2.2.3 Utfallet för uppskattade inkomster och anslag i resultaträkningen

7 Resultaträkningsdelen

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster3 929 82603 929 8263 916 286-13 5407 343
Utgifter-18 8000-18 800-17 1171 6830
Netto3 911 02603 911 0263 899 169-11 8577 343

7 01 Finansiering av verksamheten

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster3 774 00003 774 0003 726 507-47 4930
Netto3 774 00003 774 0003 726 507-47 4930

7 01 01 Skatteintäkter

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Kommunalskatt2 670 00002 670 0002 632 935-37 0650
Samfundsskatt630 0000630 000586 905-43 0950
Fastighetsskatt278 0000278 000273 892-4 1080
Inkomster3 578 00003 578 0003 493 732-84 2680
Netto3 578 00003 578 0003 493 732-84 2680

Skatteintäkterna uppgick till totalt 3 494 miljoner euro 2019, vilket var 84 miljoner euro mindre än budgeterat. Jämfört med 2018 inflöt det 77 miljoner euro mer i skatteintäkter, dvs. 2,3 procent. Det sämre utfallet i förhållande till budgeten är en följd av Skatteförvaltningens skattekortsreform, som trädde ikraft vid ingången av året och som överför skatteredovisningar till 2020. Utfallet av samfundsskatter var dessutom lägre än budgeterat vilket beror på att underlaget för samfundsskatten inte har vuxit i den takt som förutsågs vid budgeteringen.

Intäkterna från kommunalskatten var 2 633 miljoner euro 2019. Den prognostiserade redovisningen av kommunalskatter var 2,0 procent större än för 2018.

Enligt utredningar som Skatteförvaltningen gjort beror största delen av intäktsunderskottet 2019 på skattekortsreformen, medan problemen med inkomstregistret förklarar bara en bråkdel av underskottet. Skattekortsreformen handlar om att man i förskottsuppbörden avstår från de löneperiodsbaserade inkomstgränserna och skattekorten för biinkomster.

Enligt Skatteförvaltningens utredning började största delen av intäktsunderskottet till följd av skattekortsreformen att korrigeras först vid förskottsinnehållningarna som verkställdes i december 2019. Således började korrigeringen synas ordentligt först i januari-februari 2020. Underskottet korrigeras slutligt först när beskattningen slutförs från och med sommaren 2020.

Kommunalskatteintäkterna i Helsingfors blev 587 miljoner euro 2019, dvs. 43 miljoner euro mindre än budgeterat. Jämfört med 2018 inflöt det 12 miljoner euro mer i skatteintäkter, dvs. 2,1 procent. På grund av korrigeringar av tidigare, redan avslutade skatteår är prognosen delvis svagare än budgeten. Dessutom minskade ökningen av förskottsskatter under den senare hälften av 2019 jämfört med den månatliga tillväxten i början av året. Således beror den svagare prognosen både på minskade intäkter och på att den beskattningsbara inkomsten ökar långsammare.

Fastighetsskatten inbringade 274 miljoner euro 2019, vilket är 4 miljoner euro mindre än budgeterat och 12,6 miljoner euro (4,8 procent) mer än föregående år. De ökade fastighetsskatteintäkterna beror till ungefär hälften på att fastighetsbeståndet har vuxit, och att skattebasen därigenom förväntas växa. Den andra hälften av ökningen är en följd av högsta förvaltningsdomstolens årsboksbeslut 29.3.2018, som ändrade den rättspraxis som gäller fastighetsskatten i fastigheter med s.k. dubbla detaljplanebestämmelser. Sådana fastigheter finns i Helsingfors innerstad. Om marken används som byggplats för en större byggnad än detaljplanen anger, ska detta beaktas då beskattningsvärdet fastställs för marken.

Helsingfors stad har för 2019 års beskattning meddelat Skatteförvaltningen uppgifter om den byggda våningsytan för ungefär 1 500 fastigheter med dubbla planbestämmelser där byggandet överskrider byggrätten i detaljplanen. Allt som allt finns det omkring 35 000 fastigheter som beskattas i Helsingfors. Staden främjar en precisering och uppdatering av de uppgifter som utgör underlag för fastighetsskatten, så att beskattningen kan verkställas så rättvist som möjligt.

7 01 03 Statsandelar

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster196 0000196 000232 77636 7760
Netto196 0000196 000232 77636 7760

Helsingfors ursprungliga statsandel för 2019 var enligt beslut från FM och UKM i november–december 2018 ungefär 202 miljoner euro.

