1.1.5 Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi

Stadsfullmäktige godkände principerna för stadskoncernens interna kontroll och riskhantering 30.1.2019. Det tidigare beslutet från 2013 om grunderna för intern kontroll och riskhantering behövde uppdateras som en följd av övergången till sektor- och borgmästarmodellen samt ändringar i kommunallagen 2015.

Stadsstyrelsen godkände 28.10.2019 Helsingfors stads etiska principer. De etiska principerna är en del av att verkställa stadsstrategin. I riktlinjerna för god förvaltning och ledning, som godkänts av stadsstyrelsens koncernsektion (17.6.2019), anges att även dottersammanslutningarna ska följa de etiska principer som gäller i staden.

Verksamhet och ekonomi

Bokslutet för 2018, som godkändes den 19 juni, visade ett överskott på 406,6 miljoner euro. Tack vare den goda ekonomiska situationen i staden beslutade stadsfullmäktige den 13 november 2019, när skattesatserna för 2020 godkändes, behålla kommunalskatten på 18,00 procent, trots den höga investeringsnivån. Man beslutade inte heller höja fastighetsskatten. Budgeten för 2020 och ekonomiplanen för åren 2020–2019 godkändes av stadsfullmäktige 27.11.2019.

Det aktiva byggandet i Helsingfors märktes i stadsfullmäktiges verksamhet. Fullmäktige behandlade sammanlagt 17 tomtöverlåtelse- eller arrendeärenden och 35 detaljplaneärenden samt en rad projektplaner. Utöver detta har stadsstyrelsen inom ramen för sina befogenheter behandlat ett flertal mindre planer och tomtreserveringar.

Den 30 januari 2019 behandlade stadsfullmäktige översiktsplanen för en gång- och cykeltunnel mellan Kajsaniemi och Medborgartorget. Kostnaderna för att genomföra planen uppskattas till 23 miljoner euro.

Den 10 april 2019 godkände fullmäktige den detaljplan som krävs för en spårväg i Vallgårdsdalen. Beslutet har långtgående konsekvenser i kollektivtrafiknätet. Den nya spårvägslinjen förbinder Fiskehamnen med Hermanstad samt universitetscampus i Gumtäkt med Böle stationscentrum.

Den 27 november 2019 antogs en ny detaljplan för Knektens delområde i fiskehamnen. Den ger området en ny våningsyta på 135 000 kvadratmeter för 3 000 invånare samt för kontors-, affärs- och servicelokaler.

Projektplanen för ombyggnaden av Finlandiahuset behandlades i stadsfullmäktige den 10 april 2019. Man beslutade att godkänna ett högsta pris på 119 miljoner euro för en omfattande teknisk och funktionell ombyggnad.

På grund av de ökade kostnaderna för projektplanen för Jokerbanan som inleddes 2016, godkände stadsfullmäktige en höjning av maximipriset för Jokerbanans projektplan 13.3.2019 för Helsingfors stads andel på så sätt att stadens andel av kostnaderna är 209 miljoner euro när den totala kostnadskalkylen för snabbspårvägens infrastruktur stiger till 386 miljoner euro. I projektet av alliansmodell är Esbo stad och finska staten parter.

Vid sammanträdet 13.3.2019 godkände stadsfullmäktige också projektplanen för Jokerbanans depå i enlighet med trafikaffärsverkets förslag 31.1.2019 på så sätt att depåns totala kostnadskalkyl är 69,45 miljoner euro varav Helsingfors stads andel uppgår till 62,44 miljoner euro.

Byggande av nya skolor och daghem samt ombyggnad av befintliga har varit aktivt till följd av den växande folkmängden i Helsingfors samt på grund av att det är brådskande att ordna hälsosamma och säkra servicelokaler. Stadsfullmäktige har fattat flera beslut om godkännande under 2019:

