2.1 Käyttötalousosan toteutuminen

Tulot (Taulukon summat ilmoitettu tuhansina euroina)TalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Keskushallinto22 559022 55927 5464 9870
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala57 456057 45669 28511 8300
Kaupunkiympäristön toimiala1 023 26101 023 2611 099 14375 8820
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala29 385029 38533 5284 1430
Sosiaali- ja terveystoimiala178 0390178 039186 2468 206-800
Tulot yhteensä1 310 70001 310 7001 415 748105 048-800
Menot (Taulukon summat ilmoitettu tuhansina euroina)TalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Keskushallinto-284 6090-284 609-240 85443 754-20 060
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala-1 193 4250-1 193 425-1 201 875-8 450-9 500
Kaupunkiympäristön toimiala-778 0000-778 000-770 8657 135-8 449
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-250 9920-250 992-255 100-4 1080
Sosiaali- ja terveystoimiala-2 109 1250-2 109 125-2 164 047-54 923-55 900
Menot yhteensä-4 616 1500-4 616 150-4 632 741-16 591-93 909
Toimintakate-3 305 4500-3 305 450-3 216 99388 457-94 709
Poistot-317 8210-317 821-315 5692 2520
Tilikauden tulos-3 623 2710-3 623 271-3 532 56290 709-94 709

Toimintatulot (sisältäen valmistus omaan käyttöön) olivat 1 415,7 miljoonaa euroa sisältäen maanmyynnin sekä rakennusten ja osakkeiden myynnin myyntivoitot. Nousua edellisen vuoden vastaavasta luvusta 1 355,8 miljoonaa euroa oli 4,4 prosenttia, mikä johtuu pääasiassa kaupunkiympäristön toimialan edellistä vuotta suuremmista tuloista. Maan sekä rakennusten ja osakkeiden myyntivoitto oli noin 40 miljoonaa euroa edellistä vuotta suurempi. Maanvuokratulot toteutuivat noin 11 miljoonaa euroa edellistä vuotta suurempana. Edellä mainitut tulot toteutuivat myös talousarvioon nähden suurempina. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulot ylittivät talousarvion noin 12 miljoonalla eurolla johtuen kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta hankerahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa.

Toimintamenot olivat 4 632,7 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 4,9 prosenttia. Merkittäviä menokasvun kohteita olivat mm. sosiaali- ja terveystoimialaan sisältyvä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) maksuosuus, jossa vertailukelpoinen (organisaatiomuutokset huomioitu) kasvu oli 5,9 prosenttia, kaupunkiympäristön toimialan kaupunkirakenne talousarviokohdan menojen kasvu 8,8 prosenttia, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan menojen (ilman laitosavustuksia) kasvu 6,6 prosenttia sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan menojen kasvu 5, prosenttia. Kaupunginkanslian menojen kasvu edellisestä vuodesta jäi hieman keskimääräisen menokasvun alle eli 4,8 prosenttiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarviokohdan vertailukelpoinen (organisaatiomuutokset huomioitu) kasvu oli 3,5 prosenttia.

Toimintamenot ylittivät talousarvion 16,6 miljoonalla eurolla. Talousarvioon nähden toimintamenot alittivat eniten keskushallinnon toimialalla, jonka menot alittavat talousarvion mukaiset määrärahat 43,8 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveystoimialan menot ylittivät talousarvion 54,9 miljoonalla eurolla, josta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdan menot ylittyivät 45,9 miljoonaa euroa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan menot noin 5,3 miljoonalla eurolla.

Kaupungin ulkoiset kokonaismenot ylittivät talousarvion 34,8 miljoonaa euroa ja kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 4,8 prosenttia. Kaupunkistrategian käyttötalouden toimintamenoja mitoittava taloustavoitteen mukaiset menot kasvoivat vuonna 2019 noin 5 prosenttia eli noin kaksinkertaisesti strategiatavoitteeseen nähden (tässä vertailussa on huomioitava, että taloustavoitteen mukaiset eri talousarviokohtien menot oli asetettu talousarvion valmisteluvaiheen kustannustason muutoksen ja väestönkasvuvauhdin ennusteiden perusteella).

Toimintatulojen ja -menojen toteutumista ja poikkeamia talousarvioon verrattuna on kuvattu jäljempänä tässä luvussa toimialoittain, virastoittain ja liikelaitoksittain.

1 Keskushallinto

(Allaolevan taulukon summat on ilmoitettu tuhansina euroina)

TalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot22 559022 55927 5464 9870
Menot-284 6090-284 609-240 85443 754-20 060
Toimintakate-262 0500-262 050-213 30848 742-20 060
Poistot7 1350-7 13510 294-3 1590
Tilikauden tulos-269 1850-269 185-223 60245 583-20 060

Toimialan menot alittavat talousarvion mukaiset määrärahat 43,8 miljoonalla eurolla. Keskeinen muutos talousarvioon nähden on se, että keskitetysti varattua koko kaupungin eläkevastuuvarausta on purettu 24 miljoonaa euroa uusien keväällä päivitettyjen laskelmien mukaiseksi. Lähes kaikki talousarviokohdat toteutuvat talousarviota pienempinä, lukuun ottamatta työmarkkinatuen kuntaosuutta.

1 10 01 VAALIEN JÄRJESTÄMINEN, KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KÄYTETTÄVÄKSI

(Allaolevan taulukon summat on ilmoitettu tuhansina euroina)

TalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot2 12002 1202 154340
Menot-6 4320-6 432-3 8012 6300
Toimintakate-4 3120-4 312-1 6472 6650
Tilikauden tulos-4 3120-4 312-1 6472 6650

Vuonna 2019 toimitettiin huhtikuussa eduskuntavaalit ja toukokuussa europarlamenttivaalit. Talousarviota vuodelle 2019 laadittaessa lähtökohtana oli se, että maan hallituksen silloisten ehdotusten mukaiset maakuntavaalit toimitetaan samaan aikaan kuin europarlamenttivaalit. Maakuntavaalien peruunnuttua määrärahoissa syntyi huomattavia säästöjä. Eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien järjestämisessä säästöjä talousarvioon nähden syntyi erityisesti palveluiden ostoissa.

1 20 01 TARKASTUSLAUTAKUNTA JA -VIRASTO

(Allaolevan taulukon summat on ilmoitettu tuhansina euroina)

TalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot303520
Menot-1 9940-1 994-1 8021920
Toimintakate-1 9910-1 991-1 7971940
Tilikauden tulos-1 9910-1 991-1 7971940

Määrä- ja taloustavoitteet

Tarkastuslautakunta ja -virasto
SuoritetavoitteetTalousarvioToteutunutPoikkeama
Henkilötyöpäivät3 4003 231-169
Tehokkuus/taloudellisuusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Arviointi- ja tarkastustyöhön käytettyjen työpäivien osuus henkilötyöpäivistä, prosenttia75827
Arviointikertomus TalousarvioToteutunutPoikkeama
Arviointi- ja tarkastustyöhön käytettyjen työpäivien osuus henkilötyöpäivistä, prosenttia75827
valmistuu 30.4. mennessä30.4.9.4.
Tilintarkastuskertomus annetaan 30.4. mennessä30.4.26.4.
Toiminnan laajuustiedotTalousarvioToteutunutPoikkeama
Tilintarkastuspäivät per tilivuosi, ulkoisen tilintarkastajan toteutuneet tarkastuspäivät390385-5
ResurssitTalousarvioToteutunutPoikkeama
Henkilöstön määrä (31.12.)1816-2
Tarkastusta ja arviointia tekevän henkilöstön määrä1615-1
Tuottavuus (2016=100)2019201820172016
Tarkastus- ja arviointitoiminnan tuottavuuden kehittyminen112,4113,4100,7100
Tilankäytön tehokkuuden mittari2019201820172016
Tilojen kokonaispinta-ala (htm2)602602602602

Tarkastustoimen vuoden 2019 toimintamenot toteutuivat arvioitua pienempinä. Tarkastusviraston suurin menoerä ovat henkilöstömenot. Vuoden aikana avoimena eri pituisia aikoja olivat kolmen kaupunkitarkastajan sekä johdon sihteerin vakanssit. Asukasta kohden tarkastustoimen menot olivat 2,76 euroa. JHT-tilintarkastuspalvelujen osuus tarkastustoimen toimintamenoista oli noin kahdeksan prosenttia ja tarkastuslautakunnan osuus oli noin viisi prosenttia. Helsingin kaupungin tarkastusvirasto avusti KPMG Oy Ab:ta kaupungin lakisääteisessä tilintarkastuksessa noin 870 työpäivällä.

Tarkastuslautakunta valvoi lakisääteisen sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattoi ilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi kesä- ja joulukuussa.

Tarkastusviraston tuottavuutta mitataan tuloskorttiin pohjautuvalla tuottavuusindeksillä. Tuotosindeksissä työpanosten käyttöön liittyvien tekijöiden painoarvo on 50 prosenttia, työn laatutekijöiden painoarvo on 40 prosenttia ja henkilöstötekijöiden painoarvo 10 prosenttia. Panosindeksi on muodostettu julkisten menojen hintaindeksillä (kuntatalouden yleishallinto) deflatoiduista toimintamenoista.

Sitova toiminnan tavoite toteutui seuraavasti:

Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta kohdistuu kaupunkistrategian toteutumisen arviointiin. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan sisältyvistä vuosittain vaihtuvista aiheista (pois lukien tavoitearvioinnit, vaikuttavuuden seuranta ja talouden arviointi) vähintään 65 prosenttia liittyy kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten tai tavoitteiden arviointiin.

Tavoite toteutui. 80 prosenttia vaihtuvista aiheista sisälsi strategiakytkennän.

1 30 KAUPUNGINHALLITUS

(Allaolevan taulukon summat on ilmoitettu tuhansina euroina)

TalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot0002352350
Menot-12 1400-12 140-9 9802 160-14 294
Toimintakate-12 1400-12 140-9 7452 395-14 294
Tilikauden tulos-12 1400-12 140-9 7452 395-14 294

1 30 01 KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄYTTÖVARAT

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot0002352350
Menot-9 9740-9 974-7 9172 057-14 294
Toimintakate-9 9740-9 974-7 6822 292-14 294
Tilikauden tulos-9 9740-9 974-7 6822 292-14 294

Kaupunginhallituksen käyttövaroja on käytetty yleisiin tarkoituksiin, kaupungin viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamiseen sekä monimuotoiseen tapahtumatuotantoon 7,917 miljoonaa euroa.

Suurimmat yleisiin käyttövaroihin sisältyvät toteutuneet kustannukset olivat nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen ja alueiden välisen eriytymisen torjumisen hankkeisiin (Khn päätöksen 12.3.2018 mukaiset) käytetyt 2,2 miljoonaa euroa, maahanmuuttajien kotouttamisen tukeen kohdennetut menot 1,2 miljoonaa euroa sekä nuorten kausityöllisyys 0,8 miljoonaa euroa, Helsinki-mitalien hankintamenot 0,6 miljoonaa euroa, kauppatorin kehittämiseen kohdennetut 0,4 miljoonaa euroa, EU-puheenjohtajakauden tapahtumatuotantoon kohdennetut 0,4 miljoonaa euroa ja kaupunkifestivaali Pointin järjestämiseen kohdennetut 0,3 miljoonaa euroa.

1 30 02 KAUPUNGINHALLITUKSEN AVUSTUKSET

(Allaolevan taulukon summat on ilmoitettu tuhansina euroina)

TalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot-2 1660-2 166-2 0631030
Toimintakate-2 1660-2 166-2 0631030
Tilikauden tulos-2 1660-2 166-2 0631030

Kaupunginhallitus myöntää avustuksia sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan.

1 40 01 KAUPUNGNKANSLIA

(Allaolevan taulukon summat on ilmoitettu tuhansina euroina)

TalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot16 086016 08615 081-1 0050
Menot-129 1190-129 119-116 60112 518-4 734
Toimintakate-113 0330-113 033-101 52011 513-4 734
Poistot7 1350-7 13510 276-3 1410
Tilikauden tulos-120 1680-120 168-111 7968 372-4 734

Kaupunginkanslian talousarviokohdalla oli käytettävissä 129,1 miljoonaa euroa sekä ylitysoikeutta 4,7 miljoonaa euroa. Ylitysoikeutta myönnettiin Helsinki Abroad Ltd Oy:lle maksuosuuksiin 34 000 euroa ja keskitettyihin tietotekniikkahankkeisiin 4,7 miljoonaa euroa. Yhteensä kaupunginkanslialla oli määrärahaa käytettävissä ylitysoikeuksineen 133,9 miljoonaa euroa. Suurimmat menoerät olivat henkilöstömenot 69,6 miljoonaa euroa (59,7 prosenttia menoista) ja palvelujen ostot 33,0 miljoonaa euroa (28,3 prosenttia menoista). Suurimmat säästöt syntyivät avustuksissa 1,1 miljoonaa euroa ja palvelujen ostoissa 14,7 miljoonaa euroa. Avustusten säästö johtui suurimmalta osalta työllisyysavustusten määrärahojen säästöstä. Palvelujen ostojen säästöt koostuivat mm keskitettyjen tietotekniikkahankkeiden siirtymisestä seuraavalle vuodelle sekä työllisyyden asiantuntijapalveluiden toteutumisessa.

Alla on esitetty koko kaupunkia palvelevan tietotekniikan (ent. keskitetty tietotekniikka) ja työllisyyspalvelun (ent. työllisyyspolitiikka) vuoden 2019 toteutuma.

2019Kaupunginkanslia(muut määrärahat)TietotekniikkaTyöllisyysasiatYhteensä
Tulot3 725 6171 938 2389 416 99215 080 847
Menot63 229 54122 173 76931 197 685116 600 995

Elinkeinotoiminta

Elinkeino-osaston tavoitteena on synnyttää uusia yksityisen sektorin työpaikkoja Helsinkiin. Vuonna 2019 NewCo Helsingin yritysneuvonnassa kävi 3 415 asiakasta. Vuonna 2019 yritysneuvonnan asiakkaat perustivat ennätykselliset 1 194 yritystä. Luvussa ei näy niin kutsutut kevytyrittäjät. Lisäksi elinkeino-osaston yritysluotsit edistivät yritysten toimintaedellytyksiä Helsingissä auttamalla yrityksiä kaupungin lupa-, toimitila- ja sijaintipaikka-asioissa sekä tuissa, hankinnoissa ja rekrytoinneissa.

Vuonna 2019 elinkeino-osasto toteutti yrityksille suunnattua kehittämis- ja kokeilualustatoimintaa älykkäisiin liikkumisratkaisuihin, kestäviin ja älykkäisiin kaupunkiratkaisuihin, tulevaisuuden oppimisympäristöihin sekä terveys- ja hyvinvointiratkaisuihin. Lisäksi elinkeino-osasto laati yrityksille suunnattua kehittämis- ja kokeilualustatoimintaa varten kaupunkitasoisen toimintamallin ja valmisteli terveysalan sekä puhtaiden ja kestävien kaupunkiratkaisujen yrityshautomotoimintojen käynnistämistä. Elinkeino-osasto jatkoi Maria 01 -kasvuyrityskampuksen kehittämistä ja yhteistyössä yrityskonsortion kanssa laajemman kampuksen kehittämistä entisen Marian sairaalan alueelle. Elinkeino- osasto on kehittänyt yhteistyössä korkeakoulujen ja muiden kumppaneiden kanssa keskeisiä kampusalueita ja innovaatioympäristöjä (Meilahden health-kampus, Viikin bio-kampus, XR-keskus, Think Company toiminta).

Vuonna 2019 valmistuivat uudet kaupungin kansainvälisen toiminnan painopisteet. Vuonna 2019 elinkeino-osasto valmisteli ja käynnisti toimenpidesuunnitelman digitaalisten luovien alojen ja elokuva-alan kehittämiseksi Helsingissä sekä kansainvälisten elokuvatuotantojen houkuttelemiseksi Helsinkiin.

Työllisyys

Kaupungin työllisyyspalveluiden toiminta jatkui vuonna 2019 keskitetysti kaupunginkanslian elinkeino-osastolla. Työllisyydenhoidon painopisteenä olivat erityisesti pitkään työttömänä olleet, maahanmuuttajat ja nuoret. Alle 30-vuotiaille palvelua tarjottiin Helsingin Ohjaamon, urapalveluiden ja nuorten monialaisen yhteispalvelun (TYP) kautta. Nuorten urapalveluiden ohjausta sai 1 572 asiakasta. Vuoden aikana päättyneistä asiakkuuksista 62 prosenttia päätyi työhön tai koulutukseen. Asiointikertoja neuvontapalveluissa oli 16 775. Työ- ja elinkeinotoimiston ja Kansaneläkelaitoksen kanssa yhteistyössä järjestettyä työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (Helsingin TYP) tarjottiin 5 813 henkilölle, joista 29 prosenttia eteni työhön tai koulutukseen ja 10 prosenttia jatkoi sote-palveluihin, eläkkeelle tai pitkäkestoiseen kuntoutukseen.

Työttömille järjestettiin palkkatuen avulla palkkatukityötä ja oppisopimusta kaupungin työpaikoilla. Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämistä tuettiin Helsinki-lisällä ja työmahdollisuuksia luotiin kaupungin hankintojen työllistämisehdoissa. Työllisyyspalvelut tarjosivat 2 990 työelämän toimenpidejaksoa (Helsinki-lisä, työkokeilu, oppisopimus ja palkkatuki), kun vuonna 2018 jaksoja oli 3 550. Myös elinkeino-osaston yrityskoordinaattorit edistivät yritysten tarjoamien työmahdollisuuksien ja työtä etsivien asiakkaiden kohtaamista ja työllistymistä. Vuonna 2019 yrityskoordinaattorien järjestämiin rekrytointi- ja koulutustapahtumiin osallistui 4 281 työnhakijaa.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjesti työttömille kurssitusta ja koulutusta sekä kielikoulutusta. Työrasti Helsinki -verkkosivun kautta 2 176 asiakasta tutustui digitaalisesti työ- ja koulutusmahdollisuuksiin. Lisäksi käynnistettiin aikuisten opinto-ohjauksen palvelu sekä hankittiin työttömille asiakkaille ostopalveluna tulosperusteista valmennusta. Kaupunki käynnisti myös tulosperusteisen kumppanuuspilottihankinnan työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuslistan asiakkaille yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja Invalidiliiton kanssa.

Syksyllä 2019 aloitettiin valmistautuminen alueelliseen työllisyyskokeiluun, jossa Helsinki saisi vastuun Kansaneläkelaitoksen etuudella olevista, nuorista ja maahanmuuttajataustaisista työttömistä tai työllistymistä edistävässä palvelussa olevista helsinkiläisistä työnhakija-asiakkaista noin kolme vuotta kestävän kokeilun ajan. Kokeilun arvioidaan alkavan touko-kesäkuussa 2020.

Määrärahoista jäi hyödyntämättä noin 2,64 miljoonaa euroa. Tähän vaikutti erityisesti se, että yritykset hakivat Helsinki-lisää arvioitua vähemmän. Lisäksi oppisopimuskoulutuksen aloitusmäärä väheni hieman edellisvuodesta ja tulosperusteiseen valmennus-ostopalveluun ohjattiin odotettua vähemmän asiakkaita. Myöskään toimialojen kanssa toteutettaviin hankkeisiin varatut määrärahat eivät kuluneet täysimääräisesti.

Strategiat

Kaupunkistrategian mittareista valmisteltiin vuonna 2018 kehitettäväksi jääneiden mittareiden kokonaisuus. Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki mittarit 18.3.2019 ja niitä on raportoitu talouden ja toiminnan seurantaraporttien yhteydessä.

Kaupunginvaltuustolle valmisteltiin kaupunkistrategian 2017–2021 puolivälin arviointi. Puolivälin tarkastelu tehtiin valtuustoseminaarissa 13.–14.6. Hyvinkäällä. Kaupunkistrategian etenemisen tarkastelua varten valmisteltiin laaja aineisto, johon sisältyi kaupunkistrategian toteutuksen yhteenveto, strategian toteutuksen keskeisimmät toimenpiteet vuonna 2019 toimialoilla ja kansliassa, kaupunkistrategian puoliväliarvioinnin keskeiset havainnot, toimialajohdon ja kanslian johdon esitykset, strategiamittarit, kansainvälisten kaupunkivertailujen yhteenveto sekä toimintaympäristön tilannekatsaus Helsingin tila ja kehitys 2019.

Valtuustokauden puolivälin tarkastelusta valmisteltiin syyskauden lopuksi yhteenveto kaupunginhallitukselle, joka merkitsi kokonaisuuden tiedoksi 20.1.2020.

Kesäkuun valtuustoseminaariin valmisteltiin myös laaja aineisto johtamisjärjestelmän arviointikokonaisuudesta. Aineistona oli KPMG:n toteuttaman arvioinnin raportti, Hankenin toteuttaman etnografisen arviointitutkimuksen väliraportti, henkilöstökokemuksen arviointiraportti, osallisuus- ja vuorovaikutusmallin arviointi ja johtoryhmien työpajojen arviointi. Johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinneista muodostui selkeä kuva, ettei laaja-alaista uudelleenarvioinnin tarvetta tehdyn muutoksen kokonaisuudelle ollut.

Kaupunginhallitus käsitteli 24.6.2019 johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelun toimenpiteitä. Kaupunginhallituksen kehotuksen mukaisesti kanslia valmisteli apulaispormestareiden toimivallan muutokset, jotka päätettiin kaupunginvaltuustossa hallintosääntömuutoksina 9.10.2019. Tukkutorin tarkoituksenmukaisesta sijoittumisesta kaupungin organisaatioon jatkettiin selvitystyötä syyskauden 2019 aikana.

Aluerakentaminen

Aluerakentamisprojekteina ohjattiin ja koordinoitiin 11 projektialueen suunnittelua ja toteuttamista sekä esikaupunkien ja keskustan kehittämistä. Vuoden aikana Helsinkiin valmistui 6 736 uutta asuntoa, aloitettiin 6 928 asunnon rakentaminen ja rakennusluvan sai 7 909 uutta asuntoa.

Kalasatamassa valmistui 1 071 asuntoa. K-ryhmän päätoimitalo K-kampus valmistui kesällä ja Lindström Investin toimitalo vuoden 2019 lopussa. Kaupunkiympäristötoimialan talon rakentaminen jatkui. Redin ensimmäinen asuintorni valmistui marraskuussa. Asuntorakentaminen eteni kiivaana Sompasaaressa ja Verkkosaaren eteläosassa. Kalasataman peruskoulun toisen vaiheen rakentaminen alkoi.

Jätkäsaaressa asuntorakentaminen jatkui vilkkaana Jätkäsaarenkallion, Atlantinkaaren ja Saukonlaiturin alueilla. Jätkäsaaren peruskoulu ja liikuntapuiston ensimmäinen vaihe valmistuivat. Hernesaaren toteutuksen valmistelu jatkui rakennusten purkutöillä.

Asuntorakentaminen ja katurakentaminen jatkuivat kiivaana myös Kuninkaantammessa. Myllypurossa rakennettiin asuntojen lisäksi Metropolia -ammattikorkeakoulun kampusta, jonka ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön heti alkuvuonna 2019 ja toinen vaihe vuodenvaihteessa 2020.

Kruunuvuorenrannassa Koirasaarten alueen täyttötyöt aloitettiin ja vuoden lopussa vauhdilla edennyt urakka oli jo lähes valmis. Haakoninlahti 1 asemakaava-alueen katurakentamisurakka valmistui ja alueen talorakentaminen alkoi. Katuja suunniteltiin Haakoninlahti 2 ja Kruunuvuoren asemakaava-alueilla, joissa katurakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2020.

Pasilassa Keski-Pasilan keskuksen rakennustyöt jatkuivat ja lokakuussa kauppakeskus Mall of Tripla ja Pasilan asema avattiin. Samalla otettiin käyttöön Veturitien eteläosa sekä Teollisuuskadun uusi tunneli. Ensimmäinen Triplan asuntoyhtiö sai uudet asukkaansa. Pasilan tornialueen asemakaavatyö käynnistyi Helsinki High Rise -kilpailun voittaneen ehdotuksen perusteella. Postipuiston rakentaminen aloitettiin. Itä- ja Länsi-Pasilan kehittymisen tueksi hyväksyttiin kehittämisperiaatteet. Konepajan toimitilarakentaminen jatkuu ja samaan yhteyteen toteutetaan päiväkoti. Kesällä 2020 avautuu Aleksis Kiven kadun varteen uusi hotelli. Konepajan pohjoisosan viimeiset asuntotontit ovat rakentumassa.

