verrattuna vuoteen 2020.

Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön kohderyhmä pysyy samana kuin vuonna 2020. Opetustunteja tarjotaan 16 600. Opetussuunnitelmaa kehitetään vastaamaan kuntalaisten muuttuvia sivistystarpeita. Vapaan sivistystyön kehittämistyössä turvataan Arbiksen nykyinen omaleimaisuus, ruotsinkielisenä vapaan sivistystyön toimijana ja kohtaamispaikkana.

Riskit ja epävarmuustekijät

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tunnistettu toimintaan vaikuttavat merkittävimmät riskikokonaisuudet. Suurimmat riskit liittyvät henkilöstön heikkoon saatavuuteen, Helsingin taloudellisen tilanteen merkittävään heikkenemiseen, toimitilojen heikkoon kuntoon sekä syrjäytymisen ja eriytymiskehityksen kiihtymiseen.

Henkilöstön saatavuus, erityisesti ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen osalta, on ilmeinen riskitekijä. Henkilöstön saatavuuden arvioidaan heikkenevän edelleen vuonna 2021. Korona-tilanne saattaa lyhyellä aikavälillä pahentaa tilannetta.

Toimialan käytössä olevien toimitilojen kunto on edelleen yksi suurimmista epävarmuustekijöistä. Toimitilariskit liittyvät myös tilahankkeiden, korjausten ja perusparannusten aikatauluihin sekä palvelu- ja tilaverkon epätasapainoon, joista aiheutuu lisäkustannuksia ja yleistä toiminnan hankaloitumista.

Syrjäytymisen ja eriytymiskehityksen vahvistuminen ovat edelleen merkittäviä riskejä, joita koronatilanne pahentaa entisestään. Syrjäytymisriskin hallintaa toteutetaan yhdessä muiden toimialojen kanssa mm. kaupunkiyhteisen Mukana-ohjelman ja hyvinvoinnin ja terveyden koordinaatioryhmän kautta. Lisäksi toimialalla on varattu määrärahat myönteiseen erityskohteluun varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Maailman toimivin kaupunki

Toimiala tarjoaa laadukkaita palveluita. Varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee ja oppimistulokset ovat keskimääräistä paremmat verrattuna muuhun Suomeen.

Toimiala arvioi palveluidensa asiakaskokemusta kyselyillä. Asiakaskokemuskyselyissä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ollaan tyytyväisiä läsnä oleviin ja lasten tarpeet huomioiviin aikuisiin sekä lasta ja huoltajaa arvostavaan kohtaamiseen. Huoltajien on helppo olla yhteydessä opettajaan ja yhteistyö kodin ja päiväkodin/koulun välillä toimii.

Toisella asteella ollaan tyytyväisiä opetuksen monipuolisuuteen ja koetaan, että opinnot valmistavat hyvin työelämään ja tulevaisuuteen.

Yleisesti toimialan palvelut koetaan reiluiksi ja oikeudenmukaisiksi sekä turvallisiksi oppilaan/opiskelijan sekä huoltajan näkökulmasta.

Kestävän kasvun turvaaminen

Maksutonta varhaiskasvatusta tarjotaan edelleen 5-vuotiaille helsinkiläisille (4h/pv). Koulutustakuuta toteutetaan tarjoamalla kaikille perusopetuksen päättäville jatkokoulutuspaikka. Myönteisen erityiskohtelun rahoitusta jatketaan varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Osaamiskeskus tarjoaa ja kehittää palvelujaan edelleen maahanmuuttajille.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen turvaa kestävää kasvua. Kouluissa ja oppilaitoksissa laaditaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, jotka kytketään kiinteästi käytännön työhön ja yhteisön vahvistamiseen. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä käsitellään työyhteisöiden ja oppilaiden hyvinvoinnin näkökulmista.

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2018–2021 toteuttaa koulutuskokonaisuutta kielitietoisuuden pedagogisesta soveltamisesta, osaamisen tunnistamisesta sekä rasismin tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta. Tavoitteena on kouluttaa puolet toimialan henkilöstöstä vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lisäksi monikielisen ohjaaja-mallin pilotista valmistuu vaikuttavuuden arviointi. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ohjaus- ja asiointimallin pilotissa tarjotaan hiljattain maahan tulleille perheille neuvontaa ja ohjausta toimialan palveluista sekä kehitetään perusopetukseen valmistavaan opetukseen ilmoittautumista ja ohjausta sujuvammaksi.

Kiusaamisen vastainen ohjelma, KVO13, on käynnissä. Keskeisenä toimintamuotona on sosiaalisen kiinnittymisen vahvistaminen, jota edistetään mm. jatkuvalla ryhmäyttämisellä sekä sosiaalisia- ja tunnetaitoja kehittävien ohjelmien systemaattisella käytöllä. Vaikuttavuutta arvioidaan vuorovuosin kouluterveyskyselyllä ja koulun hyvinvointiprofiililla, joissa seurataan hyvinvointia ja kiusaamistilannetta.

Uudistuvat palvelut

Kaksikelisen suomi-englanti opetuksen paikkamäärää on lisätty suunnitelmallisesti ja se on kaksinkertainen lukuvuonna 2020–2021 verrattuna strategiakauden alkuun. Varhennettu A1-kieli aloitettiin 1. luokkalaisilla syksyllä 2018 ja A2-kielen opiskelua aikaistettiin alkamaan 3. luokalta syksyllä 2020. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on jatkettu kielirikasteista opetusta ja kielikylpytoimintaa. Kiinan kielen laajennettu tarjonta jatkuu edelleen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Stadin ammatti- ja aikuisopisto tarjoaa englanninkielistä koulutusta.

Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaatio edellyttää toimintakulttuurin muutosta, jonka edellytyksenä on toimiva tietojärjestelmäkokonaisuus. Tavoitteena on tarjota kokonaisvaltaiset digitaaliset palvelut: työkalut ja tietopohja toiminnan suunnitteluun, toiminnan ohjaukseen, ennakointiin ja toiminnan vaikuttavuuden arviointiin. Tietojärjestelmäkokonaisuus tarjoaa myös välineet tietojohtamiseen ja päätöksenteon tueksi.

Digitaalisten palveluiden kehittäminen on organisoitu kokonaisuudeksi, jonka alla toimii useita hankkeita ja projekteja. Tämän kokonaisuuden työnimi on Helsinki Edu Platform. Digitaalisten palveluiden kehittäminen tehdään avoimia rajapintoja hyödyntäen ja komponenttiarkkitehtuuriin perustuen. Kehittämisessä pyritään välttämään ainoastaan yhteen toimittajaan sitoutumista. Yhteistyötä tehdään laajasti erilaisten toimijoiden kanssa ja uusia teknologioita pyritään hyödyntämään innovatiivisesti. Teknologiaratkaisujen valinnoissa huomioidaan käyttäjien tarpeet, ratkaisun sopivuus kokonaisarkkitehtuuriin sekä kustannushyöty ja lainsäädölliset näkökulmat. Palveluiden ostossa hyödynnetään Helsingin kaupungin puitesopimuksia sekä toimialan omaa dynaamista hankintaprosessia. Lisäksi nykyisiä käytössä olevia tietojärjestelmiä kehitetään palvelukokonaisuuksista nousseiden tarpeiden perusteella.

Uuden asioinnin tietojärjestelmän palveluita kehitetään vaiheittain erillisinä osakokonaisuuksina. Tämä mahdollistaa sen, että asiakaskunnan tarpeisiin voidaan vastata paremmin kuin aiemmin ja palvelujen laadun parantamiseen voidaan reagoida nopeammin ja tehokkaammin. Elokuussa 2020 toimialalla käynnistettiin kokeilu varhaiskasvatukseen hakeutumisesta uuden asioinnin tietojärjestelmän avulla. Tämä kokeilu on tarkoitus laajentaa käyttöön koko toimialalle vuoden 2021 alussa. Lisäksi uusi sähköisten palveluiden kirjautumisjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana. Tekoälypohjaisen oppimisanalytiikan keskeisenä toimenpiteenä jatketaan yhteisen oppimisanalytiikan tieto- ja tekoälyalustan (AI Hub) kehittämistä.

Esiopetuspaikka proaktiivisesti -palvelun kokeilu vuoden 2020 alussa helpotti ajan ja vaivan säästöinä aidosti ihmisten arkea. Palveluntarvetta ennakoivaa kaupunkilaispalvelua laajennetaankin vuoden 2021 alussa käyttöön koko kaupungissa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan digitaalinen oppimisympäristö on yhdistelmä toisiinsa integroituja sovelluksia ja palveluita, jotka tukevat opettajaa työssään ja mahdollistavat uutta ajasta ja paikasta sekä päätelaitteesta riippumatonta oppimista. Järjestelmän ytimen muodostavat Googlen ja Microsoftin pilvipalvelut G Suite for Education ja Office 365 Education, jotka tarjoavat työkalut monipuolisen pedagogiikan toteuttamiseen, tiedon käsittelyyn ja kommunikointiin. Vuonna 2020 opettajan arviointityötä tuetaan täydentämällä tätä valikoimaa Itslearning-ratkaisulla. Globaalien standardien käyttö luo pohjaa toimia tietoyhteiskunnassa ja samalla mahdollistaa tiedon kulkemisen oppijan mukana kotiin, työelämään ja harrastuksiin.

Etäopetukseen siirtyminen onnistui kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta joustavasti ja sujuvasti keväällä 2020. Etäopetusta tuetaan edelleen jatkossakin oppimisympäristöjä kehittämällä ja niiden käytön seurannalla. Oppilaskoneiden lainakäyttöä etäopetuksessa kehitetään.

Myllypuron kampuksen uudessa rakennusalan osaamiskeskittymässä Stadin ammatti- ja aikuisopisto toimii yhteistyössä ammattikorkeakoulu Metropolian sekä alan yritysten ja ympäröivän yhteisön kanssa. Uuden kampuksen tilaratkaisut pohjautuvat Metropolian kanssa sovittuun yhteistyöhön ja tilojen yhteiskäyttöön. Vuonna 2023 valmistuva rakennus toteutetaan elinkaarihankkeena.

Urhea-kampuksesta toteutetaan urheiluosaamisen keskittymä. Urhea-kampus rakentuu Mäkelänrinteen lukion laajennuksesta, urheiluhallista sekä opiskelija-asuntorakennuksista. Yhteishankkeessa toteutetaan yhteiskäyttöisiä tiloja lukion, urheiluhallin ja HOAS:n kesken. Vuonna 2019 aloitetut rakennustyöt valmistuvat huhtikuussa 2021.

Nordiska-skolan on konseptoitu ja esitelty toimialan lautakunnalle. Nordiska skolanin käytännön toimeenpanoon ei ole varauduttu 2021 talousarvioehdotuksessa.

