2.3 Investointiosan toteutuminen

(Alla olevien taulukoiden luvut on ilmoitettu tuhansina euroina)

8 Investointiosa

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot21 625021 62535 80514 1800
Menot-609 3190-609 319-639 940-30 621-169 556
Netto-587 6940-587 694-604 135-16 441-169 556

Investointimenoihin ilman liikelaitoksia käytettiin 639,9 miljoonaa euroa. Investointimenoihin oli käytettävissä talousarviossa varatun 609,3 miljoonan euron ja kaupunginvaltuuston eri perusteilla myöntämien 169,6 miljoonan euron ylitysoikeuksien jälkeen yhteensä 778,9 miljoonaa euroa. Talousarvion lukutasoilla eniten investoitiin Rakennukset-luvussa, 266,1 miljoonaa euroa, Kadut ja liikenneväylät -luvussa, 158,7 miljoonaa euroa sekä Kiinteä omaisuus -luvussa 105,8 miljoonaa euroa.

Investointituloja ilman liikelaitoksia kertyi yhteensä 35,8 miljoonaa euroa.

8 01 Kiinteä omaisuus

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot5 00005 0002 396-2 6040
Menot-95 62414 570-81 054-105 750-24 696-36 693
Netto-90 62414 570-76 054-103 354-27 300-36 693

8 01 50 Kiinteän omaisuuden myynti

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot5 00005 0002 396-2 6040

Talousarviossa on kiinteää omaisuutta arvioitu myytävän 100 miljoonaa euroa vuonna 2019. Vuoden aikana toteutui yhteensä 61 kauppaa, yhteisalaltaan 100 hehtaaria ja yhteiskauppahinnaltaan 141 miljoonaa euroa.

Helsingin alueella kaupunki myi yhteensä 5,4 hehtaaria maata 136 miljoonalla eurolla. Myydyllä alueella on 101 000 asuin- ja 15 000 kerrosalaneliömetriä yritysrakennusoikeutta. Myynnin painopiste oli Jätkäsaaren-Hietalahden ja Kalasataman projektialueilla, jotka toivat noin 50 prosenttia tontinmyyntituloista. Vastaavasti 15 suurinta kauppaa toi noin 70 prosenttia tontinmyyntituloista.

Kaupungin ulkokunnissa omistamien maiden tulevaa käyttö- ja omistamistarvetta on kartoitettu ja päivitetty siltä osin, kun kaupungin oma käyttö on päättynyt tai päättymässä. Kaupungille tarpeettomiksi käyneiden kiinteistöjen myyntiä on jatkettu painopisteen ollessa asemakaavatonteilla ja rakennetuilla sekä perintönä tulleilla kiinteistöillä, joista saatavat tulot on osoitettu tiettyyn käyttöön. Ulkokunnissa kaupunki myi yhteensä 95 hehtaaria maata 5 miljoonalla eurolla. Kaupunki myi HSY:lle sen ulkokunnista vuokraamat alueet sekä Espoon kaupungille kaksi vesiruovikkoaluetta.

Myynneistä taseeseen kirjattava arvo oli 2,4 miljoonaa euroa, ja myyntivoittoihin kirjattiin 138,6 miljoonaa euroa.

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, KYLKn käytettäväksi

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot-10 000-1 450-11 450-20 109-8 659-9 866

Kiinteistöjen ostoihin ja lunastuksiin sekä kaavoituskorvauksiin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 19,9 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 20,1 miljoonaa euroa. Ylitys katettiin määrärahasiirrolla talousarviokohdasta 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi.

Vuoden aikana ostettiin yhteensä 41 kaupalla kiinteistöjä yhteispinta-alaltaan 13 hehtaaria ja yhteiskauppahinnaltaan 20 miljoonaa euroa. Raakamaat ja kaavan toteuttamiseen liittyvät kaupat olivat kauppahinnaltaan molemmat noin 10 miljoonaa euroa. Kolme suurinta kauppaa, (Pauligin maankäyttösopimuksen kiinteistöjärjestelyt, Siltasaarenportin vuokraoikeus ja rakennukset sekä Pohjoisen Postipuiston Y-tontinhankinta Postilta) olivat yhteiskauppahinnaltaan vajaat 12 miljoonaa euroa.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, KHN:n käytettäväksi

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Kamppi-Töölönlahden esirakentaminen0-120-120-153-33-42
Länsisataman esirakentaminen-8 074-6 500-14 574-16 235-1 661-1 701
Kalasataman esirakentaminen-31 80013 340-18 460-26 404-7 944-9 887
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen-3 100900-2 200-10 930-8 730-8 749
Kuninkaankolmion esirakentaminen-66075090-228-318-320
Pasilan esirakentaminen-3 5003 100-400-1 257-857-906
Uudet projektialueet ja muun täyd.-49050010-351-361-860
Menot yhteensä-47 62411 970-35 654-55 558-19 904-22 465

Projektialueiden esirakentamiseen oli käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 70,1 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 55,6 miljoonaa euroa. Määrärahoja siirrettiin käyttötarkoituksen muutoksena TA-kohtaan Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet 3,4 miljoonaa euroa ja TA-kohtaan Projektialueiden kadut 8,6 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin projektialueiden asunto- ja muun rakentamisen edellyttämien rakentamiskelpoisuuteen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Kalasataman esirakentamisrahasta siirrettiin käyttötarkoituksen muutoksena Länsisataman puisto- ja liikunta-alueisiin 2,5 miljoonaa. euroa, Kamppi-Töölönlahti-alueen puistoihin ja liikunta-alueisiin 0,87 miljoonaa euroa ja Projektialueiden katuihin yhteensä 8,6 miljoonaa euroa. Merkittävimmät määrärahan alittamiset johtuivat hankkeiden viivästymisestä tai siirtymisestä myöhemmin toteutettaviksi. Kalasatamassa Verkkosaaren erittäin vaativan esirakentamisen suunnittelu kesti ohjelmoitua pidempään ja se myöhensi myös urakan kilpailutusta ja urakan käynnistämistä. Myös Kalasataman tiilisen kaasukellon vaipan puhdistus eteni suunniteltua hitaammin. Pasilan osalta merkittävin poikkeama johtui Ilmalan torin esirakentamistarpeen siirtymisestä vuodelle 2020 ja Ratapihakortteleiden esirakentamisen käynnistymisestä suunniteltua myöhemmin.