  • 13.3.2019, Projektplan för utbyggnad och ombyggnad av Mäkelänrinteen lukios skolhus 17 miljoner euro
  • 13.3.2019, Projektplan för gymnasiet Vuosaaren lukios nybygge, 28 miljoner euro
  • 22.5.2019 Projektplan för ombyggnad av Tehtaankadun ala-aste 15 miljoner euro
  • 28.8.2019 Projektplan för ombyggnad och utbyggnad av Tahvonlahden ala-asteen koulus skolhus och daghemmet Tahvonlahti 27,4 miljoner euro.
  • 11.9.2019 Projektplan för ombyggnad av Etu-Töölön lukios skolhus 17,5 miljoner euro.
  • 11.9.2019 Projektplan för en nybyggnad för daghemmet Vaapukka och Roihuvuoren ala-asteen koulu, Marudds verksamhetsställe, 14 miljoner euro.
  • 23.10.2019 Projektplan för en gemensam nybyggnad för Kaarelan raitin päiväkoti och Kannelmäen peruskoulus verksamhetsställe vid Kårböle bygata 15,3 miljoner euro.
  • 6.11.2019 Projektplan för ombyggnad och utbyggnad av Hoplaxskolans enhet vid Locklaisvägen 14 miljoner euro.
  • 11.12.2019 Projektplan för en nybyggnad för daghemmet Capellas allé 27, 14 miljoner euro.
  • 11.12.2019 Projektplan för Käpylän peruskoulus Väinöläbyggnad 18,4 miljoner euro

En projektplan för nybyggnad som ersätter de dåliga ishallarna i Britas godkändes i fullmäktige 23.11.2019. Kostnadsprognosen för projektet uppgår till cirka 19,4 miljoner euro.

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för upphandling av M300-metrotåg som option på så sätt att projektets totala pris sammanlagt uppgår till 40,7 miljoner euro. Genom detta förvärv förbereder man sig för det extra behov av tågkapacitet som en förlängning av västmetron medför.

Stadsfullmäktige beslutade 28.8.2019 sälja de aktier som berättigar till innehav av affärslokalerna i Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors till Mercator Fastigheter Ab för 33,5 miljoner euro. Staden avstod från fastigheten i enlighet med de ägarpolitiska principerna, eftersom staden inte hade någon egen användning för den.

Stadsstyrelsen beslutade 21.10.2019 räknat från 1.1.2020 överföra alla byggnader i kultur- och fritidsnämndens besittning till stadsmiljönämndens ägarförvaltning, där förvaltningen av de byggnader som staden äger är centraliserad.

Stadsstrategins spetsprojekt

Stadsfullmäktige antog 19.6.2019 ett strategiskt dokument som sammanställts av styrgruppen för främjande av hälsa och välfärd, välfärdsplanen 2019-2021. Styrgruppen för främjande av välfärd och hälsa, som tillsattes 2018, är ansvarig instans för främjande av kommunens hälsa och välfärd enligt 12 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och främjar därigenom uppgifter med anknytning till kommuninvånarnas välfärd och hållbar utveckling enligt 1 § i kommunallagen (410/2015). Välfärdsplanen ska genomföras genom tväradministrativt samarbete. Man har valt att innefatta 108 åtgärder i välfärdsplanen av vilka 89 ingår i sektorernas och stadskansliets verksamhetsplaner, och 66 åtgärder som leds av flera sektorer i samarbete.

När det gäller huvudprojekten i stadsstrategin har stadsstyrelsen konsekvent uppmanat sektorerna och affärsverken att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra dem och krävt att de ska inrikta sin verksamhet inom ramen för de tillgängliga anslagen i enlighet med strategin. Så har man även gjort redan i åtgärdsprogrammet Ett kolneutralt Helsingfors 2035 som godkändes 10.12.2018, vars föreslagna åtgärder i stadsstrategin 2017-2021 för att nå målen för minskade utsläpp har framskridit under 2019.

Stadsstyrelsen antog 11.2.2019 ett strategiskt projekt för att förebygga utslagning bland barn och ungdomar 2017- 2021 (Mukana-programmet). Det är ett allvarligt problem att ungdomar utesluts i synnerhet från utbildning och arbete. Det är viktigt både ur ett mänskligt och ur ett ekonomiskt perspektiv att lindra problemet, och dessutom för att främja stadens trygghet, trivsel och näringspolitiska intressen.

Stadsstyrelsen godkände 11.3.2019 Helsingfors stads havsstrategi och åtgärdsprogrammet i stadsstrategin 2017-2021 för att uppnå målsättningarna för det maritima Helsingfors. I havsstrategin söker man bland annat sätt att förbättra nåbarheten för de marina objekten, utveckla skärgårdens service och främja havsnära evenemang.

Stadsstyrelsen godkände 24.6.2019 Helsingfors stads fastighetspolitiska program, inneluftsprogrammet 2018-2028 och dessa dokuments genomförandeprogram som riktgivande dokument för att nå de mål som har slagits fast i Helsingfors stadsstrategi 2017–2021. Man beslutade att beredningen av stadens fastighetsstrategi som komprimeras inom ramen för granskningen av stadens fastighetspolitik, ska fortsätta till årets slut.