2.3 Investeringsdelens utfall

8 Investeringsdelen

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster21 625021 62535 80514 1800
Utgifter-609 3190-609 319-639 940-30 621-169 556
Netto-587 6940-587 694-604 135-16 441-169 556

Sammanlagt 639,9 miljoner euro användes till investeringsutgifter exklusive affärsverken. I budgeten hade det reserverats 609,3 miljoner för investeringsutgifter och 169,6 miljoner euro i överskridningsrätt beviljad av stadsfullmäktige på olika grunder, sammanlagt 778,9 miljoner euro. På kapitelnivå i budgeten gjordes de största investeringarna i Husbyggnad, 266,1 miljoner euro, Gator och trafikleder, 158,7 miljoner euro, och Fast egendom, 105,8 miljoner euro.

De sammanlagda investeringsinkomsterna exklusive affärsverken uppgick till 35,8 miljoner euro.

8 01 Fast egendom

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster5 00005 0002 396-2 6040
Utgifter-95 62414 570-81 054-105 750-24 696-36 693
Netto-90 62414 570-76 054-103 354-27 300-36 693

8 01 50 Försäljning av fast egendom

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster5 00005 0002 396-2 6040

I budgeten uppskattades att fast egendom kommer att säljas för 100 miljoner euro under 2019. Under året realiserades 61 affärer till ett sammanlagt pris på 141 miljoner euro och en total yta på 100 hektar.

Staden sålde sammanlagt 5,4 hektar mark för 136 miljoner euro i Helsingfors. De sålda områdena har byggrätt för bostäder på 101 000 m2 våningsyta och företagslokaler på 15 000 m2 våningsyta Försäljningen koncentrerades till projektområdena Busholmen-Sandviken och Fiskehamnen, som stod för ungefär hälften av inkomsterna från tomtförsäljning. De 15 största affärerna stod för ca 70 procent av inkomsterna från tomtförsäljning.

Man kartlade och uppdaterade det framtida behovet för användning och ägande av mark i andra kommuner och för den andel som stadens eget bruk har upphört eller håller på att upphöra. Man fortsatte sälja fastigheter som staden inte behöver med fokus på detaljplanelagda tomter, bebyggda samt ärvda fastigheter vars inkomster har anvisats för ett visst ändamål. Staden sålde sammanlagt 95 hektar mark för 5 miljoner euro utanför Helsingfors. Till HRM sålde staden de områden som hyrts i andra kommuner samt till Esbo stad två vassruggsområden.

2,4 miljoner euro av försäljningsvärdet bokfördes i balansräkningen och såsom överlåtelsevinst redovisades 138,6 miljoner euro.

8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt planläggningsersättningar, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Utgifter-10 000-1 450-11 450-20 109-8 659-9 866

Sammanlagt 19,9 miljoner euro var disponibelt i anslag och överskridningsrätter för köp och inlösen av fastigheter samt ersättning för detaljplaner. Anslagsförbrukningen var 20,1 miljoner euro. Överskridningen täcktes med överföring av anslag från budgetmomentet 8 01 03, Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition.

Under året gjordes 41 fastighetsköp till ett sammanlagt pris på 20 miljoner euro och en total yta på 13 hektar. Priset för affärer med obebyggd mark och genomförande av detaljplaner uppgick båda till ca 10 miljoner euro. De tre största affärerna (Pauligs fastighetsarrangemang med markanvändningsavtalet, Broholmsportens arrenderätt och byggnader, köp av Y-tomten i norra Postparken av Posten) uppgick tillsammans till knappt 12 miljoner euro.

8 01 02 Grundberedning I projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Grundberedning i Kampen-Tölöviken0-120-120-153-33-42
Grundberedning i Västra hamnen-8 074-6 500-14 574-16 235-1 661-1 701
Grundberedning i Fiskehamnen-31 80013 340-18 460-26 404-7 944-9 887
Grundberedning i Kronbergsstranden-3 100900-2 200-10 930-8 730-8 749
Grundberedning i Kungstriangeln-66075090-228-318-320
Grundberedning i Böle-3 5003 100-400-1 257-857-906
Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande-49050010-351-361-860
Utgifter sammanlagt-47 62411 970-35 654-55 558-19 904-22 465

De disponibla anslagen inklusive överskridningsrätt för projektområden uppgick till sammanlagt 70,1 miljoner euro. Av anslaget användes 55,6 miljoner euro. Anslag på 3,4 miljoner euro överfördes med ändrat syfte till budgetmomentet Parker och idrottsområden i projektområden och 8,6 miljoner euro till Gator i projektområden. Anslagen användes för byggbarhetsåtgärder som förutsätts för bostäder och övriga byggnader.

Anslaget på 2,5 miljoner euro för grundberedning i Fiskehamnen överfördes med ändrat syfte till Parker och idrottsområden i Västra hamnen, 0,87 miljoner euro överfördes till Parker och idrottsområden i Kampen–Tölöviken och sammanlagt 8,6 miljoner euro överfördes till Gator i projektområden. De största underskridningarna av anslagen berodde på försenade projekt eller projekt som flyttats till en senare tidpunkt. Den ytterst krävande planeringen av grundberedningen av Nätholmen i Fiskehamnen räckte längre än planerat och det försenade även starten för konkurrensutsättningen och själva entreprenaden. Även rengöringen av gasklockans byggnadsskal i Fiskehamnen avancerade långsammare än väntat. Den största avvikelsen i Böle berodde på att behovet av grundberedning av Ilmalatorget flyttades till 2020 och att grundberedningen i Bangårdskvarteren börjar senare än planerat.

Den största överskridningen av anslag var i Västra hamnen där grundberedningsområdet för Atlantbron utvidgades och grundberedningen i Busholmens idrottspark krävde extra arbete och ändringar. Dessutom inleddes grundberedningen av idrottsparkens andra etapp redan 2019 i enlighet med invånarnas behov.

