1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

(Taulukon summat on ilmoitettu tuhansina euroina)01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Toimintatuotot1 205 1751 155 060
Valmistus omaan käyttöön176 558163 192
Toimintakulut-4 500 217-4 292 821
Toimintakate-3 118 483-2 974 569
Verotulot3 493 7323 416 582
Valtionosuudet232 776197 308
Rahoitustuotot150 319130 198
Rahoituskulut-16 931-17 523
Vuosikate741 412751 996
Poistot ja arvonalentumiset-364 436-346 801
Satunnaiset erät0-18 412
Tilikauden tulos376 976386 782
Tilinpäätössiirrot2 25219 812
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-)379 228406 595

Kaupungin tilikauden tulos oli 377 miljoonaa euroa ollen 94 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Vuoden 2018 tulos oli 386,8 miljoonaa euroa, vuoden 2017 tulos 483,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2016 tulos 470,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 tulos mahdollistui, kun toimintakate toteutui talousarviota parempana (96 miljoonaa euroa) toimintatulojen ylittäessä talousarvion merkittävästi. Maan-, rakennusten- ja osakkeiden myyntituloja kertyi talousarviossa ennakoitua (100 miljoonaa euroa) enemmän, yhteensä 157 miljoonaa euroa. Tämä on yli 40 miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän. Myös osinkotulot toteutuivat talousarviossa ennakoitua suurempina.

Kaupungin ulkoiset toimintamenot ylittävät talousarvion 35 miljoonalla eurolla. Kaupungin ulkoisten toimintamenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 4,8 prosenttia. Kaupunkistrategian käyttötalouden toimintamenoja mitoittava taloustavoitteen mukaiset menot kasvoivat vuonna 2019 noin 5 prosenttia eli noin kaksinkertaisesti strategiatavoitteeseen nähden.

Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 2,3 prosenttia. Yhteensä vero- ja valtionosuustulot olivat 47 miljoonaa euroa talousarviota pienemmät.

Vuosikate 741 miljoonaa euroa toteutui 84 miljoonaa euroa talousarviota korkeampana, mutta hieman edellisvuotta heikompana (752 miljoonaa euroa vuonna 2018).

Muutaman viime vuoden positiivisen verotulokehityksen, vuosina 2016–2018 toteutuneen käyttötalouden strategiatavoitteen mukaisen toimintamenojen maltillisen kasvun sekä maan-, rakennusten- ja osakkeiden myyntitulojen myötä saavutettu tilikauden ylijäämä oli 379 miljoonaa euroa.

Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: 100 × toimintatuotot / (toimintakulut – valmistus omaan käyttöön).

Tunnusluku on kehittynyt seuraavasti:

20192018201720162015
Toimintatuotot toimintakuluista, prosenttia 127,928,029,231,824,9
1 Satunnaisten tuottojen ja kulujen kirjauskäytännön muutoksen 2017 vaikutukset huomioitu vuodesta 2016 alkaen.

Tarkempaa erittelyä tuloslaskelman eristä on luvussa 2 Talousarvion toteutuminen sekä liikelaitosten ja rahastojen erillistilinpäätöksissä luvussa 5.

20192018201720162015
Vuosikate, miljoonaa euroa 1741,4752837,9807,4265,1
Vuosikate, prosenttia poistoista 1203,4216,8236,2239,468,7
Vuosikate, euroa/asukas 1 21 1351 1601 3001 270422
1 Satunnaisten tuottojen ja kulujen kirjauskäytännön muutoksen 2017 vaikutukset huomioitu vuodesta 2016 alkaen. 2 Vertailuvuoden 2018 ennakkotietoon perustuva asukasmäärä on päivitetty vastaamaan lopullista asukasmäärää. Vastaava päivitys on tehty vuoden 2018 tunnuslukuihin.