Rakentamispalveluliikelaitos (Stara)

Talousarvion 2021 keskeiset painopisteet

  • Digitalisaation edistäminen ja tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto ICT-allianssin avulla.
  • Tuottavuuden parantaminen laatutasoa heikentämättä.
  • Kiertotalouden mahdollisuuksien selvittäminen.
  • Työaikapankin käyttöönotto.
  • Työkykyjohtamisen edelleen kehittäminen.

Talousarvion 2021 tiivistelmä

Rakentamispalveluliikelaitos (Stara) jatkaa liikelaitoksena pääasiallisena asiakkaanaan kaupunkiympäristön toimiala, jonka lisäksi panostetaan muihin kaupungin sisäisiin asiakkuuksiin. Sitovana taloustavoitteena talousarviossa on 1,944 miljoonan euron korvaus peruspääomalle. Sitovina toiminnan tavoitteina ovat toimitilojen energiansäästötavoite, asiakastyytyväisyyden myönteinen kehittyminen sekä tapaturmataajuuden lasku edellisvuosien tasosta.

Toiminnan kuvaus

Rakentamispalveluliikelaitos tuottaa rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan asiantuntija-, tuotanto- ja ylläpitopalveluja ensisijaisesti Helsingin kaupungin tarpeisiin. Rakentamispalveluliikelaitos toimii liikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa ja kuuluu keskushallintoon. Rakentamispalveluliikelaitos jakautuu kuuteen osastotasoiseen yksikköön seuraavasti: hallinto, kaupunkitekniikan rakentaminen, kaupunkitekniikan ylläpito, logistiikka, rakennustekniikka ja ympäristönhoito.

Toimintaympäristön keskeiset muutokset

Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen toimintojen mahdollisella siirtymisellä maakuntiin on vaikutuksia Staran asiakkuuksiin ja toimintaan.

Kaupunkistrategiassa arvioiduista tulevista toimintaympäristön muutoksista Staralle merkittäviä ovat digitalisaation ja ympäristövastuullisuuden lisääntyminen sekä kaupungistuminen. Kaupungistumisen myötä rakentaminen keskittyy kasvukeskuksiin ja rakentaminen Helsingissä on vilkasta. Tämä voi vaikuttaa työvoiman saantiin ja Staran kilpailuttamien palveluiden saatavuuteen ja hintatasoon. Koronapandemian vaikutusta talouden kehitykseen, kaupungistumiseen ja rakentamisen vilkkauteen on tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Talous

Teknisten palvelujen palvelustrategiset linjaukset -selvitys ja siihen liittyvä erillisselvitys vaikuttavat tulevina vuosina Staran talouteen. Toiminnan painopisteiden sekä erityisesti ylläpidon ja infran rakentamisen volyymin mahdolliset muutokset sekä hintapaineet vaikuttavat koko Staraan ja sen resursseihin. Tuottavuuden parantaminen laskevalla liikevaihdolla on haasteellista. Tärkeää on, että ratkaisuja haetaan sekä Starassa että yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Rakennustekniikan tilauskannan arvioidaan vuonna 2021 vahvistuvan. Hankekoon pienentyessä ja kohteiden määrän lisääntyessä erityisesti työnjohtoresurssien turvaaminen on tärkeää. Muutos on nähtävissä jo vuonna 2020, jonka vuoksi työnjohtajia on lisätty. Rakennustekniikan yksikköhinnoissa on korotuspaineita. Kaupunkitekniikan rakentamisen tilauskanta on ollut tähän saakka vakaa. Kaupunkitekniikan ylläpidossa vuosi 2021 on taloudellisesti varsin maltillinen. Eniten epävarmuutta aiheuttavat kaupunkiympäristön toi-mialan lisätyötilaukset, joiden määrärahojen muutoksesta ei ole tietoa ja jotka voivat vaikuttaa Staran tulokseen. Kaupunkiympäristön toimialan ja Staran väliset katujen ja puistojen ylläpidon palvelusopimukset päättyvät vuoden 2021 lopussa.