8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara-34 5004 050-30 450-26 6743 776-4 362
Ersättningar för kompletteringsbyggande och ersättningsinvesteringar-3 5000-3 500-3 409910
Utgifter sammanlagt-38 0004 050-33 950-30 0833 867-4 362

Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara, 8 01 03 01

Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara hade disponibla anslag jämte överskridningsrätter på totalt 38,9 miljoner euro. Anslag på 2,6 miljoner euro överfördes till budgetmomentet 8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition, och 1,45 miljoner euro till 8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt planläggningsersättningar, till stadsmiljönämndens disposition. Efter att anslagen överförts blev 8,2 miljoner euro oförbrukade.

De största platserna för sanering av förorenad mark var i samband med ombyggnaden av Hagnäs hall samt Jokerbanans utredningar om förorening. Dessutom vidtogs flera mindre byggbarhetsåtgärder på olika håll i staden. De mest betydande platserna för förstärkning av mark samt flyttning av ledningar var Fallkullakilen, Hagnäs hall, grundberedning av tomten för Vuosaaren lukio och flyttning av en naturgasledning i Åggelby. De största rivningsarbetena var Britas ishall och Vesalan ala-aste. Dessutom fanns det program för flera mindre rivningar runt om i Helsingfors. Iståndsättningen av Nordsjö avstjälpningsplats var ett annat betydande objekt.

Ett projekt som fördröjdes var projektet för att flytta Gasums gasledning, vilket berodde på klagomål och förseningar. Saneringen av marken för Partitorgets nya fryshus och en del av de förutsatta investeringarna kan inte starta innan beslut om det nya fryshuset har tagits och därför har entreprenaden för förutsatta investeringar fördröjts.

Ersättningar för kompletteringsbyggande och ersättningsinvesteringar, 8 01 03 02

Budgetanslag på 3,5 miljoner euro har reserverats för ersättningar för kompletteringsbyggande och ersättningsinvesteringar. Under året genomfördes fyra projekt till ett sammanlagt värde på 3,4 miljoner euro. Projekten fanns i Kvarnbäcken, Forsby sjukhusområde och Lassas. Tre av projekten var Hekas och ett Stiftelsen Uddhemmets. De betalda ersättningarna uppgick till i genomsnitt 39 procent av värdestegringarna enligt detaljplaneändringarna och var i genomsnitt 207 euro per ny kvadratmeter våningsyta.

8 02 Byggnader

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Utgifter-260 1340-260 134-266 118-5 984-44 854
Netto-260 1340-260 134-266 118-5 984-44 854

De disponibla anslagen inklusive överskridningsrätt för husbyggnadsprojekt uppgick till sammanlagt 305 miljoner euro. 39 miljoner euro av anslagen blev oförbrukade.

Vid sidan om investeringsprogrammet genomför staden nybyggnadsprojekt även som hyres- och aktieobjekt och i form av fastighetsbolag. De viktigaste pågående nybyggnadsprojekten som genomförs i form av fastighetsbolag är campusbyggnaden för yrkeshögskolan Metropolia i Kvarnbäcken och projektet för stadsmiljösektorns gemensamma lokaler. Övriga projekt i fastighetsbolagsform är nyinvesteringarna i Partitorgets fryshus, Urheahallen och Dansens hus.

Dessutom planerar man att genomföra Dals och Malms sjukhusprojekt och lokalerna för Yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos campus i Kasåkern och Kvarnbäcken enligt en alternativ modell för genomförande och finansiering. Den finansiering som behövs för projektplaneringen av Dals sjukhus har reserverats i investeringsprogrammet. Även daghemsprojekten i området Skomakarböle–Brobacka planeras för genomförande enligt en alternativ genomförande- och finansieringsmodell.

8 02 01 Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Behovsutredningar för nybyggnadsprojekt-3 772-800-4 572-3 846726-133
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn-104 1094 200-99 909-94 5565 353-21 186
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn000-42-42-301
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn-19 3236 100-13 223-14 064-841-5 758
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom social- och hälsovårdssektorn-89-200-289-19693-161
Övriga nybyggnadsprojekt-4 4782 700-1 778-3 458-1 680-3 980
Utgifter sammanlagt-131 77112 000-119 771-116 1633 608-31 519

För nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt var sammanlagt 163,2 miljoner euro inkl. överskridningsrätt disponibelt och av detta blev ca 35 miljoner euro oförbrukat.

Förutsättningarna för att sätta igång med Myllypuron peruskoulu och Britas idrottspark uppfylldes inte enligt plan, och därmed blev 12 miljoner euro i investeringsanslag oanvända. Byggstarten för den nya ishallen i Britas var i början av 2020, ungefär ett halvt år senare än enligt den ursprungliga tidtabellen. Projektet för utbyggnad och reparation av Myllypuron peruskoulu har skjutits upp med ett år eftersom det är meningen att delvis genomföra reparationsarbetena under skolans sommarlov för att kunna använda en del av lokalerna under hela reparations- och utbyggnadsprojektet. Redan på våren 2019 kunde man konstatera att det inte skulle gå att passa ihop tidtabellerna för planläggning, byggnadslov och byggande, och därför flyttades projektstarten till sommaren 2020. Dessa projekt har omprogrammerats i budgeten för år 2020, och projektens finansieringsbehov har uppdaterats så att de motsvarar den nya byggtidtabellen. På förslag av stadsmiljönämnden (26.11.2019, § 606) överfördes 12 miljoner euro av anslag vikta för nybyggnadsprojekt till reparationsprojekt.

Utfallet av vissa pågående projekt underskrider de budgeterade anslagen för 2019 med ca 10 miljoner euro. Bland dessa finns det ersättande nybygget för Vuosaaren lukio, kvartershuset i Fiskehamnen, barndaghemmet Suursuo och utvidgningen av Mäkelänrinteen lukio. För de förpliktelser som gäller efter mottagningen blir dessutom 10 procent av projektets maximipris kvar, vilket inte nödvändigtvis behövs, och den slutliga kostnaden för projektet kommer att underskrida sitt maximipris. Till dessa objekt hör t.ex. utvidgningen av Vesalan peruskoulu, barndaghemmen Neulanen och Aada, lekparken Ida, och affärsverket byggtjänsten Staras och kultur- och fritidssektorns idrottsservices arbetsstation i Nordsjö.

