1.6.3 Väsentliga händelser i koncernen

Bolag på marknadsvillkor

Finlandia-huset Ab:s omsättning och rörelseresultat nådde rekordsiffror under räkenskapsåret 2019. Detta berodde på att året inleddes bättre än förutspått och på mötena under Finlands EU-ordförandeskap 1.7 –31.12.2019 samt stora internationella kongresser under hösten. Den ökade omsättningen ledde ändå inte till en ökning av kostnaderna utan bolaget lyckades förbättra sin effektivitet och lönsamhet.

Helen-koncernens resultat fortsatte sin goda utveckling 2019 då lyckade åtgärder på elmarknaden hade stor betydelse. Helen har som målsättning att vara klimatneutralt 2035 och att stegvis avstå från stenkolen redan tidigare. Ett beslut om att börja planera biovärmecentralen som ska byggas i Nordsjö fattades, och investeringens värde uppgår till ca 260 miljoner euro. Samtidigt kunde man bekräfta stängningen av Hanaholmens kraftverk, eftersom de ersättande lösningarna för värmeproduktionen bekräftades. Man beslöt att bygga en ny och unik värmepump i Nordsjö, som utnyttjar värmen i havsvattnet. Byggarbetena inleds 2020 och den nya värmepumpen kan tas i bruk 2022. Investeringens värde är cirka 15 miljoner euro. I Nordsjö utvecklas ett unikt stadsraffinaderi i ett samarbetsprojekt mellan Helen, Lassila & Tikanoja och VTT. Målet är att utnyttja material och energi i en cirkulär ekonomi. Arbets- och näringsministeriet har beviljat Helen ett energistöd på 7,9 miljoner euro för investeringar.

Helen Ab sålde aktierna i bolaget Suomen Energia-Urakointi Oy, som ägdes tillsammans med Vanda Energi Ab och Lahti Energia Oy, till KSS Energia Oy. Entreprenadbolaget fortsatte sin verksamhet som ett av KSS Energias dotterbolag från och med början av maj 2019.

I november 2019 startade Helen Ab sin nya investeringsverksamhet Helen Ventures, vars syfte är att accelerera genombrottet i energibranschen tillsammans med uppstartsföretag som partner. Helen Ventures är en strategisk placerare som stöder tillväxtföretag som ruskar om och förnyar energibranschen. Helens placering är på 50 miljoner euro under de fem första åren.

Genom en verksamhetsöverlåtelse 31.12.2019 överfördes Helen Ab:s distribution och försäljning av naturgas till Suomen Kaasuenergia Oy.

Under tre års tid var Helsingfors Europas mest besökta hamn för utlandsresenärer. Förra året passerade sammanlagt 12,2 miljoner båtresenärer via Helsingfors hamn, vilket är en procent mer än 2018. Säsongen för internationell kryssningstrafik var mycket positiv och resenärerna ökade med 16,7 procent. Det totala antalet resenärer steg till 605 000, vilket var ett nytt rekord.

Genom Helsingfors Hamn transporterades sammanlagt 14,4 ton gods 2019. Mängden minskade med två procent från föregående års rekord. Största delen av godset som går via Helsingfors Hamn är godstransporter inom Finlands utrikeshandel, alltså frakt i långtradare, släpvagnar och container. 11,7 miljoner ton sådan godstrafik passerade genom Helsingfors Hamn under 2019 (0,5 procents ökning från föregående år).

Under 2019 inledde hamnen ett samarbete med Trafikledsverket med syfte att fördjupa farleden till Nordsjö. Farledens och hamnbassängens djup kommer att ökas så att de uppfyller kraven på 13 meters djupgående. Projektet strävar efter att förbättra lönsamheten särskilt för containertransporten och att utveckla hamnens konkurrenskraft. I och med att farleden fördjupas kan man nästan fördubbla lastkapaciteten för vissa fartyg, vilket medför betydande besparingar i transportkostnaderna och minskar fartygstrafikens miljökonsekvenser.