Merkittävin määrärahan ylitys oli Länsisatamassa, jossa Atlantinsillan esirakentamisalue laajentui ja Jätkäsaaren liikuntapuiston esirakentamisessa ilmeni lisä- ja muutostöitä. Lisäksi liikuntapuiston 2.vaiheen esirakentamisurakka käynnistettiin jo vuonna 2019 käyttäjien ja asukkaiden tarpeiden mukaisesti.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, KYLKn käytettäväksi

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen-34 5004 050-30 450-26 6743 776-4 362
Täydennysrakentamiskorvaukset ja korvausinvestoinnit-3 5000-3 500-3 409910
Menot yhteensä-38 0004 050-33 950-30 0833 867-4 362

Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen, 8 01 03 01

Muuhun esirakentamiseen, alueiden käyttöönottoon ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseen oli käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 38,9 miljoonaa euroa. Määrärahaa siirrettiin 2,6 miljoonaa euroa TA-kohtaan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ja 1,45 miljoonaa euroa TA-kohtaan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi. Määrärahan siirron jälkeen käyttämättä jäi 8,2 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät pilaantuneen maan kunnostuskohteet ovat Hakaniemen hallin korjaustyön yhteydessä toteutettavat puhdistukset sekä Raide-Jokerin pilaantuneisuusselvitykset. Lisäksi toteutettiin useita pienempiä rakentamiskelpoiseksi saattamiskohteita eri puolilla kaupunkia. Merkittävimmät maaperänvahvistamis- ja johtosiirtokohteet ovat Fallkullan kiila, Hakaniemen hallin pohjanvahvistustyöt, Vuosaaren lukion tontin esirakentaminen ja maakaasujohdon siirrot Oulunkylässä. Merkittävimmät rakennusten purkukohteet ovat Pirkkolan jäähalli ja Vesalan ala-aste. Lisäksi purkuohjelmassa on useita muita pienempiä purkuja eri puolilla Helsinkiä. Merkittävin muu kunnostuskohde on Vuosaaren kaatopaikan kunnostaminen.

Viivästyneitä hankkeita on muun muassa Gasumin kaasujohdon siirtohanke, johtuen siihen liittyviin hankkeisiin kohdistuneista valituksista ja viivästyksistä. Lisäksi Tukkutorin uuden pakastamon pilaantuneen maan kunnostus ja osa muista edellytysinvestoinneista eivät käynnisty ennen uuden pakastamon hankepäätöstä, joten edellytysinvestointien toteutusurakan etenemistä on viivästytetty.

Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit, 8 01 03 02

Täydennysrakennuskorvauksiin ja korvausinvestointeihin oli talousarviossa osoitettu 3,5 miljoonaa euroa. Vuoden aikana toteutui neljä hanketta, arvoltaan yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Hankkeet sijaitsivat Myllypurossa, Koskelan sairaala-alueella sekä Lassilassa. Kolme hankkeista olivat Hekan ja yksi Niemikoti -säätiön. Maksetut korvaukset olivat keskimäärin 39 prosenttia kaavamuutosten tuomista arvonnousuista ja keskimäärin 207 euroa/uusi k-m2.

8 02 Rakennukset

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot-260 1340-260 134-266 118-5 984-44 854
Netto-260 1340-260 134-266 118-5 984-44 854

Vuonna 2019 talonrakennushankkeille oli käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 305 miljoonaa euroa. Määrärahasta jäi käyttämättä 39 miljoonaa euroa.

Investointiohjelman lisäksi kaupunki toteuttaa uudishankkeitaan myös vuokra- ja osakekohteina sekä kiinteistöyhtiömuotoisina. Merkittävimpiä rakenteilla olevia kiinteistöyhtiömuotoisina toteutettavia uudishankkeita ovat Metropolia ammattikorkeakoulun käyttöön tarkoitettu Myllypuron kampusrakennus ja kaupunkiympäristön toimialan yhteinen tilahanke. Muita kiinteistöyhtiömuotoisia tilahankkeita ovat Tukkutorin pakastamon, Urheahallin ja Tanssin talon uudisinvestoinnit.

Lisäksi Laakson ja Malmin sairaalahankkeiden sekä Stadin ammattiopiston Roihupellon ja Myllypuron kampuksen tulevat tilat suunnitellaan toteutettavaksi käyttäen vaihtoehtoista toteutus- ja rahoitusmuotoa. Laakson yhteissairaalahankkeelle on kuitenkin varattu hankesuunnitteluun tarvittava rahoitus investointiohjelmasta. Myös Suutarila- Siltamäki-alueen koulu- ja päiväkotihankkeet suunnitellaan toteutettavaksi käyttäen vaihtoehtoista toteutus- ja rahoitusmuotoa.

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, KYLKn käytettäväksi

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset-3 772-800-4 572-3 846726-133
Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet-104 1094 200-99 909-94 5565 353-21 186
Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet000-42-42-301
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet-19 3236 100-13 223-14 064-841-5 758
Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet-89-200-289-19693-161
Muut uudisrakennushankkeet-4 4782 700-1 778-3 458-1 680-3 980
Menot yhteensä-131 77112 000-119 771-116 1633 608-31 519

Vuonna 2019 uudis- ja lisärakennushankkeisiin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 163,2 miljoonaa euroa, josta käyttämättä jäi noin 35 miljoonaa euroa.

Myllypuron peruskoulun ja Pirkkolan liikuntapuiston aloitusedellytykset eivät toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti ja investointimäärärahaa jäi käyttämättä 12 miljoonaa euroa. Pirkkolan jäähallin korvaavan uudisrakennushankkeen rakentamisvaihe alkaa alkuvuonna 2020 noin puoli vuotta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Myllypuron peruskoulun laajennus- ja korjaushankkeen toteutus on siirtynyt vuodella eteenpäin, koska osa korjaustöistä on tarkoitus tehdä koulun kesäloman aikana, jotta osa koulun tiloista voidaan käyttää koko korjaus- ja laajennushankkeen ajan. Jo keväällä 2019 todettiin, että kaavoituksen, rakennusluvan ja toteutuksen aikataulutuksen yhteensovittaminen ei tule onnistumaan, minkä takia hankkeen aloitus siirrettiin alkamaan vasta kesällä 2020. Edellä mainitut hankkeet on vuoden 2020 talousarviossa ohjelmoitu uudelleen ja hankkeiden rahoitustarpeet on päivitetty vastaamaan uutta rakentamisaikataulua. Kaupunkiympäristölautakunnan 26.11.2019 (§ 606) esityksestä siirrettiin uudisrakennushankkeille varattua määrärahaa 12 miljoonaa euroa korjaushankkeisiin.

