5.1 Kunnallisten liikelaitosten tilinpäätökset

Liikenneliikelaitos

Tuloslaskelma

Liikevaihto01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Tuki kaupungilta16 000 013,6915 232 079,52
Liikennöintikorvaukset99 267 333,0796 887 065,70
Infrakorvaukset78 754 547,3476 680 586,12
Muut myyntituotot13 194 629,0811 656 512,75
207 216 523,18200 456 244,09
Liikevaihto01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Valmistus omaan käyttöön5 288 987,954 623 849,86
Liiketoiminnan muut tuotot22 535 013,0621 927 774,18
Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Ostot tilikauden aikana-18 054 199,92-19 270 379,15
Palvelujen ostot-40 070 658,48-39 811 890,37
-58 124 858,40-59 082 269,52
Henkilöstökulut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Palkat ja palkkiot-53 037 301,86-50 483 477,66
Henkilösivukulut: Eläkekulut-12 804 284,92-12 188 560,29
Muut henkilösivukulut-2 195 038,45-2 379 612,77
-68 036 625,23-65 051 650,72
Poistot ja arvonalentumiset01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Suunnitelman mukaiset poistot-45 432 536,21-43 249 795,54
-45 432 536,21-43 249 795,54
Liiketoiminnan muut kulut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Liiketoiminnan muut kulut-23 935 514,98-24 218 183,71
-23 935 514,98-24 218 183,71
LIIKEYLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-)01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
39 510 989,3735 405 968,64
Rahoitustuotot ja -kulut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Korkotuotot2 876,780
Muut rahoitustuotot32 898,7231 813,27
Kunnalle maksetut korkokulut-1 839 129,17-349 786,66
Muille maksetut korkokulut-3 395 472,61-3 591 736,63
Korvaus peruspääomasta-8 442 000,00-8 442 000,00
Infrakorko-19 179 637,62-19 093 229,83
Muut rahoituskulut-48 982,82-18 256,34
-32 869 446,72-31 463 196,19
01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA6 641 542,653 942 772,45
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)-1 112 310,11-2 149 019,34
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)-2 698 770,201 014 755,18
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-)2 830 462,342 808 508,29
Tunnusluvut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia43,9
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, prosenttia2,21,9
Voitto, prosenttia3,22

Rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta

Toiminnan rahavirta20192018
Liikeylijäämä (-alijäämä)39 510 989,3735 405 968,64
Poistot ja arvonalentumiset45 432 536,2143 249 795,54
Rahoitustuotot ja -kulut20192018
Korvaus peruspääomasta-8 442 000,00-8 442 000,00
Infrakorko-19 179 637,62-19 093 229,83
Kunnalle maksetut korkokulut-1 839 129,17-349 786,66
Muut-3 408 679,93-3 578 179,70
Muut tulorahoituksen korjauserät86 835,15-10 785,69
52 160 914,0147 181 782,30

Investointien rahavirta

Investointien rahavirta20192018
Investoinnit-138 204 081,98-107 159 393,86
Rahoitusosuudet investointimenoihin4 140 551,070
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot3 500,004 455 249,24
-134 060 030,91-102 704 144,62

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan ja investointien rahavirta20192018
-81 899 116,90-55 522 362,32

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset, pitkäaikainen20192018
Kunnalta saatujen lainojen lisäys90 000 000,00130 000 000,00
Kunnalta saatujen lainojen vähennys-1 987 675,49-1 987 675,49
Muilta saatujen lainojen vähennys-13 084 883,46-13 084 883,46
74 927 441,05114 927 441,05
Muut maksuvalmiuden muutokset20192018
Vaihto-omaisuuden muutos1 170 029,04-2 490 168,25
Saamisten muutos kunnalta-4 428 328,50-778 461,70
Saamisten muutos muilta-11 344 591,252 831 368,40
Korottomien velkojen muutos kunnalta2 122 130,072 240 897,76
Yhdystilivelkojen muutos kunnalta-766 861,57-64 098 828,65
Korottomien velkojen muutos muilta20 218 273,072 802 460,36
6 970 650,86-59 492 732,08
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA20192018
81 898 091,9155 434 708,97
RAHAVAROJEN MUUTOS20192018
-1 024,99-87 653,35
Rahavarojen muutos20192018
Rahavarat 31.12.55,571 080,56
Rahavarat 1.1.1 080,5688 733,91
-1 024,99-87 653,35
Tunnusluvut20192018
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta,  1 000 euroa-354 596-275 060
Investointien tulorahoitus, prosenttia38,844
Laskennallinen lainanhoitokate0,80,8
Lainanhoitokate2,82,7
Kassan riittävyys, pv00
Quick ratio0,20,1
Current ratio0,20,2

Tase

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet31.12.201931.12.2018
Aineettomat oikeudet 395 188,36365 118,61
Muut pitkävaikutteiset menot1 968 907,922 080 883,73
Ennakkomaksut 5 437 850,075 566 430,03
7 801 946,358 012 432,37
Aineelliset hyödykkeet31.12.201931.12.2018
Rakennukset220 906 279,19207 066 184,83
Kiinteät rakenteet ja laiteet233 420 793,21225 559 819,56
Koneet ja kalusto364 603 036,42328 098 335,91
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat149 077 095,63118 531 718,58
968 007 204,45879 256 058,88
Sijoitukset31.12.201931.12.2018
Osakkeet ja osuudet39 505 024,7039 505 024,70
39 505 024,7039 505 024,70
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus31.12.201931.12.2018
Aineet ja tarvikkeet8 021 780,539 191 809,57
8 021 780,539 191 809,57
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset31.12.201931.12.2018
Muut saamiset31 839 535,5531 839 535,55
31 839 535,5531 839 535,55
Lyhytaikaiset saamiset31.12.201931.12.2018
Myyntisaamiset33 270 600,3723 431 675,44
Saamiset kunnalta5 628 246,521 199 918,02
Muut saamiset49 441,9898 085,19
Siirtosaamiset1 595 322,7741 013,24
40 543 611,6424 770 691,89
Rahat ja pankkisaamiset31.12.201931.12.2018
55,571 080,56
Vastaavaa yhteensä
Vastaavaa yhteensä31.12.201931.12.2018
1 095 719 158,79992 576 633,52

Vastattavaa

Oma pääoma
Oma pääoma31.12.201931.12.2018
Peruspääoma 93 804 124,9793 804 124,97
Koroton peruspääoma286 213 492,66286 213 492,66
Edellisten tilikausien ylijäämä/ alijäämä (-) 25 863 152,2523 054 643,96
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä (-) 2 830 462,342 808 508,29
408 711 232,22405 880 769,88
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET31.12.201931.12.2018
Poistoero52 934 685,6551 822 375,54
Vapaaehtoiset varaukset 7 389 107,454 690 337,25
60 323 793,1056 512 712,79
Vieras pääoma
Pitkäaikainen 31.12.201931.12.2018
Lainat kunnalta221 875 215,70141 085 113,41
Lainat rahoituslaitoksilta206 952 715,61220 037 599,06
428 827 931,31361 122 712,47
Lyhytaikainen 31.12.201931.12.2018
Lainat kunnalta109 122 885,88102 667 525,23
Lainat rahoituslaitoksilta13 084 883,4513 084 883,46
Ostovelat 32 749 219,1916 683 473,78
Korottomat velat kunnalle5 900 061,383 777 931,31
Muut velat 1 871 182,902 406 346,27
Siirtovelat 35 127 969,3630 440 278,33
197 856 202,16169 060 438,38
31.12.201931.12.2018
Vieras pääoma yhteensä626 684 133,47530 183 150,85
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 095 719 158,79992 576 633,52
Tunnusluvut31.12.201931.12.2018
Omavaraisuusaste, prosenttia42,846,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia272,8238,4
Vastuut ja velat, prosenttia käyttötuloista273238,8
Kertynyt ylijäämä/ alijäämä (-)28 69425 863
Lainakanta 31.12., 1 000 euroa551 036476 875
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 euroa551 595477 831
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas844735

Palvelukeskusliikelaitos

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
LIIKEVAIHTO101 336 164,21110 561 483,40
Liiketoiminnan muut tuotot856 010,34725 085,06
Materiaalit ja palvelut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Aineet, tarvikkeet ja tavarat−25 584 275,42−31 153 028,43
Palvelujen ostot−19 540 157,22−18 840 288,13
−45 124 432,64−49 993 316,56
Henkilöstökulut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Palkat ja palkkiot−38 275 765,10−39 107 494,04
Henkilösivukulut: Eläkekulut−9 358 576,59−7 555 400,46
Muut henkilösivukulut−1 448 887,89−1 692 368,25
−49 083 229,58−48 355 262,75
Poistot ja arvonalentumiset01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Suunnitelman mukaiset poistot−189 860,85−316 637,59
−189 860,85−316 637,59
01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Liiketoiminnan muut kulut−4 734 153,60−5 195 272,86
LIIKEYLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-)3 060 497,887 426 078,70
Rahoitustuotot ja -kulut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
    Korvaus peruspääomasta−80 000,00−80 000,00
    Muut rahoituskulut−937,67−850,05
−80 937,67−80 850,05
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-)01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
2 979 560,217 345 228,65
Tunnusluvut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia4,211,1
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, prosenttia4,811,8
Voitto, prosenttia2,96,6

Rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta

Toiminnan rahavirta20192018
Liikeylijäämä (-alijäämä)3 060 497,887 426 078,70
Poistot ja arvonalentumiset189 860,85316 637,59
Rahoitustuotot ja -kulut-80 937,67-80 850,05
3 169 421,067 661 866,24
Investointien rahavirta20192018
Investointimenot-259 047,57-71 448,28
-259 047,57-71 448,28
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA20192018
2 910 373,497 590 417,96

Rahoituksen rahavirta

Muut maksuvalmiuden muutokset20192018
Vaihto-omaisuuden muutos62 092,58975 101,42
Saamisten muutos kunnalta606 579,923 807 245,84
Yhdystilisaamisten muutos kunnalta-3 166 673,68-11 875 828,74
Saamisten muutos muilta117 278,79385 566,88
Korottomien velkojen muutos kunnalta-32 466,42-152 005,13
Korottomien velkojen muutos muilta-505 243,96-730 874,84
-2 918 432,77-7 590 794,57
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA20192018
-2 918 432,77-7 590 794,57
RAHAVAROJEN MUUTOS20192018
-8 059,28-376,61
Rahavarojen muutos20192018
Rahavarat 31.12.40 115,0048 174,28
Rahavarat 1.1.48 174,2848 550,89
-8 059,28-376,61
Tunnusluvut20192018
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta,  1 000 euroa29 78734 974
Investointien tulorahoitus, prosenttia1 223,509 726,30
Quick ratio6,25,8
Current ratio6,25,8

Tase

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet31.12.201931.12.2018
Aineettomat oikeudet 26 558,2922 231,62
Muut pitkävaikutteiset menot6 948,720
33 507,0122 231,62
Aineelliset hyödykkeet 31.12.201931.12.2018
Koneet ja kalusto 298 292,78190 381,14
Muut aineelliset hyödykkeet15 457,4265 457,73
313 750,20255 838,87
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus31.12.201931.12.2018
Aineet ja tarvikkeet737 588,22807 648,78
Muu vaihto-omaisuus97 552,7389 584,75
835 140,95897 233,53
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset31.12.201931.12.2018
Myyntisaamiset 472 116,82397 432,13
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä84 713 370,6582 153 276,89
Muut saamiset1 472 788,441 666 338,96
Siirtosaamiset 3 492,121 905,08
86 661 768,0384 218 953,06
31.12.201931.12.2018
Rahat ja pankkisaamiset 40 115,0048 174,28
VASTAAVAA YHTEENSÄ 87 884 281,1985 442 431,36

Vastattavaa

Oma pääoma
OMA PÄÄOMA 31.12.201931.12.2018
Peruspääoma 1 000 000,001 000 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/ alijäämä (-) 69 817 974,6662 472 746,01
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä (-)2 979 560,217 345 228,65
73 797 534,8770 817 974,66
Vieras pääoma
Lyhytaikainen 31.12.201931.12.2018
Ostovelat3 525 773,053 473 244,85
Korottomat velat kunnalta69 772,77102 239,19
Muut velat794 664,26743 787,75
Siirtovelat9 696 536,2410 305 184,91
14 086 746,3214 624 456,70
31.12.201931.12.2018
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ14 086 746,3214 624 456,70
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 87 884 281,1985 442 431,36
Tunnusluvut31.12.201931.12.2018
Omavaraisuusaste, prosenttia8482,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia13,813,1
Kertynyt ylijäämä/alijäämä (-)72 79869 818
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista13,7813,14