Tuottavuusmittareita ja jälkilaskentaa kehitetään vuonna 2021. Tuottavuusvertailua on tarkoitus tehdä sekä yksityiseen että julkiseen sektoriin. Käytössä olevat pinta-alaan tai muuhun suoritemäärän suhteutetut tuottavuusmittarit ovat karkean tason mittareita, sillä esimerkiksi ylläpidossa tarkat pinta-alatiedot eivät aina ole selvillä ja sääolot eri vuosina ja vuodenaikoina voivat olla hyvinkin erilaiset, jolla on vaikutusta työmäärään ja siten tuottavuuteen. Nykyisten tuottavuusmittarien rinnalle tarvitaan muita mittareita.

Riskit ja epävarmuustekijät

Staran sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksessa määritellään yhteinen toimintatapa ja menettelyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä, toi-meenpanossa, arvioinnissa ja raportoinnissa. Vuonna 2020 päivitetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pysyväisohje täsmentää ja täydentää kaupunkitason riskienhallintaohjetta rakentamispalveluliikelaitoksessa toteuttavien menettelyjen osalta.

Taloudellisista riskeistä merkittävin liittyy myyntivolyymiin, mahdolliseen työkannan supistumiseen ja sen mukanaan tuomiin kannattavuushaasteisiin taloussuunnitelmakaudella. Toiminta on sopeutettava sellaiseksi, että Staran omat resurssit ovat optimaalisessa käytössä kaikissa olosuhteissa ja toiminta on samaan aikaan riittävän kilpailukykyistä. Koronan vaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Sillä voi olla vaikutusta Staran asiakkaiden määrärahoihin ja sitä kautta Staran tilauskantaan tulevina vuosina.

Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät kohdistuvat toimialalla tyypillisesti harmaan talouden torjumiseen ja erityisesti vakavien työtapaturmien mahdollisuuksiin. Kaupunkitason merkittävimmistä riskeistä rakentamisen laadun parantaminen koskee suoraan myös Staraa, joka osallistuu laadunvarmistustyöhön monin eri tavoin. Rakentamisen toimialalla osaavan työvoiman liikkuvuus ja saatavuus muodostavat toiminnallisen riskin.  Tietojärjestelmien häiriötön toiminta ja niihin liittyvä tietoturva on riskienhallinnan kannalta tärkeää, koska häiriöiden seuraukset voivat olla laajat toiminnallisesti ja taloudellisesti.

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Maailman toimivin kaupunki

Staran visio, menestystekijät, tahtotila sekä strategiset kehittämishankkeet ja toimenpiteet kytkeytyvät tiiviisti kaupunkistrategiaan. Staran visio on olla alansa halutuin palveluntuottaja ja työnantaja, vastuullinen ja kilpailukyinen edelläkävijä.

Stara tuottaa rakentamisen, ylläpidon, ympäristönhoidon ja logistiikan palveluja ja huolehtii omalta osaltaan siitä, että päiväkodit, koulut, kadut ja puistot ovat toimivia ja turvallisia käyttää. Stara pitää huolta Stadista ja sen kiinteistöjen ja yleisten alueiden toimivuudesta, käytettävyydestä, turvallisuudesta ja siisteydestä asiakkaiden tilausten mukaisesti. Katutyömaiden työmaa-aikaisten haittojen hallintaan panostetaan ja haittoja pyritään hallitsemaan kehittämällä prosessia yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Staran strategiset kehittämishankkeet ja toimenpiteet tukevat sekä kaupunkistrategian 2017–2021 että Staran tavoitteiden toteuttamista.

Asiakasanalyysejä kehitetään edelleen esimerkiksi hyödyntämällä digitalisaatiota asiakastyytyväisyyden reaaliaikaisessa mittaamisessa ja mittarin tuomisessa näkyväksi kaikille. Asiakastyötä tehdään kohdennetusti ja asiakastyölle asetetaan henkilökohtaisia tavoitteita. Hankekyselyä jatketaan ja kehitetään edelleen ketterämmin toteutettavaksi. Saatu palaute käsitellään hankeorganisaatioissa ja tuloskokouksissa.