Eräiden käynnissä olevien hankkeiden, esim. Vuosaaren lukion korvaavan uudisrakennuksen, Kalasataman korttelitalon, lasten päiväkoti Suursuon ja Mäkelänrinteen lukion laajennuksen toteumat alittavat hankkeille vuodelle 2019 varatut määrärahat noin 10 miljoonalla eurolla. Lisäksi eräissä valmistuneessa hankkeessa, esim. Vesalan peruskoulun laajennuksessa, lasten päiväkoti Neulasessa, lasten päiväkoti Aadassa ja leikkipuisto Idassa sekä rakentamispalveluliikelaitos Staran ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden Vuosaaren työtukikohdassa vastaanoton jälkeisiin velvoitteisiin jää 10 prosenttia hankkeen enimmäishinnasta, jota ei välttämättä tulla tarvitsemaan ja hankkeen lopullinen kustannus tulee alittamaan hankkeen enimmäishinnan.

Vuonna 2019 valmistuneita uudisrakennushankkeita ovat Jätkäsaaren peruskoulu, Vesalan peruskoulun laajennus yhtenäiseksi peruskouluksi, lasten päiväkoti Lapinmäki ja lasten päiväkoti Aada ja leikkipuisto Ida sekä rakentamispalveluliikelaitos Staran ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden Vuosaaren työtukikohta.

Merkittävimmät rakentamisvaiheessa olevat uudisrakennushankkeet olivat Jakomäen sydän -alueen uusi yhtenäinen peruskoulu sekä nuoriso- ja päiväkotitilat, Mäkelänrinteen lukion laajennus, Vuosaaren lukion korvaava uudisrakennus ja Kalasataman korttelitalo (peruskoulun 2. vaihe).

Vuonna 2019 jatkuivat useiden uudisrakennushankkeiden suunnittelu muun muassa Pirkkolan jäähallin, Helsingin kielilukion, Puotilan ala-asteen koulun, lasten päiväkoti Vaapukan korvaavat uudisrakennushankkeet sekä uusien alueiden palvelurakennusten suunnittelu muun muassa lasten päiväkoti Hopealaakso ja Verkkosaari sekä Kuninkaantammen peruskoulu ja päiväkoti.

8 02 02 Korjaushankkeet, KYLKn käytettäväksi

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset-1 900100-1 800-1 897-97-269
Kasvatus- ja koulutustoimialan korjaushankkeet-69 448-28 800-98 248-103 209-4 961-5 325
Kaupunkiympäristötoimialan korjaushankkeet-11 1584 200-6 958-7 187-229-791
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjaushankkeet-799-2 500-3 299-3 697-398-830
Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet-3 527-14 000-17 527-17 984-457-516
Muut korjausrakennushankkeet-41 53129 000-12 531-15 080-2 549-2 836
Menot yhteensä-128 363-12 000-140 363-149 053-8 690-10 567

Talousarviossa oli vuonna 2019 käytettävissä ylitysoikeuksineen 138,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 korjausrakentamiseen käytettiin 149 miljoonaa euroa. Ylityksen kattamiseksi kaupunkiympäristölautakunnan 26.11.2019 (§ 606) esityksestä siirrettiin uudisrakennushankkeille varattua määrärahaa 12 miljoonaa euroa korjaushankkeisiin.

Vuonna 2019 valmistuneita korjausrakennushankkeita Alppilan lukion, Botby grundskolanin ja Ressun lukion perusparannukset sekä Lapinlahden sairaalan säilyttävät toimenpiteet ja Marian sairaala-alueen rakennuksen 3 peruskorjaus Start-up toiminnalle.

Merkittävimpiä rakentamisvaiheessa olevia korjaushankkeita ovat Aleksis Kiven peruskoulun, Kruunuhaan yläasteen koulun ja Hakaniemen hallin perusparannukset.

Suunnitteluvaiheessa oli lukuisia hankkeita muun muassa Finlandiatalon, Töölön kisahallin, Etu-Töölön lukion, Kallion ala-asteen koulun, Lauttasaaren ala-asteen koulun, Pihlajiston ala-asteen koulun ja Tahvonlahden ala-asteen koulun perusparannukset.

Seuraavien hankkeiden aloitusedellytykset eivät toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti:

TA-kohta 2019NimiSisältöMäärärahat 2019Toteuma 2019
8 020 202Kallion lukioPerusparannus3,70,5
8 020 202Pihkapuiston ala-asteVesikaton korjaus0,9
8 020 202Pohjois-Haagan ala-astePerusparannus ja laajennus5,80,5
8 020 202Puistolanraitin ala-asteen kouluSalaojituksen rakentaminen1,0 
8 020 202Stadin am.op/Latokartanontie 16Tiloja Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminnalle2,81,0
8 020 203KeskuspelastusasemaVesi- ja viemärikorjaukset1,40,1
8 020 203Niemenmäki väestönsuojaTalotekninen peruskorjaus1,9
8 020 206Keskusvarasto StaraPeruskorjaus ja lisärakentaminen1,9 
  YHTEENSÄ (miljoonaa euroa)19,42,1

Edellä mainituille hankkeille osoitetusta määrärahasta jäi käyttämättä 17 miljoonaa euroa. Käyttämättä jäävä määräraha on uudelleen kohdennettu korjaushankkeille.

Muihin korjausrakennushankkeisiin, talousarvion alakohtaan 8 02 02 06, sisältyi 31,5 miljoonaa euroa, joka oli osoitettu kaikkien toimialojen kohdentamattomille korjaustöille. Korjausrakentamismäärärahan kohdentamattomien korjaustöiden 31,5 miljoonaa euroa ja uudelleen ohjelmoitu määräraha 17 miljoonaa euroa sekä lautakunnan 26.11.2019 (§ 606) uudisrakentamisesta korjaushankkeisiin siirrettäväksi esittämä määräraha 12 miljoonaa euroa käytettiin rakennusosien ja laitteiden ennakoiviin korjauksiin, vaurioituneiden tilojen korjaamiseen, jotta tilat voitiin pitää käyttökunnossa ja vältyttiin lisävaurioilta sekä välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä ja väistötilojen rakentamiseen.

