1 Inledning

Stadsstrategin har varit utgångspunkt vid beredningen av förslaget till budget för år 2021 och är utgångspunkt för andra budgetar, ekonomiplaner och åtgärder under fullmäktigeperioden. Centralförvaltningen, sektorerna, affärsverken och dottersammanslutningarna ska förverkliga riktlinjerna i stadsstrategin i sin verksamhet. Stadsstyrelsen fattade 17.8.2020 beslut om ramen för förslaget till budget för år 2021 och anvisningar för arbetet på förslaget till budget och ekonomiplan.

Förslaget till budget för år 2021 baserar sig på nämndernas och direktionernas budgetförslag. Budgetförslaget beaktar målen i stadsstrategin, de funktionella ändringarna, befolkningstillväxten och den senaste prognosen för stadens ekonomi och verksamhet år 2020.