4.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

33. Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

1 000 eKonserni 2019Konserni 2018
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta2 611 3762 292 730
Vakuudeksi annetut kiinnitykset4 061 6493 288 193
Lainat julkisyhteisöiltä511 684561 565
Vakuudeksi annetut kiinnitykset1 278 9591 500 818
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä5 340 6084 789 011

34. Velat, joiden vakuudeksi annettu osakkeita

1 000 eKonserni 2019Konserni 2018
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta18 51421 706
  Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo77 43278 323
Lainat julkisyhteisöiltä70122
  Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo686686
Pantatut osakkeet yhteensä78 11879 009

35. Muut vakuudet

1 000 eKonserni 2019Konserni 2018
Omasta puolesta annetut vakuudet
Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset8 99523 956
Sitoumusten vakuudeksi pantatut arvopaperit686686
Sitoumusten vakuudeksi pantattu muu omaisuus3 2181 141
Vakuudet yhteensä12 89925 783

36. Vuokravastuut

1 000 eKonserni 2019Konserni 2018Kaupunki 2019Kaupunki 2018
Vuokravastuut yhteensä, voimassa 2025 asti598 214679 247236 826293 893
 - Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus136 471132 75755 94562 772
 - Myöhemmin maksettavat461 743546 490180 881231 121
Vuokravastuut yhteensä598 214679 2471) 236 826293 893
Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.1) Vuoden 2019 vuokravastuut esitetty ilman arvonlisäveroa. Vertailuvuoden vastuut sisältävät myös arvonlisäverollisia vuokria.

37. Vastuusitoumukset

1 000 eKonserni 2019Konserni 2018Kaupunki 2019Kaupunki 2018
Takaukset omasta puolesta53 98235 58345 66328 058
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta    
Alkuperäinen pääoma....813 669793 948
Jäljellä oleva pääoma48 094431 049413 260383 357
Takaukset muiden puolesta    
Alkuperäinen pääoma....323 032363 032
Jäljellä oleva pääoma281 297297 163281 183297 005

38. Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista

1 000 eKonserni 2019Konserni 2018Kaupunki 2019Kaupunki 2018
Kunnan osuus takauskeskuksen3 901 4043 672 3933 901 4043 672 393
takausvastuista 31.12.
Kunnan osuus takauskeskuksen0000
kattamattomista takausvastuista 31.12.
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.2 5672 3592 5672 359

39. Myönnetyt nostamatta olevat antolainat

1 000 eKonserni 2019Konserni 2018Kaupunki 2019Kaupunki 2018
Rahastojen antolainat
Asuntotuotantorahasto1 6515 9411 6515 941
Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto14 1452 86914 1452 869
Yhteensä15 7968 81015 7968 810
Muut antolainat27 58729 21027 58729 210
Myönnetyt nostamatta olevat antolainat yhteensä43 38338 02043 38338 020

40. Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

1 000 eKonserni 2019Konserni 2018Kaupunki 2019Kaupunki 2018
Sopimusvastuut
Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset
Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus8 37715 6318 37715 631
Myöhemmin kohdistuva osuus16 14515 11916 14515 119
Yhteensä24 52230 75024 52230 750
Sopimuksiin sisältyvät palautusvastuut00  
Muut taloudelliset vastuut1 8753 099  
Johdannaissopimukset    
Sähköjohdannaiset 1    
Käypä arvo-6 880-7 2365 4255 425
Ostettu, GWh3 7434 182725725
Myyty, GWh5 3066 774  
Koronvaihtosopimukset 2    
Käypä arvo-9 960-11 607  
Kohde-etuuden arvo198 070244 537  
Valuuttajohdannaiset 3    
Käypä arvo301426  
Kohde-etuuden arvo2 3304 073  
Hiilijohdannaiset 3    
Käypä arvo-1 9252 026  
Ostettu, 1 000 t 270288  
Myyty, 1 000 t171186  
1  Sähköjohdannaissopimusten tulouttamatta oleva osa on muodostunut tulevaisuudessa tapahtuvaa fyysistä markkinahintaista sähkön ostoa ja myyntiä suojattaessa.2  Korkojohdannaisilla suojataan vaihtuvakorkoisten lainojen tulevia korkokustannuksia.3  Valuuttajohdannaissopimusten sekä hiilijohdannaisten käypä arvo on muodostunut tulevaisuudessa tapahtuvaa hiilen hankintaa suojattaessa. 