8 02 03 Kaupungintalokortteleiden kehittäminen, KHN käytettäväksi

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot000-903-903-2 768
Netto000-903-903-2 768

Kaupunginvaltuusto myönsi käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 2,8 miljoonaa euroa ylitysoikeutta vuodelle 2019, mikä on talousarviovuoden määräraha. Kaupungintalokorttelien kehittämisen määrärahaa jää käyttämättä 1,9 miljoonaa euroa, koska osa kaupungintalokortteleiden korjauksista siirtyvät vuodelle 2020. Merkittävin hanke oli Kaupungintalon aulan uudistaminen.

8 03 Kadut ja liikenneväylät

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot-135 864-8 600-144 464-158 718-14 254-18 900

Katu- ja liikenneväylähankkeisiin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 154,8 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 158,7 miljoonaa euroa. Määrärahan käyttö ylitti sitovan tavoitteen Projektialueiden katujen osalta, joka katettiin käyttötarkoituksen muutoksella 8,6 miljoonaa euroa Projektialueiden esirakentamisen käyttämättä jäävistä määrärahoista. Määrärahan siirto huomioiden käytettävissä oleva määräraha oli 163,4 miljoonaa euroa.

8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, KYLKn käytettäväksi

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot-64 8000-64 800-75 894-11 094-15 134

Talousarviokohdalle Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja liikennejärjestelyt sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 79,9 miljoonaa euroa. Määrärahoja käytettiin 75,9 miljoonaa euroa.

8 03 01 01 Uudisrakentaminen

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Eteläinen suurpiiri-700-365-1 065-1 06320
Läntinen suurpiiri-1 400-250-1 650-1 64280
Keskinen suurpiiri-3 0001 355-1 645-1 833-188-190
Pohjoinen suurpiiri-7007000-687-687-700
Koillinen suurpiiri-4 000-3 790-7 790-7 7846-11
Kaakkoinen suurpiiri-1 100-1 160-2 260-2 25370
Itäinen suurpiiri-5 200-1 670-6 870-6 86910
Östersundomin suurpiiri-400360-40-3550
Meluesteet-1 000400-600-59910
Menot yhteensä-17 500-4 420-21 920-22 765-845-901

Uudisrakentamiseen oli talousarviossa käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 18,4 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 22,8 miljoonaa euroa. Määrärahan ylitys katettiin katujen peruskorjauksen käyttämättä jääneillä määrärahoilla. Merkittävimpiä rakennuskohteita ovat Lauttasaarenmäki, Vanhaistentien alue, Kantelettarentien alue, Koskelan sairaalan alue, Tullivuoren eteläpuolinen alue, Maatullinpuiston eteläpuolinen alue, Reginankuja, Kontulan keskus, Kahvikortteli, Kallahden alue ja useita pienempiä kohteita eri puolilla kaupunkia. Merkittävimpiä suunnittelukohteita ovat Lohiapajanlahti, Orapihlaja-Paatsamatien alue, Patterimäen alue, Arabian tehdaskorttelin alue, Käskynhaltijantien alue, Pirjontie-Pirkkolantien alue, Vanhan Helsingintien alue, Kulosaaren ostoskeskuksen alue ja Työnjohtajankadun korttelit.

8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Katujen peruskorjaukset-9 6004 420-5 180-10 542-5 362-7 168
Siltojen peruskorjaukset-9 0000-9 000-10 622-1 622-1 979
Päällysteiden uusiminen-4 4000-4 400-4 2251750
Joukkoliikenteen kehittäminen-2 0001 400-600-2 526-1 926-1 970
Liikennejärjestelyt-3 800-2 300-6 100-8 139-2 039-2 111
Jalankulun ja pyöräilyn väylät-14 800900-13 900-13 9000-8
Menot yhteensä-43 6004 420-39 180-49 956-10 776-13 236

Perusparantamiseen ja liikennejärjestelyihin oli talousarviossa käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 56,8 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 50 miljoonaa euroa.

Katujen peruskorjaukseen oli käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 16,8 miljoonaa euroa, josta käytettiin 10,5 miljoonaa euroa. Osa hankkeista oli vasta suunnitteluvaiheessa vuonna 2019. Suurimpia hankkeita oli Erottajan aukion ja Maistraatintorin peruskorjaus sekä ulkovalaistuksen peruskorjaus ja Helsinki LED-hanke, jossa valaisimia vaihdetaan uusiin LED-valaisimiin. Lisäksi oli useita pienempiä korjauskohteita eri puolilla kaupunkia.

Siltojen peruskorjaukseen oli käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 11,0 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 10,6 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä peruskorjauskohteita Lauttasaarensillan lisäksi olivat Vuosaarensilta, Koskelantien silta, Latokartanontien silta Kehä I:n yli ja Väylänsuunsilta.

Päällysteiden uusimiseen oli osoitettu 4,4 miljoonaa euroa, josta käytettiin 4,2 miljoonaa euroa.

Joukkoliikenteen kehittämiseen oli käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 4,0 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 2,5 miljoonaa euroa. Osa hankkeista oli vasta suunnitteluvaiheessa ja muun muassa Runkolinjan 570 käynnistyminen siirtyy vuoteen 2021 ja siihen liittyvät katujärjestelyt toteutetaan vuonna 2020, kun kaduilla olevat kaasuputket on siirretty. Merkittävimpiä kohteita ovat Länsimetron asemien ympäristöjen viimeistely Lauttasaaressa, Reijolankadun viimeistely, Kuusitien raitiovaunupysäkin järjestelyt Mannerheimintiellä ja Kivikon eritasoliittymän pysäkin portaat Kehä I:llä. Suunnittelukohteina ovat muun muassa Rosina Heikelin puisto ja muita pienempiä kohteita.

Liikennejärjestelyihin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 5,9 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 8,1 miljoonaa euroa. Määrärahan ylitys katettiin määrärahasiirrolla. Merkittävimpiä kohteita ovat Näyttelijäntie-Ida Ahlbergintie-Adolf Lindforsintien liittymän uudelleenjärjestelyt, Oulunkylän liikenneturvallisuussuunnitelman toteutus, Myllypurontie-Alakiventien kiertoliittymän toteutus ja Raide-Jokeriin liittyvien liikennejärjestelyhankkeiden suunnittelu sekä toteutus koko reitin varrella. Lisäksi on toteutettu pienempiä liikenneturvallisuutta parantavia kohteita eri puolilla kaupunkia.