Vastuullinen taloudenpito

Toimiala lisää tuottavuutta eli hillitsee palvelutuotantonsa kustannusten kasvua kaupunkistrategian edellyttämällä tavalla.

Helsingin talousnäkymä on poikkeuksellisen epävarma ja koronaepidemia on heikentänyt rahoitustilannetta. Toimiala vastaa heikentyneeseen taloustilanteeseen kehittämällä pedagogiikkaa ja opetuksen tuotantotapoja sekä lisäämällä tilojen yhteiskäyttöä. Tavoitteena on, ettei heikentynyt taloustilanne vaikuta oleellisesti oppijoiden mahdollisuuksiin hankkia osaamista

Strategian mukaan Helsinki tavoittelee yksikkökustannuksissa muiden suurten kaupunkien keskiarvoa. Yksikkökustannukset laskevat vuonna 2021 kaikissa muissa toiminnoissa paitsi varhaiskasvatuksessa ja vapaassa sivistystyössä. Varhaiskasvatuksessa Helsingin omien päiväkotien yksikkökustannukset ovat nykyisellään jo muiden suurten kaupunkien yksikkökustannusten keskiarvoa pienemmät.

Perusopetuksen yksikkökustannukset ovat pienentyneet viime vuosina ja lähentyneet muiden suurten kaupunkien kustannuksia. Yksikkökustannuksia vertailtaessa tulee huomioida, että Helsingin kaupunki tarjoaa strategiansa mukaan vähimmäistuntimäärän ylittävää opetusta (mm. A1 -kieli) laajemmin kuin muut vertailun kunnat. Lisäksi tilakustannusten osuus on Helsingissä 30 prosenttia, mikä on osuutena suurempi, kuin muissa kunnissa.

Lukion yksikkökustannukset ovat laskeneet viime vuosina ja lähentyneet suurten kaupunkien yksikkökustannusten keskiarvoa. Helsingin kaupunki on laajentanut ja monipuolistanut opetustarjontaa strategiansa mukaan. Lisäksi Helsingin kaupungilla on kahdeksan valtakunnallisen erityistehtävän saanutta lukiota, joten yksikkökustannuksia vertailtaessa tulee ottaa huomioon opetustarjonnan laajuus ja kansallinen merkittävyys.

Talousarvioehdotuksen määrärahakasvu kattaa asiakasmäärän kasvusta aiheutuvat menot ja vuokramenojen kasvun. Muiden välttämättömien menojen ja hintatason nousun sekä palkankorotusten kattaminen on rahoitettu talousarvioehdotuksessa tuottavuustoimenpiteillä. Toimialan tuottavuus kasvaa 1,6 -indeksiyksikköä vuoden 2020 ennustettuun tuottavuuteen verrattuna.

Talousarvioehdotuksen sisältämiä tuottavuustoimenpiteitä ovat:

 • tilojen yhteiskäytön lisääminen toimialan ja muiden toimialojen kesken ja palveluverkkotarkastelu,
 • Helsinki-lisä rajataan alle 1-vuotiaisiin, ja muutos astuu voimaan 1.6.2021,
 • varhaiskasvatuksen siivous- ja ruokapalveluissa laajempaan kilpailutukseen siirtyminen,
 • varhaiskasvatuksen järjestöavustuksista luopuminen,
 • perusopetuksessa jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentäminen, ryhmäkokojen kasvattaminen, aamutoiminnasta luopuminen sekä tuntimäärien mahdollinen vähentäminen vastaamaan perusopetusasetuksen vähimmäisvuosiviikkotuntimääriä,
 • lukioissa kurssitarjonnan tuotantotapojen kehittäminen sekä lukioiden välisten yhteisten kurssien tarjonnan lisääminen,
 • ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen osuuden kasvattaminen sekä ei-vetovoimaisten tutkintojen tarjoamisen vähentäminen,
 • vapaan sivistystyön opetustarjonnan kohdentaminen ja tuotantotapojen kehittäminen.

Talousarvioehdotus ei sisällä varauksia talousarvion ulkopuolisella rahoituksella rahoitettaviin palveluihin ja hankkeisiin. Strategiarahoitus on pidetty esityksessä vuoden 2020 tasolla.

Kaupunkiyhteiset strategiahankkeet

Lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevä kaupunkistrategiahanke, Mukana-ohjelma, pureutuu systeemisten, syrjäyttävien mekanismien tunnistamiseen ja korjaamiseen. Vuonna 2020 kaikki 32 ohjelman toimenpidettä ovat käynnissä. Toimialojen välistä yhteistyötä on tiivistetty eri toimenpiteissä, esimerkiksi varhaiskasvatukseen on kehitetty Mitä kuuluu? -malli yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa. Lapset SIB vaikuttavuusinvestointi eli Perheen mukana -palvelu on käynnistetty keväällä 2020. Perheen mukana -palvelu on uudenlainen malli tarttua ylisukupolviseen syrjäytymiseen.

Osana Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa on aloitettu antirasismikoulutukset toisen asteen henkilökunnalle. Tietoa tullaan levittämään systemaattisesti kaikille koulutusasteille varhaiskasvatuksesta lähtien.

Alueelliset kokeilut mielekkään vapaa-ajantoiminnan vahvistamiseksi sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön lisäämiseksi ovat käynnissä. Alueelliset toimenpiteet kohdistuvat sinne, missä syrjäytymisen riskit ovat muita suurempia.