Olennaisimmat sopimukset taseen ulkopuolisista järjestelyistä

Kaupunki

Olennaisimmat sopimukset eritelty samaan puitesopimukseen sisältyvinä kaupungin toimialat yhteensä.

Sähköjohdannaiset

Osa tai kaikki sähköntoimituksesta suojataan: sähköjohdannaiset hankitaan suojaamistarkoituksessa. Puitesopimus on voimassa vuosina 2018-2021 ja siihen kuuluvat Kaupunkiympäristö Yleiset alueet (ulkovalaistus), Kaupunkiympäristö Toimitilat (1.1.2020 alkaen), Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stara-liikelaitos ja HKL. Vuodenvaihteessa voimassa olleet suojaukset koskevat vuosia 2020 ja 2021.

1 000 eKaupunki 2019Kaupunki 2018
Käypä arvo1 1105 425

Konserni

Olennaisimmat sopimukset eritelty konserniyksiköittäin ja sopimuksittain Helen-konsernista, Helsingin kaupungin asunnot -konsernista, Oy Helsingin Asuntohankinta Oy:stä, HSY:stä ja HUS-konsernista alla. Tiedot on kerätty yksiköiden tilinpäätöstiedoista. HSY:stä ja HUS-konsernista ilmoitettu Helsingin kaupungin jäsenosuuden mukainen osuus.

Helen-konserni
Korkojohdannaiset 1 000 eKonserni 2019Konserni 2018
Koronvaihtosopimus
Lyhennettävän lainan pääomaa vastaava nimellisarvo tilinpäätöshetkellä22 00022 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)-736-163
Lainan lyhennykset alkavat 30.11.2021.
Helen-konsernissa korkosuojauksessa käytetään vain koronvaihtosopimuksia (swap), korkokattoja (cap), korkoputkia (collar) tai muita sellaisia instrumentteja, joilla koron maksimitaso on yksiselitteisesti rajattu. Helen-konsernissa johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin. Suojaustarkoituksessa tehtyjen johdannaissopimusten arvonmuutokset kirjataan tulokseen samalle jaksolle niillä suojattujen kohde-etuuksien kanssa. Siinä tapauksessa, että olisi muita kuin suojaustarkoituksessa tehtyjä johdannaissopimuksia, niiden realisoitumaton tappio kirjattaisiin tulosvaikutteisesti tilikaudelle

Helen-konsernissa korkosuojauksessa käytetään vain koronvaihtosopimuksia (swap), korkokattoja (cap), korkoputkia (collar) tai muita sellaisia instrumentteja, joilla koron maksimitaso on yksiselitteisesti rajattu. Helen-konsernissa johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin. Suojaustarkoituksessa tehtyjen johdannaissopimusten arvonmuutokset kirjataan tulokseen samalle jaksolle niillä suojattujen kohdeetuuksien kanssa. Siinä tapauksessa, että olisi muita kuin suojaustarkoituksessa tehtyjä johdannaissopimuksia, niiden realisoitumaton tappio kirjattaisiin tulosvaikutteisesti tilikaudelle.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo
Korkojohdannaiset1 000 eKonserni 2019Konserni 2018
Koronvaihtosopimus
- Sopimusten maturiteetti pisimmillään 7 vuotta
Nimellisarvo24 50049 132
Käypä arvo-365-3 450
Johdannaisilla suojataan vaihtuvakorkoisten lainojen tulevia korkokustannuksia ja valuuttakurssieroja
Helsingin kaupungin asunnot -konserni
Korkojohdannaiset1 000 eKonserni 2019Konserni 2018
Koronvaihtosopimus
- Voimassa 19.12.2023 asti
Nimellisarvo26 31427 699
Käypä arvo-2 040-2 171
Tilikauden päättyessä voimassa oleva koronvaihtosopimus on tehty vain kohteena olevan lainan korkomenojen suojaamisen tarkoituksessa. Pitkäaikaisen lainan vaihtuva korko on sidottu koronvaihtosopimuksella kiinteään korkoon. Yhtiöllä ei ole spekulatiivisia johdannaissopimuksia. Korkotason alhaisuudesta johtuen korkosuojaus on tappiollinen. Myös negatiivinen korkotaso aiheuttaa maksuvelvoitteen. Koronvaihtosopimuksen osalta korkojen 1 prosenttiyksikön nousulla kaikkien muiden muuttujien pysyessä ennallaan olisi seuraavan 12 kuukauden aikana yhtiön tulokseen positiivinen vaikutus 83,9 tuhatta euroa.