Kestävän kasvun turvaaminen

Helsinki on strategiansa mukaisesti eturivin toimija globaalin vastuun kantamisessa paikallisesti, mikä ilmenee esimerkiksi ympäristönsuojelussa sekä hankintapolitiikassa. Staralla on voimassa oleva ympäristöjärjestelmä, ympäristöohjelma ja ympäristöpolitiikka vuosille 2020–2022. Staralla on energiansäästöön, hankintojen ympäristökritee-reihin ja ajoneuvojen käyttövoimiin liittyviä tavoitteita. Ympäristöohjelma ja tavoitteet tukevat kaupunkistrategian modernin ilmastovastuun ja ekologisesti kestävän kehityk-sen tavoitteiden saavuttamista. Vuonna 2021 selvitetään kiertotalouden mahdollisuuksia.

Staran ja Forum Virium Helsingin hanke ”Stara eRetrofit” jatkuu vielä vuonna 2021. Hankkeessa selvitetään Staran ajoneuvokaluston sähköistämisen vaikutukset operatiiviselle toiminnalle, todennetaan raskaan ajoneuvon sähköistämisen kokonaiskustannukset elinkaaren aikana ja selvitetään mahdollisuudet nopeuttaa sähköiseen ajoneuvokalustoon siirtymistä. Hanke toteuttaa osaltaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmaa ja luo elinkeino- ja osaamisperustaa kehittämällä ekosysteemiä erityisesti sähköisen raskaan liikenteen alalla. Staran logistiikka on mukana käynnistymässä olevassa i-SMILE hankkeessa, jonka tavoitteena on rakentaa logististen palveluiden kehittämis- ja tutkimusekosysteemiä. Vuoden 2021 aikana tullaan hakemaan erilaisia hankerahoituksia.

Uudistuvat palvelut

Teknisten palvelujen palvelustrategisiin linjauksiin liittyvän erillisselvityksen pohjalta käynnistetään tuote- ja palveluvalikoiman kehittäminen -hanke ja laaditaan osas-tokohtaiset liiketoiminnan kehittämissuunnitelmat.

Osana yhteistyösopimusta ja asiakkuuksien hallintaa Staralla on kaupunkiympäristön toimialan kanssa kehittämisohjelma vuosille 2020–2022, jossa määritettyjä kehittämistoimenpiteitä toteutetaan yhteisesti sovitun mukaisesti. Yhteinen kehittäminen toteuttaa kaupunkistrategian tavoitetta kaupunkikokonaisuuden ohjattavuuden parantamisesta.

Staralla on voimassa oleva Rala-sertifikaatti. Toimintajärjestelmän ja prosessien kehittäminen jatkuu ydinprosessien prosessiryhmissä, joita ovat johtaminen, asiakkuuksien hallinta, ylläpito, rakentaminen, asiantuntijapalvelut, hankintatoimi ja tukipalvelut. Vuonna 2021 tehdään auditointiohjelman mukaiset sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, jotka tukevat prosessien kehittämistä ja varmistavat Rala-sertifikaatin voimassaolon. Prosessien kehittäminen tukee kaupunkistrategian tavoitetta palveluprosessien tehostamisesta.

Digitalisaation periaateohjelman toimeenpanoa jatketaan vuonna 2021. Hanke toteuttaa kaupunkistrategiaa digitalisaation, tekoälyn ja robotisaation hyödyntämisestä ja edistää julkisen sektorin ekosysteemin rakentamista. Tavoitteena on tuottavuuden parantaminen. Merkittävä osa ohjelmaa on ICT-allianssin avulla kehitettävät ja käyttöönotettavat digitalisaatiota hyödyntävät tuotannonohjausjärjestelmät, jotka tulevat muuttamaan myös johtamista ja organisaatiokulttuuria. Digitaaliset tuotannonohjausjärjestelmät mahdollistavat myös töiden reaaliaikaisemman raportoinnin.