Malmin lentokentän alueen kaavoitus ja rakentamisen edellytysinvestointien suunnittelu jatkuivat kiivaana. Alueen väliaikaiskäytön yleissuunnitelma valmistui. Alueella järjestettiin kesällä 2019 Ed Sheeranin suurkonsertit, joissa vieraili 108 000 kuulijaa.

Täydennysrakentamisalueilla aloitettiin vuoden aikana 2 733 uuden asunnon rakentaminen. Vilkkainta täydennysrakentaminen oli Mellunkylässä. Mellunmäen keskuksen asemakaavamuutos ja Kontulan ostarin ideakilpailun valmistelu käynnistyivät. Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin asemakaavarunko valmistui, ja Vihdintien pikaraitiotien ja läntisen kantakaupungin raitiotien yleissuunnitelman suunnitteluperiaatteet valmistuivat.

Seuraaviksi kaupunkiuudistusalueiksi valikoituivat alueellisten kehittämistarpeiden arvioinnin tuloksena Malminkartano-Kannelmäki, Mellunkylä ja Malmi. Malminkartanossa ja Kannelmäessä laadittiin kaupunkiuudistuksen toimenpidetarpeiden selvittämiseksi osakeskusten visio- ja kehittämisselvitykset. Kannelmäen ja Lassilan toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet valmistuivat.

Keskustan merkittävimpiä kokonaisuuksia olivat kävelykeskustan laajentamiseen sekä Eteläsataman kehittämiseen tähtäävät selvitykset. Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus jatkui, alueen toimitilakiinteistöjä peruskorjattiin ja alueen laajempaan kehittämiseen valmistauduttiin. Ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävämmän laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytysten selvittäminen eteni kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen yleissuunnitteluun ja vaikutusten arviointiin valittavista vaihtoehdoista.

Talous- ja konserniohjaus

Talousarvio 2020 valmisteltiin kaupunkistrategian taloustavoitteen mukaisesti. Taloudesta ja toiminnasta raportoitiin kaupungin johdolle ja tilinpäätös valmisteltiin yhteistyössä Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun Talpan kanssa. Talouden ohjausta tehostettiin kaupunkitasoisen taloudenohjausryhmän (TOR) kautta. Hallitusohjelman mukaisen sote-uudistuksen vaikutuksista kaupungin talouteen toteutettiin selvitystyötä sekä tehtiin edunvalvontaa muun muassa yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa.

Toimialojen ja keskushallinnon hankinnat olivat vuonna 2019 yhteensä noin 3,5 miljardia euroa. Kaupungin ulkopuolisten toimittajien osuus hankinnoista oli 53 prosenttia. Kaupungin yhteishankinnoista ja keskushallinnon erillishankinnoista vastaava kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hankinnat ja kilpailuttaminen -tiimi toteutti toimintavuoden aikana 66 kaupunkitasoista hankintaa. Toimialojen ja keskushallinnon edustajista muodostettu hankintojen ohjausryhmä toimi hankintojen ohjauksen ja koordinaation työvälineenä.

Vuoden 2019 aikana toteutettiin tytäryhteisöraportointiin liittyvä järjestelmäuudistus, päivitettiin kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapaohje, jatkettiin kaupungin tytäryhteisöille laadittavien omistajastrategioiden valmistelua sekä osallistuttiin erilaisiin selvityksiin, muun muassa liikenneliikelaitoksen yhtiöittämisen osalta. Lisäksi valmisteltiin konserniohjauksen käytössä olevan omistajatietojärjestelmän päivittämistä ja siihen perustuvia tiimin ydinprosessien kehittämistoimenpiteitä.

Kaupungin pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 86,5 miljoonaa euroa, ja uutta lainanottoa lykättiin edelleen vahvana säilyneen maksuvalmiuden turvin. Kaupungin lainakanta (sisältäen liikenneliikelaitoksen ulkoiset lainat) oli vuoden lopulla 1 013,6 miljoonaa euroa. Uusia antolainoja ja takauksia myönnettiin 220,2 miljoonan euron edestä, pääosin kaupunkikonsernin sisäisesti.

Tietotekniikka ja digitalisaatio

Keskitetyn tietotekniikan 25,2 miljoonan euron määrärahasta jäi käyttämättä 3,0 miljoonaa euroa. Myönnettyä 4,7 miljoonan euron ylitysoikeutta ei käytetty. Suurimmat käyttömenojen kustannukset kohdentuivat keskeisten kaupunkiyhteisten järjestelmien ja alustojen kuten asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän, taloushallinnon järjestelmien, sähköisen asioinnin ja verkkopalvelujen (hel.fi ja Helmi) ylläpitoon sekä tietoteknisen perusinfrastruktuurin, kuten tietoliikenneverkon, työasema-, palvelin- ja kapasiteettipalvelujen sekä viestintäjärjestelmien hallintaan ja ylläpitoon. Menosäästöjä syntyi muun muassa eräiden järjestelmähankkeiden uudistamisen siirtymisestä (taloushallinnon järjestelmät ja raportointi) sekä digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeiden aloituksen siirtymisestä johtuen viiveistä toiminnan organisoinnissa ja tarvittavien rekrytointien toteuttamisessa.

Hallinto

Kaupunginvaltuustossa kokeiltiin keväällä uusimuotoista kyselytuntia, joka kokeilun jälkeen vakiinnutettiin. Hallintomenettelyn ja päätösvalmistelun kehittämistä jatkettiin ottamalla käyttöön opas kirjoittamiseen valmistelijoille, jolla yhtenäistetään päätösten sisältöjä ja kirjoitusasua. Hallinto-osasto toteutti laajan kaupunkitasoisen hallintoasioiden käsittelyyn liittyvän koulutuskokonaisuuden hallintomenettelyn perusteista sekä asianhallinnasta, tietosuojasta ja tietoturvasta. Hallintoasioiden elinkaarioppaan kehittelytyö jatkui, ja oppaan kokoaminen tapahtuu vuonna 2020.

Hallinnon tehostamista ja läpinäkyvyyttä toteutettiin edelleen kehittämällä sähköistä asianhallintajärjestelmää, Ahjoa. Sovitun tiekartan toimenpiteiden lisäksi toteutettiin laaja käytettävyystutkimus ja -kysely, jonka tulosten perusteella laadittiin erillinen käytettävyyden parannusohjelma, jonka ensimmäiset toimenpiteet saatiin nopeasti käyttöön. Asioiden ja esityslistojen ketterään katseluun tarkoitetun Ahjon johdon työpöydän ensimmäinen versio otettiin käyttöön.

Kaupunki valmistautui lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki 906/2019) voimaantuloon asettamalla kaupunkitasoisen valmistelutyöryhmän. Kansliapäällikkö päätti tiedonhallinnan kaupunkitasoisista ohjausvastuista ja asetti tiedonhallintaryhmän koordinoimaan tiedonhallintaan liittyvien tehtävien kokonaisohjausta Helsingin kaupungilla.

Kaupungin tietoaineiston sisältävä tiedonohjaussuunnitelma valmistui monivuotisen työn tuloksena, ja se sisältyy kaupungin tiedonohjausjärjestelmään. Asianhallinnan kehittämistä jatkettiin kartoittamalla hallintoasioita ja laatimalla asianhallinnan menettelyohjetta. Kaupunkiyhteisen digitaalisen säilytysjärjestelmän hankinnan osalta tehtiin esiselvitys.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämiä toimia jatkettiin kaupungin tietosuojavastaavan johdolla. Kaupungille laadittiin tietosuojan vaikutustenarvioinnin työkalut, jotka sisällytettiin myös Helsingin kaupungin kehittämistoiminnan menetelmiin ja jotka julkaistiin kaupungin ulkoisilla internetsivuilla kaupungin yhteistyökumppaneiden hyödynnettäviksi. Tietosuojakäsikirjasta valmistui uusi versio, ja myös se julkaistiin kaupungin ulkoisilla internetsivuilla. Laadittiin Helsingin kaupunkikonsernille päivitetty varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan toimintamalli ja käynnistettiin toimintamallin sertifiointihanke.

Vuoden 2019 aikana vakiinnutettiin kriisijohtamismalli sekä sen käyttöön liittyvät toimitila- ja muut tekniset järjestelyt. EU-puheenjohtajuuskauden sekä Venäjän presidentin vierailun edellyttämistä kaupungin toimintaan liittyvistä turvallisuusjärjestelyistä huolehdittiin. Helsingin paikallisen turvallisuussuunnittelun periaatteet ja siihen liittyvä yhteistoimintarakenne laadittiin.

Kaupunginkanslian työympäristön kehittämishankkeessa siirryttiin toteuttamisvaiheeseen. Vuoden aikana otettiin käyttöön tiloja, jotka mahdollistavat uudenlaisia yhteistyön muotoja.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus tuotti kaupunginjohdolle arviointitietoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta tekemällä tarkastuksia keskushallinnossa, toimialoilla ja tytäryhteisöissä. Vuoden aikana valmistui 26 tarkastusraporttia ja 2 muistiota. Raporteissa ja muistioissa arvioitiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta toimialoilla ja tytäryhteisöissä. Tarkastukset koskivat muun muassa controller-toiminnon järjestämistä ja johdon raportointia, tietohallintojen järjestämistä toimialoilla, kaupungin tietoliikenneverkon hallintaa, Ahjo-järjestelmäkokonaisuuden käyttöoikeuksien hallintaa, hankintatoimen järjestämistä, yhteisöraportointia, takuuajan korjausten järjestämistä ja valvontaa, tilojen hallintaa, vuokraustoimintaa, käteisen rahan käsittelyä, virkamatkoja ja luottokortteja sekä kaupungin kassavarojen sijoituksia. Vuoden 2019 aikana sisäisellä tarkastuksella ei ollut tarkastettavana poliisitutkintaan johtaneita väärinkäytösepäilyjen selvityksiä. Valmistuneista tarkastuksista saaduista asiakaspalautteista lasketun asiakaskokemusta kuvaavan lisäarvoindeksin arvoksi saatiin 4,3 asteikolla 1–5.

Aikaisempina vuosina annettujen toimenpidesuositusten tilannetta seurattiin. Seurannassa todettiin, että sisäisen tarkastuksen vuonna 2018 antamista toimenpidesuosituksista vuoden 2019 syyskuuhun mennessä oli toteutettu 60 prosenttia.

Lisäksi valmisteltiin valtuuston päätettäväksi Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä kaupunginhallituksen päätettäväksi Helsingin kaupungin eettiset periaatteet sekä Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje.

Kaupungin henkilöstöasioiden ohjaaminen

Vuoden 2019 kesäkuun alussa määriteltiin strategiakauden loppuun saakka tärkeimmät HR:n strategiset painopistealueet: vastuullinen työnantaja, vaikuttava palkitseminen, onnistumisen johtaminen, henkilöstön saatavuuden varmistaminen, oppiminen ja strategian suuntainen uudistuminen sekä johtamisen ja työkulttuurin kehittäminen. Kaupungin kansliassa sijaitseva henkilöstöosasto organisoitui uudelleen kyseisten strategisten HR-painopistealueiden ympärille.

Kaupungin riskikartoituksessa merkittäviksi henkilöstöriskeiksi tunnistettiin henkilöstön saatavuus, osaaminen sekä avaintehtävien varmistaminen poikkeustilanteissa. Päätettiin lisätä resursseja henkilöstön saatavuuden edistämiseen, parantaa työnantajamarkkinointia sekä tehostaa harjoittelijayhteistyötä ja valtakunnallista vaikuttamista koulutuksen aloituspaikkoihin. Palvelutoiminnan avaintehtävät kartoitettiin ja päätettiin toimenpidesuunnitelman vuosittaisesta seurannasta.

Vuoden aikana kaupunki uudisti kerta- ja ideapalkitsemisen toimintatavat, jotka kannustavat uudella tavalla ideointiin ja erinomaisiin suorituksiin. Kaupungin HR-palvelujärjestelmien uudistamistyö eteni, kun käyttöön saatiin uusi rekrytointijärjestelmä (Helbit). Rekrytoinnin toimintatavat ja prosessit uudistettiin, mitä uusi järjestelmä osaltaan tuki. Kesällä 2019 tehtiin kaupungin sisäinen selvitys keskeisimmistä henkilöstön saatavuuden ongelmista yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Henkilöstön saatavuuden edistämiseksi perustettiin henkilöstön saatavuus -yksikkö, jonka yhtenä tehtävänä on koordinoida kaupunkitasoisia toimenpiteitä työvoiman saatavuuden edistämiseksi.

Onnistumiskeskusteluille (aikaisemmat tulos- ja kehityskeskustelut) rakennettiin uusi järjestelmä (Onni), joka otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Onni–järjestelmä on oleellinen esimiesten henkilöstöjohtamisen työväline, jonne kirjataan yksilöiden ja tiimien tavoitteita, odotuksia ja osaamisvaatimuksia. Myös työssä ja tavoitteissa onnistumista seurataan järjestelmässä, mikä edelleen varmistaa tavoitteiden asennan ja seurannan systemaattisuuden.

Kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 24.6.2019. Suunnitelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet henkilöstön tasa-arvon edistämiselle vuosina 2019–2021. Lisäksi yhdenvertaisuussuunnitelman vuosittaiset toimenpiteet hyväksyttiin. Toimenpiteillä edistetään kaupungin strategian suuntaisesti henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä, mitä tehdään yhteistyössä kaupungin eri tahojen kanssa.

Joka toinen vuosi toteutettava työterveyskysely toteutettiin loka-marraskuussa. Kyselyyn vastasi yli 18 000 kaupungin työntekijää. Tulosten mukaan kaupungin työntekijät ovat sitoutuneita ja kokevat työnsä mielekkääksi ja työilmapiirin luottamukselliseksi. Vuonna 2018 toteutetun Kunta10-kyselyn tulosten perusteella tukea tarvitseville työyksiköille on laadittu omat kehittämissuunnitelmat ja kehittämistyössä on edetty järjestelmällisesti. Vastaavaa tukea tullaan tarjoamaan työterveyskyselyn perusteella tukea tarvitseville työyksiköille.

Uudistetut eettiset periaatteet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 28.10.2019. Eettiset periaatteet sovelletaan työyhteisöjen toimintatapoihin keskustellen huhtikuuhun 2020 mennessä.

Kaupunki haluaa panostaa erityisesti hyvään johtamiseen ja työn sujuvuuteen. Johtamisen laadun mittariksi määriteltiin toimiala-ja liikelaitoskohtaiset valmentavan johtamisen indeksit vuoden 2018 Kunta10-kyselyn tulosten perusteella sekä asetettiin tavoitteet johtamiselle vuodelle 2020. Johtamisen ja esimiestyön kehittämisessä keskeisiä toimenpiteitä olivat johdolle ja keskijohdolle kohdennetun uuden EMBA-valmennusryhmän aloittaminen sekä lähiesimiehille kohdennettujen valmennusohjelmien toteuttaminen. Kaupunkiyhteisillä esimiesvalmennuksilla tuettiin hyvää esimiestyötä ja johtamista, niiden kehittymistä sekä menetelmien hallintaa. Digitalisaatio-osaamisen kehittämiseen järjestettiin tilaisuuksia johtamis- ja esimiestehtävissä toimiville ja uusien työkalujen käyttöönottoa tukevia koulutuksia pidettiin koko henkilöstölle.

Virtuaalinen ryhmäkeskusteluiden ohjaaja Helvi otettiin käyttöön vuoden 2019 aikana.

Lakiin ja kaupunkistrategiaan pohjautuvan Työhyvinvointiohjelman (2018–2021) kausi on puolivälissä. Työhyvinvointia on edistetty kuuden eri teemakokonaisuuden osalta. Työhyvinvointiohjelma ohjaa ja haastaa jokaista ottamaan myös itse vastuuta hyvinvoinnistaan; yhtenä konkreettisena toimenpiteenä on Liikkuva työpaikka -hankkeen käynnistäminen.

Alkukeväästä 2019 julkaistiin Sopuisasti stadissa -toimintaohjelma epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ennaltaehkäisyyn ja häiriötilanteissa toimimiseen.

Työtapaturmavakuutuksen maksut nousevat ennusteiden mukaan vuodelle 2020 noin neljällä miljoonalla eurolla edellisiin vuosiin verrattuna. Nousua selittää vuoden 2019 lisääntyneet kustannukset. Itse työtapaturmien määrissä ei näytä tapahtuneen suurta muutosta. Maksujen nousua olisi voinut ehkäistä tehokkaammalla työkykyjohtamisella.

Viestintä, markkinointi ja osallisuus

Viestinnän ja markkinoinnin johtamista ja hyvien käytäntöjen jakamista kehitettiin vuonna 2019 niin kaupunginkansliassa kuin kaupunkitasollakin. Kaupunkistrategian etenemistä tuettiin aktiivisella, luotettavalla ja kiinnostavalla viestinnällä. Kriisi- ja häiriöviestinnän kyvykkyyksiä kehitettiin kaupunkitasoisesti. Uusien alueiden ja täydennysrakentamisen saralla erityisesti Pasilan alueen suurten rakennushankkeiden valmistuminen kiinnosti sekä kuntalaisia että mediaa.

Helsingin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman lisäämistä tuettiin sekä viestinnän että markkinoinnin keinoin. Esimerkiksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden yhteydessä nostettiin vahvasti esiin kestävän kehityksen teemoja. Kaupungin elinkeino-, innovaatio- ja kilpailukykypolitiikkaa tuettiin usein eri keinoin, muun muassa merkittävällä markkinoinnin ja viestinnän panostuksella Slush-tapahtumaan. Yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kuten Helsinki Marketing Oy:n kanssa tiivistettiin yhteistyötä sekä ryhdyttiin rakentamaan kansainvälisen viestinnän ja markkinoinnin yhteisiä linjauksia.

Viestintäosastolla edistettiin myös digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeisiin kuuluvan kanavastrategian ja domainpolitiikan laadintaa. Hel.fi-verkkosivuilla otettiin käyttöön uusi asiakaspalautetyökalu, jonka avulla parannetaan sisällön löydettävyyttä.

Kaupungintalon uusi aulakonsepti ja kohtaamisia mahdollistava tapahtumatori lanseerattiin käyttöön. Tapahtumatorin laajin erilaisia kohderyhmiä palveleva tapahtumakokonaisuus vuonna 2019 oli Helsinki Design Weekin yhteydessä toteutettu ”ilmastoviikko”.

Kaupunkistrategian mukainen tapahtumien tiekartta valmistui ja tiekartan toteutus alkoi. Uutena kumppanuustapahtumana suunniteltiin ja toteutettiin utelias kaupunkifestivaali Pointti yhdessä Ylen kanssa.

Sitovat toiminnan tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Kanslian digikartan toteuttaminen ja digitalisaation parempi hyödyntäminen kanslian digikyvykkyyden ja osaamistason vahvistamiseksi.

Tavoite toteutui, mittari toteutui.

Toteutetaan data-analytiikan menetelmillä kaupunkistrategiaan tai kaupunkikokonaisuuteen liittyviä kokeiluja 3 kappaletta vuoden 2019 aikana. Kokeiluissa yhdistetään uusilla menetelmillä kaupungin sisäisiä tai ulkoisia tietovarantoja, joita ei ole aiemmin yhdistetty.

Mittari toteutui. Suunniteltuja ja dokumentoituja kokeiluja toteutettiin neljä kappaletta.

Alustana toimiminen innovaatiotoiminnalle ja uudelle liiketoiminnalle.

Tavoite toteutui, kaikki mittarit toteutuivat.

Luodaan 1. versio kaupunkitasoiseksi toimintamalliksi siitä miten kaupunki toimii innovaatioiden, kehittämisen ja kokeilujen alustana yrityksille.

Mittari toteutui. Toimintamalli käsitelty kaupungin johtoryhmissä ja kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa ja siihen tehty tarvittavat muutokset.

Yritysten mitattu halukkuus suositella Helsinkiä sijaintipaikkana kasvaa vuoden 2016 lähtötasoon verrattuna.

Mittari toteutui. Yritysten halukkuus suositella Helsinkiä sijaintipaikkana oli noussut 13:sta 16:sta.

Aluerakentamisprojekteissa aloitetaan 5 uutta rakentamiseen liittyvää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohanketta.

Mittari toteutui, 5 hanketta käynnistynyt.

Vakaan talouden ja kestävän kasvun turvaaminen.

Tavoite ei toteutunut, koska yksi kuudesta mittarista ei toteutunut.

Rahoitetaan investoinnit tulorahoituksella siten, ettei lainakanta/asukas kasva 1 871 euroa/asukas.

Mittari toteutui. Kaupungin pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 86,5 miljoonaa euroa, ja uutta lainanottoa lykättiin edelleen vahvana säilyneen maksuvalmiuden turvin. Kaupungin lainakanta (sisältäen liikenneliikelaitoksen ulkoiset lainat) oli vuoden lopulla 1 013,6 miljoonaa euroa. Lainakanta/asukas on vuoden 2019 lopussa 1 551 euroa/asukas.

Aloitettujen asuntojen lukumäärä 7 000 asuntoa.

Mittari ei toteutunut, aloitettuja asuntoja vuonna 2019 oli 6 928 asuntoa.

Helsinkiläisten yksityisen sektorin työpaikkojen määrän kasvu suhteessa asukasluvun kasvuun. Strategian tavoitteena on, että yksityisen sektorin työpaikkamäärä kasvaa väkilukua nopeammin, joten suhdeluvun pitää olla suurempi kuin 1,0, jotta tavoite toteutuisi.

Mittari toteutui, toteuma on suurempi kuin 1.

Helsingin työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömien määrä laskevat vuoden 2017 lähtötasoon verrattuna.

Mittari toteutui. Helsingin työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömien määrä laskeneet vuoden 2017 lähtötasoon verrattuna.

Varmistetaan hallintamuotojakauman tasapainottaminen maankäyttösopimuksilla ja tontinluovutuksessa, niin että oppilaaksiottoalueiden hallintamuotojakauma muuttuu kohti AM-ohjelman mukaista tavoitetta.

Mittari toteutui. Tarkastelut tehty uudella menettelyllä. Maankäyttösopimusneuvotteluihin ja tontinluovutukseen on toimitettu ja analysoitu hallintamuotojakaumatavoite sekä jatkettu hallintamuotokartan päivitystä. Työtä tulee vielä standardoida vuoden 2020 aikana.

Parannetaan projektialueiden investointimäärärahojen vaikuttavuutta, käyttämättä jääneiden investointimäärärahojen osuus vähenee neljänneksen vuoteen 2018 verrattuna.

Mittari toteutui, projektialueiden investointimäärärahaa jäi käyttämättä 2 652, joka riittää tavoitteeseen.

1 50 KESKITETYSTI MAKSETTAVAT MENOT

1 000 euroaTalousarvio TA-muutoksetYhteensäToteutunut PoikkeamaYlitysoikeus
Tulot4 35004 35010 0715 7210
Menot-134 9240-134 924-108 67026 254-1 032
Toimintakate-130 5740-130 574-98 59931 975-1 032
Poistot00018-180
Tilikauden tulos-130 5740-130 574-98 61731 957-1 032

1 50 01 TOIMIELINTEN TOIMINTAKUSTANNUKSET, PORMESTARIN JA KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot000000
Menot-7 7800-7 780-7 284496-40
Toimintakate-7 7800-7 780-7 284496-40
Tilikauden tulos-7 7800-7 780-7 284496-40

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden vuoksi Helsingissä järjestettiin poikkeuksellisen paljon kansainvälisiä kokouksia ja konferensseja, mikä näkyi vastaanottojen määrässä. Vieraanvaraisuutta tarjottiin myös EU-puheenjohtajuuskauteen suoraan liittyville kokouksille kaupungin omissa edustustiloissa ja keskustakirjasto Oodissa. Vastaanottoja oli yhteensä 102. Korean tasavallan presidentti vieraili kaupungintalolla toukokuussa. Lokakuussa pormestari kutsui perinteiseen tapaan kansanedustajat vieraakseen. Kiireisestä vuodesta huolimatta budjetoitu määräraha ei ylittynyt.