Till de nybyggen som blev färdiga år 2019 hör Jätkäsaaren peruskoulu, Vesalan peruskoulus utvidgning till en enhetlig grundskola, barndaghemmen Lapinmäki och Aada, lekparken Ida samt affärsverket byggtjänsten Staras och kultur- och fritidssektorns idrottsservices arbetsstation i Nordsjö.

De mest betydande nybyggnadsprojekt som pågick var den nya enhetsskolan samt ungdoms- och daghemslokalerna i hjärtat av Jakobacka, utvidgningen av Mäkelänrinteen lukio, den ersättande nya byggnaden för Vuosaaren lukio, och kvartershuset i Fiskehamnen (andra etappen av grundskolan).

År 2019 fortsatte planeringen av flera nybyggnadsprojekt, bland annat de ersättande nybyggnadsprojekten för Britas ishall, Helsingin kielilukio, Puotilan ala-asteen koulu och daghemmet Vaapukka samt planeringen av servicebyggnader i nya områden, bl.a. daghemmen Hopealaakso och Verkkosaari samt Kuninkaantammen peruskoulu ja päiväkoti.

8 02 02 Reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Behovsutredningar för reparationsbyggnadsprojekt-1 900100-1 800-1 897-97-269
Reparationsbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn-69 448-28 800-98 248-103 209-4 961-5 325
Reparationsbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn-11 1584 200-6 958-7 187-229-791
Reparationsbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn-799-2 500-3 299-3 697-398-830
Reparationsbyggnadsprojekt inom social- och hälsovårdssektorn-3 527-14 000-17 527-17 984-457-516
Övriga reparationsbyggnadsprojekt-41 53129 000-12 531-15 080-2 549-2 836
Utgifter sammanlagt-128 363-12 000-140 363-149 053-8 690-10 567

De budgeterade anslagen jämte överskridningsrätter uppgick till 138,9 miljoner euro. Det användes 49 miljoner euro för reparationsbyggande år 2019. För att täcka överskridningen överfördes på förslag av stadsmiljönämnden (26.11.2019, § 606) 12 miljoner euro av anslagen för nybyggnadsprojekt till reparationsprojekt.

Till de reparationsprojekt som blev färdiga år 2019 hörde de grundliga reparationerna av Alppilan lukio, Botby grundskola och Ressun lukio, de bevarande åtgärderna vid Lappvikens sjukhus samt ombyggnaden av Byggnad 3 på Maria sjukhusområde för uppstartsverksamhet.

Ressun lukio, de bevarande åtgärderna vid Lappvikens sjukhus samt ombyggnaden av Byggnad 3 på Maria sjukhusområde för uppstartsverksamhet.

Till de mest betydande reparationsprojekten som pågår hörde de grundliga reparationerna av Aleksis Kiven peruskoulu, Kruunuhaan yläaste och Hagnäs hall.

Flera projekt var på planeringsstadiet, bland annat ombyggnaderna av Finlandiahuset, Tölö sporthall, Etu-Töölön lukio, Kallion ala-asteen koulu, Lauttasaaren ala-asteen koulu, Pihlajiston ala-asteen koulu och Tahvonlahden ala-asteen koulu.

Förutsättningarna för att inleda följande projekt uppfylldes inte enligt den planerade tidtabellen:

Budget­momentNamnInnehållAnslag sammanlagt 2019Utfall 2019
8020202Kallion lukioOmbyggnad3,70,5
8020202Pihkapuiston ala-asteReparation av yttertaket0,9
8020202Pohjois-Haagan ala-asteOmbyggnad och utbyggnad5,80,5
8020202Puistolanraitin ala-asteen kouluByggande av dräneringar1 
8020202Stadin am.op/Ladugårdsvägen 16Lokaler för fostrans- och utbildningssektorns verksamhet2,81
8020203CentralräddningsstationenVatten- och avloppsreparationer1,40,1
8020203Näshöjdens skyddsrumHusteknisk ombyggnad1,9
8020206Centralförråd StaraOmbyggnad och tillbyggnad1,9 
  SAMMANLAGT (miljoner euro)19,42,1

17 miljoner euro av anslagen för dessa projekt blev oförbrukade. Det anslag som blir oanvänt har anvisats för reparationsprojekt.

På undermomentet 8 02 02 06, Övriga reparationsprojekt, ingick 31,5 miljoner euro som hade anvisats för alla sektorers ospecificerade reparationsarbeten. De 31,5 miljoner euro som av anslagen för reparationsbyggande anvisats för diverse reparationer användes – liksom också det omprogrammerade anslaget 17 miljoner euro och de 12 miljoner euro som nämnden den 26.11.2019 (§ 606) föreslog att ska överföras från nybyggnad till reparation – för förebyggande reparation av byggnadsdelar och apparatur, för reparation av skadade lokaler så att de kunde hållas i användbart skick och ytterligare skador undvikas, för nödvändiga funktionella förändringsarbeten vid utvecklingen av servicenätet och för att bygga tillfälliga lokaler.

8 02 03 Utveckling av stadshuskvarteren, till stadsstyrelsens disposition

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Utgifter000-903-903-2 768
Netto000-903-903-2 768

Stadsfullmäktige beviljade överskridningsrätt på 2,8 miljoner euro för 2019 på basis av outnyttjade anslag, vilket är budgetårets anslag. 1,9 miljoner euro av anslaget för att utveckla stadshuskvarteren blir oförbrukade eftersom en del av stadshuskvarterets reparationer överförs till 2020. Ombyggnaden av stadshusets entréhall var det mest betydande projektet.

8 03 Gator och trafikleder

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Utgifter-135 864-8 600-144 464-158 718-14 254-18 900

För gator och trafikleder var 154,8 miljoner euro disponibelt inklusive överskridningsrätter. Anslagsförbrukningen var 158,7 miljoner euro. Anslagsförbrukningen överskred det bindande målet för projektområdenas gators del, men det täcktes med hjälp av att de 8,6 miljoner euro som blivit oanvända för grundberedning av projektområdena. Denna överföring medräknad uppgick det disponibla anslaget till 163,4 miljoner euro.