Vid regeringens budgetförhandling i september 2019 beslutade man att betalningen av en statsandel av på 237 miljoner euro (engångsersättning p.g.a. konkurenskraftsavtalet) överförs från 2020 till 2019. Överföringen genomförs enligt principen 43,22 euro/invånare. Beslutet i fråga höjde Helsingfors statsandelar för 2019 med knappt 28 miljoner euro.

Under 2019 fattades några mindre beslut som justerar statsandelarna (bl.a. i samband med uppdatering av elevantalet).

Redovisningen av statsandelar 2019 var 18 procent högre än redovisningarna under 2018.

7 02 Finansierings- och investeringsverksamhet

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster152 4260152 426179 57627 1500
Utgifter-18 8000-18 800-13 4985 3020
Netto133 6260133 626166 07732 4510

De korta marknadsräntorna låg fortfarande på en historiskt låg nivå under 2019. De låga marknadsräntorna förklaras huvudsakligen av Europeiska Centralbankens fortsatta åtgärder för att stimulera ekonomin i euroområdet, vilket har lett till att noteringarna för alla korta euriborräntor varit negativa ända sedan februari 2016. Den lägre än förväntade räntenivån samt det uppskjutna behovet av nya lån återspeglade sig i stadens ränteutgifter, som var mindre än beräknat.

7 02 01 Räntor, till stadskansliets disposition

Inkomster, 1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Räntor på lån beviljade för understöd av bostadsproduktionen5 47505 4755 304-1710
Räntor på övrig utlåning1 22501 2253 1341 9090
Räntor på kredit under byggtiden8000800753-470
Övriga räntor1 50001 500853-6470
Räntor på Helen Ab:s lån20 493020 49320 493-10
Räntor på Helsingfors Hamn Ab:s lån8 78708 7878 78700
Räntor på HST:s lån3 64803 6481 839-1 8090
Räntor på Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters lån36 290036 29036 29000
Inkomster sammanlagt78 218078 21877 453-7650
Utgifter, 1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Räntor på upptagna lån-15 0000-15 000-12 2432 7570
Räntor på tillfällig kredit-2 0000-2 000-9471 0530
Utgifter sammanlagt-17 0000-17 000-13 1903 8100
NettoBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Netto61 218061 21864 2633 0450

7 02 02 Övrig finansiering, till stadsstyrelsens disposition

Inkomster, 1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Övriga finansiella inkomster0005065060
Dividender39 200039 20067 62628 4260
HST:s inkomst för infrastruktur20 197020 19719 180-1 0170
Inkomster sammanlagt59 397059 39787 31227 9150
Utgifter, 1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Övriga finansiella utgifter-1 8000-1 800-3081 4920
Nedskrivningar000000
Utgifter sammanlagt-1 8000-1 800-3081 4920
NettoBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Netto57 597057 59787 00429 4070

7 02 04 Avkastning på grundkapital

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster
Avkastning på HST:s grundkapital8 44208 4428 44200
Avkastning på HNS grundkapital4 24904 2494 24900
Avkastning på Servicecentralens grundkapital800808000
Avkastning på Ekonomiförvaltningstjänstens grundkapital560565600
Avkastning på Företagshälsan Helsingfors grundkapital400404000
Avkastning på Staras grundkapital1 94401 9441 94400
Inkomster sammanlagt14 811014 81114 81100
Netto14 811014 81114 81100

7 03 Fondering

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster3 40003 4009 3625 9627 343
Utgifter000-3 619-3 6190
Netto3 40003 4005 7432 3437 343

7 03 06 Fonden för Kampen-Tölöviken

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster3 40003 4005 2671 86742
Utgifter000000
Netto3 40003 4005 2671 86742

Från fonden intäktsfördes ett belopp på 5,3 miljoner euro motsvarande investeringar i området Kampen–Tölöviken. Inga tomter såldes på området.

7 03 07 Bostadsproduktionsfonden

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster000000
Utgifter000-3 619-3 6190
Netto000-3 619-3 6190

7 03 09 Förortsfonden

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster0004 0954 0957 301
Utgifter000000
Netto0004 0954 0957 301

Från fonden intäktsfördes ett belopp motsvarande 4,1 miljoner euro från momentet 8 07 01, Projekt som finansieras från förortsfonden.

7 05 Avskrivningsdifferenser

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster0008418410
Netto0008418410