1.3.2 Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahavirta, per 1 000 €20192018
Vuosikate741 412751 996
Satunnaiset erät0-18 412
Tulorahoituksen korjauserät-190 198-107 180
Yhteensä551 214626 404
Investointien rahavirta, per 1 000 €20192018
Investointimenot-780 382-625 292
Rahoitusosuudet investointimenoihin15 03411 933
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot18 1192137 672
Yhteensä-584 156-475 687
Toiminnan ja investointien rahavirta, per 1 000 €20192018
Yhteensä-32 942150 717

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset, per 1 000 €20192018
Antolainasaamisten lisäys-86 268-120 031
Antolainasaamisten vähennys79 89170 302
Yhteensä-6 377-49 729
Lainakannan muutokset, per 1 000 €20192018
Pitkäaikaisten lainojen vähennys-86 541-105 849
Yhteensä-86 541-105 849
Oman pääoman muutokset20192018
Yhteensä00
Muut maksuvalmiuden muutokset, per 1 000 €20192018
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset-30 172-64 475
Vaihto-omaisuuden muutos-3 8614 533
Saamisten muutos-33 664-14 884
Korottomien velkojen muutos64 1834 544
Yhteensä-3 514-70 282
Rahoituksen rahavirta, per 1 000 €20192018
Yhteensä-96 432-225 860
Rahavarojen muutos, per 1 000 €20192018
Rahavarat 31.12.1 112 0441 241 418
Rahavarat 1.1.1 241 4181 316 561
Yhteensä-129 374-75 143

Kaupungin investointien toteuma vuonna 2019 oli liikelaitosten investoinnit (pääosin Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen joukkoliikenneinvestointeja) huomioiden 780 miljoonaa euroa eli selvästi edellistä vuotta enemmän (625 miljoonaa vuonna 2018).

Investointimenot ilman liikelaitoksia vuonna 2019 olivat 639,9 miljoonaa euroa, joka on 24 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Vuonna 2018 käytettiin 516 miljoonaa euroa, 545,7 miljoonaa euroa vuonna 2017, 485,9 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja 388 miljoonaa euroa vuonna 2015. Investointitason nousu on viime vuosina kohdistunut erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rakennushankkeisiin, uusien projektialueiden esirakentamiseen sekä katujen ja liikenneväylien uudisrakentamiseen ja perusparantamiseen.

Vuoden 2019 investointimenot kasvoivat vuoteen 2018 verrattuna erityisesti talonrakennushankkeisiin, esirakentamiseen sekä katuihin ja liikenneväyliin kohdistettujen määrärahojen käytössä.

Talonrakennushankkeisiin käytettiin yhteensä 266,1 miljoonaa euroa, joka on 27,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Vuonna 2018 käytettiin 208,7 miljoonaa euroa. Uudis- ja lisärakennushankkeisiin käytettiin 116,2 miljoonaa euroa, kun vuonna 2018 käytettiin 83,8 miljoonaa euroa. Korjaushankkeisiin käytettiin 149,1 miljoonaa euroa, kun vuonna 2018 käytettiin 124 miljoonaa euroa. Merkittävimmät määrärahan käytön lisäykset verrattuna vuoteen 2018 kohdistuivat kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Esirakentamiseen käytettiin yhteensä 85,7 miljoonaa euroa, kun vastaava käyttö vuonna 2018 oli 66,4 miljoonaa euroa. Talousarviokohdan Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi, käytettiin vuonna 2019 yhteensä 55,6 miljoonaa euroa, joka on 20,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Vuonna 2018 vastaava käyttö oli 44 miljoonaa euroa. Talousarviokohdan Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylk:n käytettäväksi, investointeihin käytettiin yhteensä 30,1 miljoonaa euroa, joka on 32 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Vuonna 2018 vastaava käyttö oli 20,4 miljoonaa euroa. Merkittävimmät määrärahan käytön lisäykset verrattuna vuoteen 2018 kohdistuivat Kalasataman, Länsisataman ja Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen.

Katuihin ja liikenneväyliin käytettiin yhteensä 158,7 miljoonaa euroa, joka on 13,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Vuonna 2018 käytettiin 140,1 miljoonaa euroa. Merkittävimmät määrärahan käytön lisäykset verrattuna vuoteen 2018 kohdistuivat talousarviokohtaan Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt.