8 03 01 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Utgifter -64 8000-64 800-75 894-11 094-15 134

På budgetmomentet Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till nämndens disposition, fanns 79,9 miljoner euro till sitt förfogande, inklusive överskridningsrätter. Av anslaget användes 75,9 miljoner euro.

8 03 01 01 Nybyggnader

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Södra stordistriktet-700-365-1 065-1 06320
Västra stordistriktet-1 400-250-1 650-1 64280
Mellersta stordistriktet-3 0001 355-1 645-1 833-188-190
Norra stordistriktet-7007000-687-687-700
Nordöstra stordistriktet-4 000-3 790-7 790-7 7846-11
Sydvästra stordistriktet-1 100-1 160-2 260-2 25370
Östra stordistriktet-5 200-1 670-6 870-6 86910
Östersundom stordistrikt-400360-40-3550
Bullerskärmar-1 000400-600-59910
Utgifter sammanlagt-17 500-4 420-21 920-22 765-845-901

De disponibla anslagen inklusive överskridningsrätt för nybyggnad uppgick till 18,4 miljoner euro. Anslagsförbrukningen var 22,8 miljoner euro. Anslagsöverskridningen täcktes med oanvända anslag för grundlig reparation av gator. De mest betydande byggarbetsplaterna var Drumsöbacken, Gamlasvägens område, Kanteletarvägens område, Forsby sjukhusområde, området söder om Tullbergsvägen, området söder om Landtullsparken, Reginagränden, Gårdsbacka centrum, Kaffekvarteret, Kallviksområdet och flera mindre arbeten runt om i stan. De viktigaste områden som planerades var Laxvarpsviken, Hagtornsvägen-Frangulavägens område, Batteribackens område, Arabias fabrikskvarter, Ståthållarvägens område, Birgittavägen-Britasvägens område, Gamla Helsingevägens område, Brändö köpcentrum och Arbetsledaregatans kvarter.

8 03 01 02 Ombyggnad och trafikregleringar

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Ombyggnad av gator-9 6004 420-5 180-10 542-5 362-7 168
Ombyggnad av broar-9 0000-9 000-10 622-1 622-1 979
Förnyande av beläggning-4 4000-4 400-4 2251750
Utveckling av kollektivtrafiken-2 0001 400-600-2 526-1 926-1 970
Trafikregleringar-3 800-2 300-6 100-8 139-2 039-2 111
Leder för gång- och cykeltrafik-14 800900-13 900-13 9000-8
Utgifter sammanlagt-43 6004 420-39 180-49 956-10 776-13 236

De disponibla anslagen inklusive överskridningsrätt för ombyggnad och trafikregleringar uppgick till 56,8 miljoner euro. Anslagsförbrukningen var 50 miljoner euro.

16,8 miljoner euro inklusive överskridningsrätt var disponibelt för ombyggnad av gator, varav 10,5 miljoner euro användes. Vissa av projekten var på planeringsstadiet under 2019. De största projekten var ombyggnaden av Skillnaden och Magistratstorget samt projektet för utomhusbelysning Helsinki LED, där man byter ut lamporna till nya LED-lampor. Dessutom gjordes flera mindre reparationer på olika håll i staden.

De disponibla anslagen inklusive överskridningsrätt för ombyggnad av broar uppgick till sammanlagt 11,0 miljoner euro. Anslagsförbrukningen var 10,6 miljoner euro. De mest betydande ombyggnaderna var Drumsö samt Nordsjö broar, Forsbyvägens bro, Ladugårdsvägens bro över Ring I och Ledsundsbron.

För ny beläggning hade det i budgeten reserverats 4,4 miljoner euro, varav 4,2 miljoner euro användes.

De disponibla anslagen inklusive överskridningsrätt för utveckling av kollektivtrafiken uppgick till sammanlagt 4,0 miljoner euro. Anslagsförbrukningen var 2,5 miljoner euro. En del av projekten hade inte kommit längre än planeringsskedet, och bland annat flyttades Stomlinje 570:s start fram till år 2021, och de gaturegleringar linjen kräver görs år 2020, då gasledningarna flyttats. De mest betydande arbetena var färdigställande av omgivningen kring västmetrons stationer på Drumsö, Grejusgatan, Granvägens spårvagnshållpålats på Mannerheimvägen och trapporna vid Stensböle anslutning till Ring I. Bland annat Rosina Heikels park och andra mindre platser planerades.

De disponibla anslagen inklusive överskridningsrätt för trafikregleringar uppgick till sammanlagt 5,9 miljoner euro. Anslagsförbrukningen var 8,1 miljoner euro. Överskridningen av anslaget täcktes med en överföring. Till de viktigaste objekten hörde omregleringen av korsningen Skådespelarvägen-Ida Aalbergs väg-Adolf Lindfors väg, en trafiksäkerhetsplan för Åggelby, byggandet av en rondell mellan Kvarnbäcksvägen och Understensvägen, och planering och utförande av de trafikarrangemang som hör till Jokerbanan. Dessutom vidtogs flera mindre åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten på olika håll i staden.

14,8 miljoner euro var disponibelt för fotgängar- och cykelleder, varav 13,9 miljoner euro användes. Redan år 2019 hade man förberett sig för byggstart för Västbanans avsnitt i tunneln under järnvägen mellan Medborgartorget och Kajsaniemi, men på grund av att beslutet om projektet drog ut på tiden är projektet fortfarande i planeringsskedet De mest betydande byggena var färdigställandet av Mechelingatan, Paciusgatan, Stockholmsgatan, Tavastvägen, en bro för cyklister och fotgängare i Nordsjö samt byggstart och planering av cykelprojekt med anknytning till Jokerbanan.

