1.6.6 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2019 vuosikate parani vuodesta 2018 noin 19 miljoonalla eurolla ollen 1 377 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin vuosikate aleni noin 11 miljoonaa euroa vuonna 2019 edelliseen vuoteen verrattuna. Näin ollen tytäryhteisöjen vaikutus kaupunkikonsernin vuosikatetta nostavasti oli noin 29 miljoonaa euroa edellistä vuotta parempi. Ennen kaikkea Helen Oy:n toiminta oli edellistä vuotta kannattavampaa.

Kaupunkikonsernin toimintatuotot vuonna 2019 kasvoivat edellisestä vuodesta noin 5,3 prosenttia. Tästä kokonaisuudesta Helsingin toimintatuottojen kasvu oli 4,9 prosenttia, tytäryhteisöjen tuottojen yhteenlaskettu kasvu (ilman kuntayhtymiä ja osakkuusyhteisöjä tarkasteltuna) 4,5 prosenttia ja mm. HUS:n tuottojen kasvu 8,9 prosenttia (nämä tuotot ovat pääosin jäsenkuntien maksamia maksuosuuksia erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamisesta).

Kaupunkikonsernin tulos oli vuonna 542 miljoonaa euroa, josta Helsingin kaupungin osuus oli 377 miljoonaa euroa ja Helen Oy:n osuus 128 miljoonaa euroa.

Kaupunkikonsernin ylijäämä oli 504 miljoonaa euroa ja se heikkeni edellisestä vuodesta 25 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin ylijäämä oli 27 miljoonaa euroa edellisen vuoden tasoa heikompi.

Kaupunkikonsernin vuoden 2019 toiminnan ja investointien rahavirta oli -333 miljoonaa euroa negatiivinen ja selvästi edellisten vuosien tasoa (-27 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 171 miljoonaa euroa vuonna 2017) heikompi. Helsingin kaupungin vaikutus kaupunkikonsernin toiminnan ja investointien rahavirtaan oli -33 miljoonaa euroa, jonka taso oli edellisiä vuosia (151 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 245,1 miljoonaa euroa vuonna 2017) heikompi.

Tytäryhteisöjen ja kuntayhtymien yhteenlaskettu investointitaso oli 1 430,2 miljoonaa euroa ja se oli 336,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden tasoa (1093,5 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 764,6 miljoonaa euroa vuonna 2017) suurempi. Tytäryhteisöjen kasvanut yhteenlaskettu investointitaso heikensi, kaupungin vuosikatteen heikentymisen ohella, kaupunkikonsernin toiminnan ja investointien rahavirtaa. Tytäryhteisöjen yhteenlaskettu investointitaso on noussut 2019 vuoden 2017 toteumaan nähden 665 euroa eli lähes kaksinkertaistunut. Vuonna 2019 tytäryhteisöistä suurimmat investoinnit olivat Helsingin kaupungin asunto Oy:n (346 miljoonaa euroa), HSY:n (256 miljoonaa euroa), HUS:n (209 miljoonaa euroa), Helsingin asumisoikeus Oy:n (156 miljoonaa euroa), Helen Oy:n (156 miljoonaa euroa), ja Stadion-säätiön ylläpitämän Olympianstadionnin (105 miljoonaa euroa) investoinnit. Helsingin kaupungin investointitaso vuonna 2019 oli 780,4 miljoonaa euroa.

Kaupunkikonsernin lainakanta oli 5171,3 miljoonaa euroa (vuonna 2018 vastaava taso oli 4 983,8 miljoonaa euroa). Tästä Helsingin kaupungin lainakanta oli 1 014 miljoonaa euroa eli 1 551 euroa asukasta kohden. Helsingin kaupungin lainakanta pieneni (87 miljoonaa euroa), mutta vastaavasti tytäryhteisöjen yhteenlaskettu lainakanta kasvoi kasvaneen investointitason seurauksena noin 434 miljoonaa euroa. Yksittäiset suurimmat lainakannan kasvut kohdistuivat Helsingin kaupungin asunto Oy:n (145 miljoonaa euroa), HUS:n (145 miljoonaa euroa), HSY:n (112 miljoonaa euroa), Helsingin asumisoikeus Oy:n (57 miljoonaa euroa) ja Stadion-säätiön ylläpitämän Olympianstadionin (43 miljoonaa euroa) lainakantojen kasvuun. Tytäryhteisöistä Helen Oy:n lainakanta pieneni merkittävimmin (-105 miljoonaa euroa).