Koronatilanteen vuoksi joidenkin Mukana-ohjelman toimenpiteiden toteutusta jouduttiin muuttamaan tai keskeyttämään.

Mukana-ohjelman toimintakausi kestää 31.5.2021 saakka valtuustokauden mukaisesti. Viimeisen lukuvuoden aikana keskitytään kehitettyjen toimintatapojen loppuun saattamiseen, mallintamiseen, arviointiin ja levittämiseen.

Valtion rahoittamien liikkumisohjelman kehittämishankkeiden tulokset jalkautetaan kiinteäksi osaksi perustoimintaa varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Varhaiskasvatuksessa on käynnistynyt kaksi tutkimushanketta ja niiden etenemistä seurataan. Helsingin Yliopiston tutkimushanke, Toimi- ja opi, tutkii motoristen ja matemaattisten perustaitojen ja vuorovaikutuksen kehittymistä päiväkodeissa. PIILO-tutkimushankkeessa etsitään keinoja, miten pienten lasten liikkumista ja siihen liittyviä tekijöitä voidaan seurata osana varhaiskasvatusta, neuvolatoimintaa ja valtakunnallista tiedonkeruuta. Tutkimuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia fyysisen toimintakyvyn mittauksia (Move!) kehitetään ja tuloksia hyödynnetään yhteistyössä toimialojen kanssa. Luodaan kaupunkiyhteistä toimintamallia harrastustoiminnan lisäämiseksi tarjoamalla tiloja koulupäivän aikaiseen harrastamiseen. Koulujen pihojen varustetasoa ja toiminnallisuutta lisätään vuonna 2020 laaditun selvityksen pohjalta ja varhaiskasvatusyksiköiden piha-alueiden parantamiseksi laaditaan vastaava pitkän aikavälin suunnitelma. Henkilöstön päivittäistä liikkumista lisätään toimialan vuonna 2020 laatiman suunnitelman mukaisesti.

Kaupunginhallituksen kesäkuussa 2020 hyväksymän Toimitilastrategian taustalla ovat jo aikaisemmin (2019) hyväksytyt kiinteistöpoliittinen ohjelma ja sisäilmaohjelma. Toimitilastrategian mukaan toimitilat suunnitellaan ja rakennetaan niin, että ne kestävät aikaa ja pystyvät palvelemaan erilaisia käyttäjiä.

Toimiala on ollut aktiivisesti mukana strategian valmistelussa. Terveelliset ja turvalliset tilat ovat laadukkaan kasvatus- ja koulutuspalveluiden perusta. Lisäksi terveelliset ja turvalliset tilat ovat lähtökohta lasten, oppilaiden, opiskelijoiden sekä henkilöstön hyvinvoinnille.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on merkittävä rooli hiilineutraaliuden ja kestävän kehityksen edistämisessä. Kestävän tulevaisuuden tekeminen edellyttää tietojen lisäksi myös arvojen, ajatusmallien ja tunteiden työstämistä.

Vuoden 2021 aikana päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia tuetaan ekotukitiimien perustamisessa. Ekotukitiimien jäsenille tarjotaan mahdollisuutta liittyä kasvatuksen ja koulutuksen alueellisiin ekotukiverkostoihin, jotka mahdollistavat jaetun asiantuntijuuden, vertaiskokemusten jakamisen ja toimivien konseptien monistamisen. Verkostojen lisäksi oppilaitosten uusimmat ympäristö- ja ilmastokasvatusinnovaatiot jaetaan sosiaalisessa mediassa hashtagilla (#), joka kehitetään yhdessä oppijoiden kanssa.

Stadin lukioissa alkaa oppiainerajat ylittävä HNH2035-opintojakso, jota tuetaan pedagogisilla palveluilla. Opettajille tarjottavassa HNH-täydennyskoulutuksessa panostetaan ekososiaalisen sivistyksen ja transformatiivisen oppimisen sisältöihin. Työväenopistot tarjoavat kaupunkilaisille kursseja ja koulutusta ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.

Uuden jäteselvityksen tuloksia hyödynnetään lajittelun tehostamisessa ja ilmastoystävällisten ruokien lisäämisestä kerätään kokemuksia. Ympäristötyön arvioinnin tueksi oppilaitoksissa otetaan käyttöön kokonaan uudistettu ympäristöraportointidokumentti.

Toimialan hankinnat turvaavat kestävää kasvua. Ruokapalveluiden hankintojen pisteytyksen kriteerinä on, että tilaaja arvioi, miten palveluntuottaja toteuttaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmaa omassa toiminnassaan, ja mitä toimenpiteitä toteutetaan sopimuskauden aikana. Lisäksi arvioidaan, miten palveluntuottaja seuraa tavoitteiden toteutumista ja varmistaa niiden saavuttamisen.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstötarpeiden määrällisellä ja laadullisella ennakoinnilla vastataan toiminnan tarpeista, strategiakauden tavoitteista sekä lainsäädännöstä ja muista toimintaympäristön muutoksista tulleisiin tarpeisiin. Vuoden 2021 aikana toimialan henkilöstömäärä tulee kasvamaan kasvavan asiakasmäärän vuoksi.

Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä kasvaa seuraavina vuosina maltillisesti keväällä 2020 tehdyn väestöennusteen ja osallistumisasteen määrittelemän lapsimäärän kasvun mukaisesti. Varhaiskasvatuslain mukaista henkilöstörakenteen muutosta jatketaan lisäämällä varhaiskasvatuksen opettajien osuutta henkilöstömäärästä. Muutos lisää palkkakustannuksia vuoteen 2030 asti.