Tilikauden päättyessä voimassa oleva koronvaihtosopimus on tehty vain kohteena olevan lainan korkomenojen suojaamisen tarkoituksessa. Pitkäaikaisen lainan vaihtuva korko on sidottu koronvaihtosopimuksella kiinteään korkoon. Yhtiöllä ei ole spekulatiivisia johdannaissopimuksia. Korkotason alhaisuudesta johtuen korkosuojaus on tappiollinen. Myös negatiivinen korkotaso aiheuttaa maksuvelvoitteen. Koronvaihtosopimuksen osalta korkojen 1 prosenttiyksikön nousulla kaikkien muiden muuttujien pysyessä ennallaan olisi seuraavan 12 kuukauden aikana yhtiön tulokseen positiivinen vaikutus 83,9 tuhatta euroa.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab
Korkojohdannaiset1 000 eKonserni 2019Konserni 2018
Koronvaihtosopimus
Nimellisarvo10 00010 000
Käypä arvo-836-795
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 3.6.2024, eikä sopimuksessa ole purkuehtoa. Korko maksetaan kaksi kertaa vuodessa.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Korkojohdannaiset1 000 eKonserni 2019Konserni 2018
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Koronvaihtosopimus 1029580ST/R050
Koronvaihtosopimus on purettu vastakaupalla; sopimus 20671916SA.
Sopimus erääntyy 31.10.2022.
Sopimuksen nimellisarvo8 6348 634
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)-1 218-536
Koronvaihtosopimus 1198312ST/R055
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi 0-6%.
Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma ja ehdot vastaavat toisiaan.
Sopimus erääntyy 9.1.2023.
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo2 0152 590
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)-149-72
Koronvaihtosopimus 35177409ST
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi.
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi. Lainan pääoma koronvaihtosopimuksen pääomaa pienempi ja ehdot vastaavat toisiaan.
Sopimus erääntyy 2.1.2022. 
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo11 51211 512
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)-524-705
Koronvaihtosopimus 281053/40493218ST
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi.
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi. Lainan pääoma koronvaihtosopimuksen pääomaa pienempi ja ehdot vastaavat toisiaan.
Sopimus erääntyy 3.3.2036.
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo11 51211 512
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)-819-267
Danske Bank Oyj
Koronvaihtosopimus 20671916SA
Koronvaihtosopimuksella on purettu sopimus 1029580ST/R050.
Sopimus erääntyy 31.10.2022
Sopimuksen nimellisarvo8 6348 634
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)1304780
Koronvaihtosopimus 62163 IRS
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma ja ehdot vastaavat toisiaan
Sopimus erääntyy 15.1.2021. 
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo1 5351 919
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)-57-124
Nordea Pankki Suomi Oyj
Koronvaihtosopimus 1595524/2202015
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi.
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi. Lainan pääoma koronvaihtosopimuksen pääomaa pienempi ja ehdot vastaavat toisiaan.
Sopimus erääntyy 3.3.2036. 
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo11 51211 512
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)-897-358
Koronvaihtosopimus 1488390/2033453
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi.
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi. Lainan pääoma koronvaihtosopimuksen pääomaa pienempi ja ehdot vastaavat toisiaan.