Valtuusto kokoontui suunnitellut 21 kertaa ja kokousten pituudet olivat ennakkoituja. Valtuusto järjesti tilivuonna kaksi seminaaria, jotka kuitenkin olivat aiempaa tiiviimmin järjestettyjä, toinen yksipäiväisenä ja toinen vuorokauden mittaisena. Näin ollen kulut olivat edellisvuotta pienemmät ja alittivat budjetoidun määrän.

Kaupunginhallitus kokoontui suunnitellusti. Kaupunginhallituksen asettamien toimielinten toiminnassa oli enemmän vaihtelua, jonka ennakoiminen on vaikeampaa. Budjetoituun verrattuna saavutettiin noin 20 prosentin säästö.

Kaupungin kansainvälisen edunvalvonnan merkityksen korostuminen ja tiiviimpi osallistuminen niin verkostoihin kuin kahdenväliseen toimintaan kasvatti edelleen pormestarikunnan matkustamista. Edellisvuoteen verrattuna määrärahaa käytettiin 25 prosenttia enemmän.

Historiatoimikunta edisti Helsingin historia-portaali -hanketta. Se on Helsingin kaupungin historiaa ja sen lähteitä keskitetysti eri käyttäjäryhmille esittelevä verkkosivusto. Tammikuussa 2019 julkaistiin virtuaalikokonaisuus, johon kuului VR-lasien avulla koettava kierros Santahaminan vuoden 1918 tapahtumien paikoille sekä karttapohjainen sisällissodan muistopaikat esittelevä verkkonäyttely. Toimikunta järjesti Ajankohtaista Helsingin historiasta -yleisötilaisuuden Oodissa 11.4.2019. Vuosien 1864–1915 historian kirjoittaminen käynnistyi.

1 50 02 KESKITETYSTI MAKSETTAVAT HENKILÖSTÖMENOT, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot0003303300
Menot-20 9690-20 9699 79030 7590
Toimintakate-20 9690-20 96910 12031 0890
Tilikauden tulos-20 9690-20 96910 12031 0890

Jaksotetut henkilöstömenot

Jaksotettujen henkilöstömenojen kokonaismenoksi muodostui 16,6 miljoonaa euroa. Lomapalkkavelan määrä kasvoi tilinpäätökseen 2018 verrattuna 17,4 miljoonaa euroa. Lomapalkkavelan muutos toteutui talousarviossa arvioitua suurempana (varaus talousarviossa 10,0 miljoonaa euroa). Osasyy talousarviota suurempaan toteumatasoon oli kilpailukykysopimukseen sisältyneen 30 prosentin lomarahaleikkauksen poistuminen ja se, että lomarahaleikkausta ei huomioida enää vuoden 2019 tilinpäätöksessä vuosien 2016-2018 tilinpäätösten tapaan. Lomapalkkavelan jaksotusta purettiin vuonna 2019 sosiaali- ja terveystoimialalta HUSiin siirtyneen henkilökunnan osalta ja sen vaikutus oli 4,9 miljoonaan euroa. Lomapalkkavelan määrää vähensi myös ammatillisen koulutuksen opettajien siirtyminen vuosityöaikajärjestelmään vuonna 2019.

Vakuutusmaksujen tasaus vähensi menoja tässä kohdassa 1,3 miljoonaa euroa.

Työsuhdematkalippu

Työsuhdematkalippu-kohdan kokonaismenoksi muodostui 5,2 miljoonaa euroa. Määrärahalla tuettiin henkilöstön työsuhdematkalippuetua tai vaihtoehtoisesti annettiin rahallista tukea polkupyörän hankintaan. Määräraha ylittyi 2,2 miljoonaa euroa.

Eläkkeet

Määrärahaa on varattu kaupungin oman eläkejärjestelmän mukaisiin menoihin sekä niihin eläkemenoihin, joita ei voida kohdistaa millekään hallintokunnalle. Kohdan menoja vähentäväksi summaksi muodostui 31,7 miljoonaa euroa (kyseinen summa pienensi menotasoa joka kyseiselle talousarviokohdalle olisi muuten toteutunut). Varaus talousarviossa kyseisiin kustannuksiin oli 7,2 miljoonaa euroa (menoja lisäävästi).

Menoja vähensi lakisääteisen eläkevastuuvarauksen purkaminen, jonka vaikutus oli 8,8 miljoonaa euroa. Lisäksi vuonna 2019 kirjanpidollinen eläkevastuu pieneni laskentaperusteiden tarkistuksen vuoksi ja sen vaikutus oli 23,9 miljoonaa euroa. Menoja vähentää myös kaupungin KuEL-eläkkeiden tasaus ja sen vaikutus oli 10,9 miljoonaa euroa.

1 50 03 MAKSUOSUUDET, KORVAUKSET JA JÄSENMAKSUT, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot-37 0300-37 030-36 6783520
Toimintakate-37 0300-37 030-36 6783520
Tilikauden tulos-37 0300-37 030-36 6783520

Kunnallisverotus

Menoihin kirjattiin valtion veloittamat verohallintolain 11 § mukaiset verotuksen toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset 16,8 miljoonaa euroa. Näissä kustannuksissa nousua oli edelliseen vuoteen nähden yli 2 miljoonaa euroa.

Osuudet ja korvaukset

Kaupungin elinkeinopolitiikan sekä tapahtumatuotannon toteuttamiseen liittyviä avustuksia kaupunkikonserniin kuuluville yhteistöille ja säätiöille maksettiin Helsingin Markkinointi Oy:lle 4,9 miljoonaa euroa sekä Tapahtumasäätiölle 3,4 miljoonaa euroa. Uudenmaanliiton maksuosuus oli 3,1 miljoonaa euroa, Helsingin Väylä Oy:n rahoituskustannusten maksuosuus oli 2,4 miljoonaa euroa, Helsinki Business Hub Ltd Oy:n maksuosuus 1,3 miljoonaa euroa sekä Forum Viriumin maksuosuus 1,2 miljoonaa euroa.

Jäsenmaksut

Suurimmat yksittäiset jäsenmaksut maksettiin Suomen kuntaliitolle 2,0 miljoonaa euroa, KT Kuntatyönantajat -järjestölle 0,8 miljoonaa euroa ja Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:lle 0,4 miljoonaa euroa.

1 50 04 KESKITETTY HANKETOIMINTA, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot4 35004 3509 7415 3910
Menot-7 1450-7 145-11 506-4 3610
Toimintakate-2 7950-2 795-1 7651 0300
Poistot00018-180
Tilikauden tulos-2 7950-2 795-1 7831 0120

Keskitetyn hanketoiminnan määrärahalla rahoitettiin vuonna 2019 yhteensä 62 kaupungin eri toimialojen EU-hanketta (muun muassa 6Aika-hankkeet) sekä muita ulkopuolisella osarahoituksella toteutettuja hankkeita. Euroopan unionin rahoittamia hankkeita oli vuoden 2019 aikana 52 ja muulla ulkopuolisella rahoituksella rahoitettiin 10 hanketta. Vuonna 2019 hankkeisiin käytettiin 11,5 miljoonaa euroa, joista EU-hankkeiden osuus oli 9,8 miljoonaa euroa. Tuloihin on kirjattu EU:lta ja muilta rahoittajilta saatuja tukia yhteensä 9,7 miljoonaa euroa. Tuloista EU-hankkeiden osuus oli 8,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 osalta toimintakate toteutui talousarviota parempana.

1 50 05 TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot-62 0000-62 000-62 992-992-992
Toimintakate-62 0000-62 000-62 992-992-992
Tilikauden tulos-62 0000-62 000-62 992-992-992

Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuden määrä nousi vuonna 2019 noin 63 miljoonaan euroon, mikä oli noin 500 000 euroa (0,8 prosenttia) edellisvuotta enemmän. Tuen saajien määrä aleni hieman edellisvuodesta, mutta sillä ei ollut maksuosuutta alentavaa vaikutusta. Syynä tähän on se, että samaan aikaan kuukausittain tukea saavien määrän kasvu ei pysähtynyt ja henkilöitä siirtyi korkeamman maksuosuuden (70 prosenttia) piiriin. Työttömyysturvan aktiivimalliin tuli keväällä 2019 muutos, jonka seurauksena aktiivisuusehdon saattoi täyttää aiempaa useammin siten, että sillä ei ollut vaikutusta maksuosuuteen. Näin ollen myös aktiivimallin kustannuksia laskeva vaikutus jäi oletettua pienemmäksi. Osaltaan työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuden kehitykseen vaikutti haastavimmassa työmarkkina-asemassa olevan perustoimeentulotukea saavan asiakasryhmän sekä vuosina 2015–2016 turvapaikanhakijoiksi Suomeen saapuneiden asiakasryhmän siirtyminen työmarkkinatuelle vuonna 2017. Tämän arvioidaan lisänneen työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuden kustannuksia syksystä 2019 alkaen.

PALVELUKESKUSLIIKELAITOS

Määrä- ja taloustavoitteet

Tuloskehitys (1 000 euroa)TalousarvioToteutunutPoikkeama
Liikevaihto96 976101 3364 360
Liikeylijäämä/alijäämä5 0313 060-1 971
Tilikauden ylijäämä/alijäämä4 9512 980-1 971
Varsinaisen toiminnan rahavirta5 4743 169-2 305
Investointien rahavirta-800-259541
Muut maksuvalmiuden muutokset-320248568
Vaikutus maksuvalmiuteen4 3543 158-1 196
Peruspääoman tuotto (8 %)80800

Suoritetavoitteet

Tehokkuus/taloudellisuus TalousarvioToteutunutPoikkeama
Liikevaihto/henkilö, 1 000 euroa70,072,32,3
Toiminnan laajuustiedotTalousarvioToteutunutPoikkeama
Liikevaihdon muutos, prosenttia-10,5-8,32,2
Investoinnit liikevaihdosta, prosenttia 0,80,3-0,5
TuottavuusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Jalostusarvo/henkilö9310411
ResurssitTalousarvioToteutunutPoikkeama
Henkilöstön määrä (31.12.)1 3861 40216,0
KannattavuusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Liikeylijäämä liikevaihdosta, prosenttia5,13,0-2,1
Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia7,04,2-2,8
RahoitusrakenneTalousarvioToteutunutPoikkeama
Omavaraisuusaste, prosenttia 82,684,0-1,4
Sitovat toiminnalliset tavoitteetTalousarvioToteutunutPoikkeama
Asiakastyytyväisyys vähintään, (asteikolla 1–5)3,53,80,3

Palvelukeskusliikelaitos kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Palvelukeskusliikelaitos huolehtii palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottamisesta kaupungille. Liikelaitoksen pääasiallinen toiminta muodostuu ateria- ja puhtaanapidon palvelujen, vahtimestaripalvelujen sekä puhelin- ja hyvinvointipalvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä Helsingin kaupungin toimialoille ja liikelaitoksille. Liikelaitos käyttää toiminnassaan nimeä Palvelukeskus Helsinki.

Palvelukeskus Helsingin tehtäviin kuuluu myös kaupungin valmius-, päivittäistavarahuolto- ja pelastuspalvelusuunnitelmissa määriteltyjä poikkeusolojen ruokahuoltotehtäviä.

Jo vuonna 2018 aloitettua vuositeemaa, päivä päivältä parempaa palvelua, jatkettiin vuonna 2019 palvelukävelyjen muodossa. Palvelukävelyillä pyritään sekä oman henkilöstön että asiakkaiden kanssa tarkastelemaan palvelupolkuja ja kehittämään niitä asiakkaan näkökulmasta. Palvelukävelyllä asiakaspolku kävellään konkreettisesti läpi yhdessä asiakkaan kanssa, ja samalla keskustellaan asioista, joihin asiakas on palvelussa tyytyväinen tai joihin toivotaan parannusta. Osallistujien havainnot, huomiot ja kiitokset kirjataan ylös sähköiselle lomakkeelle.

Palvelukeskus Helsingin ruokapalvelutuotantoa on päätetty kilpailuttaa kaupunginvaltuuston 8.10.2014 (§ 322) päätöksen mukaisesti vuosina 2015–2022 hallitusti ja vaiheittain sosiaali- ja terveystoimialalla sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Palvelukeskus Helsinki on varautunut kilpailutuksiin tehostamalla ja kehittämällä omaa toimintaansa, jotta liikevaihdossa voidaan varmistaa toiminnan kannattavuus, palvelujen laadukas tarjonta sekä monipuolisuus asiakkaita tyydyttävällä tavalla. Tavoite vaikeutuu kilpailutuskierros kierrokselta, koska kilpailutusten jälkeen liikelaitoksen kiinteiden kustannusten sopeuttaminen on koko ajan haastavampaa.

Palvelukeskus Helsingin liikevaihto oli 101 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 1 345 vakinaista ja 57 määräaikaista, yhteensä 1 402 henkilöä. Peruspääoman suuruus on 1 miljoona euroa, josta maksettiin suunnitelman mukaisesti peruspääoman tuottoa kaupungille 80 000 euroa (8 prosenttia).

Liikevaihto laski 9 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta logistiikkakeskuksen ja monipalvelujen kilpailutettujen kohteiden siirron vuoksi. Kaupungin sisäisille asiakkaille myytävien palvelujen yksikköhintoja tarkistettiin vastaamaan palvelun toteuttamiseen käytettävien raaka-aineiden ja henkilöstön sekä vuokratyövoiman käytön kustannuksia.

Vuoden aikana toteutettiin Palvelukeskus Helsingin vastuullisuuspolitiikkaa ja -ohjelmaa, jotka pohjautuvat kaupungin linjauksiin; Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan, kaupungin yhdenvertaisuusohjelmaan, eettisiin periaatteisiin ja muihin kaupunkitasoisiin linjauksiin. HNH 2035 -toimenpideohjelmassa on useita toimenpiteitä, joissa Palvelukeskus Helsinki on vastuutahona. Vuonna 2019 kaupunginvaltuusto on tehnyt myös päätöksen, jolla tähdätään lihan ja maidon käytön puolittamiseen kaupungin ruokapalveluissa. Ilmasto- ja ympäristötavoitteilla on merkittäviä vaikutuksia ruokapalvelujen suunnitteluun, toteuttamiseen ja palvelukehitykseen.

Palvelukeskus Helsinki on ollut mukana kaupungin digitalisaatiotyöpajoissa ja liikelaitosten digijohtoryhmässä ja nostanut digitaalisuuden vahvistamisen, tekoälyn hyödyntämisen ja infran vahvistamisen painopisteiksi. Näitä hyödynnetään myös tulevaisuudessa muun muassa uuden mahdollisen tuotantolaitoksen tuotantoratkaisuissa. Vuoden 2019 aikana Palvelukeskus laati oman digitalisaatio-ohjelmansa.

Johtokunta korostaa, että henkilöstön saatavuus ja ammattitaito on Palvelukeskus Helsingin yksi merkittävimmistä riskeistä. Syyksi henkilöstön heikkoon saatavuuteen on tunnistettu toimialan vaatimaton palkkaus sekä yleinen palvelutyön arvostus. Henkilöstön saatavuutta on pyritty parantamaan Valovoimaa rekrytointiin- ja Elinvoimaa osaamiseen -kärkiprojektien toimenpiteillä.

Valovoimaa rekrytointiin -kärkiprojektissa työvoiman saatavuuden varmistamisen keinoiksi oli painopisteeksi otettu työnantajakuvan kehittäminen. Työnantajakuvaa kehitettiin käytännönläheisesti neljästä osa-alueesta tarkasteltuna.

Osa-alueet olivat:

 1. henkilöstökokemus
 2. näkyvyys
 3. rekrytointiprosessi ja -viestintä
 4. yhteistyö.
Tavoitteiden toteutuminen
Laatutavoitteiden toteutuminen

Laatua kehitetään muun muassa sisäisten auditointien avulla. Vuodesta 2017 alkaen on auditoitu kaikki monipalvelujen toimipaikat mukaan lukien päiväkotisiivous. Hoitoalan toimipaikat auditoidaan joka toinen vuosi ja koulut ja päiväkodit joka kolmas vuosi. Kaikissa toimipaikoissa käytetään soveltuvin osin samaa auditointilomaketta. Vuosittain auditoidaan noin 150 toimipaikkaa.

Ympäristötavoitteiden toteutuminen

Palvelukeskuksen tärkeimmät ympäristötoimenpiteet 2019 olivat muun muassa kasvisruuan lisääminen, ruokahävikin vähentäminen, kuljetusten tehostaminen ja hankintojen ympäristökriteereiden tiukentaminen muun muassa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeen myötä (Canemure). Monet tavoitteet ovat osana Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelmaa, ja toimenpiteiden toteutumista voi seurata ilmastovahti-sivustolla https://ilmastovahti.hel.fi/.

Vuonna 2019 lisättiin ympäristöasioista viestimistä ja tiedottamista tavoitteena koko henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen. Vuonna 2020 jatkuu vastuullisuusohjelman teemojen toteuttaminen ja niistä viestiminen.

Toimintatavoitteiden toteutuminen

Palvelukeskus Helsinki ei saavuttanut vuonna 2019 talousarvion mukaista tulostavoitetta. Tilikauden ylijäämätavoite oli 4,95 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 2,98 miljoonaa euroa. Tavoite alittui noin 2 miljoonalla eurolla johtuen Palvelukeskus Helsingin KuEl-maksun subventoinnin päättymisestä vuonna 2019.

Sitova toiminnan tavoite
 1. Kehitymme yhdessä, osallistamme ja muutamme toimintakulttuuria
 2. Palvelemme päivä päivältä paremmin
 3. Huolehdimme palvelujen laadusta ja uudistamme niitä
 4. Toimimme vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti
 5. Olemme haluttu työpaikka ja huolehdimme henkilöstöstä.

Tavoite toteutui. Sitovan toiminnan tavoitteen mittari – asiakastyytyväisyys vähintään 3,5 (asteikolla 1-5) – ylitti asetetun tavoitteen. Asiakastyytyväisyys oli 3,82.

Muut toiminnan tavoitteet
 • Ensimmäisenä toiminnan tavoitteena oli saavuttaa vähintään 5,1 prosentin liikeylijäämä liikevaihdosta. Palvelukeskus Helsingin toteutunut liikeylijäämä liikevaihdosta oli 3,0 prosenttia.
 • Toisena toiminnan tavoitteena oli sijoitetun pääoman tuotto vähintään 7,0 prosenttia. Palvelukeskus Helsingin sijoitetun pääoman tuotto oli 4,2 prosenttia.
 • Kolmantena toiminnan tavoitteena oli henkilöstökulujen osuus (mukaan lukien työvoiman ostot) enintään 49,6 prosenttia liikevaihdosta. Palvelukeskus Helsingin henkilöstökulujen osuus v. 2019 oli 53,9 prosenttia. Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttivat KuEl-maksun nostaminen ja vuokratyövoiman lisääntynyt käyttö.

Lyhyt katsaus yksiköittäin

Monipalvelut

Monipalvelut-yksikkö tarjoaa ruokapalveluja sekä ruoka- ja siivouspalvelujen yhdistelmäpalveluja muun muassa Helsingin kaupungin kouluissa, päiväkodeissa, leikkipuistoissa ja hoitoalan toimipaikoissa, kuten sairaaloissa, seniorikeskuksissa, palvelutaloissa ja muissa Helsingin kaupungin ylläpitämissä asumisyksiköissä sekä kotiaterioiden kautta kuntalaisten kotona.

Vuoden 2019 aikana Palvelukeskus Helsingiltä siirtyi liikevaihtoa ja kohteita kilpailutusten myötä muille toimijoille siten että vuoden 2019 alussa ulkoistettiin 11 päiväkotia ja 11 koulua sekä 1.8.2019 alkaen uudelleenkilpailutuksen myötä kymmenen koulua.

Toimintakauden aikana ruokapalvelua tarjottiin noin 460 kohteessa ja siivouspalvelua 180 kohteessa. Lisäksi toimitettiin aterioita noin 165 kohteeseen, joita olivat muun muassa leikkipuistot, ryhmäperhepäiväkodit ja pienet asumisyksiköt. Päivittäin tarjottiin asiakkaille noin 100 000 ateriaa, joista erityisruokavalioiden osuus kasvoi entisestään.

Vastuullisen ruoan kehitystyötä jatkettiin yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Palvelukeskus Helsinki palkittiin neljännen kerran päiväkotien ruokapalvelujen luomun Suomen mestaruudella vuonna 2019.

Digitalisaation hyödyntämistä jatkettiin muun muassa älyvaaka-sovelluksen pilotoinnilla. Älyvaaka-projektilla on tarkoitus löytää ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseen.

Muita mainittavia kehityshankkeita ovat olleet Helsinki Education Weekin aikana koululaisille järjestetty kouluruokatyöpaja, jossa oppilaat saivat itse valmistaa pienimuotoisesti kouluruokansa, hävikkiruoan myynti Lunchie-sovelluksella ja Urban Food -pilotit Etu-Töölössä, Viva Espanja -ruokateema kaikilla toimilinjoilla, Koulusafkaa Helsingissä -Instagram-tilin avaaminen ja osallistuminen Pointti-kansalaisfestivaalin yhteydessä järjestettyyn pop up -leikkipuistotapahtumaan yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Vuoden 2020 aikana monipalvelutyksikkö yhdessä kaupunginkanslian kanssa kilpailuttaa seuraavat ostosopimuksensa: pakkausmateriaalit, astiat ja lautaset, maitotaloustuotteet, liha ja lihajalosteet sekä työvaatteet.

Pakkalan tuotanto valmistaa Helsingin kaupungin toimialoille noin 50 000 annosta / 10 000 kg ruokaa päivässä. Lisäksi tehtäviin kuuluu poikkeusolojen ruokahuoltotehtäviä, jotka liittyvät kaupungin valmiussuunnitteluun, kansanhuoltoon ja pelastuspalveluun. Kotiateria-asiakkaiden määrä on noin 1 200.

Osana toimintavarmuuden ylläpidon haasteita nousee esiin myös työvoiman saatavuusongelmat, jotka näkyivät vuoden 2019 suurena henkilöstövuokrakustannuksina.

Puhelin- ja hyvinvointipalvelut

Yksikkö tuottaa sosiaali- ja terveystoimialalle kaupunginvaltuuston edellyttämiä digitaalisia palveluja esimerkiksi kotihoidon etähoitoa, kotihoidon turvapuhelinpalvelua ja erityisryhmien kuljetuspalveluja. Turvapuhelinpalveluasiakkaita on noin 4 000 ja etähoitoasiakkaita noin 900. Palvelujen tarve on kasvanut tasaisesti, välitettyjä matkoja on noin 70 000 kuukaudessa ja virtuaalisia etäkäyntejä on noin 40 000 kuukaudessa.

Kotona asumisen tukipalveluilla on nähtävissä kasvua tulevaisuudessa ja uusia teknologioita pilotoidaan ja otetaan käyttöön. Näistä esimerkkeinä ovat muistisairaiden GPS-kello, lääkeautomaatti, biometriikka-anturit, etädiagnostiikka ja erilaiset kodin anturit.

Yksikön ylläpitämä kontaktienhallintajärjestelmä on käytössä suuressa osassa toimialojen ja liikelaitosten asiakaspalveluja. Yksikkö tuottaa lisäksi itse 24 tuntia vuorokaudessa kaupungin keskitettyä asiakaspalvelua. Kanavia ovat esimerkiksi perinteinen puhelinvaihde ja uusina chat ja chatbot.

Yksikkö tarjoaa tietojärjestelmiin pohjautuvia palveluita kaupunkikonsernille, esimerkiksi pikapalautejärjestelmän ja uutena vuonna 2020 saavutettavuuden mittauksen ja sovellusrobotiikkapalvelun (RPA). Myös useita Helsingin kaupungin digitalisaatio-ohjelman tavoitteita on mahdollista toteuttaa palveluina puhelin- ja hyvinvointipalveluissa, esimerkiksi digitaalisen perustan uudistaminen ja monikanavainen asiakaspalvelu.

Tukipalvelut

Tukipalvelujen tehtävänä on tukea liiketoimintayksikköjä niiden omassa tehtävässään. Lisäksi toiminto tuottaa hallinnollisia tukipalveluja. Vuonna 2019 jatkettiin edelleen tukitoimintojen prosessien ja työnkulkujen sähköistämistä erityisesti viemällä päätöksentekoprosesseja Luukku-järjestelmään.

