8 Tilintarkastuskertomus 2019

TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT Konserni 2019Konserni 2018Kaupunki 2019Kaupunki 2018
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot toimintakuluista, prosenttia61,561,327,928
Vuosikate, miljoonaa euroa1 3771 358741752
Vuosikate, prosenttia poistoista166,8174,6203,4216,8
Vuosikate, euroa / asukas2 1082 0961 1351 160
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, miljoonaa euroa-283,197,9354,7789,7
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, miljoonaa euroa, ilman vuoden 2014 liikelaitosten yhtiöittämisten kirjanpidollisia vaikutuksia....354,7410,3
Investointien tulorahoitus, prosenttia62,879,596,9122,6
Lainanhoitokate3,13,37,46,3
Kassan riittävyys, päivää62697791
TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, prosenttia62,762,681,680,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia 88,687,443,845,8
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), miljoonaa euroa5 7245 2506 1025 753
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) euroa / asukas8 7618 1019 3398 877
Lainakanta 31.12., miljoonaa euroa5 1714 9841 0141 100
Lainat, euroa / asukas7 9147 6911 5511 698
Lainat ja vuokravastuut 31.12., miljoonaa euroa5 7695 6631 2501 394
Lainat ja vuokravastuut, euroa / asukas8 8308 7391 9142 151
Lainasaamiset 31.12., miljoonaa euroa4744781 9501 944
Konsernin lainasaamiset 31.12., euroa / asukas726738....
Asukasmäärä 31.12.653 400648 042

Vertailuvuoden 2018 ennakkotietoon perustuva asukasmäärä on päivitetty vastaamaan lopullista asukasmäärää. Vastaava päivitys on tehty vuoden 2018 tunnuslukuihin.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 x toimintatuotot / (toimintakulut – valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate prosenttia poistoista = 100 x vuosikate / (poistot + arvonalentumiset)

Vuosikate euroa/asukas = Vuosikate / asukasmäärä 31.12.

Investointien tulorahoitus, prosenttia = 100 x vuosikate / investointien omahankintameno

Lainanhoitokate = (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset)

Kassan riittävyys (päivää) = 365 x Rahavarat 31.12. /kassasta maksut tilikaudella

Omavaraisuusaste, prosenttia = 100 x (oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (taseen vastattavien loppusumma – saadut ennakot)

Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia = 100 x (vieras pääoma – saadut ennakot) / (toimintatuotot + verotuotot + valtionosuudet)

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa/asukas = [edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä)]/Asukasmäärä 31.12.

Lainakanta 31.12. (miljoonaa euroa) = vieras pääoma – (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat)

Lainat euroa/asukas = lainakanta 31.12. / asukasmäärä 31.12.

Lainat ja vuokravastuut 31.12. = Vieras pääoma - (saadut ennakot+ ostovelat + siirtovelat + muut velat) + vuokravastuut

Lainat ja vuokravastuut 31.12. euroa/asukas = Lainat ja vuokravastuut / asukasmäärä 31.12.

Lainasaamiset 31.12. = sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset