1.6.1 Sammanställning av sammanslutningar och stiftelser som ingår i koncernbokslutet

l Helsingfors stads koncernbokslut har alla 83 dottersammanslutningar som ingår i stadskoncernen sammanställts. l koncernbokslutet ingår via de sammanställda dottersammanslutningarna även 16 underkoncernsammanslutningar. I bokslutet har inkluderats sex samkommuner där staden är medlem samt alla de tolv stiftelser där staden har bestämmanderätt. Dessutom ingår i koncernbokslutet ett samägt bolag och 38 intressebolag.

I noterna till koncernbokslutet finns en detaljerad förteckning över de sammanslutningar och stiftelser som sammanställts i koncernbokslutet.