1.1.8 Bekämpning av den grå ekonomin, människorättsfrågor

Stadskoncernen ska vid upphandling iaktta lagstiftningen och koncernens interna anvisning för bekämpning av grå ekonomi, som uppdaterades 2018. Det ordnades alltjämt utbildning om anvisningen för personalen som ansvarar för stadskoncernens upphandlingar och avtal. För personalen öppnades en Teams-kanal för bekämpning av den grå ekonomin, som är avsedd för att uppdatera aktuella ärenden och för diskussion. Avtalspartner som väljs genom upphandling ska lämna de redogörelser som krävs enligt beställaransvarslagen och anvisningen för bekämpning av grå ekonomi senast innan upphandlingsavtalet undertecknas. Under avtalsperioden ska man kontrollera uppgifterna om avtalsparternas skattebetalning och lagstadgade pensionsavgifter med minst tolv månaders mellanrum, i enlighet med beställaransvarslagen.

Det frivilliga informationsutbytet om avtalspartner mellan staden och Skatteförvaltningen har inte utförts på grund av att Skatteförvaltningen har nya datasystem. Uppgifter om entreprenader anmäldes givetvis till Skatteförvaltningen i enlighet med lagen om beskattningsförfarande. Tillsammans med representanter för Skatteförvaltningen och Konkurrens- och konsumentverket samlades man för rådslag ett par gånger under året.

Stadsstyrelsen godkände 4.10.2019 Helsingfors stads uppdaterade etiska principer, som enligt riktlinjerna förpliktar personalen och de förtroendevalda och styr deras verksamhet i hela stadskoncernen. I anvisningen beordras personalen och de förtroendevalda att handla i enlighet med god förvaltning och att arbeta för invånarnas bästa. Rasism, diskriminering, osaklig behandling, sexuella trakasserier eller korruption tillåts ej. Vid upphandlingar ska man vara ansvarsfull och främja de mänskliga rättigheterna samt de grundläggande normerna för det internationella arbetslivet och eftersträvar bl.a. att minska barnarbete. Transparens ska främjas i all verksamhet och ekonomiförvaltning för att förhindra korruption och mutor. Ett personligt eller närstående intresse får inte påverka beslutsfattandet eller beredningen av det på någon nivå. En gåva eller en annan förmån som ges i syfte att påverka eller försöka påverka eller som är ägnad att påverka verksamheten får inte krävas, tas emot eller godkännas enligt anvisningarna.

Dessutom ska personalen iaktta anvisningarna från 1.1.2013 om att ta emot resor och andra ekonomiska förmåner som bekostas av utomstående.