8 03 01 03 Övriga investeringar

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Mottagningsplatser för fyllnadsjord-4000-400-305950
Snöstjälpningsplatser och sandsilor-3000-300-579-2790
Allmänna toaletter-1 2000-1 200-5286720
Iståndsättning av strandområden-1 8000-1 800-1 762380
Infartsparkeringsplatser000000
Utgifter sammanlagt-3 7000-3 700-3 174526-997

De disponibla anslagen inklusive överskridningsrätt för övriga investeringar uppgick till sammanlagt 4,7 miljoner euro. Anslagsförbrukningen var 3,2 miljoner euro. För mottagningsställena för fyllnadsjord hade 0,4 miljoner euro anvisats, varav 0,3 miljoner användes. De disponibla anslagen inklusive överskridningsrätt för snöstjälpningsplatser och sandsilor uppgick till sammanlagt 0,7 miljoner euro. Anslagsförbrukningen var 0,6 miljoner euro. De disponibla anslagen inklusive överskridningsrätt för allmänna toaletter var sammanlagt 1,4 miljoner euro. Anslagsförbrukningen var 0,5 miljoner euro. Fyra toaletter blev klara, fyra stycken höll på att byggas och två ska byggas 2020. 2,2 miljoner euro var tillgängligt för att iståndsätta strandområden. Anslagsförbrukningen var 1,8 miljoner euro. Med anslaget byggdes bland annat översvämningsskydd vid Gammelledsparken och den del av ledningarna för vattenförsörjningen till Skanslandet som lades på havsbottnen.

8 03 02 Gator I projektområden, till stadsstyrelsens disposition

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Kampen-Tölöviken-2 000-620-2 620-2 61730
Västra hamnen-17 200770-16 430-16 920-490-551
Fiskehamnen-12 900-2 820-15 720-15 704160
Kronbergsstranden-2 790-110-2 900-2 910-10-12
Böle-28 274-6 620-34 894-34 897-3-6
Kungstriangeln-3 700-1 250-4 950-5 913-963-972
Kronbroarna-3 4004 5001 100-508-1 608-1 625
Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande0-2 450-2 450-2 436140
Utgifter sammanlagt-70 264-8 600-78 864-81 904-3 040-3 166

De disponibla anslagen inklusive överskridningsrätt för gator i projektområden uppgick till sammanlagt 73,4 miljoner euro. Anslagsförbrukningen var 81,9 miljoner euro, vilket innebar en överskridning på 8,7 miljoner euro av de disponibla anslagen i budgeten. Anslagsöverskridningen täcktes med medel från momentet Grundberedning i projektområden.

För Kampen-Tölöviken hade i budgeten reserverats 2,0 miljoner euro, men 2,6 miljoner euro användes. Överskridningarna sköttes med anslag som blivit oanvända i övriga projektområden. Med anslaget färdigställdes gator bredvid Ode. Det översvämningsskyddsprojekt som planerats bli inlett på hösten sköts fram åtminstone till år 2020. I det projektet rivs gång- och cykelbron över strömmen mellan Tölöviken och Djurgårdsviken och en ny bro byggs i dess ställe. Under den nya bron byggs slussportar och en pumpstation.

De disponibla anslagen inklusive överskridningsrätt för Västra hamnen uppgick till 17,7 miljoner euro. Anslagsförbrukningen var 16,9 miljoner euro. De mest betydande objekten i Västra hamnen var gatorna i Docksstrandens område, Utterkanalen, Atlantbågen, Ahtibassängen och Atlantbron.

Det budgeterade disponibla anslaget för Fiskehamnen var 12,9 miljoner euro. Anslag användes för 15,7 miljoner euro, vilket överskred det tillgängliga anslaget med 2,8 miljoner euro. De mest betydande objekten är Fiskehamnens centrum, förlängningen av Koksgatan-Vilhelmsbergsgatan, Verkstadsgården och Partitorgsgränden.

För Kronbergsstranden hade i budgeten anslagits 2,8 miljoner euro. Anslag användes för 2,9 miljoner euro, vilket överskred det tillgängliga anslaget med 0,1 miljoner euro. De mest betydande byggena var färdigställandet av gator i Gunillaberget och Silverdalen. Planeringen gäller Hundholmarna och Kronberget samt området Stansvik.

Det budgeterade disponibla anslaget för Böle var 28,3 miljoner euro. Anslag användes för 34,9 miljoner euro, vilket överskred det tillgängliga anslaget med 6,6 miljoner euro. Öppningen av köpcentret Tripla i oktober gjorde det nödvändigt att först få vissa betydande logistiska objekt färdiga, till exempel Lokvägen och dess tunnel. Det orsakade mer kostnader än planerat att påskynda projekten. De mest betydande objekten i Böle är Böle centrum, kollektivtrafikterminalen vid Böle station, södra delen av Lokvägen, Industrigatans tunnel, Bangårdskvarteren och byggstarten för gatorna vid Postparken. Anslagsöverskridningen täcktes med överföringar av besparingar från andra projektområden.

Det budgeterade disponibla anslaget med överskridningsrätt för Kungstriangeln var 4,7 miljoner euro. Anslag användes för 5,9 miljoner euro, vilket överskred det tillgängliga anslaget med 1,1 miljoner euro. I Kungseken byggdes gator som krävs för bostadsproduktionen. På hösten inleddes ytterligare en gatuentreprenad som var åkallad av bostadsproduktionen och som inte beaktats i budgeten.

De disponibla anslagen inklusive överskridningsrätt för Kronbroarna uppgick till 5,0 miljoner euro. Anslagsförbrukningen var 0,5 miljoner euro. Oanvända anslag för 4,5 miljoner euro överfördes till andra projektområden. För att bygga Kronbroarna har man valt en alliansmodell, där även planeringen av gator ingår, och därför blev en del av anslagen oanvända. En entreprenör för alliansen valdes genom konkurrensutsättning, och entreprenaden inleddes med planering.

I budgeten hade inte anvisats några anslag för nya projektområden och annat kompletteringsbyggande, men för pågående avtal uppstod kostnader om 2,4 miljoner euro. Anslagsöverskridningen täcktes med överföringar från andra projektområden. De mest betydande objekten var anläggningen av gator i Stångfallet och planeringen av gator på Björkholmen.