Yhteisöraportti 1-12/2019 esitetään merkittävimmistä tytäryhteisöistä toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot vuodelta 2019.

Helsingin kaupungin konsernituloslaskelma

Toiminta, per 1 000 euroa01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Toimintatuotot3 739 6743 551 633
Toimintakulut-6 076 784-5 797 476
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta / tappiosta (-)16 81714 523
Toimintakate-2 320 294-2 231 320
Verotulot ja valtionosuudet, per 1 000 euroa01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Verotulot3 493 7323 416 582
Valtionosuudet233 329197 861
Rahoitustuotot ja -kulut, per 1 000 euroa01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Korkotuotot22 90820 613
Muut rahoitustuotot8 9847 960
Korkokulut-60 129-61 488
Muut rahoituskulut-1 4807 798
Yhteensä-29 717-25 117
Vuosikate, per 1 000 euroa01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Yhteensä1 377 0501 358 006
Poistot ja arvonalentumiset, per 1 000 euroa01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Suunnitelman mukaiset poistot-824 773-777 801
Omistuksen eliminointierot-9 428-2 600
Arvonalentumiset-635-100
Yhteensä-834 836-780 501
Satunnaiset erät, per 1 000 euroa01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Yhteensä-50-18 391
Tilikausi, per 1 000 euroa01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Tilikauden tulos542 165559 114
Tilinpäätössiirrot1 5222 050
Tilikauden verot-24 319-15 145
Laskennalliset verot-15 729-18 959
Vähemmistöosuudet951 311
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-)503 733528 372
Konsernituloslaskelman tunnusluvut01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Toimintatuotot/ Toimintakulut, prosenttia61,561,3
Vuosikate/Poistot, prosenttia166,8174,6
Vuosikate, euroa/asukas2 1082 096
Asukasmäärä653 400648 042

Helsingin kaupungin konsernirahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta, per 1 000 euroa20192018
Vuosikate1 377 0501 358 006
Satunnaiset erät-50-18 391
Tilikauden verot-24 319-15 145
Tulorahoituksen korjauserät 1-136 999-150 962
Yhteensä1 215 6821 173 508
Investointien rahavirta, per 1 000 euroa20192018
Investointimenot-2 210 554-1 718 766
Rahoitusosuudet investointimenoihin16 60311 511
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot645 146506 424
Yhteensä-1 548 805-1 200 831
Toiminnan ja investointien rahavirta, per 1 000 euroa20192018
Yhteensä (2018 vuoden vertailutietoa muutettu: Omasta pääomasta on siirretty 7,2 miljoonaa euroa Tulorahoituksen korjauseriin)-333 123-27 323

