1.1.4 Stadens personal

Staden hade totalt 37 459 anställda i fast eller tidsbundet arbetsförhållande (exkl. sysselsatta) vid utgången av 2019 (2018: 37 656). Personalantalet sjönk med sammanlagt 197 medarbetare, dvs. 0,5 procent (2018: ökning 1,5 procent).

Personalen inom social- och hälsovårdssektorn har minskat radikalt p.g.a. bland annat ändringar i organisationen och verksamhetsöverlåtelser. Personalen vid fostrans- och utbildningssektorn har ökat som en följd av det allt större kundunderlaget. I slutet av året inrättade borgmästare Jan Vapaavuori en task force-grupp för att lösa problemet med tillgången på personal i småbarnspedagogiken. Besättningsgraden vid stadsmiljösektorn har bibehållits och kommit närmare sitt mål. Det är utmanande att få experter till flera uppgifter. Personalen vid kultur- och fritidssektorn minskade en aning från motsvarande tidpunkt föregående år. Stadskansliets personalökning berodde på olika vikariat och projektarbeten samt nya uppgifter som en följd av digitaliseringsprogrammet. Personalökningen vid Trafikaffärsverket var moderat. Räddningsverkets personal har ökat från föregående år men tillgången på personal är fortfarande en utmaning. Servicecentralens personal minskade som en följd av verksamhetsöverlåtelser efter konkurrensutsättning i fostrans- och utbildningssektorn och social- och hälsovårdssektorn. Staras personal minskade en aning jämfört med situationen föregående år. Ökningen av personalen vid Ekonomiförvaltningstjänsten har berott på ett ökat behov av personal inom löneadministrationen och dessutom överfördes personal från Helsingfors Hamn Ab till Ekonomiförvaltningstjänsten. Antalet anställda vid Helsingfors stad och tillgången på personal påverkar antalet anställda vid Företagshälsan Helsingfors. På grund av problem med tillgången köper man även läkare som hyrd arbetskraft.

Antal anställda vid staden per sektor vid utgången av 2018 och 2019

PersonalOrdinarie 2018Ordinarie 2019Tidsbundna 2018Tidsbundna 2019Lönesubventionerade 2018Lönesubventionerade 2019Totalt utan lönesubventionerade 2018Totalt utan lönesubventionerade 2019Ändring 2018-2019
Fostrans- och utbildningssektorn10 50810 7032 8753 29615412313 38313 999616
Stadsmiljösektorn3 2703 3402562421853 5263 58256
Stadsmiljösektorn1 5011 5131391411851 6401 65414
(exkl. HST och Räddn.)
Trafikaffärsverket1 1021 15985651 1871 22437
Räddningsverket66766832366997045
Centralförvaltningen3 7203 67643446356634 1544 139-15
Stadskansliet629646132150152076179635
Servicecentralen1 3911 346745627341 4651 402-63
Byggtjänsten1 1981 189164161441 3621 350-12
Ekonomiförvaltningstjänsten349342406710538940920
Revisionskontoret161716171
Företagshälsan Helsingfors13713624291611654
Kultur- och fritidssektorn1 5961 5912682671171131 8641 858-6
Social- och hälsovårdssektorn11 55610 9863 1732 89540436114 72913 881-848
SAMMANLAGT30 65030 2967 0067 16374966537 65637 459-197

75,8 procent av personalen var kvinnor och 24,2 procent män. Av hela personalen talade 8,5 procent ett annat språk än finska eller svenska. 35,7 procent av den ordinarie personalen hade arbetat för staden i mer än femton år. Åldersgruppen 50-59-åringar är fortfarande den största gruppen inom personalen, 31,5 procent av de anställda hör till denna åldersgrupp.

Frånvaro p.g.a. sjukdom, arbetsolycka eller rehabilitering sjönk en aning till 4,8 procent. Avgångsomsättningen bland den ordinarie personalen sjönk till 6,5 procent (2018: 6,9 procent). 1 459 arbetstagare tog avsked från stadens tjänst (2018: 1 385) och 618 arbetstagare gick i pension (2018: 625). Medelåldern för pensionering var drygt 62 år.

Den totala lönesumman 2019 för den ordinarie och visstidsanställda personalen i sektorerna, affärsverken och förvaltningarna uppgick till över 1,4 miljarder euro. Det är tre procent mer jämfört med föregående år. Höjningen förklaras bland annat av en engångsbetalning i januari, den allmänna löneförhöjningen och löneharmoniseringen som en följd av sektorreformen.

Arbetshälsoenkäten som görs vartannat år utfördes i oktober-november. Mer än 18 000 av stadens medarbetare besvarade enkäten. Resultaten visar att stadens anställda är engagerade och upplever att arbetet är meningsfullt och atmosfären på arbetet förtroendeingivande. Jämfört med år 2017 har särskilt det närmaste ledarskapet förbättrats; förtroendet har förstärkts liksom upplevelsen av att chefen interagerar vänligt och är uppmärksam. Däremot har återhämtningen försämrats och risken för depression har ökat bland dem under 30 år jämfört med tidigare år. Situationen är särskilt oroväckande för unga medarbetare och dem i början av karriären, av dem riskerar nästan en tredjedel att bli deprimerade. Resultaten visar ändå att Helsingfors stad anses som en allt mer attraktiv arbetsplats. Resultatet visar att närmare 80 procent av de anställda rekommenderar Helsingfors som arbetsgivare.

Utgående från resultaten från Kommun 10-enkäten 2018 har man gjort upp utvecklingsplaner för de enheter som behöver stöd och utvecklingsarbetet har framskridit systematiskt. Motsvarande stöd erbjuds enheter som enligt arbetshälsoenkäten behöver det.

Reform i enlighet med strategin bedömdes för första gången i december (2-22.12) i och med enkäten Uudistumisen pulssi. Resultaten visade att mer än hälften av stadens personal vet vad som är syftet med Helsingfors strategi att bli världens bäst fungerande stad. Det största utvecklingsbehovet är att göra samarbetet mellan stadens olika funktioner och enheter smidigare. Stadens ledningsgrupp tillsammans med mellanskiktets ledare kommer aktivt att främja och utveckla det tätare samarbetet.

Man främjade välmående på arbetsplatsen genom ett program (2018-2021) med sex olika teman. Programmet för arbetshälsa leder och utmanar alla att också själva ta ansvar för sitt välmående; en konkret åtgärd är projektet för Arbetsplatsen i rörelse. Åtgärderna i jämställdhetsplanen för stadens personal främjas genom jämlikhets- och likabehandlingsarbetet enligt stadens strategi i samarbete med stadens olika aktörer.

Åtgärdsprogrammet harmoniskt i Helsingfors publicerades för att förebygga osaklig behandling och trakasserier och hur man handlar i en störande situation. Målet är att programmet Harmoniskt i Helsingfors ska behandlas en gång per år på stadens alla arbetsplatser. En verksamhetsmodell för kontaktpersoner för trakasserier skapades hösten 2019. Fjorton kontaktpersoner utbildades och verksamhetsmodellen börjar testas 2020.

Med hjälp av den virtuella ledaren Helvi behandlade man på arbetsplatserna modellen för Ersättande arbete, som har främjats under 2019. Det ersättande arbetet har hittat sin plats i stället för sjukfrånvaro på olika håll i organisationen.

Närmare uppgifter om personalen finns i stadens separata publikation Personalrapport 2019.