8 03 03 Samprojekt med trafikverket, till stadsstyrelsens disposition

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Utgifter-8000-800-919-119-600

De disponibla anslagen inklusive överskridningsrätt för samprojekt med Trafikledsverket uppgick till sammanlagt 1,4 miljoner euro. Anslagsförbrukningen var 0,9 miljoner euro. Ett pågående samprojekt är planeringen av en planskild korsning Västerleden/Björkholmen. Planeringsstarten för Lahtisledens planskilda anslutning vid Malm bereds. Dessutom har NTM-centralen börjat göra upp en vägplan för Tavastehusleden på avsnittet Gamlas-Ring III, och Helsingfors stad deltar i planeringskostnaderna. Planeringen av Lahtisledens bullerskydd i Vik flyttades åtminstone från detta år, eftersom NTM-centralen inte hade anslag för att delta i planeringskostnaderna. Sista handen lades på grönanläggningarna i entreprenaden för hållplatsen vid korsningen Tusbyleden-Samhällsvägen.

8 04 Parker och idrottsområden

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Utgifter-27 114-5 970-33 084-34 911-1 827-1 935

För park- och idrottsområdesprojekt fanns disponibla anslag om sammanlagt 29,1 miljoner euro inklusive rätt till överskridning. Sammanlagt 34,9 miljoner euro anslag användes, vilket överskred det tillgängliga anslaget med 5,8 miljoner euro. Överskridningarna täcktes med överföringar från budgetmomenten 8 01 02, Grundberedning av projektområden och utfyllnad, till stadsstyrelsens disposition, samt 8 01 03 01, Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara.

8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Nya parker och ombyggnader av parker-12 300275-12 025-12 02500
Idrottsplatser och friluftsområden-6 700-2 875-9 575-11 428-1 853-1 855
Utgifter sammanlagt-19 000-2 600-21 600-23 453-1 853-1 855

De disponibla anslagen för parker och idrottsområden jämte överskridningsrätter uppgick till sammanlagt 20,9 miljoner euro. Anslag användes för 23,5 miljoner euro, vilket överskred det tillgängliga anslaget med 2,6 miljoner euro. Överskridningen täcktes med anslagsöverföring från budgetmomentet Grundberedning av projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition.

Nya parker och iståndsättning av parker, 8 04 01 01

I budgeten hade 12,3 miljoner euro anslagits för nya parker och ombyggnad av parker. Anslagsförbrukningen blev 12 miljoner euro. En del av parkerna var ännu i planeringsskedet, som dragit ut på tiden bland annat på grund av besvär mot parkplanen, så själva anläggandet kommer att ske år 2020. För aktivitetsparker användes alla de 2,5 miljoner euro som reserverats för ändamålet. Aktivitetsparker är bland annat lekparkerna Munkki, Ida, Lampi, Hertonäs, Mellungsbacka. De mest betydande nya parker som anläggs är Marielandsparken, Trutholmen och motionsparken i Nordsjö. De mest betydande ombyggnadsprojekten är planen i Marinparken, lekparken Ida, Munksparken, Braheparken, Klocktornsbrinken, Kramerslunden och parken i Stångfallet.

Idrottsplatser och friluftsområden, 8 04 01 01

De disponibla anslagen inklusive överskridningsrätt för idrottsplatser och friluftsområden uppgick till sammanlagt 8,6 miljoner euro. För idrottsplatser och idrottsområden användes 11,4 miljoner euro, vilket överskred det tillgängliga anslaget med 2,9 miljoner euro. Överskridningen täcktes genom att överföra den oanvända delen om 0,3 miljoner euro av ombyggnadsanslagen på undermomentet 8 04 01 01, Nya parker och ombyggnad av parker, liksom också de oanvända 2,6 miljonerna på undermomentet 8 01 03 01, Övrig grundberedning.

Anslaget för idrottsplatser och friluftsområden används i huvudsak för sådana ombyggnader av idrottsplatser och friluftsområden som är nödvändiga med tanke på deras användbarhet. Nya idrottsplatser och friluftsområden anläggs utgående från det behov som uppstår i och med bostadsproduktion. Bland objekten märks planeringen av motionsparken i Stensböle, samt första skedet av dels motionsparken i Nordsjö, dels konstsnöanläggningen i Svedängen. På Degerö och Drumsö anläggs konstisbanor. Bryggor och konstruktioner har rustats upp på friluftsholmar och i båthamnar. Projekten för idrottsplatser och friluftsområden prioriterades tillsammans med idrottsservicen vid kultur- och fritidssektorn. Av de tio idrottsplatser som anvisats för skolgårdar anlades sex, och de återstående fyra anläggs år 2020. För idrottsplatserna på skolgårdar svarar fostrans- och utbildningssektorn tillsammans med stadsmiljösektorn. De idrottsplatser som anläggs på skolgårdar kommer att underhållas av fostrans- och utbildningssektorn.

8 04 02 Parker och idrottsområden I projektområden, till stadsstyrelsens disposition

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Parker i Kampen–Tölöviken-1 400-1 100-2 500-2 49730
Parker och idrottsområden i Västra hamnen-4 000-2 500-6 500-6 441590
Parker i Fiskehamnen-1 2260-1 226-1 293-67-80
Parker och idrottsområden i Kronbergsstranden-4740-474-47130
Parker i Böle-168110-58-5170
Parker i Kungstriangeln-846120-726-706200
Utgifter sammanlagt-8 114-3 370-11 484-11 45925-80

De disponibla anslagen för parker och idrottsområden i projektområden jämte överskridningsrätter uppgick till sammanlagt 8,2 miljoner euro. Anslag användes för 11,5 miljoner euro, vilket överskred det tillgängliga anslaget med 3,3 miljoner euro. Överskridningen täcktes genom överföring av anslag som inte använts på momentet 8 01 02, Grundberedning i projektområden.

