1.5 Totala inkomster och utgifter

Kalkylen över de totala inkomsterna och utgifterna visar stadens inkomstkällor och utgiftsposter. I kalkylen har alla utgifter och inkomster från resultaträkningen och finansieringsanalysen sammanställts. Differensen mellan totala inkomster och utgifter −125 miljoner euro är densamma som differensen mellan penningmedel och övrig likviditet.

INKOMSTERMn euroUTGIFTERMn euro
VerksamhetVerksamhet
Verksamhetsintäkter1 205Omkostnader4 500
Skatteintäkter3 494Tillverkning för eget bruk-177
Statsandelar233
Ränteintäkter78Räntekostnader17
Övriga finansiella intäkter72Övriga finansiella kostnader0
Extraordinära intäkter0Extraordinära kostnader0
Korrektivposter i inkomstfinansieringenKorrektivposter i inkomstfinansieringen
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva-156Överlåtelseförluster av tillgångar bland bestående aktiva0
Förändring av avsättningar34
InvesteringarInvesteringar 
Finansieringsandelar i investeringsutgifterna15Investeringsutgifter780
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva 181
FinansieringsverksamhetFinansieringsverksamhet
Minskningar i lånefordringar80Ökningar i lånefordringar86
Ökning av långfristiga lån0Minskning av långfristiga lån87
Ökningar i eget kapital0Minskningar i eget kapital0
Totala inkomster sammanlagt5 202Totala utgifter sammanlagt5 327

Avstämning: Totala inkomster – Totala utgifter = 5 202 – 5 327 = -125

Förändringar i likviditeten – Övrig förändring av likvida medel = -129 – (- 4) = -125

Kalkylen Totala inkomster och utgifter kan avstämmas mot finansieringsanalysen på så sätt att skillnaden mellan totala inkomster och utgifter är lika stor som summan av de absoluta värdena av posterna Övriga förändringar i likviditeten och Förändring av likvida medel.