4.1.2 Noter om tillämpade principer för koncernbokslutet

3. Principer för att göra upp koncernbokslut

Koncernbokslutets omfattning

l koncernbokslutet har sammanställts alla 83 dottersammanslutningar som ingår i stadskoncernen och som har upprättat bokslut.

Nya konsoliderade dotterbolag var Fab Oulunkylän Sotaveteraanitalo, Oulunkylän Sotaveteraanitalo II och Busholmens parkering Ab. I koncernbokslutet ingår via de sammanställda dottersammanslutningarna även 16 dottersammanslutningar, dvs. underkoncernsammanslutningar. Alla sex samkommuner där staden är medlem ingår i bokslutet. I bokslutet ingår även alla de tolv stiftelser i vilka staden har bestämmande inflytande. I koncernbokslutet har också sammanställts ett samägt bolag och 38 av de sammanlagt 53 intressesammanslutningarna.

Interna affärstransaktioner och interna bidrag

Koncernsammanslutningarnas inbördes intäkter och kostnader samt fordringar och skulder liksom även koncernsammanslutningarnas och de av staden ägda samkommunernas inbördes intäkter och kostnader samt fordringar och skulder har dragits av med undantag för obetydliga transaktioner. Väsentliga interna bidrag bland bestående aktiva har dragits av.

Eliminering av ömsesidigt ägande

Stadens och dottersammanslutningarnas interna innehav har eliminerats enligt bokföringsnämndens allmänna koncernanvisning i enlighet med den s.k. tillämpade anskaffningsutgiftsmetoden.

Minoritetsandelar

Minoritetsandelarna har avräknats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansräkningen.

Korrigering av avskrivningar enligt plan

Avskrivningar på dottersammanslutningarnas immateriella och materiella tillgångar har korrigerats planenligt och differensen i restvärdena har i koncernresultaträkningen tagits upp som en korrigering av dottersammanslutningarnas avskrivningar medan den ackumulerade differens som från tidigare räkenskapsperioder i koncernbalansräkningen tagits upp som en korrigering av över- och underskott från tidigare räkenskapsperioder.

Avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar

Enligt bokföringsnämndens kommunsektions allmänna koncernanvisning har avskrivningsdifferensen och reserverna i koncernresultaträkningen fördelats på förändring i uppskjuten skatt och räkenskapsperiodens över- eller underskott samt i koncernbalansräkningen på eget kapital och uppskjuten skatteskuld.

Nedskrivning av aktier

Stadens nedskrivningar av dotter- och intressebolags aktier i bokslutet 2015 på 56 miljoner euro har annullerats såsom interna poster i koncernbokslutet.

Intressesammanslutningar

Intressesammanslutningarna har konsoliderats i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden. Jämförbarhet med föregående räkenskapsperiod Ändringar i koncernstrukturen 2019: Nya konsoliderade dotterbolag var Fab Oulunkylän Sotaveteraanitalo, Oulunkylän Sotaveteraanitalo II och Busholmens parkering Ab.