För parker i Kampen-Tölöviken var anslaget på 1,4 miljoner euro, medan 2,5 miljoner euro användes. Detta innebär i praktiken en överskridning på 1,1 miljoner euro av det tillgängliga anslaget. För parker och idrottsområden i Västra hamnen var anslaget på 4,0 miljoner euro, medan 6,5 miljoner euro användes. Detta innebär i praktiken en överskridning på 2,5 miljoner euro av det tillgängliga anslaget. Hela anslaget för parker i Fiskehamnen på 1,3 miljoner euro förbrukades. För parker och motionsområden i Kronbergsstranden hade 0,5 miljoner euro anslagits, och de användes helt och hållet. För parker i Böle hade i budgeten reserverats 0,168 miljoner euro, varav 0,05 miljoner euro användes. För Parker i Kungstriangeln hade i budgeten reserverats 0,8 miljoner euro, varav 0,7 miljoner euro användes.

8 05 Grundanskaffning av lös egendom

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster1 42501 425360-1 0650
Utgifter-71 6830-71 683-58 84712 836-38 424
Netto-70 2580-70 258-58 48711 771-38 424

8 05 01 Centralförvaltningen

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Stadskansliet-2 5710-2 571-1 757814-311
Centraliserade IT-anskaffningar-13 2190-13 219-6 3996 820-6 400
Utgifter sammanlagt-15 7900-15 790-8 1567 634-6 711

Stadskansliet

Anslagsförbrukningen var 1,8 miljoner euro. Tillsammans med överskridningsrätt beviljad på basis av föregående års oanvända anslag uppgick det disponibla anslaget till 2,9 miljoner euro. Stadshusets entréhall var den största investeringen 2019, kostnaderna var 0,6 miljoner euro. En del åtgärder för att utveckla arbetsmiljön i Stadshuset samt omorganiseringen av passerkontrollen överfördes till 2020.

Centraliserade IT-anskaffningar

Av anslaget användes 6,4 miljoner euro från det disponibla anslaget på 19,6 miljoner euro. 13,2 miljoner euro blev oförbrukat. Den beviljade överskridningsrätten på 6,4 miljoner euro utnyttjades inte. Besparingen berodde på försenade och flyttade projekt, såsom HR-projektet, ekonomiförvaltningens systemprojekt och stadens gemensamma investeringar i datateknisk infrastruktur (digital bas). Dröjsmålen och uppskjutningarna kom sig av dels nya resursbehov, dels ett behov att omsorgsfullt planera och bereda de stora, för hela staden gemensamma, spetsprojekten i stadens digitaliseringsprogram.

8 05 02 Fostrans- och utbildningssektorn

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
IT-anskaffningar-19 0750-19 075-14 6964 379-19 610
Övriga anskaffningar-8 0000-8 000-11 634-3 634-1 880
Utgifter sammanlagt-27 0750-27 075-26 330745-21 490

Sektorns anslag för lös egendom uppgick 48,6 miljoner euro. Anslaget innehåller 21,5 miljoner euro i beviljad överskridningsrätt på basis av föregående års oanvända anslag. Av anslaget användes 26,3 miljoner euro. 22,2 miljoner euro av anslagen blev oförbrukade.

De mest betydande ICT-investeringar som gjordes var olika webbtjänstlösningar för utbildningsväsendet och IT-utrustning för förvaltningen för 11,2 miljoner euro, IT-utrustning för yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto för 2,3 miljoner euro, och andra IT-upphandlingar för 1,1 miljoner euro.

Att anslag förblev oanvända berodde på dröjsmål i ICT-investeringarna och på att arbetet med att utveckla datasystemhelheten fortsatte in på år 2020. På grund av att sektorns beställning är så stor kan leverantörerna inte leverera all den utrustning som beställts inom utsatt tid.

Hösten 2019 inleddes utvecklandet av ett hanteringssystem (kunddatasystemet, ASTI) för småbarnspedagogiken och skolundervisningen. I systemet ingår tjänsten Barnets lärstig för ansökan till småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och åk 1-2 i den grundläggande utbildningen. Övriga omfattande utvecklingsprojekt är den digitala inlärningsmiljön samt en inlärningsanalytik baserad på artificiell intelligens. Utvecklingen av datasystemet fortsätter under kommande år. Alla de anslag som anvisats för projektet användes inte under 2019, och sålunda föreslås att den överblivna delen flyttas över till 2020.

Anskaffningarna av säkerhetsutrustning, såsom övervakningskameror i daghemmen, samt uppdateringen av apparatur för brottsanmälan har fördröjts. Upphandlingarna har försenats på grund av att platserna inte blivit klara i tid. Man har ansökt om att överföra anslag till 2020. Sektorns övriga investeringsanslag förbrukades helt och hållet.

8 05 03 Stadsmiljösektorn

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Räddningsväsendet
Inkomster1 42501 425360-1 0650
Utgifter-3 5070-3 507-2 2021 305-4 594
Netto-2 0820-2 082-1 842240-4 594
IT-anskaffningar-5 3950-5 395-3 9221 473-540
Övriga anskaffningar-8600-860-86000
Utgifter sammanlagt-9 7620-9 762-6 9842 778-5 134

Stadsmiljösektorn (exklusive räddningsverket) hade 6,3 miljoner euro till sin disposition för anskaffning av lös egendom, samt 0,5 miljoner euro i överskridningsrätt. Det sammanlagda disponibla anslaget var 6,8 miljoner euro. Av det disponibla anslaget hade 5,9 miljoner euro anvisats för anskaffning av datateknik och 0,9 miljoner för övriga upphandlingar.

För IT-anskaffningar användes 3,9 miljoner euro och för övriga anskaffningar 0,9 miljoner euro. Anslagsförbrukningen var totalt 4,8 miljoner euro.

Arbetsstationer och annan utrustning skaffades enligt plan. Största delen av projekten för anskaffning av informationssystem har framskridit planenligt. De viktigaste utvecklingsobjekten har varit Arrendesystemet, systemet ALLU för evenemang på allmänna områden, Lupapiste (för ansökning av tillstånd), och den nationella tjänsten IHKU för kostnadsberäkning vid infrastrukturprojekt.

