8 Revisionsberättelse 2019

Revisionsberättelse

Helsingfors stadsfullmäktige

Vi har granskat Helsingfors stads förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019. Bokslutet omfattar stadens balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem, vidare en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Dessutom omfattar bokslutet de särredovisade boksluten för stadens affärsverk. Det till bokslutet hörande koncernbokslutet omfattar en koncernbalansräkning, en koncernresultaträkning, en finansieringsanalys för koncernen och noter till dem.

Stadsstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga är ansvariga för stadens förvaltning och ekonomi under räkenskapsperioden. Stadsstyrelsen och den övriga koncernledningen ansvarar för styrningen av stadskoncernen och ordnandet av koncernövervakningen. Stadsstyrelsen och borgmästaren ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att det ger riktiga och tillräckliga uppgifter om stadens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet i enlighet med bestämmelserna om upprättande av stadens bokslut. Stadsstyrelsen och borgmästaren redogör i verksamhetsberättelsen för hur den interna kontrollen och koncernövervakningen i staden har ordnats.

Vi har granskat räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut i enlighet med god revisionssed inom offentlig förvaltning för att som resultat av revisionen rapportera om väsentliga fel och brister som uppdagats. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett om den verksamhet som bedrivits av ledamöterna i organen och de ledande tjänsteinnehavarna inom uppgiftsområdena varit lagenlig. Vi har granskat att stadens interna kontroll, riskhanteringen och koncernövervakningen har ordnats på behörigt sätt utifrån de redogörelser för dem som ingår i verksamhetsberättelsen. Därtill har vi granskat att uppgifterna om grunderna för statsandelarna är riktiga. Vi har verkställt revisionen för att försäkra oss om att förvaltningen skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Efter att ha granskat bokföringen, principerna för upprättande av bokslutet, innehållet i detta och presentationen i tillräcklig omfattning kan vi konstatera att bokslutet inte innehåller väsentliga fel eller brister.

Resultat av revisionen

  • Stadens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut.
  • Stadens interna kontroll, riskhanteringen och koncernövervakningen har ordnats på behörigt sätt
  • Uppgifterna om grunderna för statsandelarna är riktiga.
  • Stadens bokslut och det därtill hörande koncernbokslutet är upprättade enligt bestämmelserna om upprättande av bokslut. Bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet, den ekonomiska ställningen, finansieringen och verksamheten under räkenskapsperioden.
  • Vi vill fästa uppmärksamheten vid punkt 1.1.6. i verksamhetsberättelsen, där det konstateras att effekterna av Covid19-pandemin avsevärt kommer att försvaga stadens ekonomiska utveckling 2020. Våra yttranden har inte anpassats på grund av detta

Utlåtanden om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

Vi föreslår att bokslutet ska godkännas.

Vi föreslår att de redovisningsskyldiga ska beviljas ansvarsfrihet för den räkenskapsperiod som vi har granskat.

Helsingfors den 29 april 2020

KPMG Oy Ab, Revisionssamfund

Jorma Nurkkala - OFR, CGR

BOKSLUTETS NYCKELTALKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, procent61,561,327,928
Årsbidrag, miljoner euro1 3771 358741752
Årsbidraget täcker avskrivningarna, procent 167175203,4216,8
Årsbidrag, euro/invånare 2 1082 0961 1351 160
FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde ackumulerat under fem år, miljoner euro-283,197,9354,7789,7
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde ackumulerat under fem år, miljoner euro, utan de bokföringsmässiga effekterna av bolagiseringen av affärsverk 2014....354,7410,3
Investeringar med internt tillförda medel, procent 62,879,596,9122,6
Låneskötselbidrag 3,13,37,46,3
Likviditet, kassadagar 62697791
BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL
Självförsörjningsgrad, procent62,762,681,680,6
Relativ skuldsättning, procent 88,687,443,845,8
Ackumulerat överskott (underskott), miljoner euro5 7245 2506 1025 753
Ackumulerat överskott (underskott), euro/invånare8 7618 1019 3398 877
Lånestock 31.12, miljoner euro5 1714 9841 0141 100
Lån, euro/invånare7 9147 6911 5511 698
Lån och hyresgarantier 31.12, miljoner euro5 7695 6631 2501 394
Lån och hyresgarantier, euro/invånare8 8308 7391 9142 151
Lånefordringar 31.12, miljoner euro4744781 9501 944
Koncernens lånefordringar 31.12, euro/invånare726738....
Invånarantal 31.12.653 400648 042

Befolkningsmängden som grundar sig på förhandsuppgifter för 2018 har uppdateras så att den motsvarar den slutliga befolkningsmängden. Motsvarande uppdatering har gjorts i nyckeltalen för 2018.

Beräkningsformler för nyckeltalen

Verksamhetsintäkter procent av verksamhetskostnaderna = 100 x verksamhetsintäkter / (verksamhetskostnader – tillverkning för eget bruk).

Årsbidrag / avskrivningar, procent = 100 x årsbidrag / (avskrivningar + nedskrivningar).

Årsbidrag, euro/invånare = årsbidrag / invånarantal 31.12

Investeringar med internt tillförda medel, procent = 100 x årsbidrag / egenanskaffningsutgift för investeringar.

Låneskötselbidrag = (årsbidrag + räntekostnader) / (räntekostnader + amorteringar).

Likviditet, kassadagar = 365 × Penningmedel 31.12 / betalningar från kassan under räkenskapsåret

Soliditetsgrad, procent = 100 × (eget kapital + avskrivningsdifferens + frivilliga reserver) / (balansomslutning – erhållna förskott).

Relativ skuldsättning, procent = 100 × (främmande kapital – erhållna förskott) / (verksamhetsintäkter + skatteintäkter + statsandelar).

Ackumulerat överskott/underskott = tidigare räkenskapsperioders överskott (underskott) + räkenskapsperiodens överskott (underskott)

Ackumulerat överskott/underskott euro/invånare = tidigare räkenskapsperioders överskott (underskott) + räkenskapsperiodens överskott (underskott) Invånarantal 31.12

Lånestock 31.12. (miljoner euro) = främmande kapital – (erhållna förskott + leverantörsskulder + resultatregleringar + övriga skulder).

Lån euro/invånare =lånestock / invånarantal 31.12

Lån och hyresgarantier 31.12, =främmande kapital - (erhållna förskott+leverantörsskulder+resultatregleringar+övriga skulder)+hyresgarantier

Lån och hyresgarantier 31.12, Euro/invånare = Lån och hyresgarantier / invånarantal 31.12

Lånefordringar 31.12 = masskuldebrevsfordringar och övriga lånefordringar som upptagits bland placeringar.