1.1.1 Borgmästarens översikt

Helsingfors har särskilda möjligheter och utmaningar, som är annorlunda än i resten av landet - detta gäller nästan allt kring den urbana vardagen, även inom ekonomin.

Under de senaste åren har Helsingfors ekonomi utvecklats gynnsamt tack vare den positiva utvecklingen av skatteintäkter från företag, som anser att staden är attraktiv. Det är emellertid nödvändigt för Helsingfors att investera i tillväxt på så sätt att den är hållbar. Under de senaste åren har Helsingfors ekonomi i stort dominerats av de kraftigt ökade investeringsutgifterna. År 2019 uppgick stadens totala investeringsutgifter till 780 miljoner euro, vilket är betydligt högre än föregående år (2018: 625 miljoner euro). Oavsett den höga investeringsnivån kunde man finansiera en stor del av investeringarna med inkomstmedel. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde var sammanlagt 33 miljoner euro negativt.

År 2019 satsade Helsingfors särskilt på trafik, nya bostadsområden, nya daghem och skolor som var nödvändiga för den växande staden samt på att utveckla kvaliteten på tjänsterna. De stora förändringarna har fortsatt inom socialoch hälsovården, där servicen i större utsträckning har samlats i familjecenter, hälso- och välfärdscenter och seniorcenter. Förutom investeringarna fortsatte stadens driftsutgifter att öka. De externa driftskostnaderna ökade med 4,8 procent jämfört med föregående år, vilket är något högre än den genomsnittliga nivån i kommunsektorn.

Enligt de preliminära uppgifterna visade tre fjärdedelar av alla kommuner i Finland ett negativt resultat år 2019. Även om Helsingfors har ett bättre utgångsläge än kommunalsektorn i allmänhet inför den förestående, mer osäkra ekonomiska utvecklingen, är staden inte immun mot globala förändringar. Även i Helsingfors var resultatet sämre än under de tre föregående åren. Det allmänt försvagade konjunkturläget påverkar Helsingfors utsikter och de prognostiserade skatteintäkterna. Den nuvarande möjligheten för Helsingfors att finansiera sina investeringar med inkomster är ett resultat av en långsiktig ekonomisk utveckling i linje med de ekonomiska målen i strategin. Fortsätter vi med denna linje i stadens ekonomi är även de framtida investeringar som den växande staden kräver möjliga. Det större ansvaret för hela landets gynnsamma utveckling ökar trycket på en hållbar förvaltning av stadens ekonomi.

Samtidigt som Helsingfors ska kunna trygga förutsättningarna för en hållbar tillväxt, ska staden kunna erbjuda invånarna en funktionell, trevlig och mångsidig urban vardag, varje dag.

År 2019 startade Helsingfors en rad omfattande utvecklingsprojekt som sätter sig in i världens bäst fungerande stads kärnprocesser. Under det gångna året började man bland annat vidta åtgärder som syftar till att förbättra gatuarbetena och förvaltningen och skötseln av stadens fastigheter samt att säkerställa en tillräcklig personal inom småbarnspedagogiken. För första gången har man försökt och lyckats lösa många av dessa svåra problem, tillsammans, mellan sektorerna.

Helsingfors i dag är också mer internationellt och har fler nätverk än någonsin tidigare. År 2019 ingicks nya viktiga partnerskap mellan städer, bland annat med New York och London. Helsingfors blev den andra staden efter New York som rapporterar om hur FN:s principer för hållbar utveckling genomförs på lokal nivå.

Vår stad är också modernare för varje dag, och förhoppningsvis också en mer utpräglad och tjänstvillig stad för stadsborna. Stadens ansträngningar för att ta tillvara de digitala möjligheterna och utveckla de digitala tjänsterna har fått sin egen strategi i och med digitaliseringschefen. En ny kommunikationsavdelning och en enhet för internationella ärenden inrättades vid stadskansliet. I slutet av året byggde vi upp en ny strategiavdelning vid stadskansliet, för att vi ska kunna dra nytta av möjligheterna som oundvikligen uppstår då verksamhetsmiljön snabbt förändras, till förmån för Helsingfors och dess invånare, i så stor utsträckning som möjligt och med framförhållning. Stadshusets ombyggda entréhall visar konkret stadens moderna tag. Efter ombyggnaden har entréhallen fyllts av nya användare, evenemang och tillställningar.

Helsingfors strategi bygger på en vision om världens bäst fungerande stad. Vi kan inte förverkliga vår vision på en gång. Det väsentliga är att leda staden på ett sådant sätt att den blir bättre dag för dag. Det krävs positiv utveckling och framsteg här och där för att staden ska vara strålande och skapa nya framgångar. Var och en av stadens anställda och invånare är viktig i detta arbete. Allas insats behövs.

Under 2019 började man även bygga för framtida stjärnstunder i Helsingfors - såsom den första maritima biennalen i Helsingfors till sommaren 2020, Dansens hus och Helsinki Energy Challenge, där hela världen utmanas att söka en så hållbar framtida lösning som möjligt för uppvärmningen av Helsingfors.

År 2019 var Helsingfors bättre än 2018. Helsingfors har alla förutsättningar att dag för dag bygga en bättre stad, även i dag och i morgon, för var och en av oss.

Jan Vapaavuori

Borgmästare