3.3 Helsingfors stads balansräkning

Aktiva

Bestående aktiva

Immateriella tillgångar31.12.201931.12.2018
Immateriella rättigheter23 060 705,3824 105 984,15
Övriga utgifter med lång verkningstid75 455 309,1075 326 674,47
Förskottsbetalningar5 437 850,075 566 430,03
103 953 864,55104 999 088,65
Materiella tillgångar31.12.201931.12.2018
Mark- och vattenområden3 345 756 300,593 256 019 325,62
Byggnader1 789 837 947,911 706 183 217,60
Fasta konstruktioner och anordningar1 623 112 710,181 524 952 269,64
Maskiner och inventarier447 947 216,13409 316 302,08
Övriga materiella tillgångar12 759 173,3212 522 851,90
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar384 172 939,06308 272 478,71
7 603 586 287,197 217 266 445,55
Placeringar31.12.201931.12.2018
Aktier och andelar3 228 753 267,993 239 756 171,35
Övriga lånefordringar1 950 331 943,131 943 954 947,48
Övriga fordringar546 462,37546 462,37
5 179 631 673,495 184 257 581,20

Förvaltade medel

Förvaltade medel31.12.201931.12.2018
Statens uppdrag91 832 249,10113 366 052,34
Donationsfondernas särskilda täckning5 421 096,325 069 568,19
Övriga förvaltade medel565 020 912,22544 714 969,22
662 274 257,64663 150 589,75

Rörliga aktiva

Omsättningstillgångar31.12.201931.12.2018
Material och förnödenheter10 753 637,8712 038 613,33
Varor under tillverkning10 836 280,605 697 868,65
Övriga omsättningstillgångar97 552,7389 584,75
21 687 471,2017 826 066,73

Fordringar

Långfristiga fordringar31.12.201931.12.2018
Lånefordringar62 229,5362 229,53
Övriga fordringar51 405 941,2671 026 196,71
51 468 170,7971 088 426,24
Kortfristiga fordringar31.12.201931.12.2018
Försäljningsfordringar118 603 698,4396 158 834,20
Lånefordringar986 525,38545 068,95
Övriga fordringar164 510 521,29104 035 350,52
Resultatregleringar51 747 798,5681 825 201,64
335 848 543,66282 564 455,31
Fordringar sammanlagt31.12.201931.12.2018
387 316 714,45353 652 881,55

Finansiella värdepapper

Finansiella värdepapper31.12.201931.12.2018
Placeringar i penningmarknadsinstrument625 003 652,6650 000 000,00
Masskuldebrevsfordringar20 000 000,0020 000 000,00
645 003 652,6670 000 000,00
Kassa och bank31.12.201931.12.2018
Kassa och bank467 040 902,711 171 418 099,59
AKTIVA SAMMANLAGT31.12.201931.12.2018
AKTIVA SAMMANLAGT15 070 494 823,8914 782 570 753,02

Passiva

Eget kapital

Eget kapital31.12.201931.12.2018
Grundkapital2 972 406 573,752 972 406 573,75
Uppskrivningsfond1 796 801 066,991 798 439 979,48
Övriga egna fonder608 007 113,34583 229 361,49
Övrigt eget kapital729 030 699,71729 030 699,71
Överskott/underskott (-) från tidigare räkenskapsperioder5 722 870 115,305 346 275 024,69
Räkenskapsperiodens överskott/underskott(-)379 228 182,47406 595 090,61
12 208 343 751,5611 835 976 729,73

Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar

Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar31.12.201931.12.2018
Avskrivningsdifferens63 866 900,9163 595 530,43
Frivilliga reserveringar7 389 107,454 690 337,25
71 256 008,3668 285 867,68

Avsättningar

Avsättningar31.12.201931.12.2018
Avsättningar för pensioner67 210 000,00101 217 149,00
67 210 000,00101 217 149,00

Förvaltat kapital

Förvaltat kapital31.12.201931.12.2018
Statens uppdrag100 235 308,34115 323 474,23
Donationsfondernas kapital5 421 096,325 069 568,19
Övrigt förvaltat kapital444 657 608,52460 969 281,87
550 314 013,18581 362 324,29

Främmande kapital

Långfristigt31.12.201931.12.2018
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter924 587 022,611 006 127 944,04
Lån från övriga kreditgivare7 437 802,777 437 802,77
Erhållna förskott5 109 768,625 109 035,62
Leverantörsskulder5 771 830,381 211 400,00
Anslutningsavgifter och övriga skulder7 551 735,977 551 735,97
950 458 160,351 027 437 918,40
Kortfristigt31.12.201931.12.2018
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter81 540 921,4286 540 921,42
Erhållna förskott10 790 339,757 561 690,36
Leverantörsskulder289 300 246,28202 275 246,85
Anslutningsavgifter och övriga skulder485 042 948,20490 863 382,70
Resultatregleringar356 238 434,79381 049 522,59
1 222 912 890,441 168 290 763,92
Främmande kapital sammanlagt31.12.201931.12.2018
Främmande kapital sammanlagt2 173 371 050,792 195 728 682,32
PASSIVA SAMMANLAGT31.12.201931.12.2018
PASSIVA SAMMANLAGT15 070 494 823,8914 782 570 753,02
PASSIVA SAMMANLAGT15 070 494 823,8914 782 570 753,02