Hankkeilla pyritään hallitusti nopeampaan ja ketterämpään toimintakulttuuriin sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseen, mikä välillisesti toteuttaa kaupunkistrategian tavoitetta asukas- ja käyttäjätyytyväisyyden paranemisesta. Staran asiakastyytyväisyyden päämittarina on nettosuositusindeksi.

Stara on mukana infrarakentamisen toimintamallien kehittämisessä. Malleja kehitetään yhdessä kaupunkiympäristön toimialan ja muiden osapuolten kanssa esimerkiksi Herttoniemen teollisuusalueella Työnjohtajankadun korttelien ensimmäisessä vaiheessa. Kehittämisen tavoitteena on muun muassa töiden sujuvoittaminen, läpimenoaikojen nopeuttaminen ja viestinnän parantaminen. Kehittyneiden tietomallien ja koneohjauksen käyttö infrarakentamisessa lisääntyy.

Staran tavoitteena on resurssien mahdollisimman hyvä käyttöaste. Tämä edellyttää resurssien mitoittamista, seurantaa ja joustavaa siirtymistä työtilanteen mukaan, moniosaamisen kehittämistä ja aliurakoinnin käyttöä täydentämään omaa työvoimaa. Kalustorekisteriä kehitetään vuonna 2021. Otetaan käyttöön työaikapankki ja työkykyjohtamista kehitetään edelleen

Vastuullinen taloudenpito

Kilpailukyvyn analysointi -hanke valmistuu vuonna 2020 ja Resurssien hallinta ja moni-osaamisen kehittäminen -hanke vuonna 2021.

Kilpailutetut hankinnat muodostavat merkittävän osan Staran kustannuksista. Stara kehittää hankintatoimintaansa systemaattisesti. Hankintatoimen tehostamista jatketaan vuonna 2021 osana hankintatoimen prosessia Staran kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseksi. Kehittäminen sisältää mm. hankintojen kategorisoinnin, kehittyneemmän raportoinnin ja sitä kautta paremman koordinaation. Stara osallistuu aktiivisesti myös hankintoihin liittyvien järjestelmien sekä käytäntöjen kehittämiseen koko kaupungin hankintatoimessa.

Yksikkökustannuksia tarkastellaan toimialoittain myös markkinatilanteen ja kysynnän suhteessa. Nykyinen hankesuunnitteluvaiheessa tehty kustannusarvio ei välttämättä vastaa todellisia kustannuksia ja kustannustason määrittely tulisi tehdä yhteistyössä tilaajan kanssa. Stara-tasolla kiinnitetään huomiota osastojen väliseen laskutukseen ja katteisiin yhteishankkeissa. Hankintaa ja urakoitsija- ja toimittajayhteistyötä tehostetaan ja kokeillaan nykyistä enemmän erilaisia hankintamalleja, kuten allianssimallia ja neuvottelumenettelyä. Toimitusketjun toimintaa tarkastellaan kokonaisuutena, logistisia ratkaisuja analysoidaan ja toimintaa kehitetään.

Tavoitteena on nopeuttaa läpimenoaikoja ja parantaa tuottavuutta laatutasoa heikentämättä. Keinoja tähän ovat työntutkimus, työsaavutusten seuranta ja työnsuunnittelun kehittäminen, tahtituotanto ja Lean-menetelmät, itselle luovutuksen kehittäminen, aliurakoitsijoiden työn seuranta ja valvonta ja hankekyselyjen analysointi. Työntutkimushankkeita jatketaan vuonna 2021 ja rakentamisessa vuonna 2020 aloitettua tahtituotanto -koulutusta ja Lean-menetelmien käyttöönottoa jatketaan vuonna 2021 ja ulotetaan koko organisaatioon. Tuottavuutta parannetaan myös logistisia toimintoja, esimerkiksi erilaisia varastonhallintaratkaisuja kehittämällä.

