1.3.1 Räkenskapsperiodens resultat

Resultaträkning

1 000 euro01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Verksamhetsintäkter1 205 1751 155 060
Tillverkning för eget bruk176 558163 192
Omkostnader-4 500 217-4 292 821
VERKSAMHETSBIDRAG-3 118 483-2 974 569
Skatteintäkter3 493 7323 416 582
Statsandelar232 776197 308
Finansiella intäkter150 319130 198
Finansiella kostnader-16 931-17 523
ÅRSBIDRAG741 412751 996
Avskrivningar och nedskrivningar-364 436-346 801
Extraordinära poster0-18 412
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT376 976386 782
Bokslutsdispositioner2 25219 812
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)379 228406 595

Räkenskapsperiodens resultat var 377 miljoner euro, vilket var 94 miljoner bättre än i budgeten. Resultatet var 386,8 miljoner euro år 2018, 483,1 miljoner euro år 2017 och 470,2 miljoner euro 2016. Resultatet för 2019 kunde nås eftersom verksamhetsbidraget var bättre än budgeterat (96 miljoner euro) och då verksamhetsinkomsterna var betydligt större än budgeterat. Inkomster från försäljning av mark, byggnader och aktier uppgick till 100 miljoner euro mer än budgeterat, totalt 157 miljoner euro. Detta var över 40 miljoner euro mer än föregående år. Även dividendinkomsterna var större än budgeterat. Utfallet för stadens externa omkostnader var 35 miljoner euro högre än budgeterat. Stadens externa omkostnader ökade med 4,8 procent från föregående år. Utgifterna enligt det ekonomiska målet som mäts enligt driftsekonomins verksamhetsutgifter i stadsstrategin ökade med ca 5 procent 2019, alltså närmare dubbelt i förhållande till det strategiska målet. Skatteintäkterna ökade med 2,3 procent från föregående år. Inkomsterna från skatter och statsandelar var sammanlagt 47 miljoner euro mindre än budgeterat. Årsbidraget var 741 miljoner euro, vilket är 84 miljoner euro högre än i budgeten men klart svagare än föregående år (752 miljoner euro 2018). Räkenskapsperiodens överskott på 379 miljoner euro kunde nås efter en positiv utveckling i skatteintäkterna under några år, en moderat ökning i omkostnaderna i enlighet med driftsekonomins strategiska mål samt inkomster från försäljning av mark, byggnader och aktier. Avgiftsfinansieringens andel av omkostnaderna beskrivs med ett nyckeltal som räknas enligt formeln 100 × verksamhetsintäkter / (omkostnader − tillverkning för eget bruk).

Nyckeltalet har utvecklats som följer:

20192018201720162015
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, procent 127,92829,231,824,9
1 Effekterna av den ändrade bokföringen av extraordinära intäkter och kostnader som gjordes 2017 har beaktats sedan 2016.

En närmare specifikation av posterna i resultaträkningen finns i kapitel 2, Budgetutfall samt i affärsverkens och fondernas separata bokslut kapitel 5.

20192018201720162015
Årsbidrag, miljoner euro 1741,4752837,9807,4265,1
Årsbidraget, procent av avskrivningarna 1203,4216,8236,2239,468,7
Årsbidrag, euro/invånare  1 2 1 1351 1601 3001 270422
1 Effekterna av den ändrade bokföringen av extraordinära intäkter och kostnader som gjordes 2017 har beaktats sedan 2016.
2 Befolkningsmängden som grundar sig på förhandsuppgifter för 2018 har uppdateras så att den motsvarar den slutliga
   befolkningsmängden. Motsvarande uppdatering har gjorts i nyckeltalen för 2018.