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset, per 1 000 euroa20192018
Antolainasaamisten lisäys-10 706-10 089
Antolainasaamisten vähennys14 87511 509
Yhteensä4 1691 421
Lainakannan muutokset, 1 000 euroa20192018
Pitkäaikaisten lainojen lisäys566 813366 423
Pitkäaikaisten lainojen vähennys-396 983-305 620
Lyhytaikaisten lainojen muutos17 610-891
Yhteensä187 44059 912
Oman pääoman muutokset, per 1 000 euroa20192018
Yhteensä (2018 vuoden vertailutietoa muutettu: Omasta pääomasta on siirretty 7,2 miljoonaa euroa Tulorahoituksen korjauseriin)-960-23 613
Muut maksuvalmiuden muutokset, per 1 000 euroa20192018
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset-14 971-58 326
Vaihto-omaisuuden muutos17 890-2 857
Saamisten muutos-24 832-5 963
Korottomien velkojen muutos150 76433 229
Yhteensä128 851-33 917
Rahoituksen rahavirta, per 1 000 euroa20192018
Yhteensä (2018 vuoden vertailutietoa muutettu: Omasta pääomasta on siirretty 7,2 miljoonaa euroa Tulorahoituksen korjauseriin)319 5003 802
Rahavarojen muutos, 1 000 euroa20192018
Rahavarat  31.12.1 495 2971 508 920
Rahavarat  1.1.1 508 9201 532 441
Yhteensä-13 623-23 521
Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut20192018
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, per 1 000 euroa (2018 vuoden vertailutietoa muutettu: Omasta pääomasta on siirretty 7,2 miljoonaa euroa Tulorahoituksen korjauseriin)-283 13597 903
Investointien tulorahoitus, prosenttia62,879,5
Lainanhoitokate3,13,3
Kassan riittävyys (pv)6269

Helsingin kaupungin konsernitase

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Aineettomat oikeudet40 21959 625
Muut pitkävaikutteiset menot198 745203 355
Ennakkomaksut7 9087 946
246 872270 925
Aineelliset hyödykkeet, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Maa- ja vesialueet3 429 4823 328 928
Rakennukset6 266 6246 032 715
Kiinteät rakenteet ja laitteet2 694 1952 575 088
Koneet ja kalusto1 374 9111 378 441
Muut aineelliset hyödykkeet23 58823 387
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat1 736 8551 277 670
Yhteensä15 525 65514 616 229
Sijoitukset, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Osakkuusyhteisöosuudet285 092272 871
Muut osakkeet ja osuudet473 765484 078
Muut lainasaamiset474 043478 189
Muut saamiset2 8792 902
Yhteensä1 235 7791 238 040
Toimeksiantojen varat, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Yhteensä526 163542 538

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Yhteensä105 595123 485
Saamiset, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Pitkäaikaiset saamiset129 010128 390
Lyhytaikaiset saamiset482 863458 651
Yhteensä611 873587 041
Rahoitusarvopaperit, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Yhteensä717 705105 929
Rahat ja pankkisaamiset, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Yhteensä777 5921 402 991

Vastaavaa yhteensä

Vastaavaa, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Yhteensä19 747 23318 887 178

Vastattavaa

Oma pääoma, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Peruspääoma2 972 4072 972 407
Säätiöiden peruspääomat7 0157 015
Arvonkorotusrahasto1 801 6611 803 300
Muut omat rahastot1 000 028962 469
Muu oma pääoma734 105734 105
Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä (-)5 220 7224 721 234
Tilikauden ylijäämä / alijäämä (-)503 733528 372
Yhteensä12 239 67111 728 901
Vähemmistöosuudet, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Yhteensä151 33890 444
Pakolliset varaukset, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Eläkevaraukset68 001102 113
Muut pakolliset varaukset37 10737 134
Yhteensä105 108139 246
Toimeksiantojen pääomat, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Yhteensä568 285599 631

Vieras pääoma

Pitkäaikainen, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma4 855 3414 654 445
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma130 927112 907
Yhteensä4 986 2684 767 353
Lyhytaikainen, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma315 922329 378
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma1 380 6411 232 226
Yhteensä1 696 5631 561 603
Vieras pääoma, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Yhteensä6 682 8316 328 956

Vastattavaa yhteensä

Vastattavaa, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Yhteensä19 747 23318 887 178
Konsernitaseen tunnusluvut31.12.201931.12.2018
Omavaraisuusaste, prosenttia62,762,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia88,687,4
Kertynyt ylijäämä, euroa5 724 4555 249 605
Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas8 7618 101
Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 euroa5 171 2634 983 823
Konsernin lainakanta, euroa/asukas7 9147 691
Konsernin lainat ja vuokravastuut 31.12., 1 000 euroa5 769 4775 663 071
Konsernin lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas8 8308 739
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa474 043478 189
Konsernin lainasaamiset, euroa/asukas726738