Stara päivittää nykyisen toimitilastrategiansa vastaamaan entistä paremmin tulevia tilankäytön tehokkuusvaatimuksia muuttuvassa toimintaympäristössä vuosille 2021–2023. Lisäksi laaditaan selvitys Staran tuotannon toimitilojen sijainnista, määrästä, kustannusrakenteesta sekä sopivuudesta kullekin hoitoalueelle seuraaville viidelle vuodelle. Tämä tehdään yhteistyössä Aalto University Executive Education Oy:n Lean kehittäjän kanssa.

Staran kiinteiden toimipisteiden uudisrakentamisohjelma on saatu valmiiksi ja jatkossa keskitytään olemassa olevien tilojen perusparannuksiin ja niiden tilatehokkuuden kehittämiseen.

Liukumäentien keskusvaraston peruskorjauksesta ja kehittämisestä laaditaan tarvekartoitus vuoden 2021 aikana.

Henkilöstösuunnitelma

Vuoden 2019 joulukuussa Starassa oli 1 189 vakinaista ja 161 määräaikaista työntekijää. Edellisen vuoden joulukuusta vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 9 työntekijällä. Staran työ on kausiluonteista, ja Staran keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2019 oli 1 455. Henkilötyövuosia oli 1 173.

Staran kokonaishenkilöstömäärän (vakinaiset + määräaikaiset) ennustetaan olevan tulevinakin vuosina laskusuuntainen. Vuoden 2023 lopussa Starassa ennustetaan olevan keskimäärin yhteensä 1 314 työntekijää, joista 1 232 vakinaista ja 115 määräaikaista.

Vuosina 2021–2023 vakinaisista työntekijöistä 99 saavuttaa yleisen, laskennallisen eläkeiän. Vuosien 2020–2029 aikana puolestaan 367 vakinaista työntekijää (30,9 %) saavuttaa yleisen laskennallisen eläkeiän.

Stara varautuu tulevaisuuden toimintaympäristössä sekä henkilöstömäärissä tapahtuviin muutoksiin ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla, jota tehdään osana talouden ja toi-minnan suunnittelua. Staran tavoitteena on edelleen panostaa työn tuottavuuteen. Pääsääntöisesti tuottavuutta lisätään oman henkilöstön osaamista ja toimenkuvia ke-hittämällä sekä henkilöstöresurssien käyttöä tehostamalla. Eläköitymisiä ja muuta lähtövaihtuvuutta korvaavia rekrytointeja arvioidaan aina palvelutuotannon pitempiaikais-ten tarpeiden perusteella.

Rakentamisen omaa henkilöstöä pyritään lisäämään tulevina vuosina, henkilöstömäärä on ollut viime vuosina laskeva saatavuushaasteiden vuoksi. Tulevina vuosina hankemäärät tulevat lisääntymään ja hankkeiden koko pienenee. Työnjohdon ja tuntipalkkaisen henkilöstön määrää tulee kasvattaa suhteessa lisääntyvään työmäärään. Lisäksi työmaita avustavan henkilöstön, työmaainsinöörien ja työmaa-assistenttien rekrytointitarve lisääntyy. Myös yksityisiltä markkinoilta pyritään rekrytoimaan työnjohtoa ja asiantuntijoita. Yhteistyötä oppilaitosten kanssa jatketaan luomalla urapolkuja työnjohto-opiskelijoille.

Teknisen sektorin palvelustrategiaselvitys on valmistunut. Päätösten jälkeen arvioi-daan toimintojen kehittämisen vaikutukset Staran henkilöstömääriin tulevina vuosina sekä laaditaan suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä.

Talousarvion vaikutusten arviointi

Staran toiminnalla on myös sosiaalisia vaikutuksia. Stara jatkaa yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Yhteistyön tavoitteena on löytää ja tarjota tarkoituksenmukaisia ja työllistymistä edistäviä kuntouttavia työtehtäviä sekä sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa ja siten vaikuttaa myönteisesti Helsingin kaupungin pitkäaikaistyöttömyyteen ja sen aiheuttamiin aineellisiin ja aineettomiin ongelmiin ja kustannuksiin kaupunki- ja yksilötasoilla. Staran sisällä tehdään merkittävä määrä uudelleensijoituksia terveydellisten syiden vuoksi.