Perusopetuksessa koulunkäyntiavustajien palvelussuhteita vakinaistetaan palvelutarvetta vastaavasti.

Oppilasmäärältään suurimpien peruskoulujen ja lukioiden johtamisjärjestelmäuudistuksen toimeenpanoa jatketaan suunnitelmakaudella asteittain perustamalla uusia apulaisrehtorin virkoja.

Lukioiden henkilöstömäärä kasvaa lähivuosina kasvavan opiskelijamäärän myötä.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston henkilöstömäärässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia lähivuosina. Maahanmuuttajien ohjauspalvelut on keskitetty osaamiskeskukseen. Sen toiminta vakiinnutetaan vakinaistamalla osa sen henkilöstöstä.

Oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön tarve kasvaa muutamalla vakanssilla vuonna 2021. Kaupunki järjestää psykologi- ja kuraattoripalveluita myös muiden Helsingissä toimivien koulutuksen järjestäjien oppilaille ja opiskelijoille.

Nykyisestä vakinaisesta henkilöstöstä arviolta 1 000 (8,4 prosenttia) saavuttaa eläkeiän vuosina 2021–2023. Tämän lisäksi toimialalla on noin 640 eläkeiän jo saavuttanutta työntekijää. Eniten ennakoitua eläkepoistumaa on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstössä, hallinnossa sekä ammatillisessa koulutuksessa.

Toimialalla on henkilöstövajetta erityisesti varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä perusopetuksessa erityisluokanopettajan ja erityisopettajan tehtävissä. Ruotsinkielisissä palveluissa henkilöstövajetta on myös luokanopettajan ja lastenhoitajan tehtävissä. Myös psykologien saatavuudessa on haasteita.

Ratkaisuja työvoimavajeeseen on haettu mm. uusimalla rekrytointimarkkinointi- ja messukonseptia, lisäämällä työsuhdeasuntoja ja niiden markkinointia, lisäämällä rekrytointitapahtumien määrää ja niiden markkinointia, kehittämällä palkitsemisen keinoja sekä edistämällä monimuotoisia muunto- ja täydennyskoulutuspolkuja. Suunnitelmakaudella 2021–2023 jatketaan ja tehostetaan edelleen näiden toimenpiteiden toteuttamista.

Varhaiskasvatuksessa tarjotaan nykyisille lastenhoitajille koulutuspolkuja, joiden kautta he voivat pätevöityä monimuotokoulutuksella varhaiskasvatuksen opettajaksi. Varhaiskasvatuksen opettajien pätevöitymistä varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi tuetaan. Työntekijöitä tuetaan myös varhaiskasvatuksen maisterin tutkintoon tähtäävissä opinnoissa, jotta varmistetaan kelpoisten päiväkodin johtajien saaminen vuoden 2030 jälkeen. Lisäksi jatketaan aktiivista oppisopimuskoulutustyöpaikkojen tarjoamista lastenhoitajan tehtäviin. Kehitetään varhaiskasvatuksen henkilöstön työoloja ja lisätään työn houkuttelevuutta tarkoituksenmukaisilla keinoilla, esimerkiksi työsuhdeulkoiluasulla.

Peruskoulun luokanopettajia tuetaan palkallisella virkavapaalla heidän suorittaessaan erillisiä erityisopettajan opintoja. Lisäksi tehostetaan yhteistyötä, harjoittelukäytäntöjä sekä viestintää yliopistojen kanssa, osallistutaan laajemmin rekrytointitapahtumiin sekä suunnataan markkinointia kattavammin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen perustuu strategiakaudelle laadittuun osaamisen kehittämissuunnitelmaan. Toimialalla keskitytään vuoden 2021 loppuun asti digitalisaatioon, pedagogiikkaan, työelämätaitoihin, asiakaslähtöisyyteen ja osallisuuteen sekä viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvän osaamisen vahvistamiseen. Lisäksi strategiakaudella painotetaan talous-, hankinta-, hanke- ja turvallisuusosaamisen kehittämistä.

Johtamisen kehittäminen on keskeisessä roolissa koko strategiakauden ajan ja siinä painottuvat asiakaslähtöinen ja eettinen johtajuus, onnistumisen johtaminen ja valmentava johtaminen. Vuoden 2021 aikana toimialan johtamisen kehittämisen painopisteenä jatkuu onnistumisen johtaminen. Vuonna 2021 johtamista kehitetään esimerkiksi koko varhaiskasvatusta koskevalla pitkäkestoisella johtamisen valmennusohjelmalla sekä tukemalla niitä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yksiköitä, joissa on tehty johtamisrakenneuudistuksia.

Toimialan hyvinvointisuunnitelmassa yhteisinä painopistealueina jatkuvat työkykyjohtamisen kehittäminen ja työturvallisuusriskien ennakoiminen. Lisäksi vuodelle 2021 tullaan määrittelemään 1–2 toimialatasoista tavoitetta.

Talousarvion vaikutusten arviointi

Talousarvioehdotuksen toimenpiteillä on merkittäviä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin sekä aikuisiin. Toimenpiteillä parannetaan lasten, nuorten ja aikuisten oppijoiden hyvinvointia, osaamista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia kasvatukseen ja koulutukseen. Toimenpiteillä vaikutetaan oppijoiden osallisuuteen, oppimistulosten paranemiseen ja opinnoissa edistymiseen.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvokysymykset ovat osa toiminnan suunnittelua ja toteutusta, henkilöstön koulutusta, työmenetelmien kehittämistä sekä kasvatusympäristöjen järjestämistä.