Sopimus erääntyy 15.6.2023.
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo14 39014 390
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)-478-390
Koron- ja valuutanvaihtosopimus 1012761/1275143
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi.
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi ja SEK-määräinen laina EUR-lainaksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma ja ehdot vastaavat toisiaan.
Sopimus erääntyy 6.7.2026.
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo510583
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)-64-63
Koronvaihtosopimus 2031031/3539700
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi.
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.
Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma ja ehdot vastaavat toisiaan.
Sopimus erääntyy 25.7.2029.
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo17 268 
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)-1041 
Koronvaihtosopimus 2031033/3539706
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi.
Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.
Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma ja ehdot vastaavat toisiaan.
Sopimus erääntyy 18.6.2029.
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo17 268 
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)-1 048 
HUS-konserni
1 000 eKonserni 2019Konserni 2018
Potilasvakuutuskannan uudelleen arvostus
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 16.1.2015 lausunnon ”108 Lausunto potilasvakuutusvastuun kirjaamisohjeiden muuttamisesta”. Lausunnon mukaan Vammaispalvelulain (VPL) takaisinsaantioikeuteen perustuvia korvauksia voidaan pitää muusta potilasvahinkovastuusta poikkeavina. Ts. kyseessä on ne tulevat varaukset, joista ei ole esitetty takaisinsaantivaadetta Potilasvakuutuskeskukselle.
Ilmoitettujen vahinkojen osuus: Vammaispalvelulain mukaisten etuuksien varaukset, tulevan tuetun asumisen varaukset9612 015
Varmuuslisä: Vammaispalvelulain mukaisten etuuksien varaukset, tulevan tuetun asumisen varausten osuus2240
Yhteensä9812 255
Sopimusvastuut  
Muu sopimusvastuu1 6281 508
Koronvaihtosopimukset
Koronvaihtosopimus 1
- korkoriskin suojaaminen, kohdistus yksittäiseen lainaan
- muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi 15.9.2022 asti
- osa lainan pääomasta suojattu, koronmaksupäivät vastaavat lainasopimusta suojausajanjaksolla
- korkoherkkyys: korkotason nousu yhdellä korkopisteellä vähentäisi negatiivista markkina-arvoa 2800,76 euroa
- negatiivisten kassavirtojen suoritukset ajoittuvat vuosille 2020-2022
Nimellisarvo3 6203 620
Käypä arvo-170-192
Koronvaihtosopimus 2
- korkoriskin suojaaminen, kohdistus yksittäiseen lainaan
- muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi 15.12.2021 asti
- osa lainan pääomasta suojattu, koronmaksupäivät vastaavat lainasopimusta suojausajanjaksolla
- rahoituslaitoksella purkuoikeus 6 kk välein
- korkoherkkyys: korkotason nousu yhdellä korkopisteellä vähentäisi negatiivista markkina-arvoa 2004,65 euroa
- negatiivisten kassavirtojen suoritukset ajoittuvat vuosille 2020-2021
Nimellisarvo3 6203 620
Käypä arvo-118-154
Sähköjohdannaiset
Osa sähkönkulutuksesta suojataan: sähköjohdannaiset hankitaan suojaamistarkoituksessa ja vaihdetaan fyysiseen tuotteeseen.
Sopimuksia 21 kpl, joista suurin osa tehty kalenterivuosille 2020, 2021 ja 2022
Ostettu MWh89 
Käypä arvo2541 128
Maankäyttösopimukset