Jalankulun ja pyöräilyn väyliin oli käytettävissä 14,8 miljoonaa euroa, josta käytettiin 13,9 miljoonaa euroa. Länsibaanaosuuden Kansalaistori-Kaisaniemi (pääradan alittavan tunnelin) toteutuksen käynnistämiseen oli varauduttu jo tänä vuonna, mutta hankepäätöksen viivästymisen vuoksi hanke on vielä suunnitteluvaiheessa. Merkittävimpiä kohteita ovat Mechelininkadun, Paciuksenkatu-Tukholmankadun viimeistely, Hämeentie, Vuosaaren jalankulun ja pyöräilyn silta sekä Raide-Jokeriin liittyvien pyöräilyhankkeiden suunnittelu ja toteutuksen käynnistys koko reitin osuudella.

8 03 01 03 Muut investoinnit

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Täytemaan vastaanottopaikat-4000-400-305950
Lumen vastaanottopaikat ja hiekkasiilot-3000-300-579-2790
Yleiset käymälät-1 2000-1 200-5286720
Ranta-alueiden kunnostus-1 8000-1 800-1 762380
Liityntäpysäköintipaikat000000
Menot yhteensä-3 7000-3 700-3 174526-997

Muihin investointeihin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 4,7 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 3,2 miljoonaa euroa. Täytemaan vastaanottopaikkoihin oli osoitettu 0,4 miljoonaa euroa, josta käytettiin 0,3 miljoonaa euroa. Lumenvastaanottopaikkoihin ja hiekkasiiloihin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 0,6 miljoonaa euroa. Yleisiin käymälöihin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Määräraha käytettiin 0,5 miljoonaa euroa. Yksiköitä valmistui 4 kpl, rakenteilla oli 4 yksikköä ja 2 yksikön toteutus siirtyi vuoden 2020 puolelle. Ranta-alueiden kunnostuksiin oli käytettävissä yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 1,8 miljoonaa euroa. Määrärahalla toteutettiin muun muassa Vanhanväylänpuiston tulvasuojausta ja Vallisaaren meren alittavan vesihuoltolinjaston osuutta.

8 03 02 Projektialueiden kadut, KHN käytettäväksi

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Kamppi-Töölönlahti-2 000-620-2 620-2 61730
Länsisatama-17 200770-16 430-16 920-490-551
Kalasatama-12 900-2 820-15 720-15 704160
Kruunuvuorenranta-2 790-110-2 900-2 910-10-12
Pasila-28 274-6 620-34 894-34 897-3-6
Kuninkaankolmio-3 700-1 250-4 950-5 913-963-972
Kruunusillat-3 4004 5001 100-508-1 608-1 625
Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen0-2 450-2 450-2 436140
Menot yhteensä-70 264-8 600-78 864-81 904-3 040-3 166

Projektialueiden katuihin oli talousarviossa käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 73,4 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 81,9 miljoonaa euroa, joka ylitti 8,7 miljoonaa euroa talousarviossa käytettävissä olleen määrärahan. Määrärahan ylitys katettiin Projektialueiden esirakentaminen kohdasta tehdyllä määrärahasiirrolla.

Kamppi-Töölönlahteen oli talousarviossa osoitettu 2,0 miljoonaa euroa ja määrärahaa käytettiin 2,6 miljoonaa euroa. Ylitykseen käytettiin muilta projektialueilta käyttämättä jäänyttä määrärahaa. Määrärahalla viimeisteltiin Oodin viereisiä katuja. Syksyllä käynnistyväksi suunniteltu tulvasuojeluhanke siirtyy ainakin vuodelle 2020. Tulvasuojeluhankkeessa Töölönlahden ja Eläintarhanlahden välissä oleva kevyenliikenteen silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi silta. Uuden sillan alle rakennetaan sulkuportit ja pumppaamo.

Länsisatamassa oli talousarviossa määrärahaa käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 17,7 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 16,9 miljoonaa euroa. Länsisatamassa merkittävimmät kohteet olivat Telakkarannan alueen kadut, Saukonkanava, Atlantinkaari, Ahdinallas ja Atlantinsilta.

Kalasatamassa oli määrärahaa talousarviossa käytettävissä 12,9 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 15,7 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 2,8 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kohteet ovat Kalasataman keskus, Koksikatu-Vilhovuorenkadun jatke, Työpajanpiha ja Tukkutorikuja.

Kruunuvuorenrantaan määrärahaa oli talousarviossa käytettävissä 2,8 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 2,9 miljoonaa euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 0,1 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kohteet olivat Gunillankallion ja Hopealaakson katujen viimeistely. Suunnittelukohteina ovat Koirasaaret ja Kruunuvuori sekä Stansvikin alue.

Pasilassa määrärahaa oli talousarviossa käytettävissä 28,3 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 34,9 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 6,6 miljoonaa euroa. Lokakuussa avattu kauppakeskus Tripla edellytti merkittävien liikenneyhteyksien kuten Veturitien ja tunnelin valmistumista ennen kauppakeskuksen avaamista. Hankkeiden kiirehtiminen aiheutti lisäkustannuksia suunniteltua enemmän. Merkittävimmät kohteet Pasilassa ovat Pasilan keskus, Pasilan aseman joukkoliikenneterminaali, Veturitien eteläosa, Teollisuuskadun tunneli, Ratapihan korttelit ja Postipuiston katujen rakentamisen käynnistäminen. Määrärahan ylitys katettiin muilta projektialueilta säästyvillä määrärahasiirroilla.

Kuninkaankolmioon oli käytettävissä talousarviossa ylitysoikeuksineen 4,7 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 5,9 miljoonaa euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 1,1 miljoonalla eurolla. Kuninkaantammen alueella toteutettiin asuntotuotannon edellyttämiä katuja. Syksyllä käynnistyi asuntotuotannon edellyttämä uusi katu-urakka, johon ei talousarviomäärärahassa oltu varauduttu.

Kruunusiltoihin oli talousarviossa käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 5,0 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 0,5 miljoonaa euroa. Käyttämättä jäänyttä määrärahaa siirrettiin 4,5 miljoonaa euroa muiden projektialueiden tarpeisiin. Kruunusiltojen toteutustavaksi on valittu allianssimalli, johon kuuluu myös katujen suunnittelu ja siksi määrärahaa jäi käyttämättä. Allianssiurakoitsija kilpailutettiin ja urakka käynnistyi suunnittelulla.