Stara jatkaa yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian kanssa alaikäisten tekemien rikosten sovittelussa. Yhteistyön tavoitteena on vähentää nuorten syrjäytymistä ja eriarvoisuutta tarjoamalla kaupungin omaisuudelle vahinkoa tehneille nuorille mahdollisuus sovittaa vahingontekonsa työkorvauksena. Stara osallistuu projektiin ja pilotoi siihen liittyvää Työpankki-palvelua.

Stara työllistää merkittävän määrän kesätyöntekijöitä ja teettää opinnäytetöitä, vastaanottaa ammattitutkintoja ja on mukana erilaisissa koulutuksellisissa yhteistyöfoorumeissa. Koulutusreformi voi tuoda vielä uusia yhteistyömuotoja.

Stara jatkaa yhteistyötä sekä rikosseuraamuslaitoksen että Suomenlinnan hoitokunnan kanssa vankityön mahdollistamisessa. Tavoitteena on löytää ja tarjota tarkoituksenmukaisia työtehtäviä, mikä edesauttaa vankeja työllistymisessä rikoksen sovittamisen jälkeen.

Staralla on ympäristöohjelma ja sertifioitu Ekokompassi vuosille 2020–2022. Staran ympäristöpolitiikka on johdettu Helsingin kaupungin vuonna 2020 päivitetystä ympäris-töpolitiikasta. Staran tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Ympäristöystävällisten tekniikoiden ja materiaalien käyttöönotto nostaa todennäköisesti kustannuksia. Kiertotaloudellisia toimia kehitetään.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Sitovat toiminnan tavoitteet
Kaupunkistrategian teemaSitova toiminnan tavoiteSitovan toiminnan tavoitteen mittaritKytkeytyminen kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin
Maailman toimivin kaupunki   
Kestävän kasvun turvaaminenStaran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paraneeEnergiansäästötavoite on 6 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutusKiinteistöstrategia Hiilineutraali Helsinki 2035 -päästövähennysohjelma
Uudistuvat palvelut  Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40) Tapaturmataajuus pieneneeAsiakaskyselyyn perustuva nettosuositteluindeksin (NSI) arvo on > 30 (vaihteluväli -100 - 100) Tapaturmataajuus laskee neljän edellisen vuoden keskiarvosta 5 %Asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys  
Energiatehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet

Vuoden 2021 aikana määritellään kestävyystavoitteet hankintakategorioittain.

Uusiutuvan dieselin osuus kokonaisdieselin käytöstä vuonna 2021 vähintään 35 prosenttia.

Täyssähköautojen osuus on 10 prosenttia henkilöautokannasta (31.12.2021 tilanne, autot ovat Staran omassa käytössä tai jälleen vuokrattu Helsingin kaupungin toimialoille).

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet
20192020Ennuste
2020
202120222023
Tehokkuus/ taloudellisuus/ kannattavuus      
Liikevaihto/henkilö, 1 000€184,8169,1186,0182,6183,3185,2
Käyttökate/henkilö, 1 000€8,05,06,55,65,65,5
Käyttökate, %4,33,03,53,13,02,9
Liikeylijäämä liikevaihdosta, %3,11,52,11,51,41,4
Toiminnan laajuustiedot      
Liikevaihdon muutos7,8−9,7−0,7−1,8−0,80,6
Investoinnit liikevaihdosta0,81,61,81,61,71,6
Rakennettu katuala12,712,712,712,712,712,7
Rakennettu katuvihreä2,52,52,52,52,52,5
Rakennettu puistoala121212121212
Vesi- ja viemäriputket, jm13 10013 10013 10013 10013 10013 100
Uudis- ja korjausrakentamiskohteet, kpl4 3364 3364 3364 3364 3364 336
*) Asiakkaiden tilauksista, hankkeiden vaikeusasteista ja tuottavuuskehityksestä johtuen määrät voivat vaihdella vuosittain +/- 10 %.
Hoidettavat katualueet1 1571 1571 1571 1571 1571 157
Hoidettava katuvihreä293293293293293293
Hoidettavat puistoalueet914914914914914914
Luonnonhoitotyöt metsissä279279279279279279
**) Vuosivaihtelusta ja uusien alueiden rakentamisesta johtuen hoidettavat alueet kasvavat vuosittain 1-5 %.
Resurssit      
Henkilöstön määrä1 3541 3361 3301 3361 3211 315
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)1 1731 2271 2271 2271 2121 207
Henkilötyövuodet (ostopalvelut, vuokratyövoima)202020202020
       