Yritysvaikutukset ovat merkittäviä. Stadin ammatti- ja aikuisopiston ammatillinen koulutus tuottaa ammatillista osaamista työelämän tarpeisiin. Erilaisia ammatillisia tutkintoja suoritetaan vuosittain noin 3 500.

Kasvatus ja koulutuspalveluiden ympäristökasvatuksella on merkittäviä vaikutuksia lasten, nuorten ja aikuisten kestävämmän ja ympäristövastuullisemman elämäntavan omaksumiseen ja ympäristötietouden lisäämiseen.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Sitovat toiminnan tavoitteet

Kaupunki-
strategian
teema
Sitova toiminnan tavoiteSitovan toiminnan tavoitteen mittaritKytkeytyminen kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin
Maailman toimivin
kaupunki

Kestävän kasvun turvaaminen

Uudistuvat palvelut                          
TAVOITE 1  
Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.  
Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä arviointimallilla. Yhteinen arviointimalli käyttöönotetaan vuoden 2021 aikana.

Perusopetus
Vähintään 98% oppijalle kirjataan oppimisen ja/tai kasvun tavoite ja käydään arviointikeskustelu.

Lukiokoulutus
Vähintään 75% ensimmäisen vuoden opiskelijoista on suorittanut Opintokamu-kurssin keväällä 2021 esimerkiksi osana ryhmänohjausta opiskelijahuollon henkilöstön tuella. Opintokamu-ohjelma tarjoaa helposti käyttöön otettavia ja motivoivia työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi toisella asteella. Kaikki materiaalit ovat sähköisiä.

Ammatillinen koulutus Negatiivinen keskeyttäminen pysyy tavoitetasolla 7,4 %. Vuonna 2019 negatiivisesti eronneita oli 8,4 %.

Vapaa sivistystyö Yhteisiä sähköisiä oppimisalustoja käyttöönotetaan työväenopistoissa siten, että vähintään 10 % kursseista käyttää edu.hel.fi-verkon oppimisalustoja.  
Strategia nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemiseen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnin ja johtamisrakenteen valmistelu

Osallisuus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Työllisyys
 TAVOITE 2
Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä.  
Varhaiskasvatus Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- tai taidetoimijan kanssa.

Perusopetus Oppilaat osallistuvat monipuolisesti kulttuurisisältöihin ja -tapahtumiin. Kulttuuripolkua toteutetaan vähintään:
- 1-6 vuosiluokkien koulussa neljä vuosiluokkaa
- 1-4 ja 1-5 vuosiluokkien koulussa kolme vuosiluokkaa
- 1-9 seitsemän vuosiluokkaa

Lukiokoulutus
Nuorten lukiokoulutus: Vähintään 95 % opiskelijoista osallistuu aineenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelemiin opetussuunnitelman mukaisiin opintokäynteihin. (korkeakoulut, yritykset, työpaikat) Aikuisten perusopetus ja lukiokoulutus: Vähintään 30 %:ssa lukion kursseja toteutetaan em. opintokäynti.

Ammatillinen koulutus Työpaikalla tapahtuva oppiminen kasvaa 10 000 päivällä verrattuna vuoteen 2020.

Vapaa sivistystyö
Kurssilaisten määrä kasvaa Koillis- ja Itä-Helsingin alueilla vähintään 5% verrattuna vuoteen 2020.
Strategia nuorten syrjäytymis-haasteen ratkaisemiseen

Liikkumisohjelma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnin ja johtamisrakenteen valmistelu

Kaupungin tilojen käyttö

Osallisuus

Muut toiminnan tavoitteet
Kaupunki-
strategian
teema
Sitova toiminnan tavoiteSitovan toiminnan tavoitteen mittaritKytkeytyminen kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin
Vastuullinen taloudenpitoUudistamme toimintaamme tilojen yhteiskäytölläKasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
Yhteiskäyttötilojen määrä lisääntyy 5 prosenttia vuonna 2021. Yhteiskäytöllä tarkoitetaan eri palveluiden samassa osoitteessa tapahtuvaa toimintaa.
Taloudellisesti kestävä kehitys
Kaupungin tilojen käyttö

Koko kaupungin yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) tavoite

Kaupunki-
strategian
teema
Sitova toiminnan tavoiteSitovan toiminnan tavoitteen mittaritKytkeytyminen kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin
Maailman toimivin kaupunki 

Kestävän kasvun turvaaminen kaupungin keskeinen tehtävä

Uudistuvat palvelut
Lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksia parannetaan ja lisätään tietoisuutta oman alueen vapaa-ajan toiminnoistaToimiala on aktiivisesti mukana luomassa kaupunkiyhteistä toimintamallia ja koordinaatiorakennetta lasten harrastustoiminnan lisäämiseksi.

Toimiala osallistuu kumppanina
3.-6. -luokkalaisten koulupäivän yhteyteen sijoittuvan harrastustoiminnan parantamiseen mm. mahdollistamalla harrastamisen koulupäivän yhteydessä ja tarjoamalla tiloja. Lisäksi koulut järjestävät kerhorahalla harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä.
7. -9. -luokkalaisia kannustetaan harrastuspassin käyttöön.