Maankäyttösopimukset eivät tuo kaupungille velvoitteita, jotka olennaisesti poikkeavat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista yleisistä asemakaavan toteuttamisvelvoitteista. Maankäyttösopimuksilla kaupunki perii yksityisiltä maanomistajilta korvaukset, jotka keskimäärin vastaavat heidän maiden osuutta asemakaavojen toteuttamisesta kaupungille aiheutuvista kuntainfran kustannuksista (yleisten alueiden ja tonttien hankinta, katujen ja puistojen rakentaminen, johtosiirrot ym.).

Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt

KAUPUNKI

Asfalttikartelli

Kaupunki on vaatinut Lemminkäinen Oy:ltä ja VLT-Trading Oy:n konkurssipesältä noin 13 miljoonan euron suuruisia korvauksia asfalttikartellin kaupungille aiheuttamista vahingoista. Helsingin hovioikeus on 20.10.2016 velvoittanut Lemminkäinen Oy:n ja VLT-Trading Oy:n konkurssipesän suorittamaan Helsingin kaupungille korvausta 4,7 miljoonaa euroa korkoineen sekä oikeudenkäyntikuluja. Kaikki osapuolet ovat vaatineet valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Kaupungin valituslupahakemus on hylätty. Vastaajien valituslupahakemukset ovat lepäämässä odottamassa Vantaan kaupungin asiassa tehdyn valituksen käsittelyä. Vantaan kaupungin asiassa on pyydetty ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta. Asiassa odotetaan korkeimman oikeuden ratkaisua.

Palomiesten palkkoja koskeva kanne

Kantajien kanne perustuu väitteeseen, että palomiehille maksetaan samasta työstä pienempää palkkaa kuin ensihoitajille. Mikäli kaupunki häviäisi asian, voisi kaupunki joutua korvaamaan asian käsittelyn aikana kertyneet palkkakustannukset ja oikeudenkäyntikulut arviolta yli 13 miljoonaa euroa. Tällöin palkkakulujen nousun vuosikustannus olisi jatkossa lähes 2 miljoonaa euroa. Käräjäoikeus on antanut kaupungin kannan mukaisen ratkaisun. Kantajat valittivat tuomiosta hovioikeuteen, joka kumosi käräjäoikeuden antamat tuomiot kaupungille kielteisellä tavalla. Kaupunki haki hovioikeuden antamiin tuomioihin muutosta korkeimmalta oikeudelta, joka ratkaisi käsiteltäväkseen ottamansa asian tuomiollaan 15.1.2020 hyläten kantajan vaatimukset sekä velvoitti kantajan maksamaan kaupungin oikeudenkäyntikulut. Muiden kantajien osalta asiat ovat teknisesti vireillä, mutta alemman tuomioistuimen odotetaan kaupungille edullisen korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen (15.1.2020) nojalla ratkaisevan kaikki vireillä olevat asiat kaupungin eduksi.

Servean sopimusriita

Kaupunki purki Servea Oy:n kanssa tekemänsä sopimuksen kolme kuukautta sopimuskauden 1.3.2017 alkamisen jälkeen Servea Oy:n sopimusrikkomusten johdosta. Servea Oy katsoo kanteessaan kaupungin purkaneen sopimuksen perusteetta ja vaatii noin 1,6 miljoonan euron vahingonkorvausta kaupungilta. Sopimusriidan valmisteluistunnot ovat alkaneet Helsingin käräjäoikeudessa. Pääkäsittely tullaan pitämään maalis- ja huhtikuun taitteessa. Kaupunki tulee mahdollisesti jättämään vastakanteen, jossa Servea Oy:tä vaaditaan korvaamaan kaupungille ennenaikaisesta sopimuksen purkamisesta aiheutunut vahinko, joka perustuu uudelleen kilpailuttamisesta sekä uuden sopimuskumppanin myötä nousseesta kustannustasosta aiheutuviin kustannuksiin. Ensimmäinen valmisteluistunto asiassa on pidetty 23.1.2020.

Metron automatisointihankintaa koskevien sopimusten purkaminen ja niihin liittyvä vahingonkorvausvaatimus

HKL:n johtokunta oikeutti 18.12.2014 purkamaan HKL:n ja Siemens-konsortion väliset metron automatisointia koskevat hankintasopimukset. HKL purki hankintasopimukset 21.1.2015.