Tuottavuusmittari
20192020Ennuste
2020
202120222023
Tuottavuus100102102104105106
(perustuu yksikkökustannusten kehityksestä laskettuihin osastokohtaisiin indekseihin
Tilankäytön tehokkuuden mittari
20192020Ennuste
2020
202120222023
Indeksi (2018= 75 904 htm2 kokonais- pinta-ala)100101,8101,8101,8101,8101,8
Tilojen kokonaispinta-ala (htm2)75 90477 30777 30777 30777 30777 307
Yksikkökustannusten kehitys
Palvelu20192020Ennuste
2020
202120222023
Luonnonhoito, vuosikustannus €/ha (Ylläpidon kustannukset € korjattuna ansiotasoindeksillä 2015=100/metsäalueiden ylläpito+maisemapeltojen ylläpito+luonnonsuojelualueiden ylläpito ha)1 182,161 061,061 061,061 051,051 041,231 031,59
Kustannukset rakennettua/korjattua hyötyalaa kohden suurissa rakennusprojekteissa, yli 500 k€  (€/m)1 199,361 187,491 187,491 175,841 163,301 152,12
Kaupunkitekniikan rakentaminen, (€/ muunnettu katu m2), (huomioitu rakennettu katu- ja puistoala sekä v ja jv km)163157157153151150
Hoidettavan katu- ja puistoalueen sekä katuvihreän kustannukset (k€ /ha )29,18128,91528,91528,65528,39928,148

Staran tuottavuusluku muodostuu osastokohtaisten yksikkökustannusten kehityksen perusteella lasketuista osastojen indekseistä, joita on painotettu osastokohtaisilla kustannuksilla. Painotus osastokohtaisilla kustannuksilla huomioi osaston vaikuttavuuden Stara-tasoista tuottavuuskehitystä laskettaessa.

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma
1 000 €Käyttö
2019
Ennuste
2020
Talousarvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Liikevaihto250 162248 516243 952242 077243 602
Valmistus omaan käyttöön     
Liiketoiminnan muut tuotot3 5403 1943 5993 7994 039
Varsinaiset kulut−242 915−243 077−240 053−238 525−240 465
Poistot−3 086−3 390−3 889−3 855−3 838
Liikeylijäämä/alijäämä7 7005 2443 6093 4963 338
Muut korkomenot−10    
Korvaus peruspääomalle−1 944−1 944−1 944−1 944−1 944
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)5 7463 3001 6651 5521 394

1 000 €Käyttö
2019
Ennuste
2020
Talousarvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Toiminnan rahavirta     
Liikeylijäämä/alijäämä7 7005 2443 6093 4963 338
Poistot3 0863 3903 8893 8553 838
Korvaus peruspääomalle−1 944−1 944−1 944−1 944−1 944
Muut rahoitusmenot−10    
Investointien rahavirta     
Investointimenot−1 927−4 575−4 000−4 000−4 000
Toiminnan ja investointien rahavirta6 9052 1151 5541 4071 232
Muut maksuvalmiuden muutokset−6 906 −1 554−1 407−1 232
Rahoituksen rahavirta−6 906 −1 554−1 407−1 232
Vaikutus maksuvalmiuteen02 115000