Hankinnat ja logistiikka toimivat tiiviissä yhteistyössä kaupunginkanslian hankintayksikön kanssa muun muassa määrittelemällä hankintatarpeita ja -kriteerejä. Erityisenä painopisteenä on ollut vastuullisuuskriteerien tarkentaminen ja kotimaisten raaka-aineiden käytön lisääminen.

Vuoden 2019 aikana jatkettiin esimiesten ja ohjaajien ryhmä- ja yksilövalmennuksia. Valmennuksen tavoitteena oli henkilöstöjohtamisen taitojen kehittäminen, toimintakulttuurin yhtenäistäminen ja strategian jalkauttaminen.

Elinvoimaa osaamiseen -kärkiprojektissa on vuoden 2019 aikana toteutettu OsaamisLuotsi-työskentely, jossa kartoitettiin avainhenkilöiden näkemyksiä tulevaisuuden muutostrendeistä ja tarvittavista osaamisista. Projektissa määriteltiin liikelaitoksen toimintaympäristön muutokset, tulevaisuuden vahvuudet ja kriittiset menestystekijät sekä yhteiset ydinosaamiset.

Kehityspalvelut

Kehityspalvelut-yksikkö vastaa Palvelukeskus Helsingin asiakkuuksien kehittämisestä, laatu- ja vastuullisuustyöstä, ympäristöasioista, viestinnästä, brändin ohjauksesta ja markkinoinnista. Yksikkö vastaa myös strategian ohjauksesta ja toimintajärjestelmän kehittämisestä sekä Palvelukeskustasoisesta kehittämishankkeiden hallinnasta. Yksikkö tukee liiketoimintoja ja toimii tiiviissä yhteistyössä sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden kanssa. Yksikön johtoryhmään kuuluvat yksikönjohtajan lisäksi toimintojen päälliköt.

Vastuullisuustyön ohjaamiseen liittyvät ympäristövastuun, taloudellisen vastuun ja sosiaalisen vastuun tavoitteet, jotka on koottu Palvelukeskus Helsingin vastuullisuusohjelmaan. Vastuullisuus- ja laatutiimi ohjaa tavoitteiden asettamista ja tavoitteiden saavuttamista yhdessä tulosyksiköiden ja kaupunkitasoisten ryhmien, muun muassa HNH2035, kanssa.

Asiakkuudenhoito on organisoitu asiakasvastuittain ja keskittynyt asiakkuustyöhön ja osallistamiseen muun muassa asiakkuudenhoito-ohjelman ja asiakkuussuunnitelmien laatimisella sekä asiakaskokemuksen seuraamisella. Palautejärjestelmää on kehitetty kaupunkiyhteisen järjestelmän puitteissa. Koulu- ja oppilaitosruokailussa pilotoitu pikapalautekanava on vakiintunut siten, että puhelin- ja hyvinvointipalvelut tarjoavat pikapalautejärjestelmää palveluna kaupungin asiakaskokemuksen seuraamiseen. Tilaaja- ja käyttäjäasiakkaisiin pidetään jatkuvaa yhteyttä uutiskirjeellä sekä palveluiden ohjausryhmissä ja yhteisissä toimialakohtaisissa työpajoissa.

Viestintää on tehostettu erityisesti asiakasviestinnällä ja sisäisellä viestinnällä. Sidosryhmille suunnattua viestintää toteutetaan sähköisellä uutiskirjeellä. Viestinnän painopisteenä on jatkossa vahvistaa entisestään toimintaa tukevaa viestintää sekä työnantajakuvan rakentamista, jolla pyritään varmistamaan ammattitaitoisen työvoiman saantia. Työnantaja- ja brändikuvaa tarkennetaan vuoden 2020 aikana osaksi kaupungin brändihierarkiatyötä.

Kehityspalvelut-yksikkö on mukana Palvelukeskus Helsingin yhteisten kärkiprojektien koordinoinnissa. Yhteinen palvelupolku -palvelumuotoiluprojektissa pyritään määrittelemään tärkeimmät palvelupolut, joihin suunnitellaan palvelutilanteita parantavaa sisältöä muun muassa digitaalisilla ratkaisuilla. Asiakaskokemuksen mittaamista kehitetään ja siihen liitetään mahdollisesti Helsinki-tasoinen mittari.

Rakentamispalveluliikelaitos

Määrä- ja taloustavoitteet

Tuloslaskelma (1 000 euroa)TalousarvioToteutunutPoikkeama
Tuotot213 901253 70139 800
Varsinaiset kulut-206 418-242 915-36 497
Poistot-3 728-3 086642
Liikeylijäämä/alijäämä3 7547 7003 946
Korkotuotot/ -kulut01010
Korvaus peruspääomalle1 9441 9440
Tilikauden ylijäämä/alijäämä1 8105 7463 936

Suoritetavoitteet

Tehokkuus/taloudellisuusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Liikevaihto/henkilö, 1 000 euroa158,6187,428,8
Käyttökate/henkilö, 1 000 euroa5,58,02,5
Toiminnan laajuustiedotTalousarvioToteutunutPoikkeama
Liikevaihdon muutos, prosenttia0,07,47,4
Investoinnit liikevaihdosta, prosenttia1,40,8-0,6
Rakennettu katuala, ha ( Asiakkaiden tilauksista, hankkeiden vaikeusasteista ja tuottavuuskehityksestä johtuen määrät voivat vaihdella vuosittain +/- 10 %.)18,512,7-5,8
Rakennettu katuvihreä, ha ( Asiakkaiden tilauksista, hankkeiden vaikeusasteista ja tuottavuuskehityksestä johtuen määrät voivat vaihdella vuosittain +/- 10 %.)5,42,5-2,9
Rakennettu puistoala ( Asiakkaiden tilauksista, hankkeiden vaikeusasteista ja tuottavuuskehityksestä johtuen määrät voivat vaihdella vuosittain +/- 10 %.)11,712,00,3
Vesi- ja viemäriputket, jm ( Asiakkaiden tilauksista, hankkeiden vaikeusasteista ja tuottavuuskehityksestä johtuen määrät voivat vaihdella vuosittain +/- 10 %.)14 60013 100-1 500
Uudis- ja korjausrakentamiskohteet, kpl ( Asiakkaiden tilauksista, hankkeiden vaikeusasteista ja tuottavuuskehityksestä johtuen määrät voivat vaihdella vuosittain +/- 10 %.)3 4254 336911
Hoidettavat katualueet, ha ( Vuosivaihtelusta ja uusien alueiden rakentamisesta johtuen hoidettavat alueet kasvavat vuosittain 1-5 %.)1 1491 1578
Hoidettava katuvihreä, ha ( Vuosivaihtelusta ja uusien alueiden rakentamisesta johtuen hoidettavat alueet kasvavat vuosittain 1-5 %.)296293-3
Hoidettavat puistoalueet, ha ( Vuosivaihtelusta ja uusien alueiden rakentamisesta johtuen hoidettavat alueet kasvavat vuosittain 1-5 %.)918914-4
Luonnonhoitotyöt metsissä, ha ( Vuosivaihtelusta ja uusien alueiden rakentamisesta johtuen hoidettavat alueet kasvavat vuosittain 1-5 %.)2732796
ResurssitTalousarvioToteutunutPoikkeama
Henkilöstön määrä (31.12.)1 3491 3545
KannattavuusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Käyttökate, prosenttia3,54,30,8
Liikeylijäämä liikevaihdosta, prosenttia1,83,01,2
TuottavuusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Tuottavuus (2016=100)1051116
Tilankäytön tehokkuuden mittariTalousarvioToteutunutPoikkeama
Tilojen kokonaispinta-ala, htm276 40075 904-496
Indeksi (2016= 81 006 htm2 kokonaispinta-ala)94,393,7-0,6

Keskushallintoon kuuluva rakentamispalveluliikelaitos (Stara) aloitti toimintansa 1.6.2017. Vuosi 2019 oli Staralle toinen kokonainen toimintavuosi liikelaitoksena.

Vuoden aikana muun muassa osallistuttiin kaupunginkanslian johdolla tehtyyn selvitykseen kaupungin palvelustrategisista linjauksista. Kaupunkiympäristön toimialan ja Staran välinen yhteistyö jatkui ja syveni. Aikaisempaa pidempiaikaiset palvelusopimukset ympäristönhoitoon ja ylläpitoon olivat voimassa. Staran liikevaihto kasvoi, koska rakentamisen volyymi oli edellisvuotta korkeampi. Myös ylläpidon liikevaihto toteutui edellisvuotta suurempana. Palvelukeskusliikelaitoksen logistiikkakeskuksen koko toiminta siirrettiin 1.12.2018 alkaen osaksi Staran logistiikkaosaston toimintaa. Logistiikkakeskus toimi ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden osana Staraa ja tämä toi mukanaan uutta liikevaihtoa ja asiakkuuksia. Stara logistiikka vastaanotti myös kaupunkiympäristön toimialalta kalustoa, joka siirrettiin Staran hallintaan.

Staran toiminnassa toteutettiin Helsingin kaupungin strategiaa ja tavoiteltiin Staran visiota ja vuoteen 2021 ulottuvaa tahtotilaa menestystekijöiden ja strategisten kehittämishankkeiden avulla. Staran strategisia kehittämishankkeita ja toimenpiteitä jatkettiin vuonna 2019 kilpailukykyisyyden parantamiseksi. Tavoitteena on vahva asiakaslähtöisyys ja tuottavuuden parantaminen, jota tavoitellaan mm. kehittämällä johtamista, prosesseja, hankintoja, resurssien hallintaa ja osaamista. Kaikki strategiset kehittämishankkeet ovat käynnissä tai alkamassa. RALA-sertifikaatti on edelleen voimassa. Siihen liittyen tehtiin arviointeja ja toteutettiin sisäisiä auditointeja. Toimintatapojen kehittäminen jatkuu prosessityön kautta.

Staran liikevaihto vuodelta 2019 oli 250,2 miljoonaa euroa, jonka lisäksi liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 3,5 miljoonaa euroa. Liikeylijäämää kertyi 7,7 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämäksi muodostui 5,7 miljoonaa euroa. Koko vuoden tuotot kasvoivat 17,6 miljoonaa euroa (7,4 prosenttia) edelliseen vuoteen verrattuna ja tilikauden ylijäämä oli 0,4 miljoona euroa edellisvuotta suurempi. Peruspääoman suuruus oli 24,3 miljoonaa euroa, josta maksettiin suunnitelman mukaisesti tuottoa kaupungille 1,944 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 1 189 vakinaista ja 165 määräaikaista eli yhteensä 1 354 henkilöä.

Muiden resurssien osalta Staran toimitilastrategia 2018–2020 on päivitetty 2019 ja sen pohjalta on tehty toimitilasuunnitelma vuodelle 2020. Suunnitelmassa korostetaan edelleen erityisesti tilatehokkuuden kasvavaa merkitystä. Roihupellon itäisen päätukikohdan korvaavan Vuosaaren uuden tukikohdan rakentamisen ensimmäinen vaihe valmistui 2018 ja toinen vaihe syksyllä 2019. Rakentaminen toteutettiin Staran omana tuotantona.

Stara pyrki strategiatyössä määritettyyn tahtotilaan viiden menestystekijän ja niitä toteuttavien kehittämishankkeiden avulla. Edellä mainitut viisi strategista menestystekijää ovat: asiakaslähtöisyys ja myyntihenkisyys, vahva talous ja kilpailukykyiset palvelukokonaisuudet, tehokkaat ja hyvin toimivat prosessit, kannustava johtaminen ja motivoitunut henkilöstö sekä toiminnan innovatiivinen kehittäminen.

Strategisten kehittämishankkeiden suunniteltu toteutusaikataulu kuvattiin toimeenpanon tiekartassa. Kehittämishankkeet toteutetaan Staran projektimallin mukaisesti. Strategisten hankkeiden tavoitteet, mittarit ja tavoitearvot ovat määritelty strategia-aineistossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan tuloskokouksissa. Strategisia kehittämishankkeita jatketaan edelleen kilpailukyvyn parantamiseksi. Vuonna 2019 kehittämisen painopisteet olivat asiakkuustyössä sekä vahvassa taloudessa ja kilpailukyvyn analysointi hankekokonaisuudessa. Toiminnan innovatiiviseen kehittämiseen liittyvä digitalisaation puiteohjelma valmistui ja se on yhdenmukainen Helsingin kaupungin ja kaupunkiympäristön toimialan ohjelman kanssa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Toimintavuosi sujui taloudellisesti hyvin. Talousarvioon sekä tulosbudjettiin verrattuna tuotot ylittyivät yli 16 prosenttia. Stara panosti edelleen asiakastyöhön ja muutamien tavanomaista suurempien hankkeiden toteuttaminen jatkui. Alkuvuoden suuret lumisateet aiheuttivat myös lisätöitä Staralle. Vuosaaren tukikohdan toisen vaiheen toteuttaminen jatkui. Edellisenä vuonna käynnistyneiden Hakaniemen kauppahallin ja Kaasukellon peruskorjausten työmaat jatkuivat. Uudis- ja korjausrakentamiskohteiden lukumäärä jatkaa kasvuaan edellisestä vuodesta. Palvelukeskuksesta Staraan siirtynyt logistiikkakeskus toimi ensimmäisen kokonaisen vuoden osana Staraa ja toi mukanaan uutta liikevaihtoa. Tuotot olivat tilikauden ajalta 39,8 miljoonaa euroa ja varsinaiset kulut 36,5 miljoonaa euroa talousarviota suuremmat. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 5,7 miljoonaa euroa ja talousarviontavoite ylitettiin 3,9 miljoonalla eurolla.

Edelliseen vuoteen verrattuna tuotot kasvoivat 17,6 miljoonaa euroa (7,4 prosenttia). Liikeylijäämä oli 0,4 miljoonaa euroa ja samoin tilikauden ylijäämä 0,4 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Käyttökateprosentti oli 4,3 ja liikeylijäämä liikevaihdosta 3,0 prosenttia. Kannattavuus oli edellisvuoden tasolla.

Lisääntyneen liikevaihdon myötä kasvoivat myös kulut. Palvelujen ostot kasvoivat eniten rakennustekniikassa. Suhteellisesti eniten nousua oli materiaalien ostoissa, aineissa ja tarvikkeissa, johtuen logistiikkakeskuksen siirtymisestä Staralle. Rakentamisessa työnjohdon saatavuusongelma vaikeutti vielä toimintaa ja aiheutti osaltaan ulkopuolisen palveluiden käyttöä.

Sitovat toiminnan tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee. Energiansäästötavoite on 4 prosenttia vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus.

Tavoite ei toteutunut. Staran seurannassa olevien kohteiden energiankulutus aleni keskimäärin 2 prosenttia vuonna 2019.

Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40). Asiakaskyselyyn perustuva nettosuositteluindeksin (NSI) arvo on ≥ 30, (vaihteluväli -100 – 100).

Tavoite toteutui. Nettosuositteluindeksin arvo oli 43,7.

Tapaturmataajuus pienenee. Tapaturmataajuus laskee kolmen edellisen vuoden keskiarvosta 5 prosenttia.

Tavoite toteutui. Vuoden 2019 tapaturmataajuus oli 22,4, mikä tarkoittaa n. 25,0 prosentin laskua edellisen kolmen vuoden tapaturmataajuuden keskiarvoon (29,8) nähden.

Positiivinen tuottavuuskehitys. Kiinteät kustannukset toteutuvat edellistä vuotta pienempinä.

Tavoite ei toteutunut. Vuoden 2019 kiinteät kustannukset olivat 18,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2018 16,2 miljoonaa euroa. Liikevaihtoon suhteutettuna kiinteiden kustannusten osuus oli 7,3 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2019 ja 6,9 prosenttia vuonna 2018.

Muut toiminnan tavoitteet
 • Staralla oli talousarviossa tavoite, jonka mukaan vuoden 2019 aikana kehitetään toiminnan tuottavuutta kuvaavia mittareita, esimerkiksi keskeisiä toimintoja kuvaavia yksikkökustannuksia. Asia oli esillä ja mittari kehitettiin kilpailukyvyn analysointi-hankeryhmässä. Vuoden 2020 talousarviossa on esitetty uusi tuottavuusmittari, joka perustuu osastojen yksikkökustannuksiin.
 • Staralla oli tavoite, jonka mukaan hankintapäätöksistä 90 prosenttia sisältää ympäristökriteerejä. Tavoite ei täysin toteutunut, koska lukumäärällisesti 78,1 prosenttia hankinnoista sisälsi ympäristökriteerejä. Kuitenkin euromääräisesti hankintojen arvosta laskettuna 91,5 prosentissa oli ympäristökriteerejä.
 • Toinen talousarviossa ympäristöä koskeva tavoite oli, että Staran dieselkäyttöisistä hyötyajoneuvoista 70 prosenttia on siirtynyt käyttämään uusiutuvaa diesel biopolttoainetta. Tavoitteen toteutuma oli noin 13 prosenttia. Ohje uusiutuvan polttoaineen käytöstä on laadittu ja tiedotettu Starassa.
Tuottavuuden kehitys

Staran tuottavuuden mittarina käytettiin talousarviossa tuottavuusmatriisia, joka koostuu asiakastyytyväisyysmittauksen tuloksesta lasketusta indeksistä, sairauspoissaoloprosentista lasketusta indeksistä sekä Staran menot/asukas indeksistä. Vuoden 2019 indeksi on 111, kun vuosi 2016 =100. Tuottavuus kehittyi positiivisesti vertailuvuoteen nähden johtuen asiakastyytyväisyyskyselyn hyvästä tuloksesta sekä sairauspoissaolojen laskusta. Aikaisemmin tuottavuuden mittarina käytettiin pitkään jalostusarvo/henkilö mittausta, joka sekin kehittyi positiivisesti vuoteen 2016 verrattuna. Staran vuoden 2019 talousarvioon kirjattuna tavoitteena oli, että vuoden 2019 aikana kehitetään toiminnan tuottavuutta kuvaavia mittareita. Vuoden 2020 talousarviossa on esitetty uusi tuottavuusmittari, joka perustuu osastojen valittujen palveluiden yksikkökustannusten kehitykseen.

TALOUSHALLINTOPALVELULIIKELAITOS

Määrä- ja taloustavoitteet

Tuloskehitys (1 000 euroa)TalousarvioToteutunutPoikkeama
Liikevaihto28 86929 767898
Liikeylijäämä/alijäämä71768697
Tilikauden tulos15712697
Peruspääoman tuotto (8 prosenttia)56560
Varsinaisen toiminnan rahavirta205859654
Investointien rahavirta-400-221179
Vaikutus maksuvalmiuteen-195638833
SuoritetavoitteetTalousarvioToteutunutPoikkeama
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut, 1000 kpl1 1741 24167
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot, 1000 kpl224185-39
Ostolaskut, 1000 kpl79584752
Palkka- ja palkkiolipukkeet, 1000 kpl77481945
Tehokkuus/taloudellisuus TalousarvioToteutunutPoikkeama
Automaattisesti täsmäytyvät tiliotteet, prosenttia70,575,65,1
E-laskujen osuus lähtevistä laskuista, prosenttia34,036,32,3
Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut, prosenttia22,022,80,8
CM-järjestelmässä täsmäytyneet ostolaskut, prosenttia19,018,5-0,5
Sähköisesti ilmoitetut poissaolot, prosenttia77,077,00,0
Sähköiset palkkalipukkeet, prosenttia80,080,00,0
ResurssitTalousarvioToteutunutPoikkeama
Henkilötyövuodet36537611
TuottavuusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Tuottavuus (2016=100)103,9102,2-1,7
Liikevaihto/henkilötyövuosi, 1 000 euroa79790
Tilankäytön tehokkuuden mittariTalousarvioToteutunutPoikkeama
Tilojen kokonaispinta-ala, m26 9596 9590
Tilat, m2/henkilötyövuosi1918-1
Sitovat toiminnalliset tavoitteetTalousarvioToteutunutPoikkeama
Tilikauden tulos vähintään 15 000 euroa15 000711 711696 711
Asiakastyytyväisyys vähintään (asteikolla 1–5)3,853,61-0,24
Tuottavuus (2016=100)103,9102,2-1,7
Liikevaihto/henkilötyövuosi, 1 000 euroa79790
Tilankäytön tehokkuuden mittariTalousarvioToteutunutPoikkeama
Tilojen kokonaispinta-ala, m26 9596 9590
Tilat, m2/henkilötyövuosi1918-1
Sitovat toiminnalliset tavoitteetTalousarvioToteutunutPoikkeama
Tilikauden tulos vähintään 15 000 euroa15 000711 711696 711
Asiakastyytyväisyys vähintään (asteikolla 1–5)3,853,61-0,24
Sitovat toiminnan tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Sitovana toiminnan tavoitteena asiakastyytyväisyys (asteikolla 1–5) vähintään 3,85.

Asiakastyytyväisyyskyselyn sitovaa tavoitetta ei saavutettu. Asiakastyytyväisyystavoite toteutui tasolla 3,61. Taloushallintopalveluliikelaitoksen asiakastyytyväisyystutkimus uudistettiin vuodelle 2019. Asiakaskyselyn uudistamisen tavoitteena oli saada tarkempaa ja paremmin hyödynnettävissä olevaa tietoa johtamisen tueksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi. Tässä onnistuttiin, sillä vastaajien määrä oli suurin koko kyselyn historiassa. Kyselyn muutos ja vastaajien suuri määrä selittävät osaltaan myös kokonaistyytyväisyyslukeman laskua.

Sitovana toiminnan tavoitteena tilikauden tulos 15 000 euroa.

Tavoite toteutui. Tilikauden tulos oli 711 711 euroa.

Suoritetavoitteet
 • Maksumuistutusten ja perintätoimeksiantojen osalta toteumamäärä ei toteutunut talousarvion mukaisesti. Osaltaan toteumalukuun vaikutti marras- joulukuun postilakko, jonka takia esimerkiksi vuodelle 2019 kuuluvia maksumuistutus- ja perintätoimia siirtyi vuodelle 2020.
 • Perintätoimistopalvelu kilpailutettiin vuoden 2019 aikana ja yhteistyö kilpailutuksen voittaneen toimittajan kanssa aloitettiin. Lisäksi vuoden aikana käyttöönotettiin uusi myyntilaskujen välityspalvelu ja maksuliikenneohjelma.
 • Ostolaskujen kappalemääräinen toteuma ylitti suunnitellun. Toistuvaislaskujen automaattista käsittelyastetta saatiin vuoden aikana nostettua 4,4 prosenttiyksikköä. Lisäksi tarkennettiin suunnitelmaa automaation ja prosessianalytiikan hyödyntämisestä tilauksesta maksuun -prosessissa.
 • Palkkalipukkeiden ennakoitua suurempi määrä johtui osin kaupungin määräaikaisen henkilöstöosuuden kasvusta. Lipukkeiden määrää nosti myös takautuvien palkkakorvausten maksaminen erityisesti suurilla toimialoilla. Tämä aiheutui virheellisestä virka- ja työehtosopimuksen tulkinnasta. Kyseisiä korvauksia maksettiin kertaluonteisesti.
Tehokkuus/taloudellisuus
 • E-laskujen osuus lähtevistä laskuista toteutui talousarviota paremmin. Sähköisen laskutuksen eduista viestittiin vuoden aikana kuntalaisille aktiivisesti ja uusi suoramaksuominaisuus otettiin käyttöön elokuussa 2019. Tämän lisäksi kaupungin asiakkaina toimivat yritykset ovat myös enenevissä määrin ottaneet käyttöön e-laskutuksen.
 • Vuoden aikana taloushallintopalveluliikelaitos tarjosi aktiivisesti asiakkailleen mahdollisuutta entistä paremmin hyödyntää tilaukseen automaattisesti täsmääviä ostolaskuja sekä CM-järjestelmässä täsmäytyviä ostolaskuja. Tavoitteet toteutuivat talousarviota paremmin.
 • Helsingin kaupunki on rahoitusjohtajan päätöksen mukaisesti ohjannut yhteistyökumppaneitaan toimittamaan ostolaskut sähköisesti. Sähköinen verkkolaskutus on kustannustehokas ja kestävän kehityksen mukainen sekä laskun lähettäjälle että vastaanottajalle.
 • Taloushallintopalveluliikelaitokselle sähköisten ostolaskujen etuja ovat etenkin manuaalisen työn osuuden pienentyminen, inhimillisten virheiden vähentyminen laskun tallennus- ja käsittelyvaiheissa, laskukierron nopeutuminen sekä arkistointimahdollisuuden helpottuminen.
Tuottavuustavoite

Taloushallintopalveluliikelaitoksen tuottavuuslaskennassa huomioidaan kokonaisuudessaan liikelaitoksen tuotanto ja tuloslaskelmassa esitetyt kustannukset.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 talousarviossa asetettiin kokonaistuottavuuden kasvutavoitteeksi neljä prosenttia. Tavoitteen toteutumista tuettiin tuottamalla johdon tueksi tunnuslukuja, joiden avulla seurattiin prosesseihin tehtyjen toimenpiteiden ja työskentelytapojen muutosten vaikutuksia työn tavoitetasoihin ja tuottavuuteen.

