1.4 Den finansiella ställningen och förändringar i den

Balans

1 000 euro31.12.201931.12.2018
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
 Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter23 06124 106
Övriga utgifter med lång verkningstid75 45575 327
Förskottsbetalningar5 4385 566
103 954104 999
Materiella tillgångar  
Mark- och vattenområden3 345 7563 256 019
Byggnader1 789 8381 706 183
Fasta konstruktioner och anordningar1 623 1131 524 952
Maskiner och inventarier447 947409 316
Övriga materiella tillgångar12 75912 523
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar384 173308 272
 7 603 5867 217 266
Placeringar  
Aktier och andelar3 228 7533 239 756
Övriga lånefordringar1 950 3321 943 955
Övriga fordringar546546
 5 179 6325 184 258
FÖRVALTADE MEDEL  
Statens uppdrag91 832113 366
Donationsfondernas särskilda täckning5 4215 070
Övriga förvaltade medel565 021544 715
 662 274663 151
RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter10 75412 039
Varor under tillverkning10 8365 698
Övriga omsättningstillgångar9890
Övriga omsättningstillgångar21 68717 826
 Fordringar  
Långfristiga fordringar  
Lånefordringar6262
Övriga fordringar51 40671 026
 51 46871 088
Kortfristiga fordringar  
Försäljningsfordringar118 60496 159
Lånefordringar987545
Övriga fordringar164 511104 035
Resultatregleringar51 74881 825
 335 849282 564
Fordringar sammanlagt387 317353 653
Finansiella värdepapper  
Placeringar i penningmarknadsinstrument625 00450 000
Masskuldebrevsfordringar20 00020 000
 645 00470 000
Kassa och bank 467 0411 171 418
AKTIVA SAMMANLAGT15 070 49514 782 571
1 000 euro31.12.201931.12.2018
PASSIVA
EGET KAPITAL
Grundkapital2 972 4072 972 407
Uppskrivningsfond1 796 8011 798 440
Övriga egna fonder608 007583 229
Övrigt eget kapital729 031729 031
Överskott/underskott (-) från tidigare räkenskapsperioder5 722 8705 346 275
Räkenskapsperiodens överskott/underskott (-)379 228406 595
 12 208 34411 835 977
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR
Avskrivningsdifferens63 86763 596
Frivilliga reserveringar7 3894 690
 71 25668 286
AVSÄTTNINGAR  
Avsättningar för pensioner67 210101 217
 67 210101 217
FÖRVALTAT KAPITAL  
Statens uppdrag100 235115 323
Donationsfondernas kapital5 4215 070
Övrigt förvaltat kapital444 658460 969
550 314581 362
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter924 5871 006 128
Lån från övriga kreditgivare7 4387 438
 Erhållna förskott5 1105 109
Leverantörsskulder5 7721 211
Anslutningsavgifter och övriga skulder7 5527 552
950 4581 027 438
Kortfristigt
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter81 54186 541
Erhållna förskott10 7907 562
Leverantörsskulder289 300202 275
Anslutningsavgifter och övriga skulder485 043490 863
Resultatregleringar356 238381 050
 1 222 9131 168 291
Främmande kapital sammanlagt2 173 3712 195 729
PASSIVA SAMMANLAGT15 070 49514 782 571

Stadens balansomslutning ökade med 288 miljoner euro år 2019, alltså lika mycket som 2018. Den positiva utvecklingen av skatteintäkter under de senaste åren, den moderata ökningen av omkostnaderna i driftsekonomin åren 2016-2018 i enlighet med de strategiska målen och de ökade vinsterna från försäljning av mark, byggnader och aktier resulterade i ett överskott på 379 miljoner euro för räkenskapsperioden, vilket har gjort det möjligt att sänka det långfristiga främmande kapitalet (lån från kreditinstitut). Posten för materiella tillgångar har ökat på grund av den höga investeringsnivån.

Balansräkningens nyckeltal som uttrycker soliditet, finansieringsförmögenhet och skuldsättning har utvecklats på följande sätt:

Balansräkningens nyckeltal20192018201720162015
Självförsörjningsgrad, procent81,680,679,677,677,9
Relativ skuldsättning, procent43,845,847,749,952,5
Lånestock 31.12, miljoner euro1 0141 1001 2061 3711 582
Lån, euro/invånare 11 5511 6981 8712 1572 518
Lånefordringar 31.12, miljoner euro1 9501 9441 8941 9512 009
Lån och hyresgarantier 31.12, miljoner euro1 2501 3941 5151 5171 692
Lån och hyresgarantier, euro/invånare1 9142 1512 3562 3892 694
Ackumulerat överskott/underskott, miljoner euro6 1025 7535 3964 944 4 479 
Ackumulerat överskott (underskott), euro/invånare9 3398 8778 3897 7847 130
1 Befolkningsmängden som grundar sig på förhandsuppgifter för 2018 har uppdateras så att den motsvarar den slutliga befolkningsmängden. Motsvarande uppdatering har gjorts i nyckeltalen för 2018.

Soliditetsgraden, som mäter kommunens soliditet och dess förmåga att tåla underskott och klara av åtaganden på lång sikt, har förbättrats under översiktsperioden. En genomsnittlig soliditetsgrad på 70 procent anses vara en allmän målsättning inom den kommunala ekonomin.

Den relativa skuldsättningen anger hur stor del av kommunens driftsintäkter som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet. Ju lägre nyckeltal, desto bättre klarar kommunen av återbetalningen med internt tillförda medel. Som en följd av det sänkta långfristiga främmande kapitalet (lån från finansieringsinstitut) har detta nyckeltal förbättrats under perioden.

Eftersom årsbidraget hållit sig högt har det varit möjligt för staden att under de senaste åren finansiera en allt större del av investeringarna med internt tillförda medel och samtidigt amortera nettot på stadens långfristiga lån.

De ökade lånefordringarna under 2018 förklarades av lånet på 90 miljoner euro som beviljades Stadionstiftelsen, som ingår i stadskoncernen, för ombyggnad av Olympiastadion. Enligt planen ska kostnaderna för lånen täckas med bidrag som staden årligen beviljar.