1.1.2 Kommunal förvaltning och ändringar som skett

Helsingfors stadsfullmäktige har 85 ledamöter. Fullmäktige sammanträdde 21 gånger under 2019. Platserna i fullmäktige fördelades gruppvis vid utgången av året enligt följande: Samlingspartiet 23, De Gröna 21, Socialdemokratiska partiet 12, Vänsterförbundet 10, Svenska folkpartiet 5, Sannfinländarna 4, Centern 2, Blå fullmäktigegruppen 2, Liike Nyt Helsingfors 2, Kristdemokraterna 1, Feministiska partiet 1, Piratpartiet 1 och Ett sunt Helsingfors 1. I december bytte Piratpartiets fullmäktigegrupp namn till Öppna fullmäktigegruppen.

Otso Kivekäs (gröna) innehade ordförandeposten under 2019, Harry Bogomoloff (saml.) var första vice ordförande och Pentti Arajärvi (SDP) andra vice ordförande. Genom en ändring av förvaltningsstadgan 16.1.2019 börjar presidiets mandat från och med det första fullmäktigesammanträdet i juni och varar till juni följande år. Presidiet som valts i början av året fick fortsatt mandat på sammanträdet 5.6.2019.

En ändring av organisationen trädde i kraft fr.o.m. ingången av 2019, varmed bibliotekstjänsterna blev en självständig helhet i kultur- och fritidssektorn.

Stadens förvaltningsstadga justerades vid tre fullmäktigesammanträden under 2019 i takt med att nya verksamhetsmodeller vidareutvecklades i riktning med ledarskaps- och sektorreformen.

Stadsfullmäktige beslutade 9.10.2019 att en ny strategiavdelning ska inrättas vid stadskansliet, med uppgift att strategiskt utveckla staden och koordinera strategiska helheter och projekt, styra digitalisering och informationshantering, statistik och forskningsverksamhet samt internationella ärenden. Samtidigt beslutade fullmäktige ändra biträdande borgmästarnas befogenheter på så sätt att sektorns övervakning av budgetutfallet samt ansvar för sektorns kommunikation ska höra till biträdande borgmästarna.

Vid sammanträdet 13.3.2019 valde stadsfullmäktige revisionssamfundet KPMG Oy Ab till stadens revisor för perioden 2019–2022, på basis av en konkurrensutsättning.