Mukana-ohjelman lasten harrastustoimintaa edistäviä toimenpiteitä ovat mm. alueelliset kokeilut kohdealueilla: Enemmän yhdessä/ Kannelmäki-Malminkartano, Me-koulut/ Malmi, Laakavuori, Kannelmäki sekä Mukana Mellunkylässä. Alueilla tarjotaan matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia kohdennetusti niille lapsille, jotka eivät harrasta. Lisäksi alueiden paikallisia verkostoja vahvistetaan harrastustoiminnan mahdollistamiseksi. Mukana! -kyselyillä kartoitetaan kohdealueilla harrastamisen tilannetta ja tarvetta.
Mukana-ohjelma

Palvelujen saavutettavuus

Osallisuus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Liikkumisohjelma
Ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminenTyöväenopisto ja Arbis järjestävät kohtaamispaikkoja ikäihmisille ja suuntavat kurssitarjontaa ja luentoja kohderyhmälle. Ikäihmisten kurssien kurssimaksut ovat alennettuja normaalikursseihin verrattuina.  Ikäihmisille tarjotaan liikuntakurssitoimintaa ja parannetaan viestintää ja etäpalveluiden tarjontaa yhteistyössä toimialojen kanssa.

Tuottavuuden kehittymistä kuvaavat tunnusluvut
Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet

20192020Ennuste
2020
202120222023
VARHAISKASVATUS      
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset keskimäärin vuoden aikana 39 43839 00638 53438 53738 21537 898
Suomenkielinen varhaiskasvatus*37 21736 69336 27936 16935 81335 516
Omissa päiväkodeissa23 88123 95323 87824 67024 91725 060
Maksusitoumusasiakkaat483375542483433384
Perhepäivähoidossa751702564484439388
Lasten kotihoidontuki, sisältää molemmat kieliryhmät7 5067 0716 9426 2765 8605 579
Yksityisenhoidontuki, sisältää molemmat kieliryhmät3 7553 8463 6753 6903 6683 673
Kerhoissa841746678566496432
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus*2 2212 3132 2552 3682 4022 382
Omissa päiväkodeissa1 9302 0261 9862 0902 1172 097
Ostopalvelupäiväkodeissa212210210216216216
Perhepäivähoidossa797759626969
*) Varhaiskasvatuksen luvut on muutettu koko vuoden keskiarvoksi vuodenvaihteen luvun sijaan      
Esiopetusoppilaat (20.9)**6 3176 1306 1306 2766 1695 868
Suomenkielinen varhaiskasvatus5 8235 6805 6805 8005 7095 475
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus494450450476460393
**) Sisältyvät omissa päiväkodeissa olevien lasten lukumäärään      
PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA7 6268 0608 4548 9749 50410 034
kaupungin järjestämässä iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat1 0151 2001 0301 4251 5751 725
avustettavassa iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat6 2396 5007 1007 1797 5297 879
kaupungin järjestämässä kehitysvammaisten lasten iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat372360324370400430
Koululaisten leikkipuistotoiminta3 2813 8642 8152 5152 2151 915
PERUSOPETUS43 69445 03344 91446 22547 47348 551
Suomenkielinen perusopetus40 02141 19441 11442 27843 39444 376
Ruotsinkielinen perusopetus3 6733 8393 8003 9474 0794 175
LUKIOKOULUTUS8 7228 7998 9609 3059 75010 106
Suomenkielinen lukiokoulutus7 4557 5457 6778 0228 4448 751
Lukiokoulutus7 4057 4917 6307 9688 3908 697
Valmistava opetus505447545454
Ruotsinkielinen lukiokoulutus1 2671 2541 2831 2831 3061 355
AMMATILLINEN KOULUTUS10 2479 11910 2629 1199 1199 119
Ammatillinen koulutus opiskelijavuosina8 4957 1478 1767 1477 1477 147
oppisopimuskoulutus1 4651 8001 8001 8001 8001 800
Muu ammatillisen koulutuksen järjestämä koulutus      
Työpajatoiminta, opiskelijamäärä henkilötyövuosina133132132132132132
Perusopetuksen lisäopetus oppilasmäärä15440154404040
VAPAA SIVISTYSTYÖ      
Suomenkielinen vapaa sivistystyö      
Opetustunnit106 879106 000105 00092 80092 80092 800
Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetustunnit2 3151 4124 0004 5004 5004 500
Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet84 85983 00075 00073 00073 00073 000
Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö      
Opetustunnit23 31822 10022 10016 60016 60016 600
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, opetustunnit468400400400400400
Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet17 10617 00016 40012 80012 80012 800
Vapaa sivistystyö, opetustunnit132 980129 912131 500114 300114 300114 300
Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet101 965100 00091 40085 80085 80085 800
Kotikuntakorvausten perusteena olevat oppilasmäärät      
Helsingin kaupungin järjestämässä esi- ja perusopetuksessa olevat muiden kuntien oppilaat494494475508523533
Muiden koulutuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksessa olevat helsinkiläiset oppilaat9 0439 0439 3859 5869 8159 962
Tehokkuus/taloudellisuus
Vaikuttavuustavoitteet
20192020Ennuste
2020
202120222023
Prosentteina      
Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus      
Kaikkien palveluiden osallistumisaste yhteensä (suomen- ja ruotsinkieliset varhaiskasvatuspalvelut, yksityisen hoidon tuki ja kotihoidon tuki)
- 0-2 -vuotiaat676767676767
- 3-5- vuotiaat959595959595
- 5- vuotiaat969595969696
- 6- vuotiaat959797979797
- 0-6- vuotiaat838484848484
Varhaiskasvatuksen osallistumisaste kaikki palvelut yhteensä (suomen- ja ruotsinkieliset varhaiskasvatuspalvelut ja yksityisen hoidon tuki)
- 0-2 -vuotiaat343434353637
- 3-5- vuotiaat929292939494
- 5- vuotiaat949494959595
- 6- vuotiaat949696969696
Osallistumisaste kaupungin suomenkieliset varhaiskasvatuspalvelut (kaupungin päiväkodit, ostosopimuspäiväkodit ja perhepäivähoito)
- 0-2 -vuotiaat292828303132
- 3-5- vuotiaat797979808182
- 5- vuotiaat828181838383
- 6- vuotiaat858787868686
Osallistumisaste kaupungin ruotsinkieliset varhaiskasvatuspalvelut (kaupungin päiväkodit, ostosopimuspäiväkodit ja perhepäivähoito)
- 0-2 -vuotiaat414040424242
- 3-5- vuotiaat918989919191
- 5- vuotiaat929292929292
- 6- vuotiaat108100100100100100
Osallistumisaste tuettu palveluttuotanto yksityisenhoidontuki
- 0-2 -vuotiaat555555
- 3-5- vuotiaat121212121212
- 5- vuotiaat111212121212
- 6- vuotiaat888888
Osallistumisaste tuettu palveluttuotanto kodinhoidontuki
- 0-2 -vuotiaat333333323130
- 3-5- vuotiaat333211
- 5- vuotiaat211111
- 6- vuotiaat111111
Suomenkielinen perusopetus      
Peruskoulun päättötodistuksen saaneet99,699,099,099,099,099,0
Perusopetuksen oman oppilaaksiottoalueen koulun valinneet 1. luokan oppilaat89,693,089,689,689,689,6
Perusopetuksen oman oppilaaksiottoalueen koulun valinneet 7. luokan oppilaat86,284,086,286,286,286,2
Ruotsinkielinen perusopetus      
Peruskoulun päättötodistuksen saaneet100,099,099,0100,0100,0100,0
Perusopetuksen oman oppilaaksiottoalueen koulun valinneet 1. luokan oppilaat96,597,097,096,596,596,5
Perusopetuksen oman oppilaaksiottoalueen koulun valinneet 7. luokan oppilaat95,195,095,095,195,195,1
Suomenkielinen lukiokoulutus      
Ylioppilaskirjoitusten tulokset (ero valtak. keskiarvoon)000000
Läpäisyaste84,085,484,084,084,084,0
Keskeyttäminen negatiivinen1,21,31,21,21,21,2
Ruotsinkielinen lukiokoulutus      
Ylioppilaskirjoitusten tulokset (ero valtak. keskiarvoon)0,30,30,30,30,30,3
Läpäisyaste95,095,095,095,095,095,0
Keskeyttäminen negatiivinen0,41,21,20,40,40,4
Ammatillinen koulutus      
Keskeyttäminen negatiivinen8,48,28,27,47,47,4
Järjestämisluvan käyttöaste99,8100,0100,0100,0100,0100,0