Puretun Helsingin metron automatisointia koskeneen hankintasopimuksen kauppahinta oli 99,9 miljoonaa euroa. HKL suoritti ko. hankintasopimuksen perusteella Siemensille maksueriä yhteensä 24,6 miljoonaa euroa. HKL:n suoritukset sisälsivät vuonna 2012 sovitun etenemissopimuksen mukaisia ns. LOP-maksuja 1,8 miljoonaa euroa. Metrovarikon laajennuksen automatisointia koskevan hankintasopimuksen kauppahinta oli 18,1 miljoonaa euroa, ko. sopimuksen perusteella HKL on suorittanut Siemensille maksueriä 13,4 miljoonaa euroa.

Puretun länsimetron automatisointia koskeneen hankintasopimuksen kauppahinta oli 56,3 miljoonaa euroa, ko. sopimuksen perusteella Länsimetro Oy on suorittanut Siemensille maksueriä 11,3 miljoonaa euroa. Länsimetroa koskevat maksuerät eivät ole HKL:n kirjanpidossa.

HKL on vaatinut Siemensiä purun johdosta palauttaman koko maksetun kauppahinnan. HKL ja Länsimetro ovat ottaneet asiassa kanteen Siemensiä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa 2015. Siemens on ottanut asiassa vastakanteen alkuvuodesta 2016.

HKL:n ja Siemensin vastakkaiset vaatimukset purkuriita-asiassa on suuruudeltaan merkittävät, HKL:lla noin 200 miljoonaa euroa ja Siemensillä noin 175 miljoonaa euroa.

HKL ja Siemens ovat loppuvuodesta 2016 sopineet eräiden HKL:n käyttöön pysyvästi jäävien laitteiden lunastamisesta. Sopimuksen mukaan kummankin osapuolen vaateet toisiaan kohtaan ovat alentuneet lunastettavan omaisuuden määrän mukaisesti n. 14 miljoonalla eurolla.

Purkuriita-asian käsittely on purkamisen perusteen osalta aloitettu Helsingin käräjäoikeudessa syksyllä 2017 ja käsittely on päättynyt kesäkuussa 2019. Käräjäoikeuden on tarkoitus antaa asiassa ratkaisunsa 31.3.2020 siten, että ratkaisu annetaan vain purkamisen perusteen osalta. Vasta tämän jälkeen aloitetaan mahdollinen korvausvaatimusten käsittely.

Siemens vei lisäksi riidan ensimmäisen toimituserän viivästyksen osalta välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Välimiesoikeuden ratkaisu asiassa annettiin 8.5.2017. Ratkaisun mukaan Siemens oli vastuussa valtaosasta toimituserän 1 toimituksen viivästymisestä 401 vuorokauden osalta, siis yli yhden vuoden ajalta.

Automaattimetrohankkeen oikeudenkäyntien seurantaan perustettu oikeudenkäyntiasioiden ohjausryhmä on istuntojen päättymisen myötä jäänyt ainakin tuomion antamiseen saakka tauolle. Tulevaa korvausvaatimuksia koskevaa oikeudenkäyntiä varten on perustettu korvausvaatimusten määriä ja täsmentämistä selvittävä työryhmä.

KONSERNI

Helen-konserni

Helenin tytäryhtiö Oy Mankala Ab osallistuu 1 600 MW:n Olkiluoto 3 –ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen Teollisuuden Voima Oyj (TVO) - omistusosuutensa (n. 8,14 %) kautta. Olkiluoto 3 EPR (OL3 EPR) on rakenteilla oleva ydinvoimalaitosyksikkö, joka on tilattu kiinteähintaisena avaimet käteen -periaatteella konsortiolta (laitostoimittaja), jonka muodostavat Areva GmbH, Areva NP SAS ja Siemens AG. Konsortioon kuuluvat yhtiöt ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista.

Joulukuussa 2019 TVO sai laitostoimittajalta päivitetyn aikataulun OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönotosta. Saadun tiedon mukaan polttoaine asennetaan reaktoriin kesäkuussa 2020, laitosyksikkö liitetään ensimmäistä kertaa valtakunnan verkkoon marraskuussa 2020 ja säännöllinen sähköntuotanto laitosyksiköllä alkaa maaliskuussa 2021. Käyttöönotto-ohjelman mukaisesti laitosyksikkö tuottaa 1-3 terawattituntia sähköä vaihtelevin tehoin aikana, joka alkaa verkkoon liittämisestä ja päättyy säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen.