Kokonaistuottavuus kasvoi noin kaksi prosenttia. Näin ollen tuottavuuden kasvutavoitetta ei aivan saavutettu.

Taloushallintopalveluliikelaitoksessa valmistauduttiin vuoden aikana uusien talous- ja palkkahallinnon järjestelmien käyttöönottoon. Järjestelmien käyttöönoton siirtyminen vaikutti osaltaan siihen, että kokonaistuottavuus ei toteutunut talousarvion mukaisesti.

TYÖTERVEYSLIIKELAITOS

Määrä- ja taloustavoitteet

Tuloskehitys (1 000 euroa)TalousarvioToteutunutPoikkeama
Liikevaihto16 75017 8311 081
Liikeylijäämä/alijäämä (-)140394254
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-)100354254
Poistot-17-116
Peruspääoman tuotto, (8 prosenttia)40400
Varsinaisen toiminnan rahavirta117365248
Investointien rahavirta-31-1516
Vaikutus maksuvalmiuteen86350264
SuoritetavoitteetTalousarvioToteutunutPoikkeama
Nettosuositteluindeksi (NPS)7069-1
T3 yleislääkäri572
T3 työterveyslääkäri10166
T3 työterveyshoitaja385
Asiakasmäärä39 50039 5000
Kirjanpidon myynti/asiakasmäärä43346633
Tehokkuus/taloudellisuus TalousarvioToteutunutPoikkeama
Liikevaihto/henkilö, 1 000 euroa1161248
ResurssitTalousarvioToteutunutPoikkeama
Henkilöstön määrä (31.12.)1441440
Tuottavuus (2016=100)TalousarvioToteutunutPoikkeama
Tuottavuusindeksi10074-26

Tilikauden ylijäämä ylitti talousarvion noin 250 000 eurolla johtuen ennakoitua suuremmasta myynnistä sekä toimialoille että tytäryhtiöille. Kulujen kasvua selittää suunniteltua suurempi panostus digitalisaation kehittämiseen sekä suurempi vuokralääkärin tarve.

Sitovat toiminnan tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Työterveys Helsingin nettosuositteluindeksi (NPS-arvo) on vähintään 70.

Nettosuositteluindeksi taso jäi arvoon 69. Asiakaskokemuksen kannalta kriittiseksi muodostui palveluiden saatavuus ja prosessien sujuvuus.

Muut toiminnan tavoitteet toteutuivat seuraavasti:
 • Palveluiden saatavuutta mitattiin kiireettömien vastaanottoaikojen saatavuudella. Seurannassa käytettiin niin sanottua T3-lukua. Tällä mittarilla arvioituna vastaanottoaikojen saatavuustavoitteita ei saavutettu. Työterveyspalveluiden kokonaissaatavuus kuitenkin parani digitaalisten palveluiden käyttöönoton ja tehostamisen myötä.
 • Tuottavuutta tarkasteltiin matriisimallin avulla, joka muodostui talous-, asiakkuus-, henkilöstö- ja palveluiden saatavuus osioista. Kokonaistuottavuus laski vertailuvuodesta 2016 yhteensä 26 prosenttia. Tuottavuuden laskun taustalla on vuokrahenkilöstökulujen kasvu sekä henkilöstövaihtuvuus.

2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot57 456057 45669 28511 8300
Menot-1 193 4250-1 193 425-1 201 875-8 450-9 500
Toimintakate-1 135 9700-1 135 970-1 132 5903 379-9 500
Poistot30 1760-3 017618 58011 5960
Tilikauden tulos-1 166 1460-1 166 146-1 151 17014 975-9 500

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuudessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jakaantuu neljään palvelukokonaisuuteen: varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus, perusopetuksen palvelukokonaisuus, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus sekä ruotsinkielisten palvelujen palvelukokonaisuus.

Tehokkuus ja taloudellisuus

Keskimääräiset nettomenot, euroa/lapsi ( kyseessä keskimääräinen hinta) (1 000 euroa)TalousarvioToteutunutPoikkeama
Suomenkielinen varhaiskasvatus9 67110 275604
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus11 45412 317863
Keskimääräiset nettomenot, euroa/oppilas/opiskelija ( kyseessä keskimääräinen hinta) (1 000 euroa)TalousarvioToteutunutPoikkeama
Suomenkielinen esi- ja perusopetus9 4409 4433
Suomenkielinen lukio- ja aikuislukiokoulutus8 1257 961-164
Ruotsinkielinen esi- ja perusopetus10 29110 268-23
Ruotsinkielinen lukio- ja aikuislukiokoulutus8 9068 92721
Ammatillinen koulutus14 24311 709-2 534
Vapaa sivistystyö nettomenot euroa/opetustunti ( kyseessä keskimääräinen hinta) (1 000 euroa)TalousarvioToteutunutPoikkeama
Suomenkielinen vapaa sivistystyö124116-8
Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö143124-19
Tuottavuuden toteutuminen (2016 = 100), Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kokonaistuottavuusTA 2019201920182017
Suoriteindeksi107,6106,3105,1102,4
Kustannusindeksi112,3112,7107,1102,5
Tuottavuusindeksi95,994,398,2100,0
Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen (htm2/asiakas)TA 2019201920182017
Varhaiskasvatus9,19,99,19,4
Yleissivistävä koulutus11,711,911,912,2
Lukio9,59,29,59,5
Ammatillinen koulutus16,613,916,616,3

Suoritetavoitteet

Suomenkielinen varhaiskasvatusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset 31.12.38 00836 963-1 045
Omissa päiväkodeissa, 31.12.24 80024 169-631
Ostopalvelupäiväkodeissa, 31.12.350653303
Perhepäivähoidossa, 31.12.800668-132
Lasten kotihoidon tuki, lapset 31.12.7 1406 843-297
Yksityisenhoidontuki, lapset 31.12.3 8503 762-88
Kerhoissa, lapset 31.12.1 000743-257
Esiopetus, perusopetuksessa6812557
IltapäivätoimintaTalousarvioToteutunutPoikkeama
Perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminnan oppilaat7 4907 626136
Kaupungin järjestämässä iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat1 4001 015-385
Perusopetuslain mukaisessa kaupungin järjestämässä kehitysvammaisten lasten iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat29037282
Muiden järjestämässä avustettavassa iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat5 8006 239439
Suomenkielinen perusopetusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Suomenkielinen perusopetus40 38740 021-366
Suomenkielinen  lukiokoulutusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Suomenkielinen  lukiokoulutus7 3807 45575
Lukiokoulutus7 3267 40579
Valmistava opetus5450-4
Ammatillinen koulutusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Ammatillinen koulutus9 11910 2471 128
Ammatillinen koulutus opiskelijavuosina8 9479 9601 013
Muu ammatillisen koulutuksen järjestämä koulutusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Työpajatoiminta, opiskelijamäärä henkilötyövuosina1321331
Perusopetuksen lisäopetus oppilasmäärä40154114
Suomenkielinen vapaa sivistystyöTalousarvioToteutunutPoikkeama
Opetustunnit101 500106 8795 379
Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet78 00084 8596 859
Kokeileva, Integroiva, strateginen opetus15 00019 4744 474
Ruotsinkieliset palvelut
Ruotsinkielinen varhaiskasvatusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset 31.12.2 3382 35214
Omissa päiväkodeissa, 31.12.1 9401 98343
Ostopalvelupäiväkodeissa, 31.12.210200-10
Perhepäivähoidossa, 31.12.9567-28
Esiopetus, perusopetuksessa931029
Ruotsinkielinen perusopetus3 6823 673-9
Ruotsinkielinen lukiokoulutus1 2211 26746
Ruotsinkielinen vapaa sivistystyöTalousarvioToteutunutPoikkeama
Opetustunnit22 50023 318818
Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet17 00017 106106
Opintonsa loppuunsuorittaneiden maahanmuuttajien määrä15150
Kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut yhteensä40 34639 315-1 031
Koululaisten iltapäivätoiminta leikkipuistoissa3 2003 28181
Peruspalvelulain mukainen iltapäivätoiminta7 4907 626136
Kaupungin tuottaman perusopetuksen oppilaat yhteensä44 06943 694-375
Kaupungin tuottaman lukiokoulutuksen opiskelijat yhteensä8 6018 722121
Ammatillinen koulutus9 11910 2471 128
Kotikuntakorvausten perusteena olevat oppilasmäärät TalousarvioToteutunutPoikkeama
Helsingin kaupungin järjestämässä esi- ja perusopetuksessa olevat muiden kuntien oppilaat504494-10
Muiden koulutuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksessa olevat helsinkiläiset oppilaat8 8299 043214

Vaikuttavuustavoitteet

Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus (Varhaiskasvatuksen osallistumisaste kaikki palvelut yhteensä (suomen- ja ruotsinkieliset varhaiskasvatuspalvelut ja yksityisen hoidon tuki))TalousarvioToteutunutPoikkeama
- 0–2-vuotiaat33 %34 %1 %
- 3–5-vuotiaat90 %92 %2 %
- 5-vuotiaat94 %94 %0 %
- 6-vuotiaat97 %94 %-3 %
Osallistumisaste kaupungin suomenkieliset varhaiskasvatuspalvelut (kaupungin päiväkodit, ostosopimuspäiväkodit ja perhepäivähoito)TalousarvioToteutunutPoikkeama
- 0–2-vuotiaat28 %29 %1 %
- 3–5-vuotiaat78 %79 %1 %
- 5-vuotiaat83 %82 %-1 %
- 6-vuotiaat88 %85 %-3 %
Osallistumisaste kaupungin ruotsinkieliset varhaiskasvatuspalvelut (kaupungin päiväkodit, ostosopimuspäiväkodit ja perhepäivähoito)TalousarvioToteutunutPoikkeama
- 0–2-vuotiaat38 %41 %3 %
- 3–5-vuotiaat90 %91 %1 %
- 5-vuotiaat92 %92 %0 %
- 6-vuotiaat100 %108 %8 %
Osallistumisaste tuettu palvelutuotanto yksityisenhoidontukiTalousarvioToteutunutPoikkeama
- 0–2-vuotiaat5 %5 %0 %
- 3–5-vuotiaat12 %12 %0 %
- 5-vuotiaat11 %11 %0 %
- 6-vuotiaat7 %8 %1 %
Osallistumisaste tuettu palvelutuotanto kodinhoidontukiTalousarvioToteutunutPoikkeama
- 0–2-vuotiaat33 %33 %0 %
- 3–5-vuotiaat3 %3 %0 %
- 5-vuotiaat2 %2 %0 %
- 6-vuotiaat2 %1 %-1 %
Suomenkielinen perusopetusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Peruskoulun päättötodistuksen saaneet98 %99,6 %2 %
Perusopetuksen oman oppilaaksiottoalueen koulun valinneet 1. luokan oppilaat86 %89,6 %4 %
Perusopetuksen oman oppilaaksiottoalueen koulun valinneet 7. luokan oppilaat75 %86,2 %11 %
Ruotsinkielinen perusopetusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Peruskoulun päättötodistuksen saaneet99 %100 %1 %
Perusopetuksen oman oppilaaksiottoalueen koulun valinneet 1. luokan oppilaat89 %96,5 %8 %
Perusopetuksen oman oppilaaksiottoalueen koulun valinneet 7. luokan oppilaat89 %95,1 %6 %
Suomenkielinen lukiokoulutusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Ylioppilaskirjoitusten tulokset (ero valtak. keskiarvoon) 0,00,00,0
Läpäisyaste85,4 %84,0 %-1,4 %
Keskeyttäminen negatiivinen1,3 %1,2 %-0,1 %
Ruotsinkielinen lukiokoulutusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Ylioppilaskirjoitusten tulokset (ero valtak. keskiarvoon) 0,00,30,3
Läpäisyaste93,0 %95,0 %2,0 %
Keskeyttäminen negatiivinen1,2 %0,4 %-0,8 %
Ammatillinen koulutusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Keskeyttämiset, negatiivinen10,3 %8,4 %-1,9 %
Järjestämisluvan käyttöaste100,0 %99,8 %-0,2 %

Käyttötalous

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tulot ylittivät talousarvion noin 12 miljoonalla eurolla vuonna 2019.

Lisätulot kertyivät kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta hankerahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa sekä varhaiskasvatuksen kasvaneista asiakasmaksuista.

Toimialan käyttötalouden menot ylittivät talousarvion noin 8,5 miljoonalla eurolla johtuen kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista ja muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, jotka eivät sisältyneet talousarvioon. Toimiala on esittänyt ylitysoikeutta toimintamenojen ylityksen mukaisesti.

Sitovat toiminnan tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Toimialalla on kaikkiaan kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta vuoden 2019 talousarviossa. Sitovia toiminnan tavoitteita mitataan yhdellätoista mittarilla. Toimialan kaikki sitovat toiminnan tavoitteet toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.

Tavoite toteutui. Kaikki mittarit toteutuivat.

Varhaiskasvatus ja esiopetus: Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen luodaan digitaalisen portfolion toimintamalli. Digitaalisen portfoliomallin pedagoginen perusta määritellään ja sen toiminnallisuutta pilotoidaan vuoden 2019 aikana.

Mittari toteutui. Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen luotiin digitaalisen portfolion toimintamalli. Toimintamallin perusta määriteltiin ja sen toiminnallisuutta pilotoitiin vuonna 2019. Digitaalisen portfoliomalliin määriteltiin pedagogisen perustan mukaisesti portfoliolta vaadittavat omanaisuudet, joita ovat 1) toiminnan pedagoginen dokumentointi 2) toiminnan näkyväksi tekeminen 3) vasun tavoitteiden toteutumisen seuraaminen 4) toiminnan suunnittelu ja arviointi. Toimintamalli on kuvattu osana OPPI-hanketta. Pilotointiin osallistuivat innovatiiviset päiväkodit (10 suomenkielistä ja 1 ruotsinkielinen).

Perusopetus: Portfolio-oppimista toteutetaan kaikissa peruskouluissa. Oppijan oppimisprosessi nähdään kokonaisuutena ja digitaalinen portfolio seuraa oppijan mukana koko hänen oppimispolkunsa ajan. 80 prosentilla oppijoista on käytössään digitaalinen portfolio.

Mittari toteutui. Portfolio oppimista toteutetaan kaikissa peruskouluissa. Suomenkielisessä perusopetuksessa kaikkien oppijoiden lukumäärä oli 40 537, joista digitaalinen portfolio oli arviointiprosessin tukena 35 945 oppijalla vuoden 2019 loppuun mennessä. Digitaalinen portfolio on käytössä 88,7 prosentilla oppijoista. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa 94,3 prosentilla oppijoista oli digitaalinen portfolio käytössä (oppilaita 3319, joista sähköinen portfolio 3131:llä käytössä).

Lukiokoulutus: Lukioiden opiskelijoista 90 prosenttia laatii itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Opiskelija päivittää suunnitelmiaan oppilaitoksen henkilöstön (opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja, aineenopettaja, tarvittaessa opiskeluhuolto) tuella.

Mittari toteutui. Suomenkielisissä lukioissa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma oli 90,8 prosentilla ja urasuunnitelma 99,4 prosentilla 1. vuoden opiskelijoista 31.5.2019 mennessä. Ylioppilastutkintosuunnitelma oli 100 prosentilla ja jatko-opintosuunnitelma 98,5 prosentilla 2. vuoden opiskelijoista kolmannen vuoden syyslukukauden loppuun mennessä 31.12.2019.

Ruotsinkielissä lukioissa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja urasuunnitelma oli 97 prosentilla 1. vuoden opiskelijoista 31.5.2019 mennessä. Ylioppilastutkintosuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma oli 97 prosentilla 2. vuoden opiskelijoista kolmannen vuoden syyslukukauden loppuun mennessä 31.12.2019.

Ammatillinen koulutus: Negatiivinen keskeyttäminen vähenee yhden prosenttiyksikön vuoteen 2018 verrattuna. Tavoitetaso 9,2 prosenttia.

Mittari toteutui. Vuonna 2019 negatiivinen keskeyttäminen oli 8,4 prosenttia. Kokonaisopiskelijamäärä oli 8 929 ja negatiivisesti keskeyttäneiden määrä oli yhteensä 748 opiskelijaa.

Vapaa sivistystyö: Oppimisessa ja opetuksessa hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat monipuoliset pedagogiset opetusmenetelmät. Kursseista 7 prosenttia käyttää järjestelmää.

Mittari toteutui. Työväenopistossa 9,95 prosentilla kursseista on hyödynnetty sähköisiä oppimisympäristöjä. Arbiksessa 10,7 prosentilla kursseista on hyödynnetty sähköisiä oppimisympäristöjä.

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työteon ympäristönä.

Tavoite toteutui. Kaikki mittarit toteutuivat.

Varhaiskasvatus, esiopetus ja alkuopetus: Suomenkielisen esi- ja alkuopetuksen lapset työskentelevät yhdessä vähintään 2 krt/kk samoissa tiloissa ja toimintamuodoissa käyttäen koulun, päiväkodin ja leikkipuiston tiloja tai muita kaupungin tiloja.

Ruotsinkielinen esi- ja perusopetus suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yhdessä vähintään 3 ilmiöpohjaista oppimiskokonaisuutta vuonna 2019. Ilmiöpohjaiset oppimiskokonaisuudet ovat laajuudeltaan vähintään 2 viikkoa kestäviä.

Mittari toteutui. Suomenkielinen esi- ja alkuopetus: Kouluille toteutettiin sähköinen kysely, johon rehtorit vastasivat 13.12.2019 mennessä. Kaikissa kouluissa oli esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä tehty kuvaus toimintasuunnitelmiin. Lisäksi kaikissa kouluissa esi- ja alkuopetuksen lapset työskentelevät vähintään 2 kertaa kuukaudessa yhdessä. Ruotsinkielinen esi- ja perusopetus: Ilmiöpohjaiset oppimiskokonaisuudet dokumentoitiin toimintasuunnitelmiin. Esi- ja perusopetuksen yhteisiä, vähintään 2 viikkoa kestäviä ilmiöpohjaisia oppimiskokonaisuuksia toteutettiin esi- ja perusopetuksen yhteistyöryhmässä tavoitteen mukaisesti kolme kertaa tai enemmän.

Perusopetus (luokat 3–9): Kaupunkia käytetään monipuolisesti ja joustavasti oppimisen tilana järjestämällä opetuksesta 6 prosenttia koulun ulkopuolella.

Mittari toteutui. Perusopetuksessa koulun tilojen ulkopuolella järjestettiin opetusta keskimäärin 11,6 päivää.

Lukiokoulutus: Kaupunkia käytetään monipuolisesti ja joustavasti oppimisen tilana järjestämällä opetuksesta 6 prosenttia koulun ulkopuolella.

Mittari toteutui. Suomenkielisissä lukioissa oppilaitoksen ulkopuolella oli 31.12.2019 mennessä järjestetty opetusta lukion ulkopuolella 298,2 päivää, tavoitteen ollessa 136,8 (12 x 11,4 päivää). Ruotsinkieliset lukiot järjestivät opetusta lukion tilojen ulkopuolella 63 päivää, tavoitteen ollessa 34,2 päivää (3 x 11,4 päivää).

Ammatillinen koulutus: Työpaikalla tapahtuva oppiminen kasvaa 18 000 päivällä verrattuna vuoteen 2018.

Mittari toteutui. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuma 1.1.–31.12.2019 välisenä aikana oli yhteensä 369 109 päivää, tavoitteen ollessa 362 384 päivää.

Vapaa sivistystyö: 15 prosenttia työväenopiston ja 7 prosenttia Arbiksen opetuksesta järjestetään oppilaitoksen omien tilojen ulkopuolella kustannusneutraalisti.

Mittari toteutui. Suomenkielisen työväenopiston opetuksesta omien tilojen ulkopuolella 9.12.2019 mennessä järjestetty 16 717 tuntia ja yhteensä opetusta on ollut 106 193 tuntia. 15,7 prosenttia opetuksesta on järjestetty omien tilojen ulkopuolella. Arbiksessa opetuksesta omien tilojen ulkopuolella on järjestetty 1 718 tuntia ja yhteensä opetusta on ollut 23 207 tuntia. 7,4 prosenttia opetuksesta on Arbiksessa järjestetty omien tilojen ulkopuolella.

Tuottavuus

Toimialan tuottavuutta mitattiin vuonna 2019 toimialatasolla. Tuottavuus lasketaan tuottavuusindeksillä tuotospanoslaskentana. Toimialan tuotos on palveltu asiakasmäärä sekä tuotetut opetustunnit vapaassa sivistystyössä. Toimialan panos on toimintaan käytetyt määrärahat. Tuottavuutta on pyritty parantamaan tilankäyttöä tehostamalla sekä digitalisaatiota edistämällä. Toimialan tuottavuus oli 94,3 mikä alitti talousarvion 1,6:lla yksiköllä. Tuottavuuden aleneminen johtui etupäässä talousarviota pienemmästä asiakasmäärästä sekä varhaiskasvatuksen kasvaneista kuluista. Toimialan kuluja kasvattivat myös ulkoisen rahoituksen hankkeiden kulut noin 10 miljoonalla eurolla.

Määrä- ja taloustavoitteet

Varhaiskasvatuksen asiakasmäärä oli 39 315 lasta eli 1 030 lasta vähemmän kuin talousarviossa. Perusopetuslain mukaisessa iltapäivätoiminnassa oli yhteensä 10 900 oppilasta, eli 220 oppilasta enemmän kuin talousarviossa. Perusopetuksen oppilasmäärä oli 43 700, mikä alitti talousarvion 380 oppilaalla. Lukiokoulutuksessa oli opiskelijoita 8 700, mikä on 120 opiskelijaa enemmän kuin talousarviossa. Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosimäärä oli 10 247 opiskelijavuotta, mikä ylittää talousarvion noin 1 100 opiskelijavuodella. Vapaan sivistystyön opetustuntien lukumäärä ylitti talousarvion 6 000 tunnilla, kokonaistuntimäärän ollessa 130 000 tuntia.

3 Kaupunkiympäristön toimiala

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot1 023 26101 023 2611 099 14375 8820
Menot-778 0000-778 000-770 8657 135-8 449
Toimintakate245 2610245 261328 27883 017-8 449
Poistot251 0480-251 048260 734-9 6850
Tilikauden tulos-5 7870-5 78767 54473 331-8 449

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista. Toimiala toimii kaupunkiympäristölautakunnan alaisuudessa.

Kaupunkiympäristön toimialalla koostuu neljästä kokonaisuudesta, jotka ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet, palvelut ja luvat sekä hallinto- ja tukipalvelut. Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvat lisäksi erilliset kokonaisuudet Helsingin pelastuslaitos ja HKL.

Toimialalla on kuusi talousarviokohtaa: kaupunkirakenne (3 10 01), rakennukset (3 10 02), asuntotuotanto (3 10 03), HSL- ja HSY- kuntayhtymien maksuosuudet (3 10 04), Pelastuslaitos (3 10 05) ja tuki HKL-liikelaitokselle (3 10 06).

Toimialalla oli käytettävissä vuonna 2019 menoihin 778,0 miljoonaa euroa ja lisäksi edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 0,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 kaupunkiympäristön toimialalla käyttötalouden tulot toteutuivat 75,9 miljoonaa euroa arvioitua suurempina ja menot alittuivat 7,1 miljoonalla eurolla.

Sitovat toiminnan tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen

Edellytyksenä oli, että kaikki mittarit saavutetaan, tavoite ei toteutunut.

Kaavoitetaan vähintään 700 000 k-m2 pääosin raideliikenteen palvelualueelle, josta täydennysrakentamista vähintään 40 prosenttia.