Rakentamispalveluliikelaitos

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Liikevaihto250 161 844,53232 100 604,41
Liiketoiminnan muut tuotot3 539 531,624 040 488,22
Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Ostot tilikauden aikana-32 943 357,61-26 752 047,46
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)-114 391,49406 435,73
Palvelujen ostot-124 149 728,75-116 755 533,07
-157 207 477,85-143 101 144,80
Henkilöstökulut01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Palkat ja palkkiot-57 106 940,30-55 499 816,19
Henkilösivukulut: Eläkekulut-13 848 059,68-13 410 197,96
Muut henkilösivukulut-2 185 489,84-2 259 665,16
-73 140 489,82-71 169 679,31
Poistot ja arvonalentumiset01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Suunnitelman mukaiset poistot-3 086 334,88-3 321 099,44
-3 086 334,88-3 321 099,44
Liiketoiminnan muut kulut01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Vuokrat ja muut kulut-12 567 269,91-11 212 644,94
-12 567 269,91-11 212 644,94
LIIKEYLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-)01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
7 699 803,697 336 524,14
Rahoitustuotot ja -kulut01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Muille maksetut korkokulut-6 609,53-3 277,52
Muut rahoituskulut-3 470,00-5 285,00
Korvaus peruspääomasta-1 944 000,00-1 944 000,00
-1 954 079,53-1 952 562,52
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-)01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
5 745 724,165 383 961,62
Tunnusluvut01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia14,315,1
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, prosenttia14,315,1
Voitto, prosenttia2,32,3

Rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta

Toiminnan rahavirta20192018
Liikeylijäämä (-alijäämä)7 699 803,697 336 524,14
Poistot ja arvonalentumiset3 086 334,883 321 099,44
Rahoitustuotot ja -kulut-1 954 079,53-1 952 562,52
8 832 059,048 705 061,06
Investointien rahavirta20192018
Investointimenot-1 926 976,33-1 920 808,78
Toiminnan ja investointien rahavirta6 905 082,716 784 252,28

Rahoituksen rahavirta

Muut maksuvalmiuden muutokset20192018
Vaihto-omaisuuden muutos114 391,49-406 435,73
Saamisten muutos kunnalta   -568 133,9912 709 429,11
Yhdystilisaamisen muutos kunnalta-8 258 739,27-24 569 109,14
Saamisten muutos muilta190 573,28226 482,79
Korottomien velkojen muutos kunnalta96 323,88-180 555,56
Korottomien velkojen muutos muilta1 520 501,905 435 936,25
-6 905 082,71-6 784 252,28
Tunnusluvut20192018
Investointien tulorahoitus, prosenttia458,3453,2
Quick ratio Tilikauden tunnusluvut eivät ole laskettavissa, liikelaitoksella ei ole omia rahatilejä.  
Current ratio Tilikauden tunnusluvut eivät ole laskettavissa, liikelaitoksella ei ole omia rahatilejä.  

Tase

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet 31.12.201931.12.2018
Kiinteät rakenteet ja laitteet601 176,45626 504,33
Koneet ja kalusto 8 042 666,469 176 697,13
8 643 842,919 803 201,46
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus31.12.201931.12.2018
Aineet ja tarvikkeet1 467 262,241 581 653,73
1 467 262,241 581 653,73
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset31.12.201931.12.2018
Myyntisaamiset 1 056 647,171 189 296,74
Saamiset kunnalta79 878 853,8471 051 980,58
Muut saamiset2 481 326,402 572 392,85
Siirtosaamiset 115 755,4882 612,74
83 532 582,8974 896 282,91
VASTAAVAA YHTEENSÄ 31.12.201931.12.2018
93 643 688,0486 281 138,10