I slutet av juni 2019 började Eckerö Lines fartyg Finbo Cargo trafikera rutten Nordsjö-Muuga. Det nya fartyget förbättrade ruttens service och bidrog betydligt till att främja hamnens strategiska mål om att överföra den tunga trafiken till Nordsjö i allt högre grad.

Det mest betydande projektet för Fastighets Ab Kabelhuset var Dansens hus, då Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade kommunalbesvären om Dansens hus detaljplan, som därmed vann laga kraft i juni 2019. Markbyggnadsarbetena började i oktober 2019 då Helsingfors stad och Undervisnings- och kulturministeriet hade kommit överens om att täcka det finansiella underskottet som orsakades av kommunalbesvären. Bygglovet beviljades i december 2019. Det är meningen att Dansens hus ska vara klart i slutet av 2021.

Ett annat betydande projekt är det för utvecklingen av en tidigare fabriksfastighet vid Nilsiägatan 10, som Fastighets Ab Kabelhuset skaffade i slutet av 2019. Fastigheten övergick i bolagets ägo i början av 2020. Fastigheten omfattar 17 000 kvadratmeter bruttoyta, och där har sedan år tillbaka verkat en gemenskap aktörer inom konst och kultur, som fortsätter som fastighetens hyresgäster även under Kabelhusets ägarskap.

Palmia Ab fortsatte växa och öka sin marknadsandel under 2019. Palmia Ab köpte 1.10.2018 Tekme Oy och Linnan Ateriapalvelut Oy av Tavastehus stad, Samkommunen för sjukvårdstjänsterna i Egentliga Tavastland och samkommunen Riihimäen seudun terveyskeskus. Bolagen erbjuder städ-, fastighets- och matservice i Egentliga Tavastland. Tekme hade 350 anställda på olika serviceställen, bland annat skolor, sjukhus och köpcentra.

Bolagen fusionerades med Palmia Ab 1.1.2019. Palmia har som mål att öka sitt serviceutbud i Södra Finland, i synnerhet till den offentliga sektorn där det hittills funnits få kompetenta aktörer och kommunerna i regel producerar själva. Bolagen verkade i samma bransch som Palmia och de ökade Palmias omsättning med ca 25 miljoner euro under 2019.

Palmia Ab och Buildercom Oy ingick ett ramavtal i juni 2019. Med ramavtalet eftersträvas att ömsesidigt främja och utveckla affärsverksameten bland annat genom att effektivera datasystem såsom användningen av system för serviceböcker samt att förbättra datainnehållet i datasystemen.

Aktiebolaget MetropoliLab Oy är ett finländskt laboratorium för vatten-, livsmedels och miljöprover, och ger mångsidig laboratorieservice för företag, inrättningar och sammanslutningar, kommunala och statliga myndigheter samt privatpersoner. Konkurrensen inom laboratorieanalys har hårdnat betydligt under de senaste två åren. Antalet aktörer i branschen har minskat som en följd av internationella företagsköp. MetropoliLab Oy är för närvarande Finlands största miljölaboratorium, och dess verksamhets kvalitet och snabbhet är bland de bästa i landet.

Livskrafts- och marknadsföringsbolag

Helsinki Marketing Oy Ltd vill vara en föregångare inom stadsmarknadsföring i Europa och de koncept och kampanjer som bolaget skapat väckte intresse både i Finland och internationellt. Helsinki Marketing marknadsförde Helsingfors och fick pris för det bl.a. i den internationella tävlingen för digital marknadsföring Grand One och i den internationella tävlingen Skift Design Awards. Dessutom bads bolaget flera gånger att hålla internationella föredrag särskilt om temana digitalisering och ansvar. Bolagets representanter talade om marknadsföring av städer bland annat i London, Köpenhamn, Aten, Ljubljana, Pärnu, Singapore, Edinburgh, Lissabon och Lyon.