Laitosyksikön rakennustekniset työt ovat pääosin valmiit. Sähkö -, automaatio- ja mekaaniset asennukset ovat edelleen osin kesken. Säteilyturvakeskus (STUK) myönsi käyttöhenkilökunnan operaattorilisenssit loppuvuonna 2018. Kevään 2018 kuumakokeissa kävi ilmi, että reaktorin jäähdytyspiiriin kuuluva paineistimen yhdyslinja värähtelee. STUK hyväksyi toukokuussa 2019 värähtelyn vaimenninratkaisun ja vaimentimet on asennettu paikalleen. STUK tarkastaa vaimentimien rakenteiden hyväksyttävyyden ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin.

Valtioneuvosto myönsi laitosyksikölle käyttöluvan maaliskuussa 2019. Työmaan henkilömäärä oli raportointijakson lopussa noin 1 700. Työmaantyöturvallisuus säilyi hyvällä tasolla.

Laitostoimittaja maksoi vuonna 2018 sovitun kokonaissovintosopimuksen mukaisen korvauksen toisen erän 122 miljoonaa euroa TVO:lle joulukuussa 2019. Kaikki OL3 EPR -projektin toteutuneet aktivointikriteerit täyttävät menot on kirjattu TVO-konsernin taseen aineellisten käyttöomaisuus- hyödykkeiden hankintamenoon. Oy Mankala Ab omistaa n. 8,14 % Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksiköstä ja on sitoutunut rakentamisen rahoitukseen omistusosuutensa suhteessa. Joulukuun 2019 lopussa Oy Mankala Ab:n osakaslaina TVO:lle on 55 miljoonaa euroa. Oy Mankala Ab:n jäljellä oleva sitoumus OL3- yksikköön on noin 20 miljoonaa euroa.

TVO:n Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikköön liittyvät riskit:

Aikataulu ja suunniteltu valmistuminen

TVO:n merkittävimmät riskit liittyvät OL3 EPR -projektin aikatauluun, konsortioyhtiö Arevan riittävään taloudelliseen kykyyn vastata velvoitteistaan takuuajan loppuun asti ja tulontuottamiskykyyn. Laitosyksikön kaupallisen sähköntuotannon piti sopimuksen mukaan alkaa alun perin huhtikuun lopussa 2009. Valmistuminen on kuitenkin viivästynyt. Laitostoimittajan viimeksi joulukuussa 2019 päivittämän aikataulun mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa maaliskuussa 2021.

Suunniteltuun valmistumiseen liittyvällä riskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa kaupallista käyttöä ei voida aloittaa suunnitellusti, mistä aiheutuu lisäkustannuksia. Vuoden 2019 aikana TVO on toteuttanut lukuisia OL3 EPR -projektiin liittyviä riskienhallintatoimenpiteitä TVO:n valmiuden tehostamiseksi laitosyksikön käyttöönottoon sekä kolmen ydinvoimalaitosyksikön käyttöön. TVO seuraa tarkasti maaliskuussa 2018 solmitun sovintosopimuksen mukaisten ehtojen täyttymistä sekä OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönoton vaiheita, että ne toteutetaan laitostoimittajan aikataulun mukaisesti taloudelliset ja tekniset resurssit varmistaen.

OL3:n tulontuottamiskyky

Mikäli OL3 EPR -laitosyksikkö ei saavuta suunniteltua tehotasoa, käyttökerrointa, käyttökustannusrakennetta tai Suomen kantaverkko rajoittaa tehotasoa, riskinä on tuotantokustannuksen nousu verrattuna tavoitteeseen. Riskiä TVO on tarkastelut OL3 EPR -laitosyksikön tulontuottamiskykyyn vaikuttavien eri skenaarioiden avulla. Riskienhallintatoimenpiteinä TVO luvanhaltijana varmistaa mm. OL3 EPR -laitosyksikön kattavan toiminnallisen testauksen ennen ydinteknistä koekäyttöä. TVO varmistaa, että OL3 EPR -laitosyksikön ydinteknisessä käyttöönotossa hyödynnetään Taishanin sisarlaitosten kokemukset.