I planenliga projekt har det skett förändringar, och de förändringar man kände till anpassades till budgeten för anskaffning av lösöre. En nykomling på listan för annat än ICT-lösöre var anskaffningen av kameror för parkeringsövervakningens bilar.

Behovet av finansiering för vidareutveckling av ALLU (systemet för evenemang på allmänna områden) växte betydligt på grund av bl.a. preciserade utvecklingsåligganden. Projektet för att uppdatera helheten av ärende- och dokumenthantering framskred inte alls då en nyckelresurs saknades.

Projektet för inlärningsplattformar blev inte färdigt, och därför blev största delen av finansieringen oanvänd.

En del av anslagen blev oförbrukade p.g.a. att projekt försenades. Detta har i huvudsak berott på leverantörernas resursbrist, men också på otillräckliga egna resurser. Bland dylika projekt finns vidareutveckling av funktionen för avgränsning av material i Karttjänsten, projektet för integration inom onlineansökningen av bygglov, omarbetningen av systemet för bostadshyrning, och uppdatering av systemet för val av hyresgäster i stadens bostäder.

8 05 04 Kultur- och fritidssektorn

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
IT-anskaffningar-3 1810-3 181-3 444-263-469
Övriga anskaffningar-3 9250-3 925-3 283642-1 458
Utgifter sammanlagt-7 1060-7 106-6 727379-1 927

Av anslaget för lös egendom användes 6,7 miljoner euro. Man har ansökt om överskridningsrätt på 2,3 miljoner euro för 2020 av investeringsanslagen som blev oförbrukade 2019. De mest betydande anskaffningar som överfördes var bokbussen (0,5 miljoner euro), och en värdefull cello till stadsorkestern (0,3 miljoner euro).

8 05 05 Social- och hälsovårdssektorn

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
IT-anskaffningar-6 6000-6 600-5 5091 091-357
Övriga anskaffningar-5 3500-5 350-5 142208-2 805
Utgifter sammanlagt-11 9500-11 950-10 6511 299-3 162

Anslagsförbrukningen var 10,7 miljoner euro. Sammanlagt 15,1 miljoner euro var disponibelt, bestående av 11,9 miljoner euro reserverat i budgeten och 3,2 miljoner euro i överskridningsrätt från tidigare års oanvända anslag. Till de största datateknikinvesteringarna hörde dels att byta ut gamla datorer och annan utrustning till sådana som uppfyller Apottis krav, dels lösningarna för arkiveringen av gammal data lagrad i klient- och patientdatasystemen, som en del av förberedelserna för övergången till Apotti. Vid utvecklingen av e-tjänsterna har man satsat på chatt- och chatbot-lösningar. Bland de mest betydande övriga anskaffningarna fanns möbler till familjecentret i Berghäll, medicinska apparater, övervaknings- och larmsystem samt en uppdatering av tandvårdsenheterna. 4,7 miljoner euro av anslagen blev oförbrukade.

8 05 06 Revisionskontoret

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Utgifter000000

8 06 Värdepapper

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Utgifter-17 9000-17 900-10 7837 117-19 949

8 06 01 Förvärv av hitas-aktier, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Utgifter-1 000-10-1 010-1 00370

Under 2019 köptes sju Hitas-lägenheter varav fyra betalades helt och hållet. Med anslagen för 2019 har man dessutom betalat köpeskillingar för Hitas-aktier köpta åren 2017-2018.

8 06 02 Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Utgifter-16 60010-16 590-9 4807 110-19 949

Anslaget användes bland annat till kapitalisering av Fastighets Ab Kabelhuset för byggande av Dansens hus och man förberedde sig på att betala bidrag från Jane och Aatos Erkkos stiftelse och staten till Dansens hus.

8 06 03 Tecknande av aktier I Helsinki stadion oy, till stadsstyrelsens disposition

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Utgifter-3000-300-29910

Hela anslaget som reserverats i budgeten användes.

8 07 Övrig kapitalhushållning

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster15 200015 20033 04917 8490
Utgifter-1 0000-1 000-4 812-3 812-8 801
Netto14 200014 20028 23714 037-8 801

8 07 50 Statsandelar och -understöd

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster6 50006 50010 5344 0340

Sammanlagt 10,5 miljoner euro inflöt i statsandelar och bidrag. Det mest betydande bidraget var det på 4,5 miljoner euro beviljat av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) ör att bygga kommunalteknik.

8 07 51 Inkomster från försäljning av byggnader och aktier

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster3 00003 00021 94318 9430

I budgeten uppskattades att byggnader och aktielokaler som inte behövs för stadens kärnverksamhet säljs för 25 miljoner euro. Utfallet för försäljning av byggnader och aktier var 40,6 miljoner euro.

21,9 miljoner euro av försäljningen bokfördes i balansräkningen och såsom överlåtelsevinst redovisades 18,7 miljoner euro.

8 07 52 Övriga kapitalinkomster

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster5 60005 600572-5 0280

8 07 53 Ersättningar för skyddsrum

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster10001000-1000

Inga ersättningar för skyddsrum debiterades.

8 07 01 Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till stadsstyrelsens disposition

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Utgifter000-4 095-4 095-7 301

Av anslaget användes 4,1 miljoner euro och 3,2 miljoner euro blev oförbrukat. Anslag på 7,3 miljoner euro var tillgängliga i form av överskridningsrätter från föregående år. 3,0 miljoner euro av stadsmiljösektorns beviljade och oanvända anslag ansöktes som överskridningsrätt för att fortsätta projekten under 2020.

Anslaget användes främst för att bygga parker och lekparker. Projekten framskred huvudsakligen enligt planerna. Anslagen för vissa lekparksprojekt förblev oanvända då byggandet fördröjdes.

8 07 02 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Utgifter-1 0000-1 000-717283-1 500

0,7 miljoner euro av anslaget användes, bland annat för miljökonst i Böle. De disponibla anslagen inklusive överskridningsrätt uppgick till sammanlagt 2,5 miljoner euro.