Mittari toteutui. Vuonna 2019 asemakaavoitettiin 878 369 kerrosneliömetriä asuntotuotantoa pääosin raideliikenteen palvelualueelle. Tästä täydennysrakentamista on 40 prosenttia (281 424 k-m2). Lisäksi 7 597 kerrosneliömetriä poikkeamispäätöksistä.

Rakennusoikeutta luovutetaan vähintään 400 000 k-m2.

Mittari ei toteutunut. Luovutetun asuinrakennusoikeuden määrä vuonna 2019 oli noin 294 000 k-m2. Luovutetusta asuinrakennusoikeudesta noin 101 000 k-m2 (noin 34 prosenttia) luovutettiin myymällä ja noin 193 500 k-m2 vuokraamalla (64 prosenttia). Eniten rakennusoikeutta luovutettiin Jätkäsaaren, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan projektialueilta, yhteensä noin 212 000 k-m2.

Asuntotuotanto vähintään 1500 asuntoa.

Mittari toteutui. Asuntotuotanto käynnisti 1 505 uudisasunnon rakentamisen, joista 794 on ARA-vuokra-asuntoa, 283 asumisoikeusasuntoa ja 428 Hitas-asuntoa.

Asuntotuotanto-ohjelman ja katuinvestointiohjelman yhteensovittaminen; ATO-mittarin tavoitetaso 360.

Mittari ei toteutunut. Mittarin osalta aiemmin tunnistettu riski asuntotuotanto rekisterin puutteellisista tiedoista on konkretisoitunut, eikä toteumaa pystytä vahvistamaan tunnusluvun avulla.

Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen

Edellytyksenä oli, että kaikki mittarit saavutetaan, tavoite ei toteutunut.

Kehitetään ja otetaan käyttöön Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteutumisen ja vaikutusten arvioinnin työkalu.

Mittari toteutui. Seurantatyökalu Ilmastovahti valmistui ja tuotantoversio julkaistiin lokakuussa 2019. Avointa vaikutusarviointia kehitettiin syksyllä 2019 ja siitä on julkaistu skenaariotyökalu.

Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon.

Mittari ei toteutunut. Vuonna 2019 osuus oli 77,48 prosenttia eli sama kun viiden edellisen vuoden keskiarvo oli.

Energiansäästötavoite on neljä prosenttia vuoden 2015 ominaisenergiankulutuksesta ulkovalaistuksen (kWh/asukas) ja toimitilojen (kWh/m2) osalta.

Mittari toteutui molempien osatavoitteiden osalta. Ulkovalaistuksen osalta energiansäästö oli noin 12 prosenttia ulkovalaistuksen vuoden 2015 energiankulutuksesta ja toimitilojen osalta noin 10 prosenttia vuoden 2015 energiankulutuksesta.

Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 80 prosenttia hyötykäytetään.

Mittari toteutui. Maa-aineksista hyötykäytettiin sisäisesti 92 prosenttia (1 564 225 m3), loput toimitettiin ulkopuolisille vastaanottajille (136 894 m3).

Asiakaskokemuksen parantaminen

Edellytyksenä oli, että kaikki mittarit saavutetaan, tavoite ei toteutunut.

Koko toimialan asiakastyytyväisyys paranee edellisvuodesta.

Mittari toteutui. Mittarien keskimääräinen asiakastyytyväisyys parani. Kaikkiin mittareihin ei ole edellisvuoden toteumaa.

Digitaalinen asiakkuus: Yhteinen tavoite Kuvan kanssa tukemaan kaupungin oma.helsinki -palvelun profiilipilotointia ja sen käyttöä Helsinki- sovelluksessa. Mittari: Kymp tutkii oma.helsinki -ratkaisun mahdollisuudet ja kokeilee sitä ainakin yhdessä palvelussa.

Mittari ei toteutunut. Helsinki-profiili alkoi konkretisoitua kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan puolella vasta loppuvuodesta 2019, joten kokeiluja ei voitu suorittaa. Sen sijaan kaupunkiympäristön toimiala hyödyntää vuonna 2019 käyttöönotetussa, uudessa maanvuokrajärjestelmässä Tunnistamo-palvelua, mihin Helsinki-profiilin tunnistusratkaisu perustuu.

Tilojen ja alueiden monipuolinen ja tehokas käyttö

Tyhjien tilojen osuus enintään 4 prosenttia.

Mittari toteutui. Tyhjien tilojen vaajakäyttöaste vuonna 2019 oli 3,27 prosenttia.

3 10 01 KAUPUNKIRAKENNE

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot461 4160461 416537 31875 9020
Menot-192 0500-192 050-196 770-4 720-5 149
Toimintakate269 3660269 366340 54871 181-5 149
Poistot88 7390-88 739110 292-21 5530
Tilikauden tulos180 6270180 627230 25549 628-5 149

Määrä- ja taloustavoitteet

SuoritetavoitteetTalousarvioToteutunutPoikkeama
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään arkipäivää54,3-1
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo arkipäivää1918-1
Ulkoiset maanvuokrat, milj. euroa, vähintään21823113
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl6028-32
Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 milj. euron vahinkoja ei toteudu pohja- ja kalliorakentamisessa, vahinkojen määrä, kpl000
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita650836186
Uudisrakennusmittauksia650794144
Pysäköinnin valvontatapahtumat1 200 000903 721-296 279
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää6347-16
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään450388-62
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään2 7002 676-24
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään500808308
Tehokkuus/taloudellisuus TalousarvioToteutunutPoikkeama
Ulkovalaistuksen energian kulutus, KWh/asukas71,267,8-3,4
Toiminnan laajuustiedot TalousarvioToteutunutPoikkeama
Kaavoituksen mahdollistamat uudet asunnot (kpl) ( sisältää poikkeamispäätökset )7 0009 0002 000
Kaavoitettu kokonaiskerrosala TalousarvioToteutunutPoikkeama
(k-m2 5 vuoden keskiarvo)1 400 0001 600 000200 000
Suunnitellut baana- ja pyöräilyn pääväyläkilometrit (km) ( kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma)1523,59
Suunniteltujen/rakennettujen pyöräpysäköintipaikkojen lkm   ( kyseisen vuoden lisäys)900758-142
Katutyöluvat 6 50010 3403 840
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl200 000152 652-47 348
Ylläpidettävä katuala, ha2 1312 126-5
Ylläpidettävät sillat, m² 323 000324 3601 360
Yleiset käymälät, kpl 4944-5
Uudelleen päällystetty katuala, ha 4643-3
Rakennetut puistot, ha9249273
Pellot ja niityt, ha1 0451 05611
Metsäiset alueet, ha4 6554 638-17
Katuvihreä, ha49650913
Rakennusvalvonnan lupapäätökset, kpl 3 6003 283-317
Myönnetyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m2760 000779 12219 122
Myönnetyissä luvissa asuntoja, kpl7 0007 919919
Valmistuneet asunnot, kpl5 2006 7361 536
TuottavuusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Maankäyttö ja kaupunkirakenteen menot euroa / kaavoitettu kokonaiskerrosala2839,712
Asuntotontin aloitusaika kaavan lainvoimaisuudesta ( Kaupungin luovuttamat asuntotontit, omakotitalotontit pois lukien. Aloitusaika kuukausina ja tarkastellaan ko. vuoden mediaania. Mittarina kolmen vuoden liukuva keskiarvo.)1,855,854,0
Kadut ja viheralueet, katujen ylläpito euroa/m22,472,750,28
Pysäköintivirheiden määrä /tarkastetut ajoneuvot (%)215,9-15
Elintarvikevalvonta, terveydensuojelu + tupakka, vesi; tarkastusten lukumäärä/tarkastajien htv10087-13
Resurssit TalousarvioToteutunutPoikkeama
Henkilöstön määrä ( suuruusluokka-arvio hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön määrän vähentämisen vaikutuksesta)1 1461 16923
Toimialan tilojen kokonaispinta-ala htm² ( Koko kaupunkiympäristö)37 70537 7050
Tuottavuus (2017 = 100)TA 2019201920182017
Tuottavuus101,0101100,5100,0

Kaupunkirakenteella (3 10 01) oli talousarviossa käytettävissä 192,1 miljoonaa euroa ja lisäksi edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella hissiavustuksiin myönnettyä ylitysoikeutta 0,3 miljoonaa euroa. Menojen toteuma oli 196,8 miljoonaa euroa ylittäen talousarvion 4,7 miljoonalla eurolla. Liikennealueiden talvikunnossapitotöiden lisäkustannukset vuonna 2019 olivat 5,3 miljoonaa euroa.

Kaupunkirakenteen tuloarvio oli talousarviossa 461,4 miljoonaa euroa. Tulojen toteuma oli 537,3 miljoona euroa, joka ylittää talousarvion 75,9 miljoonalla eurolla. Maan- ja rakennusten sekä osakkeiden myynneistä saatiin myyntivoittoja yhteensä noin 157 miljoonaa euroa. Pääosa maanmyyntituloista tuli Jätkäsaaren-Hietalahden ja Kalasataman projektialueiden asuntotonttien myynnistä. Rakennusten osalta merkittävin myyntitulo saatiin Lasipalatsin kiinteistön kaupasta.

Maanvuokratulot olivat yhteensä noin 262 miljoonaa euroa. Ulkoisia maanvuokria koskeva tavoite oli 218 miljoonaa euroa. Toteuma oli noin 231 miljoonaa euroa, joten asetettu tavoite saavutettiin.

Toimintavuoden aikana toteutui 19 maankäyttösopimusta, jotka mahdollistivat noin 227 000 k-m2:n uuden asunto- ja noin 4 000 k-m2:n yritystonttien rakennusoikeuden toteuttamisen. Kaupunki sai niistä noin 32 miljoonan euron maksutulon, ja ne toivat ilmaisluovutuksena noin 6 300 m2 yleisiä alueita, joiden hankinta muutoin olisi maksanut noin 0,3 miljoonaa euroa.

Vuosi 2019 oli kaupunkiympäristön toimialan toinen kokonainen toimintavuosi. Toimintaa kehitettiin edelleen tehokkaampaan, tuottavampaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan.

Toimialalla on valmistauduttu toimintakulttuurin ja työympäristön muutokseen käynnistämällä monipaikkaisen työympäristön kehitystyö, jonka ensimmäinen vaihe on tähdännyt toimialan muuttoon yhteiseen toimitilaan Kalasatamassa vuonna 2020.

Vihdintien- ja Tuusulanväylän bulevardien suunnittelua jatkettiin Helsingin yleiskaavan toteuttamisohjelman mukaisesti. Vihdintien-Huopalahdentien bulevardien kaavarunko hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa. Alueen asemakaavoitus käynnistettiin laatimalla selvityksiä Niemenmäen länsipuolen, Munkkivuoren ostoskeskuksen ja Haagan liikenneympyrän alueilta. Turunväylän liittymäalueelle laadittiin suunnitelmaluonnos aluevarauksista yhteistyössä Uudenmaan Ely-keskuksen kanssa. Tuusulan bulevardin kehittämiseksi hyödynnettiin kansainvälisiä asiantuntijoita, ja Tuusulanväylän muutoksista käynnistettiin laajempi liikennejärjestelmäselvitys. Käpylään on suunnitteilla joukkoliikenteen terminaali.

Vuonna 2019 valmisteltiin maanalaisen yleiskaavan luonnosta, kaavaluonnos esitellään päätöksentekoon vuoden 2020 alussa.

Helsingin raitioliikenteen kehittämisohjelman mukaisesti kehitettiin kantakaupungin raitiotietä. Vuonna 2019 toteutettiin raitioliikenteen sujuvoittamisselvitykset Keskusta-Hakaniemi -osuudelle ja Bulevardille. Länsi-Helsingin raitioteiden, sisältäen Vihdintien bulevardin pikaraitiotien, liikenteen yleissuunnittelua jatkettiin ja suunnitelmia vuorovaikutettiin. Yleissuunnitelma viedään päätöksentekoon vuoden 2020 aikana. Raide-Jokerin rakentaminen aloitettiin ja Viikin-Malmin pikaraitiotien yleissuunnitelman laatiminen käynnistettiin.

Pyöräliikenteen edistämiseksi kantakaupungin tavoite- ja baanaverkkoa kehitettiin edelleen laatimalla yleissuunnitelmaa Itäbaanasta. Vuonna 2019 valmistuivat Mäkelänkadun ja Itäbaanan (Kulosaaren Puistotien osuus) katusuunnitelmat sekä rakennettiin pyöräpysäköintiä Kaartinkaupunkiin. Kaupunkipyöräjärjestelmää on laajennettu ja tehostettu, sekä talvikunnossapito on vakiinnutettu pyöräteille.

Keskusta-alueella käynnistettiin Kauppatorin asemakaavan valmistelu ja Eteläsataman itäosan suunnitteluperiaatteiden laatiminen. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Marian kasvuyrityskampuksen kaavaehdotuksen sekä Hakaniemenrannan että Helsinki Gardenin alueen tarkistetut asemakaavat. Puistojen peruskorjauksen suunnittelun merkittävimmät kohteet kantakaupungissa olivat Kaisaniemenpuisto ja -ranta, Johanneksenpuisto ja Sibeliuksen puisto. Johanneksenpuiston suunnitelma hyväksyttiin loppuvuodesta kaupunkiympäristölautakunnassa. Töölöntorin kehittämiseksi järjestettiin suunnittelukilpailu. Keskusta-alueelle asennettiin myös viisi uutta City-WC:tä ja järjestettiin kilpailutus, jolla mahdollistetaan noin 20 uuden sähköauton latausaseman rakentaminen kantakaupunkiin.

Toimialan ympäristöohjelma hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa. Ohjelma pohjautuu kaupungin strategiaan ja ympäristönsuojelun sektorikohtaisiin ohjelmiin ja siinä korostuvat strategisesti merkittävät kokonaisuudet kuten hiilineutraalisuus, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuus.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteuttamista edistettiin edelleen ja otettiin käyttöön Ilmastovahti, HNH 2035 -ohjelman toteutumisen ja vaikutusten arvioinnin työkalu.

Helsinki-LED -valaisinten uusimisprojektin ensimmäinen vaihe käynnistettiin ja projektin tässä vaiheessa on uusittu liikuntareittien valaisimet ledeiksi. Väliraportti sekä toisen vaiheen toimenpide-ehdotukset saatetaan poliittiseen päätöksentekoon helmikuussa 2020.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyötykäytön periaatteet maarakentamisessa ja periaatteiden toteuttamiseen tähtäävät toimenpiteet sekä lumen käsittelyn periaatteet ja toimenpideohjelman.

Merellisen strategian toimeenpano eteni suunnitellusti. Vasikkasaaressa suoritettiin luonnonhoidon toimenpiteet ja uusittiin rakenteet. Lisäksi järjestettiin Vasikkasaaren toteuttajakumppanihaku. Vallisaaren ja Kuninkaansaaren kunnallistekniikka eteni toteutukseen.

Toimialalla valmistauduttiin Helsinki Biennaali 2020 -tapahtumaan. Lyypekinlaiturin laiturisuunnitelmat ja suunnitelmat Biennaalin vesibussiliikenteelle etenivät aikataulussa. Lisäksi suunniteltiin Lyypekin laiturille rakennettavan Paviljongin läheisyyteen muun muassa valaistus ja yleisökäymälä.

Merellisen Helsingin saavutettavuuden parantamiseksi suunniteltiin uusia vesiliikennereittejä ja uutta toimintamallia koko vesiliikenteen järjestämiseksi. Vesijoukkoliikenteen kehittämisperiaatteet -selvitys valmistui. Jatkotyönä selvitettiin Kruunuvuorenrannan ja keskustan välisen lauttayhteyden toteuttamisvaihtoehtoja sekä Hakaniemi-Ruoholahti-heilurireittiä.

Vuoden 2019 aikana vietiin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston käsittelyyn yhteensä kuusi luonnonsuojelualueen perustamisesitystä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmaa (Korkeasaarenluoto, Maununnevan laajennus, Madeluoto, Pormestarinluodot, Kajuuttaluodot, Morsianluoto, Haltialan metsä).

Vanhankaupunginlahden Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman toteutus on edennyt ja Vanhankaupunginlahdelle laadittiin viestintä- ja osallistumissuunnitelma. Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -alueella on meneillään hoitosuunnitelman teko Bruksvikenillä yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Vuonna 2019 kartoitettiin Bruksvikenin luontoa ja Natura-alueen itäosien linnustoa.

Tulevista täydennysrakentamishankkeista kaupunkiympäristölautakunnassa hyväksyttiin Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien tarkistettu asemakaava pikaraitiotiealueelle, Kruunusillat-varikon korttelien kaavaehdotus, Malmin lentoaseman alueen Nallerinteen tarkistettu asemakaava, Pasilan Eteläisen Postipuiston kaavaehdotus, Kallvikintien ja Jollaksen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet sekä Itä- ja Länsi-Pasilan kehittämisperiaatteet.

Itäkeskuksen ja lähialueen kehittämiseksi järjestettiin kansainvälinen ideakilpailu.

Toimitila-alueiden tulevaisuuden vahvistamiseksi järjestettiin osana Teollisuuskadun akselia Junatien ympäristön kehittämisestä kansainvälinen ideakilpailu. Pukinmäen asemanseudun ja Porkkalankadun toimitilakaavat ja Lassila-Kannelmäen toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin lautakunnassa. Syksyllä 2019 laadittiin kauppakeskus Kaaren ympäristön kehittämissuunnitelma ja käynnistettiin ensimmäisten tonttikohtaisten asemakaavan muutosten valmistelutyö.

Elinkeinoelämän edellytysten edistämiseksi käynnistettiin Citylogistiikan toimenpideohjelman päivitystyö sekä matkailubussiliikenteen kehittämisselvitys. Yhteistyössä Helsingin Sataman kanssa toteutettiin Länsisataman liikenteen yleissuunnitelma.

Katutöiden haittojen vähentämiseksi käynnistettiin katujen rakennuttamisprosessin sujuvoittamisprojekti. Projekti muodostuu 5 osaprojektista. Aalto-yliopiston Toimivat katuhankkeet -tutkimushankkeen ensimmäinen vaihe valmistui vuodenvaihteessa ja loppuraportti julkaistaan 02/2020. Raportissa esitettyjä kehittämistoimenpiteitä pilotoidaan vuonna 2020. Infrahankkeiden ohjelmoinnin kehittämisen Lean-työ valmistui, työn tuloksia esiteltiin pormestarin vetämässä ohjausryhmässä. Lean-työn toimenpiteitä viedään käytäntöön tulevina vuosina. Viestintä on valmistellut katutyömaiden viestinnän käsikirjan. Viranomaisohjauksen vahvistamisen osalta on tarkastelu mahdollisuuksia vaikuttaa lainsäädäntöön.

Asiakaskokemuksen parantamiseksi on muun muassa sujuvoitettu ulkoilmatapahtumien prosessia ja pilotoitu asiakastyön ajokortti -koulutusta uudella sähköisellä alustalla. Sähköisiä palveluita kehitettiin edelleen, esimerkiksi Lupapiste.fi -palveluun sisällytettiin yleistenalueiden lupien haku ja asukaspysäköintitunnuksen voi uusia verkkokaupassa.

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kaupunkitasoisen esteettömyystyön koordinoinnista, kehittämisestä ja seurannasta. Työtä ohjaa esteettömyystyöryhmä, jossa on edustettuna kaikki toimialat. Kaupunkiympäristön toimialan merkittäviä esteettömyyshankkeita vuonna 2019 olivat Tripla, Hämeentie, Olympiastadion, Raide-Jokeri, Laakson sairaala sekä lukuisat päiväkoti- ja kouluhankkeet. Asemien seudun esteettömyysohjeiston (Sujuva.info) kehittäminen oli Väyläviraston johdolla toteutettu yhteistyöhanke. Keskustakirjasto Oodi sai Helsingin kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystunnustuksen.

3 10 02 RAKENNUKSET

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot523 6200523 620524 1965760
Menot-284 9660-284 966-288 067-3 102-3 300
Toimintakate238 6550238 655236 129-2 526-3 300
Poistot160 0000-160 000147 83112 1690
Tilikauden tulos78 655078 65588 2989 643-3 300

Määrä- ja taloustavoitteet

SuoritetavoitteetTalousarvioToteutunutPoikkeama
Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään % ( Tyhjien tilojen laskennassa käytetään ulkopuolisen, riippumattoman kiinteistötalousinstituutin (KTI) mukaista laskentatapaa)43,3-1
Uudisrakennukset ja peruskorj., m260 000134 00074 000
Arkkitehtuuripalvelun projekteille tehdyt tunnit30 00035 1185 118
Tehokkuus/taloudellisuusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm2/v140139-1
Toiminnan laajuustiedot TalousarvioToteutunutPoikkeama
Tiloja vuokrauksessa, m22 970 0002 951 063-18 937
Tiloja ylläpidossa, m21 880 0001 890 00010 000
Tilojen pinta-ala suhteessa asiakasmäärään0,960,960,00
ResurssitTalousarvioToteutunutPoikkeama
Henkilöstön määrä3933930
Tuottavuus (2017 = 100)TA 201920192018
Tilankäytön tekokkuus=toimialojen käytössä olevat tilat per asukas (m2/asukas)3,283,283,28
Yritysvuokraus, tukkutori, asuntovuokraus, vajaakäyttö (%)4,203,804,20

Rakennusten (3 10 02) sitova toimintakate oli 238,7 miljoonaa euroa. Toteutunut toimintakate oli 236,1 miljoonaa euroa alittaen toimintakatetavoitteen 2,5 miljoonalla eurolla.

Tulot ylittivät talousarvion noin 0,6 miljoonalla eurolla. Tiloista luopumiset, kuten Lasipalatsin myynti ja Pirkkolan jäähallin purku, vähensivät vuokratuottoja vuoteen 2018 verrattuna. Vuokratuloja puolestaan kasvattivat valmistuneet rakennushankkeet ja muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tarvitsemista lisätiloista perityt vuokrat.

Menot ylittivät talousarvion noin 3,1 miljoonalla eurolla. Energiakustannukset ylittivät vuodelle 2019 budjetoidut määrärahat noin 3,5 miljoonalla eurolla. Tämä johtui energiakustannusten noususta, mikä puolestaan aiheutui sekä tilakannan ennakoimattomasta kasvusta että kaukolämmön merkittävästä hinnan noususta vuoden 2018 lopulla talousarvion laatimisen jälkeen.

Talousarviokohdan vuokra- ja vastikekulut ovat nousseet johtuen sekä indeksikorotuksista että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle valmistuneiden lisä- ja väistötilojen vaikutuksesta noin 2,5 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän. Lisä- ja väistötiloilla on ratkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kasvanutta tilatarvetta erityisesti varhaiskasvatuksen tilojen suhteen että väistötilatarvetta, joka aiheutunut perusparannus- ja korvausinvestoinneista.

Talousarviovuonna palveluiden ostoissa säästyi noin 1,9 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa kiinteistönhoidon kustannusten alentumisesta kilpailutuksen ansiosta. Lisäksi säästöjä syntyi henkilöstömenoissa, noin 1 miljoonan euron verran.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteutus on käynnistynyt projektisuunnitelman laatimisella. Uusi rakennusten energiankulutus- ja olosuhdeseurantajärjestelmä on käyttöönottovaiheessa ja rakentamisen elinkaariohjausmallin valmistelu jatkuu suunnitelmien mukaisesti osana Energiaviisaat kaupungit -hanketta. Hankkeelle sopivan pilottikohteen etsiminen on käynnissä (rakentamisen Joutsenmerkki-kokeilu).

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kiinteistöpoliittisen ohjelman, sisäilmaohjelman sekä näiden toteutusohjelman ohjeellisesti noudatettavaksi. Kiinteistöstrategian valmistelu ja siihen liittyvän sisäisen vuokramallin uudistuksen valmistelu on käynnistetty toteutusohjelman mukaisesti. Kiinteistöstrategia viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi vuonna 2020.

Palvelutilaverkkoselvityksiä käynnistettiin muun muassa Käpylä-Koskela, Malmin keskusta ja lentokenttä, Haagan, Laajasalon sekä Vuosaaren alueilla. Suutarila-Siltamäen alueen palvelutilaverkon suunnittelu on käynnistymässä tehdyn esiselvityksen pohjalta. Puistolassa toteutettiin osallistava palvelutilaverkon tarkastelu, jonka tulokset on jo otettu huomioon talonrakennuksen investointiohjelman 2020–2029 valmistelussa. Valmistuneen leikkipuistojen palvelutilaverkkoselvityksen pohjalta käynnistetään toimenpiteet leikkipuistoissa.