Helsingin Satama -konserni

Helsingin Satama Oy:llä on Helsingin käräjäoikeudessa edelleen vireillä vahingonkorvauskanne joukolle asfalttiurakoitsijoita. Helsingin Satama Oy katsoo maksaneensa ylihintaa tilatessaan rakentamispalveluja ns. asfalttikartellissa olleilta yrityksiltä. Korvausvaatimus ylittää 2 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 aikana saatujen asiantuntija-arvioiden mukaan korvausten saamisen todennäköisyys on heikko.

Vuosaaren väylän syventämiseksi haetusta vesilain mukaisesta luvasta on saatu aluehallintovirastosta myönteinen päätös 26.6.2017. Vaasan hallinto-oikeus päätti edelleen 28.6.2019 pitää aluehallintoviraston päätöksen ennallaan. Päätös ei kuitenkaan ole lainvoimainen, sillä Ely-keskus on hakenut siihen valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta liittyen käytönaikaisiin tarkkailuvelvoitteisiin. Ely-keskus ei katso valituksen estävän hankkeen aloittamista. Vuosaaren väylähanke etenee tällä hetkellä tavoitteena suorittaa ruoppaukset avovesikausina 2020-2021.

Helsingin Bussiliikenne Oy:tä koskeva tutkintamenettely Euroopan komissiossa

Nobina Finland Oy ja Nobina Sverige Ab jättivät lokakuussa 2011 Euroopan komissiolle kantelun, joka koski mahdollista perusteetonta valtiontukea Helsingin Bussiliikenne Oy:lle (14.12.2015 alkaen Helsingin Linja-autotoiminta Oy). Nobina Finland Oy kilpaili pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä Helsingin Bussiliikenne Oy:n kanssa.

Komissio teki 16.1.2015 päätöksen aloittaa valtiontukea koskeva muodollinen tutkintamenettely asiassa.

Euroopan komissio on antanut 28.6.2019 päätöksen C(2019) 3152 valtiontuesta SA.33846 Helsingin Bussiliikenne Oy:lle ja määrännyt 54 231 850 euron suuruiseksi arvioimansa tuen takaisin perittäväksi. Takaisinperittävistä tukimääristä on perittävä korkoa, joka lasketaan siitä päivästä alkaen, jona tuet saatettiin tuensaajien käyttöön, niiden tosiasialliseen takaisin maksamiseen saakka. Komission päätöksen laillisuutta koskevan asian käsittely on kesken Euroopan tuomioistuimessa.

ARVONLISÄVERON PALAUTUSVASTUU

Helsingin kaupungilla on palautusvastuu uudisrakennusten ja perusparantamisen hankintamenojen arvonlisäverosta, mikäli kiinteistöjä myydään tai niiden käyttötarkoitus muuttuu vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan käyttöön.

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2019 ei ole tiedossa tilikaudella 2020 realisoituvia arvonlisäveron palautusvastuita.

Konsernin tytäryhteisöjen ilmoittama arvonlisäveron palautusvastuu 31.12.2019 on 68,3 miljoonaa euroa (57,9 miljoonaa euroa vuonna 2018).

PÄÄSTÖOIKEUDET

Helen Oy:lle on myönnetty päästöoikeuksia vuosille 2013-2020 yhteensä 7 miljoonaa tonnia CO2. Arvio vuoden 2019 toteutuneista päästöistä on 3,2 miljoonaa tonnia CO2. Vuonna 2019 päästöoikeuksien kaupankäyntiä ei päätynyt toimitukseen. Taseen aineettomissa oikeuksissa päästöoikeuksia ja niitä vastaavia oikeuksia on 31.12.2019 yhteensä 1,3 miljoonaa tonnia CO2, kun vuoden 2019 käyttö on vähennetty. Kirjanpidossa päästöoikeudet käsitellään KILAn ohjeen 1767/2005 mukaisesti ns. nettomenettelyllä.