Tuottavuusmittari

20192020Ennuste
2020
202120222023
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kokonaistuottavuus      
Suoriteindeksi100,099,8101,0102,9104,5105,8
Kustannusindeksi100,0102,1102,4102,7104,5108,2
Tuottavuusindeksi100,098,798,6100,2100,097,7
Tuottavuus on laskettu huomioiden suoritteet ja kustannukset kaupungin itse tuottamissa varhaiskasvatus-, opetus- ja koulutuspalveluissa.

Henkilöstö ja tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2019-2023

20192020Ennuste
2020
202120222023
Henkilöstön käyttö      
Henkilöstön määrä13 92413 69014 11213 98414 37114 513
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)11 09711 07211 14311 13711 48611 609
Henkilötyövuodet (ostopalvelut)570567551530534538
Tilankäytön tehokkuus htm²/asiakas      
Päiväkodit9,9110,1510,0310,0510,2110,71
Peruskoulut11,8911,6311,6711,4211,2811,40
Lukio9,229,148,979,238,568,47
Stadin ammattiopisto*13,8715,5913,8513,6813,6813,82
*) Vuosina 2021 - 2023
opiskelijavuodet yht. 10 262
      
Yksikkökustannusten kehitys

Palvelu euroa/x20192020Ennuste
2020
202120222023
Varhaiskasvatus, esiopetus ja leikkipuisto sekä iltapäivätoiminta
Keskimääräiset nettomenot (€/lapsi)      
Suomenkielinen varhaiskasvatus10 27510 38210 76010 71510 62510 904
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus12 31712 01312 25212 40112 64113 073
Keskimääräiset nettomenot (€/oppilas/opiskelija)      
Suomenkielinen esi- ja perusopetus9 4439 7529 5859 6429 73810 020
Suomenkielinen lukio- ja aikuislukiokoulutus7 9618 3418 2698 3188 3578 513
Ruotsinkielinen esi- ja perusopetus10 26810 39510 60410 10910 29910 692
Ruotsinkielinen lukio- ja aikuislukiokoulutus8 9279 1808 9528 7438 7468 864
Ammatillinen koulutus **11 70913 10111 95512 50312 61812 908
Vapaa sivistystyö nettomenot (€/opetustunti)      
Suomenkielinen vapaa sivistystyö116120124138139141
Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö124140139176177180
**) Vuosina 2021 - 2023
opiskelijavuodet 10 262
(järjestämislupa +
lisäopiskelijavuodet)