Kaupungin omien tilojen käyttöä on tehostettu mahdollisuuksien mukaan. Palvelutilaverkkotarkasteluissa on yhdistetty hankkeita tilatehokkuuden parantamiseksi ja ohjattu hankesuunnittelua muuntojoustaviin ratkaisuihin sekä tilojen yhteiskäyttöön. Hankkeiden hankeprosessia ja tiedonkulkua on kehitetty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan väistö- ja lisätilahankkeiden toteutuksen yhteydessä.

Vuoden 2019 aikana havaittiin, että varhaiskasvatuksen tilojen rakennuslupaprosessissa oli merkittäviä puutteita. Akuutti tilanne ratkaistiin toiminnan ohjaamisella ja Task Force -ryhmän seurannalla. Erityistä huomiota kiinnitettiin käyttötarkoitusten muutoslupien hakemiseen, toteutukseen sekä määräaikaisten ja tilapäisten lupien jatkolupiin liittyviin toimiala- ja palvelukokonaisuustasoisiin prosesseihin ja ohjeistuksiin. Lähes kaikkien luvattomien tilojen rakennuslupahakemukset on saatu jätettyä ja lupien mukaisia töitä on käynnistetty.

Koulujen ja päiväkotien peruskorjausten ja uudisrakennusten suunnittelussa on otettu huomioon omavalvontaisen iltakäytön vaatimukset. Suunnittelutyö toteutetaan yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa sekä liikuntatilojen osalta myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Uudis- ja peruskorjaushankkeiden hankesuunnittelussa mahdollistetaan omavalvontaista tilojen käyttöä. Kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialojen tilojen avaaminen omavalvontakäyttöön on edennyt niin nopeasti kuin palveluntuottajat ovat pystyneet lukitusmuutoksia toteuttamaan.

Toimitilavuokrauksen osalta väliaikaista ja lyhytaikaista vuokraamista on toteutettu kohteissa, joiden käyttötarkoitus on muuttumassa tai joita ollaan purkamassa. Infraomaisuuden hallinnan linjaus on valmistunut ja sen pohjalta on aloitettu toimenpideohjelman laadinta.

3 10 03 ASUNTOTUOTANTO

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot23 460023 46019 966-3 4940
Menot-19 7580-19 758-12 6457 1130
Toimintakate3 70203 7027 3213 6190
Poistot450-4519260
Tilikauden tulos3 65703 6577 3023 6450

Määrä- ja taloustavoitteet

SuoritetavoitteetTalousarvioToteutunutPoikkeama
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl1 1991 077-122
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl301428127
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä, asuntoja, kpl1 5001 5055
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl839731-108
ResurssitTalousarvioToteutunutPoikkeama
Henkilöstön määrä77770
TuottavuusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)10696-10
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)31321
Tuottavuus (2017 = 100)TA 201920192018
Tuottavuus101,0101100,5

Asuntotuotannon (3 10 03) sitova toimintakatetavoite oli talousarviossa 3,7 miljoonaa euroa ja toteuma 7,3 miljoonaa euroa, mikä ylitti tavoitteen 3,6 miljoonalla eurolla. Toimintakatteen ylitys kirjataan asuntotuotantorahastoon.

Käyttömenojen toteuma on yhteensä 12,6 miljoonaa euroa, mikä alitti talousarvion noin 7,1 miljoonalla eurolla. Käyttömenoista henkilöstökulut alittivat tulosbudjetin mukaiset menot noin 1,2 miljoonalla eurolla ja palveluiden ostoihin varatuista määrärahoista säästyi 2,5 miljoonaa euroa. Lainojen korot olivat yhteensä noin 2,7 miljoonaa euroa, mikä alitti tulosbudjetin mukaiset menot noin 3,4 miljoonalla eurolla.

Asuntotuotannon tulot kertyvät rakennuttamispalkkioista. Tilikaudelle oli budjetoitu palkkioita 23,5 miljoonaa euroa, joista toteutui 20 miljoonaa euroa.

Asuntotuotantopalvelu tuottaa asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) mukaisesti laadukkaita ja elinkaarikustannukseltaan edullisia asuntoja. Vuonna 2019 käynnistettiin 1 505 uudisasunnon rakentaminen.

Asuntotuotantopalvelu toteuttaa hankkeissaan erilaisia uusia asumisen ratkaisuja ja laajaa asuntotyyppivalikoimaa. Tällä ja eri hallintamuodoilla varmistetaan monipuolisten ja kohtuuhintaisten asumisvaihtoehtojen saatavuus kaupungissa. Vuonna 2019 käynnistetyistä hankkeista 52,8 prosenttia oli ARA-vuokra-asuntoja ja 47,2 prosenttia oli välimuodon asuntoja eli asumisoikeus- ja Hitas-asuntoja.

Asuntotuotantopalvelu peruskorjaa kaupungin kiinteistöyhtiöiden, etenkin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tilaamat peruskorjauskohteet. Vuonna 2019 käynnistettiin 731 asunnon peruskorjaus.

Asuntotuotannon hankkeissa rakennusten energiatehokkuusvaatimukset ovat uudisrakentamisessa noin 10 prosenttia määräystasoa tiukemmat. Peruskorjaushankkeille asetettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa täsmälliset energiatehokkuusvaatimukset (energiatehokkuutta parannetaan 25 prosenttia nykyisestä E-luvusta laskettuna).

3 10 04 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE JA HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT-KUNTAYHTYMIEN MAKSUOSUUDET

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot-204 0500-204 050-203 1928580
Toimintakate-204 0500-204 050-203 1928580
Tilikauden tulos-204 0500-204 050-203 1928580

Vuonna 2019 HSL:n maksuosuuden (3 10 04) toteutuma oli 201,2 miljoonaa euroa ja HSY:n maksuosuuden 2,0 miljoonaa euroa.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) määrärahan mitoitus perustui HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2020 mukaiseen maksuosuusarvioon. Maksuosuuksilla katetaan kullekin kunnalle kohdistettujen kulujen ja tuottojen erotus.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) perussopimuksen mukaan kuntayhtymä rahoittaa toimintakulunsa vesihuolto- ja jätehuoltotoimintojen maksuilla, kuntaosuuksilla ja muilla tuloilla. Kuntayhtymä perii jäsenkunniltaan maksuosuudet muista kuin vesihuollon tai jätehuollon tehtävistä aiheutuvista kustannuksista.

3 10 05 PELASTUSLAITOS

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot14 765014 76517 6632 8980
Menot-54 2910-54 291-54 1911010
Toimintakate-39 5260-39 526-36 5282 9980
Poistot2 2640-2 2642 591-3270
Tilikauden tulos-41 7910-41 791-39 1192 6720

Määrä- ja taloustavoitteet

SuoritetavoitteetTalousarvioToteutunutPoikkeama
Turvallisuuspisteet8 0007 521-479
Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.7064-6
I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 50 %:ssa tehtävistä.50511
Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 prosenttia.327139
Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin vuonna 20181001055
Sairauspoissaolot VATU-menettelyt toteutuvat10060-40
Tulosbudjetti ei ylity1001000
Tehokkuus/taloudellisuusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Kaukolämmön kulutus (2010=100)85905
Sähkön kulutus (2010=100)85883
Toiminnan laajuustiedotTalousarvioToteutunutPoikkeama
Asukasluku650 842653 4002 558
Palo- ja pelastustehtävät ilman ensivastetta8 5008 443-57
Ensihoitotehtävät ensivaste mukaan lukien64 50063 550-950
ResurssitTalousarvioToteutunutPoikkeama
Vakanssit vuoden lopussa69471824
Palkansaajat keskimäärin tilikaudella6646662
Bruttokäyttömenot, 1 000 euroa54 29154 191-100
Nettokäyttömenot, 1 000 euroa39 52736 528-2 999
Tuottavuus (2016=100)TA 2019201920182017
Bruttokäyttömenot, euroa/asukas83,482,981,581,8
Nettokäyttömenot, euroa/asukas60,755,959,259,2
Tuottavuusindeksi, (2016=100)97,799,7102,1105,2
Tilankäytön tehokkuusTA 2019201920182017
Tilojen kokonaispinta-ala htm2180 222180 222176 716173 968
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään0,30,30,30,3
Vuokrakustannukset, 1 000 euroa/vuosi7 2347 045,06 9076 761
Toimipaikkojen määrä1010,01010

Pelastuslaitoksen (3 10 05) käyttömenot ja irtaimen omaisuuden investointimäärärahojen käyttö toteutuivat budjetoidusti. Tulot ylittivät talousarvion 2,99 miljoonalla eurolla. Ylityksestä pääosa johtuu KELA- ja Öljynsuojarahaston korvausten ja ensihoitopalvelun myyntituottojen kasvusta.

Pelastuslaitoksen bruttokäyttömenot ilman poistoja olivat 82,94 euroa per asukas, jossa oli kasvua 3 prosenttia vuoteen 2018. Pelastustoimen käyttömenot olivat 64,79 euroa/asukas ja ensihoitopalvelu 18,15 euroa/asukas. Pelastuslaitoksen ja samalla pelastustoimen toimintakate oli 55,90 euroa/asukas ja tilikauden tulos poistot mukaan lukien 59,90 euroa per asukas. Ensihoitopalvelun kokonaiskustannus ensivaste ja poistot mukaan lukien oli 19,80 euroa asukasta kohden ja nettotulos nolla euroa, koska pelastuslaitos tuottaa palvelun omakustannusperiaatteella.

Sitovista tavoitteista turvallisuuspistekertymä alitti tavoitteen 6 prosenttia, koska yksityissektorin kysynnän johdosta henkilöstön vaihtuvuutta ei kyetä korvaamaan riittävän nopeasti. Vuodelle 2020 on lisätty henkilöstökapasiteettia. Ensihoitopalvelussa tavoittamisviive alitti tavoitteen 5 prosenttiyksikköä. Poikkeama johtuu kiireellisen ensihoidon runsaasta tehtävämäärästä suhteessa ensihoitoyksiköiden kapasiteettiin. Korjaavana toimenpiteenä vuodelle 2020 on lisätty yksi 12 tunnin ensihoitoyksikkö. Varhaisen tuen toimenpiteiden toteutumisaste alitti tavoitteen 40 prosenttiyksikköä. Poikkeaman korjaamiseksi esimiesten valmennusta lisätään ja HR tehostaa prosessin seurantaa.

Pelastuslaitoksen kokonaistuottavuus laski 2,4 indeksipistettä vuodesta 2018. Lasku johtuu onnettomuuksien ehkäisyn suoritemäärän, pelastustoiminnan toimintavalmiusajan ja ensihoitopalvelun tavoittamisviiveen heikentymisestä sekä kaupungin asukasluvun pienestä kasvusta suhteessa käyttömenojen muutokseen.

Sitovat toiminnan tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä omatoimisen varautumisen kehittämiseksi kuntalaisiin sekä alueella toimiviin tahoihin kohdistetaan turvallisuuteen ja onnettomuusriskien hallintaan liittyviä tarkastuksia ja toimenpiteitä. Vuoden 2019 turvallisuuspistekertymä on vähintään 8000.

Tavoite ei toteutunut. Tavoitteesta jäätiin 6 prosenttia, toteuman ollessa 7520. Noususuhdanteen myötä kiihtynyt yksityissektorin kysyntä on lisännyt huomattavasti henkilöstön vaihtuvuutta. Poistumaa ei kyetä korvaamaan uusrekrytoinneilla riittävän nopeasti. Tilanteen korjaamiseksi valvontatoimintaan on lisätty kolme henkilötyövuotta vuodelle 2020.

I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaikakohteeseen ensimmäisellä 1 + 3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 50 prosentissa tehtävistä.

Tavoite toteutui. Toteuma oli 51 prosenttia.

Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti. Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 70 prosentissa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä ja maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 prosenttia.

Tavoitteet toteutuivat osittain. Kammiovärinäpotilainen selviytymisaste oli 71 prosenttia. Sen sijaan tavoittamisviive oli 64 prosenttia. Poikkeama johtuu kiireellisen ensihoidon runsaasta tehtävämäärästä suhteessa ensihoitoyksiköiden kapasiteettiin. Korjaavana toimenpiteenä vuodelle 2020 on lisätty yksi 12 tunnin ensihoitoyksikkö.

Henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti ja työkykyä edistetään. Täydennyskoulutuksen määrä on sama kuin vuonna 2018, sairauspoissaolot eivät kasva ja varhaisen tuen menettelyt toteutuvat.

Tavoitteet toteutuivat osittain. Täydennyskoulutuksen määrä toteutui ylittäen 5 prosenttia vuoden 2018 tason ja lyhyet sairauspoissaolot toteutuivat vuoden 2018 tasolla tuloksella 0,91 prosenttia. Varhaisen tuen toimenpiteiden toteutumisaste oli 60 prosenttia, kun tavoite oli 100 prosenttia. Korjaavana toimenpiteenä esimiesten valmennusta lisätään ja HR tehostaa prosessin seurantaa.

Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelutarpeen muutokset huomioiden. Tulosbudjetti ei ylity.

Tavoite toteutui.

3 10 06 TUKI HKL – LIIKELAITOKSELLE

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot-22 8850-22 885-16 0006 8850
Toimintakate-22 8850-22 885-16 0006 8850
Tilikauden tulos-22 8850-22 885-16 0006 8850

HKL:lle maksettavalla (3 10 06) tuella katetaan ne menot, joita HKL ei pysty laskuttamaan HSL:ltä tai muulta taholta. Vuonna 2019 tukea maksettiin 16,0 miljoonaa euroa. Tukea tarvitaan esimerkiksi HKL:n infrainvestointien pääomakulujen kattamiseen, koska HSL maksaa HKL:lle pääomakuluista vain 50 prosenttia. Lisäksi tuella katetaan mm. liityntäpysäköinnin ja pyöräilyn menoja.

LIIKENNELIIKELAITOS (HKL)

Määrä- ja taloustavoitteet
Tuloskehitys, 1 000 euroaTalousarvioToteutunutPoikkeama
Liikevaihto228 145207 217-20 928
Liikeylijäämä/alijäämä37 59039 5111 921
Tilikauden ylijäämä/alijäämä02 8302 830
Varsinaisen toiminnan rahavirta53 70852 161-1 547
Investointien rahavirta-167 239-134 06033 179
Rahoituksen rahavirta102 38681 898-20 488
Vaikutus maksuvalmiuteen-1-10
Peruspääoman tuotto (9 %)8 4428 4420
Infran korkotulo20 19719 180-1 017
Tuki kaupungilta-22 885-16 0006 885
Netto5 75411 6225 868
Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys (netto)247 90580 790-167 115
Pitkäaikaisen vieraan pääoman korko3 6483 409-239
Suoritetavoitteet
PaikkakilometritTalousarvioToteutunutPoikkeama
Raitioliikenne, miljoonaa833779-54
Metroliikenne, miljoonaa3 5603 477-83
Yhteensä, miljoonaa4 3934 257-136
Tehokkuus/taloudellisuusTalousarvioToteutunutPoikkeama
Liikeylijäämä, prosenttia16,519,12,6
Koko pääoman tuotto, prosenttia3,53,80,3
Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia4,04,00,0
Omavaraisuusaste, prosenttia41,242,81,6
Paikkakilometrikustannus, euroa0,0570,054-0,003
Toiminnan laajuustiedotTalousarvioToteutunutPoikkeama
Liikevaihto, miljoonaa euroa228,1207,2-20,9
Liikevaihto/henkilö, 1 000 euroa180,7165,8-14,9
Liikevaihdon muutos, prosenttia8,93,4-5,5
ResurssitTalousarvioToteutunutPoikkeama
Henkilöstö keskimäärin1 2631 250-13
Tuottavuus (2016=100)TalousarvioToteutunutPoikkeama
Tuottavuus1231241
Tilankäytön tehokkuuden mittariTalousarvioToteutunutPoikkeama
Toimistotilojen kokonaispinta-ala yhteensä, m26 0506 0500
Toimistotilojen pinta-ala suhteessa toimistotilojen henkilömäärään, m2/hlö32320

Raitioliikenteessä tehtiin 56,8 miljoonaa matkaa ja metroliikenteessä 92,6 miljoonaa matkaa vuonna 2019.

Raitioliikenteessä matkat vähenivät 7,7 prosenttia, johon syynä oli muun muassa raitioliikenteen poistuminen Hämeentieltä ison peruskorjauksen takia. Metroliikenteessä nousua oli 4,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Vuoden 2019 aikana HKL:n toimintaa on kehitetty henkilöstöohjelman, turvallisuuden kehittämisohjelman, operatiivisen tehokkuuden kehitysohjelman ja omaisuuden hallinnan kehitysohjelman avulla.

Raide-Jokerin infrahankkeen allianssi sai valmiiksi kehitysvaiheen ja tavoitehinta infrahankkeen osalta on 386 miljoonaa euroa ja varikon osalta 69 miljoonaa euroa. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Raide-Jokerin korotetun hankesuunnitelman enimmäishinnan ja varikon hanke-suunnitelman kokouksessaan 13.3.2019.

Kruunusillat-hankkeen hankepäätös sai lainvoiman Korkeimmasta hallinto-oikeudesta syyskuussa 2019. Myös hankkeeseen liittyvät vesiluvat saivat lainvoiman KHO:sta siten, että esirakennustyöt on mahdollista käynnistää vuonna 2020.

Kalasataman raitiotiehankeen allianssin valinta käynnistyi markkinakuulemisilla elokuussa ja toteuttavan allianssin kilpailuttaminen käynnistyi marraskuussa 2019. Kalasataman allianssi aloittaa työnsä keväällä 2020.

Metron automatisointia koskevien sopimusten purkuasian käsittely jatkui Helsingin käräjäoikeudessa suullisilla käsittelyillä vuonna 2019. Käräjäoikeus antaa ratkaisun asiassa 31.3.2020.

HKL:n tilikauden liikevaihto oli 207,2 (2018: 200,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista 99,3 (2018: 96,9) miljoonaa euroa ja infrakorvauksesta 78,8 (2018: 76,7) miljoonaa euroa sekä kaupungin infratuesta 16,0 (2018: 15,2) miljoonaa euroa ja muista myyntituotoista 13,2 (2018: 11,7) miljoonaa euroa.

Liikennöintikorvaustasoa nosti uuden kaluston käyttöönoton myötä nousseet pääomakulut, jotka HSL korvaa HKL:lle osana liikennöintikorvausta. Muissa myyntituloissa nousua selittää HKL:n kunnossapitolaskutus Länsimetro Oy:ltä länsimetron kunnossapidosta. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 22,5 (2018: 21,9) miljoonaa euroa. Mainostulot lisääntyivät selvästi vuodesta 2018. Kulut ennen liikeylijäämää olivat 195,5 (2018: 191,6) miljoonaa euroa eli 2,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Aine- ja palveluostot olivat 58,1 (2018: 59,1) miljoonaa euroa. Sähkökuluja toteutui edellistä tilikautta vähemmän. Henkilöstökuluissa nousua on 3,0 miljoonaa euroa. Henkilöstöä oli keskimäärin 25 henkilöä enemmän kuin edellisellä tilikaudella. Henkilöstökuluja nostivat KVTESin mukaiset palkankorotukset sekä tulospalkkiojaksotukset vuodelle 2019. Poistot olivat 45,4 (2018: 43,2) miljoonaa euroa. Poistotasoa nostivat uuden vaunukaluston käyttöönotto sekä kantametron kulunvalvontajärjestelmän päivitys.

Tulos rahoituserien jälkeen eli ylijäämä ennen varausten muutoksia oli 6,6 (2018: 3,9) miljoonaa euroa. Poistoeron ja investointivarauksen muutoksien jälkeen HKL:n tulos oli 2,8 (2018: 2,8) miljoonaa euroa.

HKL:n investoinnit olivat 134,1 miljoonaa euroa. Suurin investointikohde olivat Raide-Jokeri-infran maksut 42,5 miljoonaa euroa. Uusien Artic-raitiovaunujen maksueriä maksettiin 30,9 miljoonaa euroa.

HKL nosti uutta lainaa 90,0 miljoonaa euroa uusien raitio- ja metrovaunujen hankintaan. HKL lyhensi kaupungin sisäisiä lainojaan 2,0 miljoonalla eurolla ja ulkopuolelta nostettuja lainojaan 13,1 miljoonalla eurolla vuonna 2019.

Liikennelaitoksen taseen loppusumma oli 1 095,7 miljoonaa euroa 31.12.2019 (31.12.2018: 992,6 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 42,8 prosenttia (2018: 46,6 prosenttia).

Sitovat toiminnan tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Tilikauden tulos vähintään nolla.

Tavoite saavutettiin. Tilikauden taloudellinen tulos oli 2,8 miljoonaa euroa.

Positiivinen tuottavuuskehitys eli toiminnan kokonaiskustannukset per paikka-km laskevat (positiivinen tuottavuuskehitys).

Tavoite saavutettiin. Toiminnan kokonaiskustannukset olivat 0,0537 euroa/paikka-km (TP18: 0,0542; TP18 muutettu vuoden 2019 rahanarvoon raideliikenneindeksillä).

Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2016 tasolla (Raitio 2016: 4,03; Metro 2016: 4,19).

Asiakastyytyväisyys raitioliikenteessä saavutettiin. Raitioliikenteen liikennöitsijäarvosana oli 4,04 (tav. 2019: 4,03; TP18: 4,01). Raitioliikenteen liikennöitsijäarvosana ylitti tavoitteen 4,03. Kaikilla osa-alueilla on havaittavissa tasaisesti nousua. Pääsääntöisesti syksyn arvosanat ovat kevään arvosanoja korkeampia. Yhtenä nousua selittävänä tekijänä voidaan nähdä kuljettajien uudistunut asiakaspalvelukoulutus.

Metroliikenteessä tavoitetta ei saavutettu. Metroliikenteen liikennöitsijäarvosana oli 4,01 (tav. 2019: 4,19; TP18: 3,90). Metroliikenteen liikennöitsijäarvosana jäi merkittävästi alle tavoitteen 4,19. Tuloksissa on kuitenkin huomattavaa nousua edellisen vuoden tuloksiin, joka kertoo asiakkaiden luottamuksen palautumisesta länsimetron liikenteen vakiintuessa. On erittäin positiivista, että merkittävin nousu nähdään aikataulussa pysymisen osatekijässä, vaikka laajentumisen myötä metroliikenteen häiriöherkkyys on lisääntynyt.

Liikennöinnin luotettavuus säilyy vuoden 2016 tasolla (Raitio 2016: 99,84 prosenttia; Metro 2016: 99,84 prosenttia).

Metroliikenteen luotettavuustavoite saavutettiin. Tilatuista lähdöistä ajettiin 99,87 prosenttia (tavoite 2019: 99,84 prosenttia; TP18 99,00 prosenttia).

Raitioliikenteessä tavoitetta ei saavutettu. Tilatusta lähdöistä ajettiin 99,79 prosenttia (tavoite 2019: 99,84 prosenttia; TP18: 99,74 prosenttia). Raitioliikenteen tavoitetta alhaisempaa luotettavuutta selittää edellisenä vuonna tapahtunut normaalia suurempi kuljettajien vaihtuvuus, joka aiheutti lievää kuljettajavajetta ja ajamattomia lähtöjä alkuvuodesta 2019. Kuljettajatilanteen normalisoineet uusien kuljettajien koulutukset aloitettiin jo vuonna 2018 ja uusien kuljettajien valmistuessa maaliskuussa 2019 kuljettajatilanne palautui normaaliksi. Kuluneen vuoden aikana kuljettajien lähtövaihtuvuus myös väheni selvästi, joten kuljettajatilanne säilyi suhteellisen vakaana loppuvuoden ajan.

Matkustajien kokema järjestys ja turvallisuus paranevat vuoden 2016 tasosta (Raitio 2016: 4,22; Metro 2016: 4,18).

Tavoitteet eivät toteutuneet kummassakaan liikennemuodossa. Matkustajien kokema järjestys ja turvallisuus olivat raitioliikenteessä 4,20 (tav. 2019: 4,22; TP18: 4,11) ja metroliikenteessä 4,12 (tav. 2019: 4,18; TP18 4,06).