HKL-liikelaitoksen investoinnit vuonna 2019 olivat 134,1 miljoonaa euroa (102,7 miljoonaa vuonna 2018). Suurin investointikohde olivat Raide-Jokeri-infran maksut 42,5 miljoonaa euroa. Uusien Artic-raitiovaunujen maksueriä maksettiin 30,9 miljoonaa euroa.

Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui –33 miljoonaa euroa negatiivisena johtuen edellistä vuotta merkittävästi korkeammasta investointitasosta. Toiminnan ja investointien rahavirta, joka on keskeinen kaupungin talouden tilannetta kuvaava tunnusluku, toteutui selvästi heikompana kuin edellisenä vuonna (151 miljoonaa euroa).

Vuoden 2019 aikana lyhennettiin lainoja suunnitelman mukaisesti (87 miljoonaa euroa) eikä uutta lainaa nostettu. Lainojen lyhennykset kyettiin rahoittamaan kassavaroista kaupungin maksuvalmiuden säilyessä riittävänä. Kaupungin lainakanta aleni 1 014 miljoonaan euroon (sisältäen HKL:n rahalaitoslainat).

Kaupungin rahat ja pankkisaamiset ovat pienentyneet kuluneella tilikaudella 129,4 miljoonaa euroa. Kassavarojen määrän väheneminen johtuu toiminnan ja investointien rahavirran edellistä vuotta heikommasta tasosta sekä pitkäaikaisten lainojen lyhentämisestä.

Kaupungin taseen rahat ja pankkisaamiset -erä sisältää myös kaupungin konsernitiliin kuuluvien yhteisöjen tilivarat kaupungin konsernitilillä. Kaupungin velka edellä mainituille yhteisöille näiden varoista konsernitilillä näkyy kaupungin taseessa vastaavasti lyhytaikaisten velkojen määrässä. Kaupungin konsernitilillä oli tytäryhteisöjen varoja vuoden lopussa yhteensä 332,8 miljoonaa euroa.

Muissa maksuvalmiuden muutoksissa kohdassa toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset näkyy kaupungin maksuvalmiutta edelliseen vuoteen nähden parantavana eränä Asuntotuotantopalveluiden niin sanotun kaupungin sisäisen käyttötililuoton käytön pieneminen edellisvuodesta. Edellisen vuoden korkea taso johtui tuolloin huomattavasti kasvaneesta tuotantomäärästä sekä urakoiden kustannusten kasvusta.

Rahoituslaskelman tunnusluvut ovat kehittyneet seuraavasti:

20192018201720162015
Toiminnan ja investointien rahavirta, (kertymä vuosina 2015 - 2019), per 1 000 euroa354 671789 658563 819221 907-16 764
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, miljoonaa euroa, ilman vuoden 2014 liikelaitosten yhtiöittämisten kirjanpidollisia vaikutuksia354,7410,3184,4-157,5-396
Investointien tulorahoitus, prosenttia (Satunnaisten tuottojen ja kulujen kirjauskäytännön 2017 muutoksen vaikutus huomioitu vuodesta 2016 alkaen)96,9122,6137125,346,8
Lainanhoitokate (Satunnaisten tuottojen ja kulujen kirjauskäytännön 2017 muutoksen vaikutus huomioitu vuodesta 2016 alkaen)7,46,34,72,42,1
Kassan riittävyys, pv (Satunnaisten tuottojen ja kulujen kirjauskäytännön 2017 muutoksen vaikutus huomioitu vuodesta 2016 alkaen)7791997970

Kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta on ollut vuosina 2016–2018 ylijäämäinen ja se on parantanut rahoituslaskelman tunnuslukuja.

Toiminnan ja investointien rahavirta -tunnusluku kertoo, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Luvun ollessa negatiivinen menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.

Lainanhoitokate ilmaisee tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokykyä pidetään hyvänä, jos tunnusluvun arvo on yli 2. Vuonna 2019 lainanhoitokate oli 7,4.

Kassan riittävyys päivissä -tunnusluku kertoo, kuinka monen päivän kassasta maksut voidaan kattaa vuoden viimeisen päivän rahavaroilla.