Vastattavaa

Oma pääoma
OMA PÄÄOMA 31.12.201931.12.2018
Peruspääoma 24 300 000,0024 300 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä (-) 26 820 192,9521 436 231,33
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-)5 745 724,165 383 961,62
56 865 917,1151 120 192,95
Vieras pääoma
Pitkäaikainen31.12.201931.12.2018
Saadut ennakot5 109 035,625 109 035,62
5 109 035,625 109 035,62
Lyhytaikainen 31.12.201931.12.2018
Ostovelat11 459 116,4110 576 953,10
Korottomat velat kunnalta107 331,4211 007,54
Muut velat1 718 976,311 328 070,53
Siirtovelat18 383 311,1718 135 878,36
31 668 735,3130 051 909,53
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 31.12.201931.12.2018
93 643 688,0486 281 138,10
Tunnusluvut31.12.201931.12.2018
Omavaraisuusaste, prosenttia64,263
Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia12,512,7
Kertynyt ylijäämä /alijäämä(-), 1000 euroa32 56626 820

Taloushallintopalveluliikelaitos

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
LIIKEVAIHTO29 766 700,2528 261 503,81
Liiketoiminnan muut tuotot157 349,18130 139,65
Materiaalit ja palvelut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Aineet, tarvikkeet ja tavarat−156 282,37−142 329,75
Palvelujen ostot−8 775 864,42−9 125 325,09
−8 932 146,79−9 267 654,84
Henkilöstökulut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Palkat ja palkkiot−14 285 183,61−13 219 123,87
Henkilösivukulut: Eläkekulut−3 491 915,08−3 210 288,05
Muut henkilösivukulut−574 006,82−615 270,37
−18 351 105,51−17 044 682,29
Poistot ja arvonalentumiset01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Suunnitelman mukaiset poistot−147 224,42−221 876,73
−147 224,42−221 876,73
01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Liiketoiminnan muut kulut−1 725 521,40−1 766 978,51
LIIKEYLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-)768 051,3190 451,09
Rahoitustuotot ja -kulut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Korvaus peruspääomasta−56 000,00−56 000,00
Muut rahoituskulut−340,650
−56 340,65−56 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-)01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
711 710,6634 451,09
Tunnusluvut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia27,93,8
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, prosenttia27,93,8
Voitto, prosenttia2,40,1

Rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta

Toiminnan rahavirta20192018
Liikeylijäämä (-alijäämä)768 051,3190 451,09
Poistot ja arvonalentumiset147 224,42221 876,73
Rahoitustuotot ja -kulut−56 340,65−56 000,00
858 935,08256 327,82
Investointien rahavirta20192018
Investointimenot−221 353,82−114 172,70
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA637 581,26142 155,12

Rahoituksen rahavirta

Muut maksuvalmiuden muutokset20192018
Saamisten muutos kunnalta−752 889,92−31 196,95
Yhdystilisaamisen muutos kunnalta50 772,05−323 859,61
Saamisten muutos muilta−28 696,164 708,34
Korottomien velkojen muutos kunnalta33 116,26−65 936,51
Korottomien velkojen muutos muilta60 116,51274 129,61
−637 581,26−142 155,12
Tunnusluvut20192018
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta,  1 000 euroa1 068    704
Investointien tulorahoitus, prosenttia388224,5

Tase

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet31.12.201931.12.2018
Aineettomat oikeudet 31 500,000
Muut pitkävaikutteiset menot80 755,880
112 255,880
Aineelliset hyödykkeet 31.12.201931.12.2018
Koneet ja kalusto 187 174,30225 300,78
187 174,30225 300,78
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset 
Lyhytaikaiset saamiset31.12.201931.12.2018
Myyntisaamiset 76 103,5240 560,60
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä7 498 778,886 796 661,01
Muut lyhytaikaiset saamiset340 947,73361 827,58
Siirtosaamiset34 464,1620 431,07
7 950 294,297 219 480,26
VASTAAVAA YHTEENSÄ 31.12.201931.12.2018
8 249 724,477 444 781,04

Vastattavaa

Oma pääoma
Oma pääoma31.12.201931.12.2018
Peruspääoma 694 901,28694 901,28
Edellisten tilikausien ylijäämä/ alijäämä (-) 1 700 798,161 666 347,07
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä (-)711 710,6634 451,09
3 107 410,102 395 699,44
Vieras pääoma
Lyhytaikainen 31.12.201931.12.2018
Ostovelat793 303,80799 244,68
Korottomat velat kunnilta35 839,512 723,25
Muut velat343 385,49298 158,30
Siirtovelat3 969 785,573 948 955,37
5 142 314,375 049 081,60
31.12.201931.12.2018
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ5 142 314,375 049 081,60
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8 249 724,477 444 781,04
Tunnusluvut31.12.201931.12.2018
Omavaraisuusaste, prosenttia37,732,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia17,217,8
Velat ja vastuut, prosenttia käyttötuloista45,752,6
Kertynyt ylijäämä/ alijäämä (-)2 4131 701
Lainat ja vuokravastuut 31.12.8 4989 900
Lainat ja vuokravastuut, euroa/ asukas1315