Matkustajien kokema järjestys ja turvallisuus jäivät alle tavoitetason niin raitio- kuin metroliikenteessä. Tuloksissa on kuitenkin huomattavaa nousua edellisen vuoden tuloksiin vastaavalla tavalla kuin asiakastyytyväisyyden kohdalla. Tulokset tukevat toisiaan ja kertovat asiakkaiden kasvaneesta luottamuksesta molempia liikennemuotoja kohtaan. Myös liikenteen vähentyneet häiriömäärät tukevat positiivista kehitystä. Molempien liikennemuotojen osalta tavoitetta matalamman turvallisuuden tunteen taustalla oletetaan olevan koko joukkoliikenteeseen kohdistuva epävarmuus luotettavuudesta. HKL on panostanut järjestyksenvalvonnan näkyvyyden parantamiseen sekä häiriötilanteisiin ennakoivasti puuttumiseen varmistaakseen asiakkaiden turvallisuuden tunteen positiivisen kehittymisen. Yksittäisiä erityisiä syitä tavoitetason alittumiseen ei ole tunnistettavissa.

Selvitys tuottavuuden toteutumisesta vuonna 2019:

HKL:n tuottavuusmittarin suoritteena käytetään raitio- ja metroliikenteen paikkakilometrejä painotettuna liikennöintija infrakorvauksilla. Panoksena mittarissa käytetään kokonaismenoja ennen liikeylijäämää.

HKL:n tuottavuusindeksi oli 124 vuonna 2019. Vuoden 2019 talousarviossa tavoite oli 123. Tavoitteeseen ei päästy, koska HKL:n tuottamia paikkakilometrejä toteutui 3 prosenttia vähemmän kuin talousarviossa oli arvioitu.

4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot29 385029 38533 5284 1430
Menot-250 9920-250 992-255 100-4 1080
Toimintakate-221 6070-221 607-221 572350
Poistot12 6620-12 66214 292-1 6300
Tilikauden tulos-234 2690-234 269-235 863-1 5950

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja tukee Helsingin elinvoimaisuutta.

Toimiala jakautuu neljään palvelukokonaisuuteen sekä toimialan hallintoon. Palvelukokonaisuudet ovat kulttuuripalvelukokonaisuus, liikuntapalvelukokonaisuus, nuorisopalvelukokonaisuus sekä kirjastopalvelukokonaisuus.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on kolme talousarviokohtaa: kulttuuri- ja vapaa-aika (talousarviokohta 4 10 01), kulttuurin laitosavustukset (talousarviokohta 4 10 02) ja liikunnan laitosavustukset (talousarviokohta 4 10 03).

4 10 01 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot29 385029 38533 5284 1430
Menot-213 9510-213 951-218 081-4 1310
Toimintakate-184 5660-184 566-184 553130
Poistot12 6620-12 66214 292-1 6300
Tilikauden tulos-197 2280-197 228-198 845-1 6170

Määrä- ja taloustavoitteet

Suoritetavoitteet
LiikuntaTalousarvioToteutunutPoikkeama
Käyntikerrat8 400 0009 833 5561 433 556
NuorisoTalousarvioToteutunutPoikkeama
Nuorten käyntikerrat880 000795 507-84 493
Nuorten järjestämän toiminnan määrä000
Kulttuuri
Yleiset kulttuuripalvelutTalousarvioToteutunutPoikkeama
Tapahtumien määrä1 8002 228428
Käyntikerrat500 000862 497362 497
Yhteisöllisesti tuotetut tapahtumat255246-9
Haettujen avustusten määrä990951-39
OrkesteriTalousarvioToteutunutPoikkeama
Sinfoniakonserttien määrä44462
Käyntikerrat110 000111 0901 090
HAMTalousarvioToteutunutPoikkeama
Käyntikerrat145 000188 06543 065
MuseoTalousarvioToteutunutPoikkeama
Käyntikerrat300 000481 247181 247
Verkkopalveluiden asiakastoiminnot3 400 0004 366 230966 230
KirjastoTalousarvioToteutunutPoikkeama
Aukiolotunnit106 000105 436-564
Fyysiset käyntikerrat8 000 0009 012 6481 012 648
Verkkokäynnit9 000 00012 971 1973 971 197
ResurssitTalousarvioToteutunutPoikkeama
Henkilöstömäärä1 7811 85776
TuottavuusmittariTA 201920192018
Tuottavuusindeksi (2016=100)104,4107,6100,0
Tilankäytön tehokkuuden mittariTA 201920192018
Tilojen kokonaispinta-ala htm2317 987317 987317 962
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään0,0170,0150,017

Talousarviokohdan sitovana tavoitteena on toimintakate. Sitova toimintakate saavutettiin vuonna 2019. Toimiala on panostanut palveluidensa markkinointiin ja siten on pystynyt kasvattamaan toimialan tuloja ao. vuonna.

Sitovat toiminnan tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella.

Tavoite toteutui. Kaikki mittarit toteutuivat.

Jokaisessa kulttuurin, liikunnan, nuorison ja kirjaston palvelussa on kuvattu ainakin yksi asiakaspolku kaupunkilaisprofiileita hyödyntäen.

Mittari toteutui. Palvelut ovat määritelleet 31 kehitettävää palvelupolkua ja raportoineet ne palvelumallin kuvauksina. Osa palvelupoluista on palveluita leikkaavia ja yhdessä tehtäviä mikä lisää toimialan palveluiden sisäistä yhteistyötä.

Toimialalle kehitetään yhteinen tapa hyödyntää nopeaa asiakaspalautetta ja laajennetaan NPS (Net promoter score) -mittausta (lähtötaso 20 laitetta/tavoite 40 laitetta).

Mittari toteutui. Pikapalautteen keräämiseen on hankittu 20 kappaletta uusia laitteita aikaisempien 20 laiteen lisäksi.

Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, tekemisen ja kansalaistoiminnan paikka.

Tavoite ei toteutunut. Kahdesta tavoitteeksi asetetusta mittarista yksi jäi toteutumatta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan olosuhteiden suunnitteluperiaatteet on hyväksytty lautakunnassa.

Mittari ei toteutunut aikataulun mukaisesti vuoden 2019 aikana. Palveluverkkosuunnittelun periaatteet hyväksyttiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 14.1.2020.

Toimialan tilojen varausjärjestelmien yhteiset periaatteet ja prosessit on määritelty. Jokaisessa palvelukokonaisuudessa (KULP, LIIKU, NUP, KIR) on määritelty tilat, jotka ovat varattavissa nopeasti asukaskäyttöön ja ne on viety Varaamoon.

Mittari toteutui. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilavarausprosessit on kuvattu ja asukaskäyttöön sopivien tilojen yhteiset varausperiaatteet on määritelty. Lisäksi toimialalla on määritelty palvelut, joihin tilojen maksuton asukaskäyttö keskitetään.

Helsingissä on houkuttelevaa ja helppoa lähteä liikkeelle.

Tavoite ei toteutunut. Kolmesta tavoitteeksi asetetusta mittarista yksi jäi toteutumatta.

Valtakunnallinen Harrastuspassi on otettu koekäyttöön Helsingissä.

Mittari toteutui. Harrastuspassin koekäyttö toteutettiin joulukuun alussa 2019 Enemmän yhdessä -hankkeen nuorten kanssa Kannelmäessä.

Tuotetaan kahdella Helsingin alueella (kaksi peruspiiriä) toimialan palveluista palvelutarjotin peruskouluille ja päiväkodeille. Arvioidaan palvelutarjottimen vaikutuksia alueilla verrattuna nykytilanteeseen.

Mittari toteutui. Alueilla koottiin palvelutarjotin. Tiedonkeruu kouluille ja päiväkodeille suunnatuista palveluista toteutettiin ja kooste palveluista valmistui toukokuussa 2019. Kooste valmistettiin ja levittiin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kansa sovitetuille pilottipäiväkodeille ja - peruskouluille.

Vähintään kaksi toimialan kolmesta suuresta asiakastietojärjestelmästä (kirjasto, nuorisotalot, liikunta) on kytketty Oma.Helsinki-asiakkuuteen.

Mittari ei toteutunut. Oma.Helsinki-asiakkuutta koskeva mittari oli jo lähtökohtaisesti asetettu haastavaksi. Sitovan toiminnan tavoitteen mittarit asetettiin tilanteessa, jossa oletus oli, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseen perustettavan ratkaisutoimiston rekrytoinnit on tehty ja toiminta on käynnistynyt heti alkuvuodesta 2019. Ohjelman toteuttaminen kuitenkin käynnistyi täysipainoisesti vasta keväällä, kun avainhenkilöt (ohjelmapäällikkö ja kolme projektipäällikköä) saatiin rekrytoitua ja he aloittivat työnsä touko-kesäkuussa 2019.

4 10 02 KULTTUURIN LAITOSAVUSTUKSET

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot-22 9710-22 971-22 97100
Toimintakate-22 9710-22 971-22 97100
Tilikauden tulos-22 9710-22 971-22 97100

Kulttuurin laitosavustuksilla tuetaan kulttuuria edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat laina-, toimintaja vuokra-avustus. Vuonna 2019 avustuksia myönnettiin yhteensä 22,9 miljoonaa euroa jaettuna seuraavalla tavalla: Helsingin teatterisäätiö sr (13,8 miljoonaa euroa), Suomen Kansallisoopperan säätiö sr (3,7 miljoonaa euroa), Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr (4,7 miljoonaa euroa) ja Uuden musiikin orkesteri (0,8 miljoonaa euroa).

4 10 03 LIIKUNNAN LAITOSAVUSTUKSET

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot-14 0700-14 070-14 048220
Toimintakate-14 0700-14 070-14 048220
Tilikauden tulos-14 0700-14 070-14 048220

Liikunnan laitosavustuksilla tuetaan liikuntaa edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat rahoitus-, toimintaja vuokra-avustus. Liikunnan laitosavustukset alittivat talousarvion 22 000 eurolla johtuen Stadion-säätiön ennakoitua alhaisemmasta vuokrasta. Vuonna 2019 avustuksia myönnettiin yhteensä 14 miljoonaa euroa jaettuna seuraavalla tavalla: Stadion-säätiö (5,1 miljoonaa euroa), Urheiluhallit Oy (4,4 miljoonaa euroa), Vuosaaren urheilutalo (2,2 miljoonaa euroa), Jääkenttäsäätiö (1,2 miljoonaa euroa), Mäkelänrinteen uintikeskus (0,6 miljoonaa euroa), Helsinki Stadion Oy (0,2 miljoonaa euroa), Urhea-säätiö (0,1 miljoonaa euroa), Suomalaisen yhteiskoulun säätiö (0,1 miljoonaa euroa) ja Muut toimijat (0,5 miljoonaa euroa).

5 Sosiaali- ja terveystoimiala

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot178 0390178 039186 2468 206-800
Menot-2 109 1250-2 109 125-2 164 047-54 923-55 900
Toimintakate-1 931 0850-1 931 085-1 977 801-46 716-56 700
Poistot16 8000-16 80011 6705 1300
Tilikauden tulos-1 947 8850-1 947 885-1 989 471-41 586-56 700

Sosiaali- ja terveystoimiala huolehtii kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä luo sosiaali- ja terveyspalvelujen keinoin edellytyksiä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiselle ja edistämiselle, omatoimisuudelle ja yhteisvastuullisuudelle sekä ehkäisee ja vähentää sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ja niiden haittavaikutuksia. Toimiala toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa.

Sosiaali- ja terveystoimiala jakautuu neljään palvelukokonaisuuteen: perhe- ja sosiaalipalvelut, terveys- ja päihdepalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä hallinto.

Toimialalla on viisi talousarviokohtaa: sosiaali- ja terveyspalvelut (5 10 01), toimeentulotuki (5 10 02), vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut (5 10 03), Apotti ja Sote- ja maakuntauudistus (5 10 04) sekä Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiiri (5 10 05).

Sosiaali- ja terveystoimialan menot ylittivät talousarvion 54,9 miljoonalla eurolla. Tulot ylittivät talousarvion 8,2 miljoonalla eurolla.

5 10 01 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menot ylittivät talousarvion noin 5,3 miljoonalla eurolla. Menoylityksestä 2,3 miljoonaa euroa oli valtionperinnöistä jaettuja avustuksia. Valtionperinnöt on kirjattu talousarviokohdalle tuloksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutoimintaan kohdistuva menoylitys oli noin kolme miljoonaa euroa. Menolajeista palkat alittivat tulosbudjetin ja asiakaspalvelujen ostot sekä muiden palvelujen ostot ylittivät tulosbudjetin. Palvelujen ostojen ylityksen taustalla ovat pääosin lastensuojelun ja vammaistyön kasvaneet kustannukset, jotka ylittivät tulosbudjetin noin 28 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulot ylittivät talousarvion 6,8 miljoonalla eurolla. Tuloylitys johtui pääosin valtionperinnöistä ja vastaanotto- ja kotouttamislain mukaisista korvauksista.

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot156 8070156 807163 6016 7940
Menot-1 424 5280-1 424 528-1 429 783-5 255-5 300
Toimintakate-1 267 7210-1 267 721-1 266 1821 539-5 300
Poistot16 8000-16 80011 6675 1330
Tilikauden tulos-1 284 5210-1 284 521-1 277 8496 672-5 300

Määrä- ja taloustavoitteet

Suoritetavoitteet (1000 kpl)TalousarvioToteutunutPoikkeama
Lastensuojelu, avohuolto, lapset ( uusi määrällinen tavoite, ei talousarviotavoitetta vuodelle 2018)3 4003 175-225
Lastensuojelu, laitoshoito, hoitovrk191 000210 59419 594
Aikuissosiaalityö, asiakkuudet ( uusi määrällinen tavoite, ei talousarviotavoitetta vuodelle 201814 00012 881-1 119
Omaishoidontuki, asiakkaat, vammaistyö ( uusi määrällinen tavoite, ei talousarviotavoitetta vuodelle 2018)2 0501 859-191
Henkilökohtainen apu, asiakkaat ( uusi määrällinen tavoite, ei talousarviotavoitetta vuodelle 2018)2 7002 893193
SHL:n mukaista erityistä tukea tarvitsevien lasten  määrä (<18 vuotiaat) ( uusi määrällinen tavoite, ei talousarviotavoitetta vuodelle 2018)1 5001 486-14
SHL palvelutarpeen arviointien määrä TalousarvioToteutunutPoikkeama
perhe- ja sosiaalipalveluissa (lkm) ( uusi määrällinen tavoite, ei talousarviotavoitetta vuodelle 2018)9 50011 7312 231
Terveysasemien lääkärin vastaanotto, käynti480 000438 069-41 931
Terveysasemien lääkärin vastaanotto, muu asiointi300 000305 0435 043
Terveysaseman hoitajan vastaanotto, käynti410 000418 8308 830
Terveysaseman hoitajan vastaanotto, muu asiointi450 000468 95018 950
Hammashuolto, käynti530 000522 211-7 789
Psykiatrian avohoitokäynti ( psykiatrian avohoitokäyntien TP 2017 luvusta on poistettu psykiatrian päivystyksen poliklinikkakäynnit)178 000179 1991 199
Psykiatrian avohoito, muu asiointi75 00074 370-630
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät70 00073 2953 295
Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana65 00057 676-7 324
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana140 000125 755-14 245
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht.24 00024 924924
Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut, vrk ( uusi määrällinen tavoite, ei talousarviotavoitetta vuodelle 2018)710 000759 99249 992
Asunnottomien asumispalvelut, vrk ( uusi määrällinen tavoite, ei talousarviotavoitetta vuodelle 2018)557 000528 339-28 661
Somaattinen sairaanhoitoTalousarvioToteutunutPoikkeama
päättyneet hoitojaksot13 00013 165165
Iäkkäiden pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen1 100 0001 078 341-21 659
Iäkkäiden pitkäaikainen ympärivuorokautinen laitosasuminen ( vuoteen 2018 asti sisältänyt myös lyhytaikaisen hoidon)350 000343 160-6 840
Kotihoito, käynti3 000 0003 323 733323 733
Kotihoito, muu asiointi410 000316 429-93 571
Tuottavuus (2016 = 100)TA 20192019201820172016
Tuottavuus102,8102,8103,4102,7100,0
Tilankäytön tehokkuuden mittariTA 20192019201820172016
Tilojen kokonaispinta-ala (htm2)480 082480 529483 656479 431
Tilojen pinta-alamäärä (htm2)suhteessa asiakasmäärään0,960,970,980,99
Hallintokunnan oma mittari, tilat m2/vakanssi34,534,634,834,5

Sitovat toiminnan tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä.

Tavoite ei toteutunut. Sitovan toiminnan tavoitteen kolmesta mittarista toteutui yksi.

Konseptoidaan yhteinen palvelu- ja prosessiketju lapsen varhaisen tuen tarpeen sekä nuorten mielenterveysongelmien havainnointiin ja hoitoon (yhteisten asiakkaiden palveluketju kuvattu, palvelumallia kokeillaan ja toiminta vakiinnutetaan).

Mittari toteutui. Yhteinen kehittämisprojekti (Sote, Kasko, HUS) perustettu, syksyllä ollut 6 työpajaa, jossa kuvattu palveluketju ja konseptoitu palveluketju mt-ongelmien havainnointiin. Liikkuva mt-tiimi käynnistynyt ja mahdollistanut nopean palveluohjauksen hoidon/palvelun piiriin.

Psykiatrisessa avohoidossa olevien potilaiden sairaalapäivien määrä vähenee vuoteen 2018 verrattuna avohoidon laadullisella kehittämisellä ja sen eri muotoja vahvistamalla.

Mittari ei toteutunut. Sairaalapäivien määrä avohoidossa olevien potilaiden osalta kasvoi, toteuma oli 2,37, vuoden 2018 toteuma oli 2,14.

Kotihoidossa on kattavasti käytössä liikkumissopimus; vähintään 70 prosentille säännöllisen kotihoidon asiakkaista on tehty liikkumissopimus.

Mittari ei toteutunut. Liikkumissopimus tehtiin 69,1 prosentille säännöllisen kotihoidon asiakkaille, tavoite oli 70 prosenttia.

Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä.

Tavoite toteutui. Sitovan toiminnan tavoitteen mittari toteutui.

Asiakaskokemus paranee terveysasemilla ja kotihoidossa vuoteen 2018 verrattuna. (NPS indeksillä mittattuna).

Mittari toteutui. Terveysasemilla tulos parani 54,6 → 55,4 ja kotihoidossa 80 → 86.

Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saavutettavissa.

Tavoite ei toteutunut. Sitovan toiminnan tavoitteen viidestä mittarista toteutui kolme.

Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arviointien määrä kasvaa 10 prosenttia suhteessa asiakasmäärään vuoteen 2018 verrattuna.

Mittari toteutui. Tavoitteena oli, että 43,89 prosentilla Aiso-asiakkaista on palvelutarpeen arviointi vuoden 2019 lopussa. Toteuma oli 49,12 prosenttia.

Parannetaan vammaisten sosiaalityön saatavuutta ja saavutettavuutta. Asiakkaaseen ollaan yhteydessä samana tai seuraavana arkipäivänä.

Mittari toteutui. Toteuma oli yksi eli asiakkaaseen oltiin yhteydessä samana tai seuraavana arkipäivänä.

Asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin 10 vuorokauden sisällä (T3 ≤ 10 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani).

Mittari ei toteutunut. T3 oli 25.

T3 on vuoden lopussa alle 20 vuorokautta kaikilla terveysasemilla.

Mittari ei toteutunut. T3 oli alle 20 vrk kuudella terveysasemalla (terveysasemia yhteensä 23).

Suun terveydenhuollossa kaikkien asiakkaiden kiireetön hoito on käynnistynyt 90 vuorokauden sisällä hoidon tarpeen arviosta.

Mittari toteutui. Vuoden 2019 toteuman keskiarvo oli 69 vuorokautta.

Toimintamme on taloudellisesti kestävää ja tuottavaa.

Tavoite ei toteutunut. Sitovan toiminnan tavoitteen neljästä mittarista toteutui kolme.

Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2018 verrattuna.

Mittari toteutui. Vuoden 2018 toteuma 2018 92,56 prosenttia ja vuoden 2019 toteuma 92,83 prosenttia.

Ympärivuorokautisessa hoivassa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee ja tehostetussa palveluasumisessa olevien osuus nousee vuoteen 2018 verrattuna.

Mittari toteutui, ympärivuorokautisessa hoivassa olevien määrä vuonna 2018 oli 7,44 prosenttia ja vuonna 2019 7,17 prosenttia. Palveluasumisessa olevien osuus vuonna 2018 oli 76,27 prosenttia ja vuonna 2019 77,75 prosenttia.

Ympärivuorokautisen hoivan määrää nostetaan vastaamaan paremmin tällä vuosituhannella tapahtunutta ikäihmisten (yli 75-vuotiaiden ja erityisesti yli 85-vuotiaiden) lukumäärän kasvua.

Mittari ei toteutunut, sosiaali- ja terveyslautakunnan asettama tavoite käyttösuunnitelmassa oli nousu 50 laskennallisen paikan verran, joka ei toteutunut, laskennallisesti yli 75-vuotiaiden paikkamäärä kasvoi 49,4 paikalla.

Sähköinen asiointi kasvaa vähintään 20 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Mittari toteutui. Sähköisen asioinnin määrä kasvoi 20,1 prosenttia.

5 10 02 TOIMEENTULOTUKI

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot3 10203 1023 150480
Menot-14 6000-14 600-13 5311 0690
Toimintakate-11 4980-11 498-10 3811 1170
Tilikauden tulos-11 4980-11 498-10 3811 1170

Toimeentulotuki -talousarviokohdan menot alittivat talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla ja tulot olivat budjetoidun mukaiset. Menojen alituksen syinä olivat ennaltaehkäisevän toimeentulotuen ja kotouttamistuen menojen toteutuminen talousarviossa ennakoitua pienempiä.

5 10 03 VASTAANOTTOKESKUKSET JA VALTION KORVAAMAT MAAHANMUUTTOPALVELUT

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot16 751016 75118 9142 1630
Menot-15 6790-15 679-15 884-2050
Toimintakate1 07201 0723 0301 9570
Poistot0002-20
Tilikauden tulos1 0721 0723 0271 9550

Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut -talousarviokohdan sitova toimintakate toteutui lähes 2,0 miljoonaa euroa talousarviota parempana, joka johtui valtion korvausten ennakoitua suuremmasta määrästä.

5 10 04 APOTTI JA SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot1 38001 380581-799-800
Menot-9 7940-9 794-14 326-4 532-4 600
Toimintakate-8 4140-8 414-13 745-5 331-5 400
Tilikauden tulos-8 4140-8 414-13 745-5 331-5 400

Apotti ja sote- ja maakuntauudistus -talousarviokohdan toimintakate alittui 5,3 miljoonaa euroa. Toimintakatteen alitus johtuu Apotti Oy:n ennakoitua korkeammista vuodelle 2019 kohdistuvista ylläpitokustannuksista, velkaosuuksien poistoaikataulun muutoksista sekä käyttöönottokoulutuksen laskutuksen muutoksesta käyttäjäperusteisesta omistusperusteiseksi.

Talousarviokohdalle kirjautuivat sote- ja maakuntauudistuksen parissa Uudenmaan maakunnassa työskennelleiden palkkamenot toteutuneiden työtuntien perusteella, jotka saatiin tuloina Uudenmaan maakunnasta. Viimeiset sopimukset päättyivät 30.6.2019.

5 10 05 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot-644 5240-644 524-690 523-45 999-46 000
Toimintakate-644 5240-644 524-690 523-45 999-46 000
Tilikauden tulos-644 5240-644 524-690 523-45 999-46 000

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) määrärahat ylittyivät 46 miljoonaa euroa. Päivystystoiminnot (68,8 miljoona euroa) siirtyivät 7.1.2019 alkaen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin. Talousarviokohdan määrärahan ylitys johtui Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) palvelutuotannon määrän ja laskutuksen toteutumisesta talousarviossa arvioitua suurempana. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri laati vuoden 2019 talousarvion 20 miljoonaa euroa alijäämäisenä ja kuntayhtymän tasolla alijäämäennuste on tätä suurempi. Kuntayhtymän alijäämän vuoksi vuonna 2019 ei saatu jäsenkuntapalautusta.