Helsinki Region Marketing Ab fortsatte sin serviceverksamhet på driftstället i den krävande verksamhetsmiljön i Moskva fram till 31.10.2019. Hyresverksamheten i Moskva har upphört och Helsingforshusets lokaler överläts till Moskvas stad 31.10.2019. Hyresavtalet för lokalerna i Helsingfors upphörde 31.10.2019. En myndighetsprocess för att lägga ned representationskontoret har satts igång. Bolaget kommer att sättas i likvidation efter att representationskontoret lagts ned.

Lokalitetsbolag

Byggprojektet för fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus i Kvarnbäcken mottogs den 17.10.2019 och överläts till bolaget Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. Projektet framskred delvis enligt målsättningarna under räkenskapsåret, men blev klart senare än vad som schemalagts trots att man vidtog åtgärder för att påskynda arbetet.

Stadsfullmäktige beslutade 28.8.2019, § 229, sälja de aktier som berättigar till innehav av affärslokalerna i Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors till Mercator Fastigheter Ab för 33,5 miljoner euro.

Bostadsbolag

Under 2019 färdigställdes sammanlagt 1 112 bostäder för Helsingfors stads dottersammanslutningar. Sammanlagt 378 bostäder färdigställdes för Helsingfors Bostadsrätt Ab och 734 bostäder för koncernen Helsingfors stads bostäder under 2019. De största dottersammanslutningarna har sammanlagt 69 391 bostäder. Största ägarna är Helsingfors stads bostäder Ab med 49 714 bostäder, Helsingfors bostadsrätt Ab med 4 885, Fastighets Ab Auroraborg med 4 204 och Oy Helsingin Asuntohankinta Ab med 3 524 bostäder. Koncernen Helsingfors stads bostäder har ca 92 000 invånare och Helsingfors Bostadsrätt Ab ca 95 000 invånare.

Helsingfors stads bostäder Ab:s fem regionala bolag fusionerades i moderbolaget 31.12.2019. Till bolaget fusionerades dessutom den 31.12.2019 de av Helsingfors stad ägda Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II.

As Oy Helsingin Nattastenpolku fusionerades med Fastighets Ab Auroraborg 30.06.2019.

Ömsesidiga fastighetsbolaget Helsingfors Räntestödsbostäder fusionerades med Fastighets Ab Auroraborg 31.12.2019.

Lokala bolag och infrastrukturbolag

Dotterbolaget Postparkens Parkering Ab bildades genom stadsstyrelsens beslut 23.9.2019, § 645.

Utbildnings- och kultursamfund

Helsingfors stadsteater, som drivs av Helsingfors teaterstiftelse sr, överskred år 2019 den åskådarsiffra den vanligen haft under sina rekordår 2002-2018, nämligen 300 000. Sammanlagt hade Stadsteatern 305 568 besökare under året. De ökade med 15 procent (263 832) jämfört med föregående år. Det visades 885 föreställningar under året och på repertoaren fanns sammanlagt 40 produktioner varav 17 hade premiär. Dessutom deltog närmare 17 000 teatervänner i publikevenemang.

Helsingfors evenemangsstiftelse (f.d. Stiftelsen Helsingforsveckan) inledde 1.1.2019 sin nya utvidgade verksamhet som stadens evenemangsproducent. Stiftelsens syfte är att för den inhemska och utländska publiken presentera kultur, inklusive stadskultur, det immateriella kulturarvet och konst samt olika former av dessa, utan att sträva efter vinst eller överskott. Stiftelsen bidrar till att göra Helsingfors stad mer attraktivt som en del av Helsingfors stadskoncern.

Stiftelsen förverkligar sitt syfte genom att ordna urbana evenemang, festivaler och kulturella tillfällen i vilka det kan ingå bl.a. föreställningar, konserter, utställningar och övrigt konstnärligt och kulturellt innehåll som har ett samband med att förverkliga stiftelsens syfte. Stiftelsen ansvarar även för programmet under Helsingfors festspel och är huvudsaklig arrangör av nutidsmusikfestivalen Musica Nova.

