3.3 Helsingin kaupungin tase

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet31.12.201931.12.2018
Aineettomat oikeudet23 060 705,3824 105 984,15
Muut pitkävaikutteiset menot75 455 309,1075 326 674,47
Ennakkomaksut5 437 850,075 566 430,03
103 953 864,55104 999 088,65
Aineelliset hyödykkeet31.12.201931.12.2018
Maa- ja vesialueet3 345 756 300,593 256 019 325,62
Rakennukset1 789 837 947,911 706 183 217,60
Kiinteät rakenteet ja laitteet1 623 112 710,181 524 952 269,64
Koneet ja kalusto447 947 216,13409 316 302,08
Muut aineelliset hyödykkeet12 759 173,3212 522 851,90
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat384 172 939,06308 272 478,71
7 603 586 287,197 217 266 445,55
Sijoitukset31.12.201931.12.2018
Osakkeet ja osuudet3 228 753 267,993 239 756 171,35
Muut lainasaamiset1 950 331 943,131 943 954 947,48
Muut saamiset546 462,37546 462,37
5 179 631 673,495 184 257 581,20

Toimeksiantojen varat

Toimeksiantojen varat31.12.201931.12.2018
Valtion toimeksiannot91 832 249,10113 366 052,34
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet5 421 096,325 069 568,19
Muut toimeksiantojen varat565 020 912,22544 714 969,22
662 274 257,64663 150 589,75

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus31.12.201931.12.2018
Aineet ja tarvikkeet10 753 637,8712 038 613,33
Keskeneräiset tuotteet10 836 280,605 697 868,65
Muu vaihto-omaisuus97 552,7389 584,75
21 687 471,2017 826 066,73

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset31.12.201931.12.2018
Lainasaamiset62 229,5362 229,53
Muut saamiset51 405 941,2671 026 196,71
51 468 170,7971 088 426,24
Lyhytaikaiset saamiset31.12.201931.12.2018
Myyntisaamiset118 603 698,4396 158 834,20
Lainasaamiset986 525,38545 068,95
Muut saamiset164 510 521,29104 035 350,52
Siirtosaamiset51 747 798,5681 825 201,64
335 848 543,66282 564 455,31
Saamiset yhteensä31.12.201931.12.2018
Saamiset yhteensä387 316 714,45353 652 881,55

Rahoitusarvopaperit

Rahoitusarvopaperit31.12.201931.12.2018
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin625 003 652,6650 000 000,00
Joukkovelkakirjalainasaamiset20 000 000,0020 000 000,00
645 003 652,6670 000 000,00
Rahat ja pankkisaamiset31.12.201931.12.2018
Rahat ja pankkisaamiset467 040 902,711 171 418 099,59
VASTAAVAA YHTEENSÄ31.12.201931.12.2018
15 070 494 823,8914 782 570 753,02

Vastattavaa

Oma pääoma

Oma pääoma31.12.201931.12.2018
Peruspääoma2 972 406 573,752 972 406 573,75
Arvonkorotusrahasto1 796 801 066,991 798 439 979,48
Muut omat rahastot608 007 113,34583 229 361,49
Muu oma pääoma729 030 699,71729 030 699,71
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä (-)5 722 870 115,305 346 275 024,69
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-)379 228 182,47406 595 090,61
12 208 343 751,5611 835 976 729,73

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset31.12.201931.12.2018
Poistoero63 866 900,9163 595 530,43
Vapaaehtoiset varaukset7 389 107,454 690 337,25
71 256 008,3668 285 867,68

Pakolliset varaukset

Pakolliset varaukset31.12.201931.12.2018
Eläkevaraukset67 210 000,00101 217 149,00
67 210 000,00101 217 149,00

Toimeksiantojen pääomat

Toimeksiantojen pääomat31.12.201931.12.2018
Valtion toimeksiannot100 235 308,34115 323 474,23
Lahjoitusrahastojen pääomat5 421 096,325 069 568,19
Muut toimeksiantojen pääomat444 657 608,52460 969 281,87
550 314 013,18581 362 324,29

Vieras pääoma

Pitkäaikainen31.12.201931.12.2018
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta924 587 022,611 006 127 944,04
Lainat muilta luotonantajilta7 437 802,777 437 802,77
Saadut ennakot5 109 768,625 109 035,62
Ostovelat5 771 830,381 211 400,00
Liittymismaksut ja muut velat7 551 735,977 551 735,97
950 458 160,351 027 437 918,40
Lyhytaikainen31.12.201931.12.2018
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta81 540 921,4286 540 921,42
Saadut ennakot10 790 339,757 561 690,36
Ostovelat289 300 246,28202 275 246,85
Liittymismaksut ja muut velat485 042 948,20490 863 382,70
Siirtovelat356 238 434,79381 049 522,59
1 222 912 890,441 168 290 763,92
Vieras pääoma yhteensä31.12.201931.12.2018
2 173 371 050,792 195 728 682,32
VASTATTAVAA YHTEENSÄ31.12.201931.12.2018
15 070 494 823,8914 782 570 753,02