Uusiin projektialueisiin ja muuhun täydennysrakentamiseen ei talousarviossa oltu osoitettu määrärahaa, mutta käynnissä olevista sopimuksista kertyi kuluja 2,4 miljoonaa euroa. Määrärahan ylitys katettiin muilta projektialueilta säästyvillä määrärahasiirroilla. Merkittävimmät kohteet ovat Tankovainion katujen toteutus ja Koivusaaren katujen suunnittelu.

8 03 03 Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa, KHN käytettäväksi

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot-8000-800-919-119-600

Yhteishankkeisiin väyläviraston kanssa oli käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 0,9 miljoonaa euroa. Yhteishankkeissa on suunnitteluhankkeina käynnissä Länsiväylä/Koivusaaren eritasoliittymän suunnittelu. Lahdenväylällä Malmin eritasoliittymän suunnittelun käynnistämistä valmistellaan. Lisäksi Ely-keskus on käynnistänyt Hämeenlinnanväylän tiesuunnitelman laadinnan välillä Kannelmäki-Kehä III, jonka suunnittelukustannuksiin Helsinki osallistuu. Meluntorjunnan osalta Lahdenväylällä Viikin meluesteen suunnittelu siirtyy ainakin tältä vuodelta, koska Elyllä ei ole määrärahaa osallistua kohteen suunnittelukustannuksiin. Tuusulanväylä/Yhdyskunnantien vaihtopysäkkiurakan vihertöitä viimeistellään.

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot-27 114-5 970-33 084-34 911-1 827-1 935

Puisto- ja liikunta-aluehankkeisiin oli määrärahaa ylitysoikeuksineen käytettävissä yhteensä 29,1 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 34,9 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olleen määrärahan 5,8 miljoonalla eurolla. Määrärahaylitykset katettiin siirroilla talousarviokohdista 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi ja kohdasta 8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen.

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, KYLKn käytettäväksi

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset-12 300275-12 025-12 02500
Liikuntapaikat ja ulkoilualueet-6 700-2 875-9 575-11 428-1 853-1 855
Menot yhteensä-19 000-2 600-21 600-23 453-1 853-1 855

Puistoihin ja liikunta-alueisiin oli määrärahaa käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 20,9 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 23,5 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 2,6 miljoonalla eurolla. Ylitys katettiin määrärahasiirrolla talousarviokohdalta Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus, 8 04 01 01

Uusiin puistoihin ja puistojen peruskorjaukseen oli talousarviossa osoitettu 12,3 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 12 miljoonaa euroa. Osa puistoista on vielä suunnitteluvaiheessa, joka on pitkittynyt johtuen muun muassa puistosuunnitelmasta tehdystä valituksesta, joten niiden toteutus siirtyy vuoden 2020 puolelle. Toiminnallisiin puistoihin käytettiin niihin varattu 2,5 miljoonaa euroa kokonaisuudessaan. Toiminnallisia puistoja ovat muun muassa Leikkipuistot Munkki, Ida, Lampi, Herttoniemi, Mellunmäki. Merkittävimmät puistojen uudisrakentamiskohteet ovat Maarianmaanpuisto, Lokkisaaren puisto ja Vuosaaren liikuntapuisto. Merkittävimmät peruskorjauskohteet ovat Laivastopuiston kenttä, leikkipuisto Ida, Munkinpuisto, Brahenpuisto, Kellotorninrinne, Krämerinlehto ja Tankovainion puisto.

Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, 8 04 01 01

Liikuntapaikkoihin ja ulkoilualueisiin oli käytettävissä määrärahaa ylitysoikeuksineen yhteensä 8,6 miljoonaa euroa. Liikuntapaikkoihin ja liikunta-alueisiin käytettiin 11,4 miljoonaa euroa, joka ylittää käytössä olleen määrärahan 2,9 miljoonalla eurolla. Ylitys katettiin siirtämällä 8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjausmäärärahasta käyttämättä jäänyt osuus 0,3 miljoonaa euroa ja 8 01 03 01 Muu esirakentaminen määrärahasta käyttämättä jääneestä osuudesta 2,6 miljoonaa euroa.

Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden määrärahan käyttö kohdistuu pääosin rakennettujen liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden välttämättömiin käyttökelpoisuuden edellyttämiin peruskorjauksiin. Uusia liikuntapaikkoja ja ulkoilualueinvestointeja toteutetaan asuntotuotannon edellytysten mukaisesti, kohteina muun muassa Kivikon liikuntapuiston suunnittelu sekä Vuosaaren liikuntapuiston sekä Paloheinän lumetusjärjestelmän ensimmäisen vaiheen, Laajasalon tekojääradan ja Lauttasaaren tekojään toteutukset. Lisäksi on kunnostettu ulkoilusaarien ja venesatamien laitureita ja rakenteita. Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden hankkeet on priorisoitu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa. Koulujen pihoihin osoitetuista kymmenestä liikuntapaikasta toteutui kuusi ja loput neljä liikuntapaikkaa toteutetaan vuoden 2020 aikana. Koulujen pihoihin toteutettavista liikuntapaikoista vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Koulujen pihoille tulevat liikuntapaikat jäävät kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ylläpitoon.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, KHN käytettäväksi

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Kamppi-Töölönlahden alueen puisto-1 400-1 100-2 500-2 49730
Länsisataman puistot ja liikunta-alueet-4 000-2 500-6 500-6 441590
Kalasataman puistot-1 2260-1 226-1 293-67-80
Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet-4740-474-47130
Pasilan puistot-168110-58-5170
Kuninkaankolmion puistot-846120-726-706200
Menot yhteensä-8 114-3 370-11 484-11 45925-80

Projektialueiden puistoihin ja liikunta-alueisiin oli määrärahaa käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 11,5 miljoonaa euroa, joka ylittää käytössä olevan määrärahan 3,3 miljoonaa euroa. Ylitys katettiin määrärahasiirrolla 8 01 02 Projektialueiden esirakentamisen käyttämättä jääneistä määrärahoista.

Kamppi-Töölönlahden puistoihin oli osoitettu 1,4 miljoonaa euroa ja määrärahaa käytettiin 2,5 miljoonaa euroa, joka ylittää käytössä olevan määrärahan 1,1 miljoonaa euroa. Länsisataman puistoihin ja liikunta-alueisiin on osoitettu 4,0 miljoonaa euroa ja määrärahaa käytettiin 6,5 miljoonaa euroa, joka ylittää käytössä olevan määrärahan 2,5 miljoonaa euroa. Kalasataman puistoihin osoitettu 1,3 miljoonan euron määrärahaa käytettiin kokonaan. Kruunuvuorenrannan puistoihin ja liikunta-alueisiin on osoitettu 0,5 miljoonaa euroa ja se käytettiin kokonaan. Pasilan puistoihin oli käytettävissä 0,168 miljoonaa euroa ja siitä käytettiin 0,05 miljoonaa euroa. Kuninkaankolmion puistoihin oli varattu 0,8 miljoonaa euroa ja siitä käytettiin 0,7 miljoonaa euroa.

