2.4.3 Utfallet för uppskattade inkomster och anslag i finansieringsdelen

9 Finansieringsdelen

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster204 8440204 84474 043-130 8010
Utgifter-446 6430-446 643-216 842229 801-29 211
Netto-241 7990-241 799-142 79999 000-29 211

9 01 Långfristig finansiering

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster204 8440204 84474 043-130 8010
Utgifter-446 6430-446 643-216 842229 801-29 211
Netto-241 7990-241 799-142 79999 000-29 211

9 01 01 Långivning för bostadsproduktion, till stadsstyrelsens disposition

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster17 783017 78317 78740
Utgifter-10 0000-10 000-1899 8110
Netto7 78307 78317 5989 8150

9 01 02 Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition

Inkomster, 1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Amorteringar av lån beviljade för hyresbostadsproducenters eget kapital 000990
Amorteringar på övrig långivning3 68303 6834 2765930
Amortering av Helen Ab:s lån20 600020 60020 60000
Amortering av Helsingfors Hamns lån19 600019 60019 60000
Amortering av HST:s lån18 688018 6881 988-16 7000
Amortering av social kreditgivning1 37001 3701 6642940
Amortering av HRM:s lån8 12008 1208 12000
Inkomster sammanlagt72 061072 06156 257-15 8040
Utgifter, 1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Lån beviljade till skolor-7 0000-7 000-5 9181 082-6 505
Övriga lån till skolor00000-10 000
Lån beviljade för sociala ändamål -1 5000-1 500-1391 361-206
Lån beviljade för anskaffning av instrument till stadsorkestern-500-500500
Affärsverkens lån-266 5930-266 593-90 000176 5930
Lån för social kreditgivning, till socialnämndens disposition-1 8000-1 800-1 6761250
Lån till sammanslutningar i stadskoncernen-72 7000-72 700-45 46527 235-12 500
Utgifter sammanlagt-349 6430-349 643-143 197206 446-29 211
NettoBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Netto-277 5820-277 582-86 941190 642-29 211

Trafikaffärsverkets behov av lån för inventarier tillgodosågs genom stadens interna långivning. Den interna belåningen blev 176,6 miljoner euro mindre än förväntat. Trafikaffärsverket lyfte ett internt lån på 90,0 miljoner euro för investeringar i rullande materiel. HST:s övriga investeringar finansierades via affärsverkets eget brukskonto.

9 01 03 Upplåning och amorteringar, till finansdirektörens disposition

1 000 euroBudgetAnslagsändringTotaltUtfallAvvikelseÖverskr.rätt
Inkomster115 0000115 0000-115 0000
Utgifter-87 0000-87 000-73 45613 5440
Netto28 000028 000-73 456-101 4560

Stadens långfristiga lån amorterades med 86,5 miljoner euro och man sköt upp ny upplåning med hjälp av den fortsatt goda betalningsförmågan. Stadens lånestock (inkl. affärsverkens externa lån) uppgick till 1 013,6 miljoner euro vid utgången av året. Amorteringen av lån finansierades med influtna penningmedel.

I posten Kassa och bank i stadens balansräkning ingår även de kontomedel för sammanslutningar som hör till stadens koncernkonto. Stadens skuld till de sammanslutningar som nämns ovan på deras medel i koncernkontot syns i stadens balans såsom ett motsvarande belopp kortfristiga skulder. På stadens koncernkonto fanns vid utgången av året sammanlagt 332,8 miljoner euro i dottersammanslutningarnas medel.