10 Förklaringar

Kolumn 2 i budgettabellerna i driftsekonomidelen, resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 3 i tabellerna i investeringsdelen anger anslagsförbrukningen enligt bokslutet för år 2019.

Kolumn 3 i driftsekonomidelen, resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 4 i investeringsdelen består av de i 2020 års budget upptagna anslagen. De anslagsöverskridningar som stadsfullmäktige 23.9.2020 och tidigare beviljat för konton i innevarande års budget är angivna med kursiv.

Kolumn 5 i driftsekonomidelen, kolumn 4 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 5 i investeringsdelen består av de anslag som föreslagits för 2021 av nämnder och direktioner. Anslagen i de ovannämnda kolumnerna i fråga om följande kapitel/moment/undermoment är föreslagna av Stadskansliet (inte nämnder eller direktioner):

Kapitel1 10Stadskansliet
Kapitel1 30Stadskansliet
Kapitel1 40Stadskansliet
Kapitel1 50Stadskansliet
Kapitel7 01Stadskansliet
Moment7 02 01 
undermomenten01–69Stadskansliet
Moment7 02 02Stadskansliet
Kapitlen7 03–7 05Stadskansliet
Moment8 01 02Stadskansliet
Moment8 03 02Stadskansliet
Moment8 04 02Stadskansliet
Moment8 05 01Stadskansliet
Kapitel8 06 
momenten02,03Stadskansliet
Kapitel8 07Stadskansliet
Moment9 01 01Stadskansliet
Moment9 01 02 
undermomenten52–54Stadskansliet
Moment9 01 03Stadskansliet

Kolumn 6 i driftsekonomidelen, kolumn 5 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 6 i investeringsdelen består av de i 2021 års budget upptagna anslagen.

Kolumn 7 i driftsekonomidelen, kolumn 6 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 7 i investeringsdelen består av de i ekonomiplanen upptagna anslagen för 2022.

Kolumn 8 i driftsekonomidelen, kolumn 7 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 8 i investeringsdelen består av de i ekonomiplanen upptagna anslagen för 2023.

Kolumn 1 i investeringsdelen består av momentets beteckning och kolumn 2 av momentets och undermomentets beteckning med förklaring.

Siffrorna inom parentes i motiveringsdelen är 2020 års siffror, om annat inte är angivet i texten.

Grundår för den indexserie som beskriver produktivitetsutvecklingen är 2019 (= 100), om annat inte är angivet i texten.

I tabellerna är varje tal avrundat separat från det exakta värdet, och alla uträkningar stämmer därför inte.

En sammanställning över de bundna understöden utgör bilaga 1. Till budgeten har dessutom fogats en specifikation över medlemsavgifterna (bilaga 2) och en förteckning över vissa bolag inom koncernen (bilaga 3). Bilaga 4 utgörs av ett investeringsprogram för tio år, bilaga 5 av ett byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt, bilaga 6 av ett byggprogram för gator och trafikleder 2021–2023, bilaga 7 av ett byggprogram för parker och idrottsområden 2021–2023, bilaga 8 av hyres- och aktieobjekt/planerade nybyggnads- och ombyggnadsprojekt och bilaga 9 av en investeringsplan för affärsverket HST för tio år. De upptagna lånen är specificerade i bilaga 10.

Vederbörande nämnd eller direktion har rätt att disponera budgetanslagen, om annat inte är angivet i anslutning till kapitlet, momentet eller undermomentet.