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot1 42501 425360-1 0650
Menot-71 6830-71 683-58 84712 836-38 424
Netto-70 2580-70 258-58 48711 771-38 424

8 05 01 Keskushallinto

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Kaupunginkanslia-2 5710-2 571-1 757814-311
Keskitetyt tietotekniikkahankinnat-13 2190-13 219-6 3996 820-6 400
Menot yhteensä-15 7900-15 790-8 1567 634-6 711

Kaupunginkanslia

Määrärahaa käytettiin 1,8 miljoonaa euroa. Määrärahaa oli käytettävissä edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen ylitysoikeuksin kanssa 2,9 miljoonaa euroa. Kaupungintalon aulahanke oli suurin investointi vuonna 2019, kustannukset olivat 0,6 miljoonaa euroa. Kaupungintalon työympäristön kehittämisen toimenpiteitä sekä kuluvalvonnan uudistaminen siirretään vuodelle 2020.

Keskitetyt tietotekniikkahankinnat

Määrärahaa käytettiin 6,4 miljoonaa euroa käytettävissä olleista 19,6 miljoonan euron määrärahoista. Käyttämättä jäi 13,2 miljoonaa euroa. Myönnettyä 6,4 miljoonan euron ylitysoikeutta ei käytetty. Menosäästö syntyi sekä viivästyneistä että siirtyneistä hankkeista esimerkiksi HR-hankkeesta, taloushallinnon järjestelmähankkeista sekä kaupunkiyhteisen tietoteknisen infrastruktuurin (digitaalinen perusta) investoinneista. Viivästymiset ja siirtymiset aiheutuivat sekä uusista resurssitarpeista että tarpeesta suunnitella ja valmistella huolellisesti digitalisaatio-ohjelman suuret kaupunkiyhteiset kärkihankkeet.

8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tietoteknikkahankinnat-19 0750-19 075-14 6964 379-19 610
Muut hankinnat-8 0000-8 000-11 634-3 634-1 880
Menot yhteensä-27 0750-27 075-26 330745-21 490

Toimialan irtaimen perusomaisuuden määrärahat olivat 48,6 miljoonaa euroa. Määrärahat sisältävät edellisenä vuonna käyttämättömien määrärahojen perusteella ylitysoikeutena myönnettyjä määrärahoja 21,5 miljoonaa euroa. Määrärahoja käytettiin 26,3 miljoonaa euroa. Määrärahoja jäi käyttämättä 22,2 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät toteutuneet ICT-investoinnit olivat opetuksen verkkopalveluratkaisut ja hallinnon IT-laitteet 11,2 miljoonaa euroa ja Stadin ammattiopiston it-laitteet 2,3 miljoonaa euroa sekä muut IT-hankinnat 1,1 miljoonaa euroa.

Käyttämättä jääneet määrärahat johtuivat ICT-investointien viivästyksistä sekä tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittämistyön jatkumisesta vuodelle 2020. Toimialan laitetilauksien suuruudesta johtuen toimittajat eivät pysty toimittamaan kaikkia tilattuja laitteita annetussa aikataulussa.

Syksyllä 2019 käynnistyi varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa käytettävän hallintajärjestelmän kehittäminen (asiakastietojärjestelmä, ASTI). Järjestelmään sisältyy Lapsen opinpolku -palvelu varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä perusopetuksen 1.–2. luokalle hakeutumiseen. Muita laajoja kehitettäviä kohteita ovat digitaalinen oppimisympäristö sekä tekoälypohjainen oppimisanalytiikka. Tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittäminen jatkuu vielä tulevina vuosina. Kaikkia hankkeille varattuja määrärahoja ei käytetty vuoden 2019 aikana ja näin määrärahan säästynyttä osuutta esitetään siirrettäväksi ylitykseksi vuodelle 2020.

Turvalaitehankinnat, kuten päiväkotien kameravalvonta sekä rikosilmoituslaitteistojen päivittäminen, ovat viivästyneet. Hankintojen toteutumista on viivästyttänyt kohteiden valmistumisen viivästyminen. Määrärahoja on anottu siirrettäväksi vuodelle 2020.

Toimialan muiden investointien määrärahat käytettiin kokonaisuudessaan.

8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Pelastustoimi
Tulot1 42501 425360-1 0650
Menot-3 5070-3 507-2 2021 305-4 594
Netto-2 0820-2 082-1 842240-4 594
Tietotekniikkahankinnat-5 3950-5 395-3 9221 473-540
Muut hankinnat-8600-860-86000
Menot yhteensä-9 7620-9 762-6 9842 778-5 134

Kaupunkiympäristön toimialan (ilman Pelastuslaitosta) irtaimen omaisuuden hankintoihin oli talousarviossa osoitettu 6,3 miljoonaa euroa, ja lisäksi oli käytettävissä ylitysoikeusmäärärahaa 0,5 miljoonaa euroa. Yhteensä määrärahaa oli käytettävissä 6,8 miljoonaa euroa. Käytettävissä olleesta määrärahasta 5,9 miljoonaa euroa oli osoitettu tietotekniikkahankintoihin sekä 0,9 miljoonaa euroa muihin hankintoihin.

Määrärahaa käytettiin tietotekniikkahankintoihin 3,9 miljoonaa euroa ja muihin hankintoihin 0,9 miljoonaa euroa. Yhteensä määrärahaa käytettiin 4,8 miljoonaa euroa.

Työasema- ja muita laitehankintoja tehtiin suunnitelman mukaisesti. Tietojärjestelmähankkeista valtaosa on edennyt suunnitelman mukaisesti. Keskeisimmät kehityskohteet ovat olleet Maanvuokrajärjestelmä, Yleisten alueiden tapahtumanhallintajärjestelmä (ALLU), Lupapiste, ja valtakunnallinen Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palvelu (IHKU).

Suunnitelman mukaisiin projekteihin on tullut muutoksia ja tiedossa olevat muutokset sopeutettiin irtaimen hankinnan budjetin sisällä. Muun kuin ICT-irtaimen hankkeiden listalle nousi uutena Pysäköinninvalvonnan auton kamerahankinnat.