Idrottssammanslutningar

Isbanestiftelsen sr förberedde sig på att projektet Helsinki Garden eventuellt genomförs, bland annat genom att för beslutsfattandet producera olika uppskattningar om kostnaderna med tanke på stiftelsens ekonomi. Stiftelsen deltog i flera olika arbetsgrupper där man behandlar projektets konsekvenser för områdets aktörer och omgivning. Dessutom främjade stiftelsen tillsammans med projektet olika samarbetsmodeller för framtiden, som stiftelsen, staden och projektet kunde ha ekonomisk och funktionell nytta av. Stiftelsen deltog också regelbundet i förutbestämda möten med representanter från koncernen, staden och projektet där man behandlade projektet ur stiftelsens synvinkel.

Olympiastadion, som drivs av Stadionstiftelsen sr, genomgår något av en metamorfos. I Finlands huvudstad Helsingfors byggs en allaktivitetsarena som håller måttet för internationella storevenemang och som dagligen också används av invånare och besökare. Stiftelsens viktigaste uppgifter under 2019 var att påverka i kommittén för ombyggnad och reformprojektet samt i uppföljningsgruppen, att skapa koncept för servicen, och att ordna konkurrensutsättning av service och utrustning. Dessutom inleddes försäljningen av evenemang och utrymmen för 2020-2021 och man började ingå samarbetsavtal. För publik, evenemangsorganisatörer och invånare byggs nya lokaler på 19 920 kvadratmeter bruttoyta. Objektets hela omfattning är, inklusive plan och läktare, 90 000 kvadratmeter. I framtiden förväntas Olympiastadion ha ungefär en miljon besökare årligen.

Tölö sporthall, som drivs av aktiebolaget Urheiluhallit Oy, öppnades efter ombyggnad för publik i december 2019. Det tvååriga ombyggnadsprojektet resulterade i över 500 kvadratmeter extra utrymme. Samtidigt förbättrades lokalernas tillgänglighet. Den före detta bollhallen delades in i en sal för gruppträning och ett gym. Genom att bygga om Arbetshälsoinstitutets kantin erhölls ytterligare en sal för gruppträning.

Stadsstyrelsen godkände teckningen av aktier i Urhea-halli Oy, varmed staden äger 28 procent av bolaget. I och med att staden tecknar aktier och godkänner aktieägaravtalets anslutningsavtal förbinder sig staden att bevilja Urhea-Halli Oy ett kapitallån på fem miljoner euro för att genomföra projektet. Urhea-Halli Oy:s syfte är att bygga ett träningscenter på ca 12 000 kvadratmeter enligt internationell standard intill Mäkelänrinteen lukio.

Social- och hälsosamfund

De stiftelser som ingår i Helsingfors stadskoncern och är verksamma inom social- och hälsovårdsbranschen (Helsingin Seniorisäätiö sr, Stiftelsen Uddhemmet sr och Oulunkylän sairaskotisäätiö sr) förberedde sig på den planerade landskaps- och vårdreformen.

Stödtjänster och andra bolag

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:s tjänster efterfrågades mycket flitigt. Ökningen av beställda arbetspass var 28,3 procent och försäljningen ökade med 30,4 procent. På det ökade kundbehovet kunde man svara genom olika åtgärder för att förbättra tillgången på arbetstagare och utveckla Seures interna och Seures och kundernas gemensamma processer. Beställningarna var automatiserade till 68,9 procent (63,9 procent föregående år), alltså beställningarna gjordes elektroniskt mellan kunder och hyrd arbetskraft, utan arbetsinsats från bolaget. Bolaget började använda mobilappen OmaSeure som är ett helt nytt och mycket enklare sätt för de anställda att sköta anställningsärenden och boka arbetspass.