Työterveysliikelaitos

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
LIIKEVAIHTO17 831 421,0616 717 515,76
Liiketoiminnan muut tuotot568 783,09389 662,89
Materiaalit ja palvelut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Aineet, tarvikkeet ja tavarat−344 214,46−425 515,99
Palvelujen ostot−6 076 585,13−4 723 621,54
−6 420 799,59−5 149 137,53
Henkilöstökulut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Palkat ja palkkiot−7 990 823,38−7 587 267,87
Henkilösivukulut: Eläkekulut−1 944 598,68−1 832 602,20
Muut henkilösivukulut−326 726,81−358 196,87
−10 262 148,87−9 778 066,94
Poistot ja arvonalentumiset01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Suunnitelman mukaiset poistot−10 535,00−21 218,18
−10 535,00−21 218,18
01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Liiketoiminnan muut kulut−1 312 441,31−1 283 672,02
LIIKEYLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-)394 279,38875 083,98
Rahoitustuotot ja -kulut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Korvaus peruspääomasta−40 000,00−40 000,00
Muut rahoituskulut−5,23−187,08
−40 005,23−40 187,08
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-)01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
354 274,15834 896,90
Tunnusluvut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia15,444,4
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, prosenttia15,444,4
Voitto, prosenttia25

Rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta

TOIMINNAN RAHAVIRTA20192018
Liikeylijäämä (-alijäämä)394 279,38875 083,98
Poistot ja arvonalentumiset10 535,0021 218,18
Rahoitustuotot ja -kulut−40 005,23−40 187,08
364 809,15856 115,08
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA20192018
Investointimenot−14 900,000
−14 900,000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA20192018
349 909,15856 115,08

Rahoituksen rahavirta

Muut maksuvalmiuden muutokset20192018
Saamisten muutos kunnalta−1 057 799,781 069 569,63
Yhdystilisaamisten muutos kunnalta576 870,60−1 976 646,21
Saamisten muutos muilta−55 013,5565 242,12
Korottomien velkojen muutos kunnalta1 695,70−61 579,25
Korottomien velkojen muutos muilta184 337,8847 298,63
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA−349 909,15−856 115,08
Tunnusluvut20192018
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 euroa 2 311                              1 961
Investointien tulorahoitus, prosenttia2 448,40-

Tase

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet 31.12.201931.12.2018
Koneet ja kalusto 25 510,4021 145,40
25 510,4021 145,40
Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset 31.12.201931.12.2018
Myyntisaamiset 203 190,65136 602,62
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä5 129 117,894 648 188,71
Muut saamiset118 722,37117 716,85
Siirtosaamiset21 930,0034 510,00
5 472 960,914 937 018,18
VASTAAVAA YHTEENSÄ 31.12.201931.12.2018
5 498 471,314 958 163,58

Vastattavaa

Oma pääoma
OMA PÄÄOMA 31.12.201931.12.2018
Peruspääoma 500 000,00500 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/ alijäämä (-) 1 890 119,961 055 223,06
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä (-) 354 274,15834 896,90
2 744 394,112 390 119,96
Vieras pääoma
Lyhytaikainen31.12.201931.12.2018
Ostovelat510 490,83471 225,11
Korottomat velat kunnalta2 145,70450,00
Muut velat238 775,01198 606,48
Siirtovelat2 002 665,661 897 762,03
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ2 754 077,202 568 043,62
31.12.201931.12.2018
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ2 754 077,202 568 043,62
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 498 471,314 958 163,58
Tunnusluvut31.12.201931.12.2018
Omavaraisuusaste, prosenttia49,9                               48,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia15,0                               15,0
Velat ja vastuut, prosenttia käyttötuloista114,4                             113,8
Kertynyt ylijäämä/ alijäämä (-)2 2441 890
Lainat ja vuokravastuut 31.12.18 25616 877
Lainat ja vuokravastuut, euroa/ asukas28                                  26