Yleisten alueiden tapahtumanhallintajärjestelmän (ALLU) jatkokehittämisen rahoitustarve kasvoi huomattavasti tämän vuoden toteutuksen ja tarkentuneiden kehitystehtävien vuoksi.

Asian- ja dokumenttienhallinnan kokonaisuuden uudistaminen -hanke ei edennyt avainresurssin puuttumisen vuoksi.

Oppimisen alustat -hankkeen käyttöönotto jäi kesken ja siksi suurin osa rahoituksesta jäi käyttämättä. Osa määrärahoista jäi käyttämättä hankkeiden viivästymisien vuoksi. Tämä on aiheutunut pääasiassa toimittajien resurssipulasta, mutta myös omista resurssivajauksista. Tällaisia hankkeita ovat Karttapalvelun aineistoleikkurin jatkokehitys, Rakennuslupien sähköisen asioinnin integraatiot -hanke, Asuntovuokrauksen järjestelmäuudistus ja asuntopalvelujen asukasvalintajärjestelmän uudistaminen.

8 05 04 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tietotekniikkahankinnat-3 1810-3 181-3 444-263-469
Muut hankinnat-3 9250-3 925-3 283642-1 458
Menot yhteensä-7 1060-7 106-6 727379-1 927

Irtaimen perusomaisuuden määrärahoja käytettiin 6,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 käyttämättä jääneille investointimäärärahoille on haettu 2,3 miljoonan euron ylitysoikeutta vuodelle 2020. Merkittävimmät siirtyneet hankinnat olivat kirjastoauto (0,5 miljoonaa euroa) ja kaupunginorkesterin arvosellon hankinta (0,3 miljoonaa euroa).

8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tietotekniikkahankinnat-6 6000-6 600-5 5091 091-357
Muut hankinnat-5 3500-5 350-5 142208-2 805
Menot yhteensä-11 9500-11 950-10 6511 299-3 162

Määrärahaa käytettiin 10,7 miljoonaa euroa. Käytettävissä oli yhteensä 15,1 miljoonaa euroa, joka koostui talousarvioon varatusta 11,9 miljoonasta eurosta ja edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyistä 3,2 miljoonan euron ylitysoikeudesta. Merkittävimpiä tietotekniikan investointeja ovat olleet työasema- ja muun laitekannan uusiminen Apotin vaatimukset huomioiden, sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmissä olevien vanhojen tietojen arkistointiratkaisut, jolla osaltaan valmistaudutaan myös Apotin käyttöönottoon. Lisäksi sähköisen asioinnin kehittämisessä on panostettu chat- ja chatbot ratkaisujen käyttöönottoon. Merkittävimpiä muita hankintoja ovat olleet Kallion perhekeskuksen kalusteet, lääkelaitteet, valvonta- hälytysjärjestelmät sekä hammashoitoyksiköiden uusiminen. Määrärahaa jäi käyttämättä 4,7 miljoonaa euroa.

8 05 06 Tarkastusvirasto

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot000000

8 06 Arvopaperit

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot-17 9000-17 900-10 7837 117-19 949

8 06 01 Hitas-osakkeiden ostaminen, KYLKn käytettäväksi

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot-1 000-10-1 010-1 00370

Vuoden 2019 aikana ostettiin seitsemän Hitas-huoneistoa, joista neljä maksettiin kokonaisuudessaan. Vuoden 2019 määrärahoista on lisäksi maksettu vuosina 2017–2018 ostettujen Hitas-osakkeiden kauppahintaeriä.

8 06 02 Muut kohteet, KHN käytettäväksi

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot-16 60010-16 590-9 4807 110-19 949

Määrärahaa käytettiin muun muassa Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittamiseen Tanssin talon rakentamista varten ja varauduttiin Tanssin taloon kohdistuvan Jane ja Aatos Erkon säätiön sekä valtion avustuksen maksamiseen.

8 06 03 Helsinki stadion Oy:n osakkeiden merkitseminen, KHN käytettäväksi

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot-3000-300-29910

Talousarvioon varatut määrärahat käytettiin kokonaisuudessaan.

8 07 Muu pääomatalous

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot15 200015 20033 04917 8490
Menot-1 0000-1 000-4 812-3 812-8 801
Netto14 200014 20028 23714 037-8 801

8 07 50 Valtionosuudet ja -avustukset

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot6 50006 50010 5344 0340

Valtionosuuksia ja avustuksia kertyi yhteensä 10,5 miljoonaa euroa. Merkittävin avustus oli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämä 4,5 miljoonaa euroa kunnallistekniikan rakentamiseen.

8 07 51 Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot3 00003 00021 94318 9430

Talousarviossa on arvioitu myytävän kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomia rakennuksia ja osaketiloja 25 miljoonalla eurolla. Rakennusten ja osakkeiden myynnistä toteutui noin 40,6 miljoonaa euroa.

Myynneistä taseeseen kirjattava arvo on 21,9 miljoonaa euroa, ja myyntivoittoihin kirjattiin noin 18,7 miljoonaa euroa.

8 07 52 Muut pääomatulot

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot5 60005 600572-5 0280

8 07 53 Väestönsuojakorvaukset

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot10001000-1000

Väestönsuojakorvauksia ei peritty.

8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, KHN käytettäväksi

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot000-4 095-4 095-7 301

Määrärahaa käytettiin 4,1 miljoonaa euroa ja käyttämättä jäi 3,2 miljoonaa euroa. Määrärahaa oli käytettävissä 7,3 miljoonaa euroa, joka muodostui edellisen vuoden ylitysoikeudesta. Kaupunkiympäristön toimialalle myönnetystä ja käyttämättä jääneestä määrärahasta haettiin 3,0 miljoonaa euroa ylitysoikeutena hankkeiden jatkamiseen vuonna 2020.

Määrärahaa käytettiin pääasiassa puistojen ja leikkipuistojen toteuttamiseen. Hankkeet etenivät pääosin suunnitelman mukaisesti. Joidenkin leikkipuistohankkeiden määrärahat jäivät käyttämättä toteutuksen viivästyttyä.

8 07 02 Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Menot-1 0000-1 000-717283-1 500

Määrärahaa käytettiin 0,7 miljoonaa euroa, joka kohdistui muun muassa Pasilan ympäristötaiteeseen. Käytettävissä olevat määrärahat olivat ylitysoikeuksineen yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.